ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

 •  

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

   

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

   

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

   

   

   

   

  УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

   

  Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на НВО с учениците от VII и  X клас за учебната 2019/2020 година, следва да подадете при ваше желание, следните заявления:

   

  -          за полагане на НВО по ЧЕ  в седми клас – срок 6 - 8. 04. 2020 г.;

   

  -          за полагане на НВО по ЧЕ в десети клас – срок 6 - 8.04.2020 г.;

   

  -          за полагане на изпит за установяване на дигитални компетентности по ИТ – срок  6 – 8. 04.2020 г.

   

   

   

  Заявленията се подават по посочения по долу образец, отпечатани на лист, попълнени, подписани, сканирани или снимани и изпратени на електронната  поща на СУ „ Асен Златаров” сГиген.

   

   

   

   

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

   

  Директор на СУ „ Асен Златаров”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2_1.3

   

                                     

   

                                                           ДО

   

                                                          НАЧАЛНИКА

   

                                                          НАРЕГИОНАЛНОТОУПРАВЛЕНИЕ

   

                                   НА ОБРАЗОВАНИЕТО –    ............................................

   

   

   

   

   

  ЗАЯВЛЕНИЕ

   

  за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

   

   

   

  От............................................................................................................................................................

   

  (собствено, бащино и фамилно име на ученика)

   

  ЕГН

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  пол

  м

  ж

   

   

   

   

  Живущ: област......................................................., община..............................................................., 

   

   

   

  пощенски код

   

   

   

   

   

  гр./с. ......................…………………….........................,

   

  ж.к./ул. .............................................................................№ .........., бл. ........, вх. ….., ет......, ап......,

   

  телефон за контакти:  ................................................

   

   

   

   

   

  УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,

   

   

   

  През учебната 2019/2020година предстои да завърша VII клас

   

  в училище.................................................................................. , гр./с. ..............................................,

   

  община...................................................................., област    ............................................................

   

   

   

   

   

                     Желая да положа изпит от националното външно оценяване по чужд език ……………    

   

   

   

   

   

   

   

  Родител/настойник...............................................................……..………………………….............

   

  живущ: област.....................................................,  община ................................................................,                   

   

  пощенски код

   

   

   

   

   

  гр./с. .................................................................................,

   

  ж.к./ул. .............................................................................. № .........., бл. ......., вх. ...., ет......, ап......,

   

  тел. за контакти:  ................................................

   

   

   

   

   

   

   

  Подпис на ученика:    ...............................        Подпис на родителя/настойника: .................................

   

   

   

  Подпис на длъжностното лице:          ...................................

   

            

   

  Гр./с. ........................................            Дата .....................................................................................

   

   

   

  Забележка:

  *Кодовете се попълват от длъжностното лице, което приема заявлението!

   

   

   

   

                                                            ДО

   

                                                          НАЧАЛНИКА

   

                                                          НАРЕГИОНАЛНОТОУПРАВЛЕНИЕ

   

                                   НА ОБРАЗОВАНИЕТО –    ............................................

   

   

   

   

   

  ЗАЯВЛЕНИЕ

   

  за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

   

   

   

  От............................................................................................................................................................

   

  (собствено, бащино и фамилно име на ученика)

   

  ЕГН

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  пол

  м

  ж

   

   

   

   

  Живущ: област......................................................., община..............................................................., 

   

   

   

  пощенски код

   

   

   

   

   

  гр./с. ......................…………………….........................,

   

  ж.к./ул. .............................................................................№ .........., бл. ........, вх. ….., ет......, ап......,

   

  телефон за контакти:  ................................................

   

   

   

   

   

  УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,

   

   

   

  През учебната 2019/2020година предстои да завърша Х клас

   

  в училище.................................................................................. , гр./с. ..............................................,

   

  община...................................................................., област    ............................................................

   

   

   

   

   

                     Желая да положа изпит от националното външно оценяване по чужд език           ……………      

   

   

   

   

   

   

   

  Родител/настойник...............................................................……..………………………….............

   

  живущ: област.....................................................,  община ................................................................,                   

   

  пощенски код

   

   

   

   

   

  гр./с. .................................................................................,

   

  ж.к./ул. .............................................................................. № .........., бл. ......., вх. ...., ет......, ап......,

   

  тел. за контакти:  ................................................

   

   

   

   

   

   

   

  Подпис на ученика:    ...............................        Подпис на родителя/настойника: .................................

   

   

   

  Подпис на длъжностното лице:          ...................................

   

            

   

  Гр./с. ........................................            Дата .....................................................................................

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

            ДО

   

                                                          НАЧАЛНИКА

   

                                                          НАРЕГИОНАЛНОТОУПРАВЛЕНИЕ

   

                                   НА ОБРАЗОВАНИЕТО –    ............................................

   

   

   

   

   

  ЗАЯВЛЕНИЕ

   

  за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии

   

   

   

  От............................................................................................................................................................

   

  (собствено, бащино и фамилно име на ученика)

   

  ЕГН

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  пол

  м

  ж

   

   

   

   

  Живущ: област......................................................., община..............................................................., 

   

   

   

  пощенски код

   

   

   

   

   

  гр./с. ......................…………………….........................,

   

  ж.к./ул. .............................................................................№ .........., бл. ........, вх. ….., ет......, ап......,

   

  телефон за контакти:  ................................................

   

   

   

   

   

  УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,

   

   

   

  През учебната 2019/2020година предстои да завърша Х клас

   

  в училище.................................................................................. , гр./с. ..............................................,

   

  община...................................................................., област    ............................................................

   

   

   

   

   

                     Желая да положа изпит от националното външно оценяване по информационни технологии                   

   

   

   

   

   

   

   

  Родител/настойник...............................................................……..………………………….............

   

  живущ: област.....................................................,  община ................................................................,                   

   

  пощенски код

   

   

   

   

   

  гр./с. .................................................................................,

   

  ж.к./ул. .............................................................................. № .........., бл. ......., вх. ...., ет......, ап......,

   

  тел. за контакти:  ................................................

   

   

   

   

   

   

   

  Подпис на ученика:    ...............................        Подпис на родителя/настойника: .................................

   

   

   

  Подпис на длъжностното лице:          ...................................

   

            

   

  Гр./с. ........................................            Дата .....................................................................................

   

   

   

   

   

   

  ВАЖНО за родителите:

   

  ЗА ВАС РОДИТЕЛИ!

   

  САЙТ НА МОН: https://edubg2020.wixsite.com/edubg/za-vas-roditeli

   

   

   

  САЙТЪТ НА МОН Е ДОСТЪПЕН ЗА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ. ИМА ИНСТРУКЦИИ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА.

   

   

   

   

  Обръщение към родителите

   

  Уважаеми родители,

   

  Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието.

   

  Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани.

   

  Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

   

  Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

   

  Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

   

  За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

   

  • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
  • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

   

  Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 

   

  • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
  • Насърчавайте детето да бъде активно.
  • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
  • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
  • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
  • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

   

   

  ВАЖНО - за всички учиници и родители!!

  Във връзка с преустановяването на редовните учебни занятия за периода от 16 до 29март 2020год. в училището ще се провежда дистанционно /неприсъствено/ обучение на учениците от всички класове. 

  За целта от  16март от 9,00 часа всеки родител следва да осигури интернетсвързаност на своето дете-ученик за да може ефективно да се провежда дистанционното обучение.

  Всички издателства на учебници от 1 до 10 класове са предоставили безплатен достъп до електронните  си учебници, от които всеки ученик може да чете уроците си и да изпълнява упражненията към тях.

