Проект №1

  • BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

     

    Това е сайта на програмата - http://allday.mon.bg/