  Освен това сайта Учасе.бг ще предостави от утре 16март безплатен достъп на всички ученици от България да гледат повече от 58 000 мултимедийни уроци по всички учебни предмети от 1 до 10 класове.

  Желателно е всеки ученик или родител активно до комуникира с класният ръководител дистанционно - чрез GSM, таблет или компютър във връзка с обучението и за по-добра и безопасна комуникация.

   

  ВАЖНО - за ДЗИ май 2020год.

   

  Във връзка с подаването на заявления за майската сесия на ДЗИ 2020год.

   

  всеки кандидат-зрелосник може да подаде по безконтактен начин заявлението си.

  За целта следва да извърши следното:

   

  • Да копира заявлението
  • Да отпечата заявлението
  • Да попълни коректно заявлението
  • Да подпише и сканира същото
  • Да изпрати копието на училищната ел. поща

   

   

  ДО  ДИРЕКТОРА

  НА _____________________________

  ГР./С. __________________________

   

  ЗАЯВЛЕНИЕ

  за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

   

  От ________________________________________________________________________________________________ 

  (име, презиме и фамилия)

      

       

      

   

      

      

      

       

      

   

      

      

   ЕГН / ЛНЧ

          

  живущ(а)в гр./с. _______________________________________, община ___________________________________,

   

  област _____________________________, ж.к./ул. ______________________________________№______, бл. ____,

   

  вх.____, ет. ____, ап. _____, тел. за контакти ________________________________, на когото / която предстои

   

  да завърши / е завършил(а) ______________________________ клас през учебната  __________________ година

   

  ___________________________________________________________________________________________________

  (пълно наименование на училището)

   

  гр./с. ______________________________, община ________________________, област _______________________,

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

   

  Желая да бъда допуснат(а) до държавни зрелостни изпити през сесия ________________________________ 

  май – юни/август - септември) на учебната _________________________ година, както следва:

               

  ДЗИ

  Наименование на учебния предмет, на цикъла от учебни предмети или на държавните изпити за придобиване на степен за

  професионална квалификация

  Първи задължителен ДЗИ 

   

  Втори задължителен ДЗИ

   

  ДЗИ по желание

   

   

   

   

   

   

  Запознат/а съм:

  -               с целта и средствата на обработка на личните ми данни (три имена, ЕГН, данни за контакт и данни за завършено средно образование/завършен етап), а именно организиране и провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) съгласно действащите нормативни актове; 

  -               с данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него;  

  с правото ми на достъп и на коригиране на събраните данни, както и с правото ми на жалба до надзорен орган;

  -               че личните ми данни ще бъдат обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите на нормативните актове в областта на защита на личните данни и приложимото българско законодателство.

   

  Прилагам копие от медицински документ №_____________________за заболяване: __________________________

   

  и желая да бъда допуснат(а) до ______________________________________________________________________

                                                  (посочва се видът на изпита според използваната номенклатура)

  Прилагам копие от диплома за средно образование № __________________________________________________

   

  Прилагам копие от удостоверение за завършен гимназиален етап № _____________________________

   

  Гр./с. ____________________                                                 

                           

  Дата: _____________________                                                            ____________________________________

                                                                                                                         (подпис на заявителя)

  Длъжностно лице: ______________________

                   (фамилия и подпис)

   

   

   ВНИМАНИЕ - ВАЖНО!!

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

  З А П О В Е Д

  № РД 18-277 /09. 08. 2020 г.

  На основание чл. 259 от Закона за предучилищното и училищното образованиеи Заповед № РД -01-117 /08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за прекратяване на учебните занятия, считано от 06 март до 11 март 2020 г. включително.

   

                               НАРЕЖДАМ

   

  Да бъдат преустановени учебните занятия, извънкласните занимания, провеждането на сесия с учениците от СФО до второ нареждане.

  Със заповедта да се запознаят всички заинтересовани лица.

   

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА - /Подпис и Печат/

  Директор на СУ „ Асен Златаров”

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

  Утвърдил: /Подпис и Печат/

  Директор - Николина Маркова

   

  Г Р А Ф И К

  за провеждане на мартенска изпитна сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение V-ХІІ  клас за учебна 2019/2020 г., както следва:

  Изпит

  Дата

  Час

  Клас

  Продължителност

  Зала

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-писмен

  09.03.20 г.

  08.30

  V,VІ

  VІІІ, ХІ,ХІІ

  От 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-практически

  09.03.20 г.

  12.30

  V,VІ

  VІІІ, ХІ,ХІІ

  От 1.30 часа

  До 2.30 часа

  Комп.кабинет

   

  Математика ЗУЧ/ЗП-писмен

  10.03.20 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  От 2.00 часа

   

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство – писмен

  10.03.20 г.

  13.30

  V,VI,VII,

  VІІІ,IX,Х

  От 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика ЗУЧ/ЗП-писмен

  11.03.20 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  От 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика-ЗИП/ИУЧ-писмен

  11.03.20 г.

  13.00

  VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  От 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия- ЗП /ЗУЧ-писмен

  12.03.20 г.

  08.30

  VІІІ, ІХ,X,ХІ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност ЗП-писмен

  12.03.20 г.

  08.30

  ХІІ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство-практически

  12.03.20 г.

  13.00

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ, ІХ,Х

  От 1.30 часа

  До 5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗУЧ писмен

  13.03.20 г.

  08.30

  V,VІ,VII,

  VІІІ,IХ,X

  От 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Човекът и природата-ЗУЧ-писмен

  13.03.20 г.

  13.30

  V,VІ,

  До 2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗИП -писмен

  13.03.20 г.

  13.30

  ХІ, ХІІ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗУЧ/ЗП–писмен

  14.03.20 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  От 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС ЗИП-практически

  14.03.20 г.

  12.20

  ХІ

  До 5.00 часа

   

  Физкултурен салон

   

  ФВС-ЗУЧ/ЗП-практически

  14.03.20 г.

  12.20

  V,VІ,VІІ

   

   До 3.00 часа

  Физкултурен салон

   

  І ЧЕ:

  АЕ/РЕ– писмен

   

  16.03.20 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,IХ,Х,ХІ,ХІІ

  От 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  І ЧЕ АЕ/РЕ –

  устен

  16.03.20 г.

  13.10

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ,

   До 0.30 часа

   До 0.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Физика и астрономия-ЗУЧ/ЗП-писмен

  17.03.20 г.

  08.30

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  От 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ІІ ЧЕ ФЕ-писмен

  17.03.20 г.

  13.30

  ІХ,Х

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗИП/ИУЧ-писмен

  18.03.20 г.

  08.30

  V,

  VІІІ,ІХ,ХІ,ХІІ

  От 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

  21.

  ІІ ЧЕ ФЕ-устен

  18.03.20 г.

  14:00

  ІХ,Х

  До 0.30 часа

   

   

  Химия и ООС-ЗУЧ-писмен

  19.03.20 г.

  08.30

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  От 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗУЧ-писмен

  19.03.20 г.

  12.20

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  От 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-писмен

  20.03.20 г.

  08.30

  V,VІ ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х

  От 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-практически

  20.03.20 г.

  13.00

  V,VІ ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х

  От 1.30 часа

  До 2.30 часа

  Комп.кабинет

   

  Технологии и предприемачество ЗУЧ-писмен

  23.03.20 г.

  08.30

  V,VІ

  VІІІ, IX

  От 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество ЗУЧ-практически

  23.03.20 г.

  13.10

  V,VІ,

  VІІІ, IX

  От 1.30 часа

  До 2.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия-ЗИП-писмен

  24.03.20 г.

  08.30

  ХІ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност-ЗИП-писмен

  24.03.20 г.

  08.30

  ХІІ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество ИУЧ-писмен

  24.03.20 г.

  08.30

  VІІІ

  От 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество ИУЧ-практически

  24.03.20 г.

  14.00

  VІІІ

  От 1.30 часа

  До 2.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  БЕЛ ЗУЧ/ЗП - писмен

  25.03.20 г.

  1. 30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ, ХІІ

   От 2.00 часа

   

   До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  БЕЛ-ЗИП/ИУЧ- писмен

  25.03.20 г.

  12.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ, ХІІ

  До 2.00 часа

   

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Химия и ООС-ЗИП/ИУЧ

  26.03.20 г.

  08.30

  VІІ

  VІІІ, ІХ ,Х, XІІ

  От 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗУЧ-практически

  26.03.20 г.

  12.30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ, ІХ,X

  От 1.30 часа

  До 2.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС –ЗУЧ/ЗП - практически

  27.03.20 г.

  12.20

   VІІІ, IX, Х,XІ, XII

  До 5.00 часа

  Физкултурен салон

   

   

   

   

  Средно училище „Асен Златаров”
  село Гиген, община Гулянци, област Плевен

  e-mail:sou_gigen@abv.bg; тел.06562/2123;0878711842

            

   

  Утвърждавам:/Подпис и Печат/

   

  Николина Маркова  - Директор

   

   

   

   

  График за провеждане на консултации с ученици

  за ІІ срок на  учебната 2019/2020година

                                                                                  

  Учител

  Учебен предмет

  Ден

  Час

  1.

  В.Николова

  НУП

  Вторник

  13.00 – 13.40

   

  Зоя Фашева

  НУП

  Сряда

  12.10 – 12.45

   

  Ем.Йорданова

  НУП

  Сряда

  13.10 – 13.50

   

  Е.Михайлова

  БЕЛ

  Понеделник

  13.30 -14.10

   

  П.Монова

  История и цивилизация

  Петък

  13.30 -14.10

   

  Д.Пейчева

  Англ. език

  Петък

  13.10 – 13.50

   

  Й.Николова

  География и икономика

  Понеделник

  13.10 – 13.50

   

  Л.Георгиева

  БЕЛ

  Сряда

  14.00 – 14.40

   

  Людмил Асенов

  Биология и ЗО

  Понеделник

  13.10 – 13.50

   

  Ели Георгиева

  ХООС

  Понеделник

  13.10 – 13.50

   

  Д Георгиев

  ИТ и Физика

  Понеделник

  13.10 – 13.50

   

  Катя Гечевска

  Математика

  Четвъртък

  14.00 – 14.40

   

  Д. Мушатов

  История и цивилизация

  Понеделник

  13.10 – 13.50

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»
  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

  УТВЪРДИЛ: /Подпис и Печат/
  ДИРЕКТОР - НИКОЛИНА МАРКОВА

   

  ГРАФИК
  за провеждане на консултации с родители  през ІІ  срок на учебната 2019/2020 година

  Преподавател

  Час

  Ден от седмицата

   

  Детелин Георгиев

  14.00 - 14.40

  Понеделник

   

  Мирослава Николова

  13.00 - 13.40

  Понеделник

   

  Елия Михайлова

  14.00 – 14.45

  Сряда

   

  Петя Монова

  12.30 – 13.10

  Сряда

   

  Диан Мушатов

  14.00 – 14.40

  Четвъртък

   

  Йорданка Николова

  14.00 – 14.40

  Понеделник

   

  Валентина Николова

  12.20 – 13.05

  Сряда

   

  Зоя Фашева

  12.20 – 13.05

  Четвъртък

   

  Емилия Йорданова

  13.10 – 13.50

  Четвъртък

   

  Диана Пейчева

  13.10 – 13.50

  Понеделник

   

   Ели Георгиева

  14.00 – 14.40

  Понеделник

   

  Катя Гечевска

  14.50 – 15.30

  Четвъртък

   

  Людмил Асенов

  14.00 - 14.40

  Понеделник

     СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ   ”АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

   

  УТВЪРЖДАВАМ: /Подпис и Печат/

                          / Ник. МАРКОВА /

   

  Г  Р  А  Ф  И  К

  ЗА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА ВТОРИ СРОК

  НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

  НАЧАЛЕН ЕТАП

   

  Учебен предмет

  Първи клас

  Втори клас

  Трети клас

  Четвърти клас

  Български език -ЗУЧ

  25.02.2020г.

  26.04.2020г.

  27.05.2020г.

  10.02.2020г.

  25.02.2020г.

  16.03.2020г.

  21.04.2020г.

  26.05.2020г

  24.02.2020г

  23.03.2020г

  12.05.2020г

  26.05.2020г

   

    24.02.2020г.

  30.03.2020г.

  28.04.2020г.

  26.05.2020г.

  Български език-ИУЧ

  22.04.2020г.

  28.05.2020г.

  25.032020г

  27.05.2020г

  02.03.2020г

  06.04.2020г

  18.05.2020г

  13.03.2020г.

  23.04.2020г.

  07.05.2020г.

  Математика-ЗУЧ

  27.02.2020г.

  23.04.2020г.

  21.05.2020г.

  10.03.2020г.

  08.04.2020г.

  21.04.2020г.

  27.05.2020г.

  26.02.2020г

  24.03.2020г

  29.04.2020г

  19.05.2020г

  06.03.2020г.

  01.04.2020г.

  11.05.2020г.

  Математика-ИУЧ

  29.04.2020г.

  13.05.2020г.

  27.03.2020г

  29.05.2020г

  27.02.2020г

  23.04.2020г

  21.05.2020г

  25.03.2020г.

  13.05.2020г.

  Околен свят

  27.03.2020г.

  29.05.2020г.

   

  19.03.2020г

  14.05.2020г

   

   

  Човекът и обществото

   

   

  21.02.2020г

  10.04.2020г

  15.05.2020г

  13.03.2020г.

  29.05.2020г.

  Човекът и природата

   

   

   

   

  25.03.2020г

  27.05.2020г

  02.03.2020г.

  06.04.2020г

  18.05.2020г

   

                                                                                                                                               

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ   ”АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

   

  УТВЪРЖДАВАМ: /Подпис и Печат/

                          / Директор - НиколинаМАРКОВА /

   

   

  Г  Р  А  Ф  И  К

  ЗА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА ВТОРИ СРОК

  НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

  ПРЕДМЕТ

  КЛАС

  V

  VІІ

  VІІІ

  ІХ

  Х

  ХІ

  ХІІ

  Български език – ЗП

  27.05.

  10.06.

  02.04.

  10.06.

  01.04.

  24.06.

  25.02.

  09.03.

  26.05.

  29.04

  6.04

  5.05

  5.03

  Български език-ЗИП ИУЧ

   

   

   

   

  13.03

  23.04

  29.04

  20.02

  Руски език І-ви ЧЕ

   

   

   

   

   

   

   

  04.03

  13.05

  Френски език ІІ-ви ЧЕ

   

   

   

   

  24.02.

  24.03.

  2501.04..02.

   

   

  Английски език І-ри ЧЕ

  23.03

  13.05

  18.03

  27.05

  19.03

  28.05

  20.03

  29.05

  23.05

  18.05

  18.03

  13.05

  19.03

  28.05

  18.03

  22.04

  Математика

  .13.02

  06.03

  09.04

  11.03

  24.04

  21.02

  27.03

  05.05

  13.03

  10.04

  20.02

  26.03

  30.04

  17.03

  01.04

  06.03

  10.04

  18.02

  24.03

  ИТ ЗП/ЗУЧ/

  27.04

  22.06

  17.03

  08.05

  26.06

  16.03

  29.06

  11.03

  24.06

  18.03

  24.06

  13.02

  30.04

  25.06

   

   

  ИТ ЗИП/ИУЧ/

  09.03

  27.04

  29.06

  13.03

  08.05

  26.06

   

  28.02

  24.04

  26.06

   

   

  20.02

  08.05

  26.06

  17.03

  12.05

  География и и-ка

  24.03

  15.05

  29.05

  12.03

  04.06

  12.03

  12.05

  24.06

  19.02

  12.05

  23.06

  17.03

  23.06

   

  05.03

  24.04

  25.06

  17.02

  22.06

   

  География и икономика ЗИП

   

  24.0412.06

  13.02

  20.0325.06

  20.02

  18.06

  11.03

  26.06

  21.02

  12.06

  10.02

  26.05

  24.06

  12.02

  04.03

  25.03

  11.05

  История и ц-я ЗП

  19.02

  12.03

  04.06

  27.04

  08.05

  18.06

  10.02

  09.03

  27.04

  26.05

  15.06

  26.02

  18.03

  23.06

  09.03

  18.05

  18.06

  27.03

  5.05

  8.06

  16.06

  16.03

  29.06

   

  История и цивилизация-ЗИП

   

   

   

  26.02

  29.04

  13.02

   

  30.03

  29.06

  19.03

  13.05

  Философия

   

   

   

  07.04

  11.05

   

   

   

  Философия ИУЧ/ЗИП

   

   

   

   

   

   

  5.05

  25.06 

   

  Свят и личност

   

   

   

   

   

   

   

  03.04

  11.05

  Биология и ЗО,ЧП

  19.03.

  03.06.

  12.06.

  19.03.

  28.05.

  10.06.

  13.02.

  03.04.

  26.06.

  26.05.

  30.06.

  26.06.

  24.03.

  26.05.

  23.06.

  25.02.

  03.04.

  08.05.

  15.06.

  05.05.

  Физика и астрономия

   

   

  16.03

  14.05

  29.06

  16.03

  27.05

  29.06

  21.04

  23.06

  17.03

  21.05

  25.06

  17.03

  23.06

   

  Химия и опазване на околната среда

   

   

   

  07.04

  02.06

  18.05

  04.06

  11.03

  09.04

  24.06

  20.02

  19.03

  22.06

   

  19.02

  11.03

  29.04

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „ АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

  УТВЪРДИЛ: /Подпис и Печат/

  ДИРЕКТОР - НИКОЛИНА МАРКОВА

   

  Г  Р  А  Ф  И  К

  ЗА КЛАСНИТЕ РАБОТИ ЗА ВТОРИ СРОК

  НА УЧЕБНАТА 2019-2020 год.

   

  Предмет/ Клас

  V

  VІІ

  VІІІ

  ІХ

  Х

  ХІ

  ХІІ

  Български език  и литература – ЗП или ЗУЧ

  01.06.

   

  28.05.

  01.06

  01.06.

   

  11.05

  12.05

  4.06

  3.06.

  10.03.

  Български език и литература – ЗИП или ИУЧ

   

   

   

   

  4.06

  5.06.

  14.05

  13.05.

  19.03.

  Руски език – І ЧЕ

   

   

   

   

   

   

   

  15.04.

  Английски език – І ЧЕ

   

   

   

  12.06

  12.06

  10.06

  11.06

  29.04

  Френски език – ІІ ЧЕ

   

   

   

   

  01.06.

  16.06.

   

   

  Математика

  15.05

  14.05

  02.06

  03.06

  02.06

  10.06

  12.06

  21.04

   

  1. Наименование на административната услуга

  Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
  2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
  3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

  Директор на институцията
  4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

  Администрация на съответната институция
  5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.

  Документи: заявление, актуална снимка – 2 бр., документ за промяна на имената (ако е приложимо)

  Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:

  – Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.

  – Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на  Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

  – Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.

  – След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.

  7. Начини на заявяване на услугата.

  Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник

  8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

  Услугата не се предоставя по електронен път

  9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
              Безсрочно
  10. Такси или цени.
             Не се дължат

  11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионално управление на образованието – за детски градини, училища и професионалните колежи

  Министерство на образованието и науката – за частните професионални колежи

  Национална агенция за професионално образование и обучение – центрове за професионално обучение
  12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

  13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

  sou_gigen@abv.bg

  /електронен адрес на институцията/
  14. Начини на получаване на резултата от услугата.

  Готовите дубликати  се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

   

   

   

   

   

   

   

   

  ДО

  ДИРЕКТОРА  НА

  СУ „Асен Златаров“ с. Гиген

   

  З А Я В Л Е Н И Е

  за издаване на дубликат на

  ………………………………………….…………..…………………..…………..

  вид документ (удостоверение, свидетелство, диплома)

   

  от …………………..………………………..…….…………………………………………..

  име, презиме, фамилия

  завършил ………………………………………….………………………………………….

  клас, етап, степен на образование

  …………………………………………………………………………………………………

  профил, професия, специалност

  през учебната ……….…./……………….. година в …………………………………….. ……………………………………………………………………………….…………..…..

              вид, наименование и местонахождение на институцията

  ………………………………………………………………………..…….….………………

  Издаването на документа се налага поради следните причини: ………….………………

  ………………………………………………………………………………………………….

  Приложени документи:

  …………………………….…………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………….......

  …………………………………………………………………………………………………

  За контакти: телефон …………………., е-mail …………………………………………….

  Пълномощно № …………………………………………..……………………………………

  на ……………………………………………………………………………………………….

  име, презиме, фамилия

   

   

    Дата: ………………….

     гр./с……………………..                                            Подпис:

                     Име, фамилия …………………………

  1. Наименование на административната услуга

  Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
  2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
  3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

  Директор на институцията
  4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

  Администрация на съответната институция
  5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.

  Документи: заявление, актуална снимка – 2 бр., документ за промяна на имената (ако е приложимо)

  Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:

  – Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.

  – Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на  Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

  – Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.

  – След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.

  7. Начини на заявяване на услугата.

  Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник

  8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

  Услугата не се предоставя по електронен път

  9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
              Безсрочно
  10. Такси или цени.
             Не се дължат

  11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионално управление на образованието – за детски градини, училища и професионалните колежи

  Министерство на образованието и науката – за частните професионални колежи

  Национална агенция за професионално образование и обучение – центрове за професионално обучение
  12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

  13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

  sou_gigen@abv.bg

  /електронен адрес на институцията/
  14. Начини на получаване на резултата от услугата.

  Готовите дубликати  се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

   

   

   

   

   

   

   

   

  ДО

  ДИРЕКТОРА  НА

  СУ „Асен Златаров“ с. Гиген

   

  З А Я В Л Е Н И Е

  за издаване на дубликат на

  ………………………………………….…………..…………………..…………..

  вид документ (удостоверение, свидетелство, диплома)

   

  от …………………..………………………..…….…………………………………………..

  име, презиме, фамилия

  завършил ………………………………………….………………………………………….

  клас, етап, степен на образование

  …………………………………………………………………………………………………

  профил, професия, специалност

  през учебната ……….…./……………….. година в …………………………………….. ……………………………………………………………………………….…………..…..

              вид, наименование и местонахождение на институцията

  ………………………………………………………………………..…….….………………

  Издаването на документа се налага поради следните причини: ………….………………

  ………………………………………………………………………………………………….

  Приложени документи:

  …………………………….…………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………….......

  …………………………………………………………………………………………………

  За контакти: телефон …………………., е-mail …………………………………………….

  Пълномощно № …………………………………………..……………………………………

  на ……………………………………………………………………………………………….

  име, презиме, фамилия

   

   

    Дата: ………………….

     гр./с……………………..                                            Подпис:

                     Име, фамилия …………………………

  1. Наименование на административната услуга

  Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

  2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 109, ал. 4);

  3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

  Директорът на училището

   

  1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

   

  Желаещите признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.

  При признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI включително директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:

  1. продължителността на обучението;

  2. вида на училището, в което е проведено обучението;

  3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);

  4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.

   Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите

  5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

   

  Заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката

   

  6. Начини на заявяване на услугата.
   

  Заявлението заедно с документите за завършен период или клас за класовете от I до VI включително се подават в училището

  8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

  Услугата не се предоставя по електронен път

   

  9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

  Безсрочно


  10. Такси или цени

  Не се дължат

   

  11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионално управление на образованието

  Министерство на образованието е науката
  12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

   

  13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

   

  sou_gigen@abv.bg

   

  14. Начини на получаване на резултата от услугата

   

  Лично/от родителя/настойника на ученика/ чрез упълномощено лице

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Наименование на административната услуга

  Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

  2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 101)

  3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

  Директора на училището

  4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  Допуснатите до полагане на държавни зрелостни изпити зрелостници получават служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

  5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

  Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката.

  6. Начини на заявяване на услугата.

  Лично

  7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

  Услугата не се предоставя по електронен път.
  8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

  За съответната сесия на държавните зрелостни изпити
  9. Такси или цени

  Не се дължат

  10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионалното управление на образованието

  Министерството на образованието е науката
  11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК

  12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

  sou_gigen@abv.bg

   

  13. Начини на получаване на резултата от услугата

  Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

   

   

   

  1. Наименование на административната услуга

  Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

  2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  Наредба № 1 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 84, т. 6)

  3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

  Директорът на училището

  4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  Учениците от последния гимназиален клас, които желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, до директора на училището.

  5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

  Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката.

  6. Начини на заявяване на услугата.

  Лично

  7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път.

  Услугата не се предоставя по електронен път.
  8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

  За съответната сесия на държавните зрелостни изпити

  9. Такси или цени

  Не се дължат

  10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионалното управление на образованието

  Министерството на образованието е науката

  11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд

   

  12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

   

  sou_gigen@abv.bg

  13. Начини на получаване на резултата от услугата

   

  Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

   

   

   

  1. Наименование на административната услуга

  Издаване на диплома за средно образование
  2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

  Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование
  3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

  Директор на училището
  4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

  Издаване на дипломата по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

  – Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно образоване

  –    Дипломата се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

  – Дипломата се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.

  – След регистрирането дипломата се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация,

  5. Начини на заявяване на услугата

             За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Диплома се издава на всички ученици, придобили средно образование.

  6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя

  Услугата не се предоставя по електронен път

  7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
              Безсрочен
  8. Такси или цени
             Не се дължат

  9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

  Регионално управление на образованието

  Министерство на образованието и науката


  10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

  Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния съд
  11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

  sou_gigen@abv.bg


  12. Начини на получаване на резултата от услугата.

  Готовите дипломи се получават на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

   

  1. Наименование на административната услуга

  Издаване на диплома за средно образование
  2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

  Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование
  3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

  Директор на училището
  4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

  Издаване на дипломата по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

  – Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно образоване

  –    Дипломата се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

  – Дипломата се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.

  – След регистрирането дипломата се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация,

  5. Начини на заявяване на услугата

             За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Диплома се издава на всички ученици, придобили средно образование.

  6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя

  Услугата не се предоставя по електронен път

  7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
              Безсрочен
  8. Такси или цени
             Не се дължат

  9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

  Регионално управление на образованието

  Министерство на образованието и науката


  10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

  Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния съд
  11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

  sou_gigen@abv.bg


  12. Начини на получаване на резултата от услугата.

  Готовите дипломи се получават на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

   

  Задължителна информация

  Образователни услуги

  1

  Наименование на административната услуга

  Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

  2

  Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147 и чл. 148.

  3

  Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

  Директор на училището

  4

  Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  Родителите/настойниците и/или ученика подават  писмено заявление пообразец на училищетодо директора на приемащото училище.

  До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя/настойника и/или ученика желание.

  До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.

  Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.

  Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

   В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

   

  5

  Начини на заявяване на услугата.

  Родителите/настойниците и/или ученика подават  писмено заявление пообразец на училищетодо директора на приемащото училище лично или по пощата

  6

  Информация за предоставяне на услугата по електронен път

  Не се предоставя по електронен път

  /попълва се от училището/

  7

  Такси или цени

  Не се дължат такси

  8

  Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионално управление на образованието

  Министерство на образованието и науката

  9

  Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК

  10

  Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

  sou_gigen@abv.bg

  /изписва се електронния адрес на институцията/

  11

  Начини на получаване на резултата от услугата.

  Лично или чрез пълномощник

   

   

  1

  Наименование на административната услуга

  Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

  2

  Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149

  3

  Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

  Директор на училището

   

  4

  Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в първи клас по образец на училището или общината.

  Когато населеното място има повече от едно училище с прием в първи клас, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

  В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.

  При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

  1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

  2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

  3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

  4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

  За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

  Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес.

  Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите като първо се приемат децата от първа група.

  Когато с броя на децата в определена група по се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

  1. дете с трайни увреждания над 50 %;

  2. дете с един или двама починали родители;

  3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;

  4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

  5. дете от семейство с повече от две деца;

  6. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

  Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по  постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

  5

  Начини на заявяване на услугата.

  Лично или чрез пълномощник

  6

  Информация за предоставяне на услугата по електронен път

  Не се предоставя по електронен път.

  /попълва се от училището/

  7

  Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

  безсрочно

  8

  Такси или цени

  Не се дължат такси

  9

  Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Общинска администрация

  Регионално управление на образованието

  Министерство на образованието и науката

  10

  Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК

  11

  Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

  sou_gigen@abv.bg

  /електронен адрес на институцията/

   

  12

  Начини на получаване на резултата от услугата.

  Лично или чрез пълномощник

   

   

  1

  Наименование на административната услуга

  Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища

  2

  Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 2, чл. 147, чл. 148, чл. 149

  3

  Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

  Директор на училището

  4

  Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  За приемане на ученици в пети клас могат да кандидатстват ученици, завършили успешно четвърти клас. Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в  пети клас по образец изготвен от училището.

  Приемането на ученици в пети клас в съответното училище се осъществява от училищна комисия, определена от директора на училището. 

  Училищната комисията съобразно спецификите на образователния процес  разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места, като времето на подаване на заявлението не е критерий.

  Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.

  5

  Начини на заявяване на услугата.

  Лично или чрез пълномощник

  6

  Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

  Не се предоставя по електронен път.

  /попълва се от училището/

  7

  Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

  За съответната учебна година

  8

  Такси или цени

  Не се дължат такси

  9

  Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионално управление на образованието

  Министерство на образованието и науката

  10

  Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК

  11

  Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

  sou_gigen@abv.bg

  /електронен адрес на институцията/

  12

  Начини на получаване на резултата от услугата.

  Лично или чрез пълномощник

   

   

  1

  Наименование на административната услуга

  Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

   

  2

  Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147, чл. 148, чл. 149

  3

  Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

  Директор на училището

   

  4

  Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас, дневна форма на обучение могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

  За места, определени с държавния план-прием в VІІІ клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

  Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.

  Приемането на ученици в VІІІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и спорт" се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.

  Изпит за проверка на способностите по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

  Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием места в VІІІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.

  Заявление се подава до началника на съответното регионално управление на образованието, който организира класирането на учениците по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година.

  Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

  5

  Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

  Всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи за организиране на дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием за съответната учебната  година Сред тези документи са:

  Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

  Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

  6

  Начини на заявяване на услугата.

  Родителите подават заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование в електронна среда или на хартиен носител, които след това се въвежда електронно, от служебно лице.

  Заявлението се подава на хартия в определените за учебната година и оповестени на сайта на регионалното управление на образованието училища-гнезда.

  7

  Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

  https://priem.mon.bg/

  8

  Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

  За съответната учебна година

  9

  Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

  Не се дължат такси

  10

  Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионално управление на образованието

  Министерство на образованието и науката

  11

  Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК

  12

  Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

  sou_gigen@abv.bg

  /електронен адрес на институцията/

  13

  Начини на получаване на резултата от услугата.

  Лично или чрез пълномощник

   

  1

  Наименование на административната услуга

  Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

  2

  Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 5, чл. 147, чл. 148, чл. 149

  3

  Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

  Директор на училището

  4

  Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  Приемането на учениците в XI клас се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване от X клас.

  Приемането на ученици в XІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и спорт" се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.

  Изпитът за проверка на способностите се организира от училището и се провежда по график, обявен в съответното училище и в регионалното управление на образованието.

  За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление до директора на училището, като за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт подават и копие на застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита.

  Изпит за проверка на способностите може да се проведе и за специалности от професиите от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по решение на педагогическия съвет и оценката от този изпит е задължителна част от бала.

  Изпитът се определя преди началото на учебната година и се публикува на интернет страницата на училището и на интернет страницата на регионалното управление на образованието.

  Изискванията към учениците за участие в приема са:

  1. да са завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище в годината на кандидатстване;

  2. здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват по утвърден образец от МОН.

  Дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците по допълнителния държавен план-прием в XІ клас се организират от приемащото училище по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година. Министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на учениците.

  5

  Начини на заявяване на услугата.

  Неприложимо

  6

  Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

  Не се предоставя по електронен път

  7

  Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

  За съответната учебна година

  8

  Такси или цени

  Не се дължат такси

  9

  Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионално управление на образованието

  Министерство на образованието и науката

  10

  Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК

  11

  Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

  sou_gigen@abv.bg

  /електронен адрес на институцията/

  12

  Начини на получаване на резултата от услугата.

  Лично или чрез пълномощник

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Заявление преместване (образец)

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email:sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   Вх.№.....…/…….......…г.                                                              ДО ДИРЕКТОРА

                                                                                                    НА  СУ”Асен Златаров”

                                                                                                    С. Гиген

   

  З А Я В Л Е Н И Е

  за прием в първи клас

   

  на………………………………………………………………………………………………

  ЕГН………………………….……месторождение…………………………………………

  адрес:

  обл…………………,общ................................,с……………………….. ул......................................................................№......
   посещавал предучилищна група в ………………………………………………………….

  личен лекар на ученика, телефон:......................................................................................

  Господин Директор,

  Желая детето ми да бъде записано в повереното Ви училище в първи клас за учебната 2020/2021 г.

  1. Уведомен съм, че трябва да представя Удостоверение за завършен подготвителен клас до 07 юни 2021 г., както и за обстоятелството, че непредставянето му в този срок ще се счита за отказ от настоящата молба.

  2. Желая детето ми да посещава  група за целодневно обучение (занималня). Информиран съм, че заниманията и самоподготовката  до 16:30 часа имат задължителен характер и трябва да осигуря присъствието на детето в този времеви интервал.

        3. Заявявам желание детето ми да изучава:

           ИУЧ (избираеми учебни часове)            1. .........................................................

                                                                              2. .........................................................

  3. Запознат съм и приемам Правилника на училището.

  4. Запознат съм с критериите за прием.

        5. Уведомен съм за точките, които носят отделните критерии .

        6. Уведомен съм, че комисията по прием няма ангажимент и няма да попълва или допълва непопълнени от мен данни и/или точки

  Заявявам, че с подписа си декларирам верността на всички документи, които съм представил и верността на саморъчно попълнения  от мен формуляр.Известно ми е, че нося отговорност по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

  Подпис:……………

  Данни за родителите:

   

  ………………………………………………………………………………………………

  /трите имена на майката/

   

  …………………………………………………………………………………………………

  /дом. адрес, адрес месторабота/

   

  …………………………………………………………………………………………………

   

  …………………………………………………………………………………………………

  /дом. телефон, служебен телефон, GSM, e-mail/

   

  …………………………………………………………………………………………………

  /трите имена на бащата/

   

  …………………………………………………………………………………………………

  /дом. адрес, адрес месторабота/

   

  …………………………………………………………………………………………………

   

  …………………………………………………………………………………………………

  /дом. телефон, служебен телефон, GSM, e-mail/      

                        

   

  КРИТЕРИИ

  Собственоръчно изписване на броя точки

  Максимален брой точки

   

  Наличие на деца в семейството, обучаващи се в училището

   

  7

   

  Детето е завършило подготвителна група

   

  5

   

  Местоживеене

  Град

  село

   

   

  4

  2

   

  Деца на учители и служители в училището

   

  5

   

  Деца със СОП

   

  4

   

  Деца близнаци, сираци или с родители инвалиди.

   

  3

   

                              Всичко точки:

   

  30

   

   При равен брой точки предимство при класиране получават децата с повече точки по критерий адресна регистрация.

   

   

   

   

   

  ИЗВАДКИ ОТ ПРАВИЛНИКАНА СУАСЕН ЗЛАТАРОВ

   

   

  ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЖИВОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

   

  1. Не се допуска излизане на ученици от двора на училището по време на учебния процес без преподавател или възпитател, както и оставянето на ученици без надзор по време на организирания отдих.

  2. Класните ръководители на учениците от 1, 2, 3 и 4 клас уточняват с родителите реда за довеждане и отвеждане на децата, като учениците имат право да тръгват сами от училище само след писмено съгласие от страна на родителите.

  3. Не се разрешава влизането на външни лица в училището, включително и родителите, по време на УВП с изключение на определени приемни часове /за срещи и консултации/ и при извънредни ситуации.

                  4. В стола не се допускат  родители по време на обяда на учениците от 11:30 до 13:15 ч.

                 

  ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

   

                5. При наличие на писмено изразено съгласие на родителите организацията на работата на учениците от 1 до 4 клас може да бъде целодневна.

                6. Продължителността на учебните часове е, както следва:

  • за 1-2 клас- 35 мин.
  • за 3-4 клас- 40 мин.

               7. Учебната година е с продължителност 32 седмици

              8. Ученикът няма право:

  • да организира родители и приятели за саморазправа с други ученици на територията на училището. Ако се чувства застрашен, ученикът незабавно да поиска помощ от учител или служител на училището.
  • да използва мобилен телефон по време на учебните занятия. Училището не носи отговорност за изгубени или откраднати мобилни апарати, както и за други ценни лични вещи, донесени от ученика в училище.
  • да унищожава предоставената му за ползване училищна МТБ. Ученикът носи отговорност за нанесените от него щети, като ги възстановява или заплаща размера на щетата в едноседмичен срок. При неспазване на срока щетата се възстановява в двоен размер. Когато не се установи конкретен извършител, класът отговаря за причинената щета солидарно. В случай на отказ от страна на родителите да заплатят или възстановят щетите, се прилагат разпоредбите на ГПК. Размерът на щетата се определяот училищната администрация. За нанесената щета се уведомява незабавно училищното настоятелство;

   

   

   

   

  Подал молбата:…………………………………………………..                           …………….  

  /име на родител, подпис/

   

   

   

  Приел молбата:…………………………………………………..                           …………….  

  /име на служителя, подпис/

   

   

   

   

   

   

  Вх. №…………                                                                    До директора на

  ……….2020г.                                                                       СУ ” Асен Златаров”

   

  З А Я В Л Е Н И Е

  за постъпване в  пети клас

  От ……………………………………………………………………………………………….

  ЕГН……………………..,  роден/а на ………………………………

  В гр./с. …………………………………

  Адрес……………………………………………………………………………..

  Телефон……………….…… GSM……………………………………………..

  Госпожо Директор,

  Моля да бъда записан/а като редовен/а ученик/чка за Vклас в повереното Ви училище за учебната 2020/2021 година.

  □Полудневно обучение

  □Целодневно обучение

  Желаното се посочва със знак в квадрата пред него.

   

  Желая да изучавам ……………………………………….. език.

  В часовете по ИУЧ желая да изучавам :

  • ……………………………………………..
  • ……………………………………………..

   

  Прилагам следните документи:

   1. Копие от Акт за раждане
   2. Свидетелство за завършен IV клас
   3. Лична здравна карта

   

  С. Гиген                                                                             С уважение :

  Дата:………………….                                                     /подпис на ученика/

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

   

  Г Р А Ф И К

  за провеждане на ноемврийска изпитна сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение V-ХІІ  клас за учебната 2019/2020 г., както следва:

                                                                                                                                                                                  

  Изпит

  Дата

  Час

  Клас

  Продължителност

  Зала

   

  БЕЛ ЗП/ЗУЧ - писмен

  11.11.19 г.

  8:30 ч.

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ, ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Изобразително изкуство - ЗУЧ – писмен

  11.11.19 г.

  13:30ч.

  V,VI,VII,

   

  VІІІ,IX, X

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  География и икономика  - ЗП/ЗУЧ-писмен

  12.11.19 г.

  8:30 ч.

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Химия и ООС-ЗУЧ-писмен

  12.11.19 г.

  13:30ч.

  VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  І ЧЕ:

  АЕ/РЕ– писмен

   

  13.11.19 г.

  8:30 ч.

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,IХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  І ЧЕ АЕ/РЕ –

  устен

  13.11.19 г.

  14:00ч.

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ,

  0.30 часа

   

  0.30 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Физика и астрономия-ЗП/ЗУЧ-писмен

  14.11.19 г.

  8:30 ч.

  VІІ

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ФВС-ЗП/ЗУЧ-практически

  14.11.19 г.

  14:00ч.

  VІІІ,ІX,Х,ХІ,XIІ

  5.00 часа

  Физкултурен салон

   

  История и цивилизация-ЗП/ЗУЧ– писмен

  15.11.19 г.

  8:30 ч.

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Математика ЗП/ЗУЧ-писмен

  15.11.18 г.

  13:00ч.

  V,VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  История и цивилизация-ЗИП/ИУЧ-писмен

  18.11.19 г.

  8:30 ч.

  V,VІІІ,

   

  ІХ,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  География и икономика-ЗИП/ИУЧ-писмен

  18.11.19 г.

  13:30ч.

  VІ,VІІ

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Биология и ЗО-ЗУЧ-писмен

  19.11.19 г.

  8:30 ч.

  VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Биология и ЗО-ЗИП-писмен

  19.11.19 г.

  8:30 ч.

  ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Музика-ЗУЧ - писмен

  19.11.19 г.

  13:30ч.

  V,VІ,VII,

   

  VІІІ,IХ,X

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Философия- ЗП/ЗУЧ писмен

  20.11.19 г.

  8:30 ч.

  VІІІ,IX, Х ,ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Свят и личност - ЗП-писмен

  20.11.19г.

  8:30 ч.

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Технологии и предприемачество –ИУЧ- писмен

  20.11.19 г.

  13:10ч.

  VІІІ,

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  БЕЛ-ЗИП/ИУЧ - писмен

  21.11.19 г.

  8:30 ч.

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

   ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Технологии и предприемачество –ИУЧ- практически

  21.11.19 г.

  14.00ч.

  VІІІ,

  3.00 часа

   

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Човекът и природата-ЗУЧ-писмен

  22.11.18 г.

  08:30ч.

  V,VІ,

  2.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Музика-ЗУЧ-практически

  22.11.19 г.

  13:30 ч.

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ, ІХ, X

  3.00 часа

  5,00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-писмен

  25.11.19 г.

  8:30 ч.

  V,VІ,

  VІІІ,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-практически

  25.11.19 г.

  13.00ч.

  V,VІ

  VІІІ,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Комп.кабинет

   

  ІІ ЧЕ ФЕ-писмен

  26.11.19 г.

  8:30 ч.

  ІХ,Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ІІ ЧЕ ФЕ-устен

  26.11.19 г.

  13.30ч.

  ІХ,Х

  00.30 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Технологии и предприемачество-ЗУЧ-писмен

  27.11.19 г.

  8:30 ч.

  V,VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Изобразително изкуство-практически

  27.11.19 г.

  14:00ч.

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ, ІХ, X

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Химия и ООС-ЗИП/ИУЧ

  28.11.19 г.

  8:30 ч.

  VІІ

   

  VІІІ,ІХ,X, XІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Технологии и предприемачество-ЗУЧ- практически

  28.11. 19г.

  14:00ч

  V,VІ,VІІ

   

  VІІІ,ІХ

  3.00 часа

   

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Философия-ЗИП-писмен

  29.11.19 г.

  08:30ч.

  ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Свят и личност-ЗИП-писмен

  29.11.19 г.

  08:30ч.

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ФВС - ЗИП/ИУЧ-практически

  29.11.19 г.

  13:00ч.

  ХІ

  5.00 часа

   

  Физкултурен салон

   

  ФВС-ЗП/ЗУЧ-практически

  29.11.19 г.

  13:00ч.

  V,VІ,VІІ,

   

  3.00 часа

  Физкултурен салон

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-писмен

  02.12.19 г.

  8:30 ч.

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-практически

  02.12.19 г.

  13:00ч.

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  3.00 часа

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email:sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

  УТВЪРЖДАВАМ:

  НИКОЛИНА МАРКОВА

  ДИРЕКТОР

   

  Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна 2019/2020 година

  I. Общи положения

  1.Самостоятелната форма на обучение се организира за лица:

  - навършили 16 години по желание

  - наказани по чл. 199, ал. 1, т.5 от ЗПУО

  Необходими документи:

  а/ Заявление до Директора на СУ „Асен Златаров”за записване в самостоятелна форма или желаещ да продължи обучението си в тази форма на обучение през настоящата учебна година , което се входира в срок до 13.09. включително и/ или до 20 дни преди началото на всяка сесия

  б/ Удостоверение за завършен клас, ако не се е обучавал в СУ „Асен Златаров”

  в/ Учебната година започва на 16.09. и приключва на 15.09.следващата година,

  г/ Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в съответната учебна година се счита за преустановил обучението си по собствено желание

  д/ Заповед на директора за наложено наказание по чл. 199, ал.1 т.5 от ЗПУО

  II.  Задължителна общообразователна подготовка

  1 Учениците се обучават по утвърдени за дневна форма на обучение учебни планове

  2.Учениците се готвят самостоятелно, като имат право да посещават консултациите по различните учебни предмети, според графика за консултации, утвърден от Директора, получават конспекти от учителите по съответния предмет , ползват училищната библиотека.

  III. Изпити в процеса на обучение

  1. Учениците се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, съгласно чл.25,ал. 1, т.4 от Наредба № 3 /15.04 2003г.за системата на оценяване,  чл. 23 – чл. 34 и чл.(38 от Наредба № 11/ 20. 09. 2016 година за оценяване на резултатите от обучението на учениците според утвърдените учебни планове.

  2. Изпитите се провеждат съгласно изискванията по чл.29б, ал.2 от Наредба № 3 и № 11 за системата на оценяване   - писмен, устен и практически.

  3. Писмените изпити са с времетраене три астрономически часа за учениците от гимназиален етап , по два астрономически часа - за прогимназиален етап.

  4.Практическите изпити с продължителност три астрономически часа.

  5.Устните изпити- не повече от 30 минути

  6.Изпита по чужд език е в две части - писмен и устен.

  7 .Изпита по информатика и информационни технологии е в две части - писмен и практически.

  8.Изпита по ФВС е практически .

  9. Изпита по Музика и Изобразително изкуство V-VIII е писмен и практически,IXклас -писмен

  10. Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части е средноаритметична от оценките, поставени във всяка част.

  11. Ученици, които имат оценка слаб 2 по учебен предмет от ЗП или ЗИП на редовна и поправителни сесии, или не са се явили, повтарят класа.

  12. Ученик, подал заявление и записан в самостоятелна форма на обучение за съответната учебна година, но не  не се явявал на изпити, се счита за преустановил обучението си за съответната учебна година.

  IV. Организация на учебния процес

  1. Учениците се явяват на една редовна сесия през учебната година и две поправителни сесии. Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците януари, юни и септември.

  1-ва редовна сесия от 10.10.2018г. до 30.01.2019 г.вкл.

  1 -ва поправителна сесия от 01.04.2019 г. до 01.05.2019 г.вкл.

  2-ра поправителна сесия от 10.08.2019 г. до 11.09.2019 г.вкл.

  2. Получилите слаби оценки по учебен предмет от ЗП,ЗИП и избираеми учебни часове на редовните и поправителни сесии повтарят класа, като се явяват само на поправителни изпити през следващите сесии при спазване на посочения по - горе ред.

  3.Ученици, който не са се явили по даден предмет и повтарят класа имат право да се явяват и на редовна сесия на предметите, на които не са се явили предходни години.

  4.При промяна на учебния план, по който са се обучавали, прекъсналите ученици задължително се явяват на приравнителни изпити за изравняване с новия учебен план.

  Резултатите от обучението на учениците се отразява в книга за резултатите на учениците  и в личен картон на ученика в самостоятелна форма на обучение

  V. Приключване на пълния курс на обучение

   Държавни зрелостни изпити

  1. След успешно приключване на целия курс на обучение, учениците подават заявление за явяване на държавни зрелостни изпити за получаване на диплома за средно образование в срокове, определени със заповед на Министъра на МОН

  2.Държавните зрелостни изпити са два задължителни и трети, който е по желание на ученика.

  Първият задължителен ДЗИ е по БЕЛ, втория задължителен -по предмет от общообразователната подготовка по избор на ученика. ДЗИ се провеждат съгласно изискванията на чл.24 от ЗНП и Наредба № 3 /17.05.2004г за организацията и провеждането на ДЗИ. След успешното им полагане учениците получават диплома за средно образование.

  3.Неуспешно положилите ДЗИ, по свое желание могат да получат удостоверение за завършен XII клас.

  4.Учениците се явяват на неограничен брой изпитни сесии до успешно полагане на изпитите.

  5.Оценките от ДЗИ са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

   

  Настоящият правилник  е неразделна част от Правилника за устройството и дейността на училището. 

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ» ,СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

  УТВЪРЖДАВАМ:

  НИКОЛИНА МАРКОВА

                                                                                                                                                          ДИРЕКТОР

      

   

   

   

   

   

   

   

  ПРОГРАМА

  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

  УЧЕБНА 2019/2020ГОДИНА

   

   

   

   

   

   

  Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи е приета на заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 14/13. 09. 2019 г.).

   

  І. Въведение

   

  Настоящата програма е разработена във връзка с предоставянето на подкрепа за личностно развитие на ученицитеот СУ „ Асен Златаров”и има за цел предоставяне на равни възможности на учениците от уязвими групи и гарантиране на тяхното качествено образование и участие в училищния живот заедно с останалите ученици.

  Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на учениците, които имат необходимост от такава в училището съобразно личните интереси, потребности и нужди на отделния ученик.

  II. Анализ на реалната ситуация

  В СУ „ Асен Златаров”се обучават 176 ученици, разпределени в 11 паралелки от І до ХII клас. Резултатите от НВО и ДЗИ през 2018/ 2019 учебна година показват, че в училището се провежда обучение на много добро ниво. От завършилите 22 зрелостници над 30 % продължават обучението си във висши училища по специалности и направления .

  В училището се обучават ученици с различен социален статус. Има ученици с със СОП, както и значителен брой ученици от ромски етнос. Няма данни за етническа и/или друга дискриминация, както и няма регистрирани ученици, извършили противообществени прояви.

  Въз основа на тази оценка програмата включва предоставяне както на обща, така и на допълнителна подкрепа.

   

  III. Подкрепа за личностното развитие

   

  Обща подкрепа за личностното развитие

  Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към всички ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността на училището, и включва:

  ü  Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти:

  -        обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват и учениците – обмен на информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички учители за подобряване на работата им с учениците в класа;

  -        провеждане на регулярни срещи, когато са за целите на превенцията, между класния ръководител, учители и други педагогически специалисти в училището.

  ü  Занимания по интереси:

  -        дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;

  -        изяви, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически дейности по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно равнище;

  -        обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с чл.85, ал. 3 от ЗПУО.

  ü  Библиотечно-информационно обслужване – осигуряване на безплатни учебници за ученици І– VII клас, свободен достъп до информация от различни документални източници и в глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация.

  ü  Грижа за здравето въз основа на информация от родителя и при взаимодействие с медицинския специалист в здравния кабинет в училището.

  ü  Осигуряване на организиран транспорт – за ученици от други селища.

  ü  Поощряване с морални и материални награди – по ред, определен в ПДУ.

  ü  Дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение, свързани с:

  -        изграждане на позитивен организационен климат в училището.

  -        психологическа подкрепа, насочена към учениците, педагогическите специалисти и родителите за създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички участници в образователния процес, предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на насилието и за преодоляване на проблемното поведение на учениците, извършване на групова работа с ученици и/или кризисна интервенция, работа със средата, в която е ученикът – семейството, връстниците.

  -        допълнително обучение по учебни предмети с акцент върху обучението по български език, включително ограмотяване на ученици, които се справят по- трудно в часовете по БЕЛ;

  -        консултации по учебни предмети и допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове.

   

  -    Участие в Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   

   

  Допълнителна подкрепа

  Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя въз основа на оценка на индивидуалните потребности на ученика, извършена от екип за подкрепа за личностно развитие на ученика, утвърден със заповед на директора за конкретен ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО.

  Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици от следните уязвими групи:

  -        със специални образователни потребности;

  -        в риск;

  -        с изявени дарби;

  -        с хронични заболявания.

  Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всеки конкретен ученик, в който родителите се включват като активни участници в дейностите. При изпълнение на дейностите училищният екип работи в партньорство и/или при необходимост с РЦППЛР, социалните служби и др.

   

  IV. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

   

  Дейности

  Срок

  Отговорник

  Обща подкрепа за личностно развитие

  1. Планиране на дейности за обща подкрепа за личностно развитие в плановете за часа на класа.

  септември 2019 г.

  класни ръководители

  2. Екипна работа между учителите от даден клас за подпомагане на учебната дейност, по-ефективна работа в групата за ЦОУД и в часовете за консултации.

  през учебната година

  класни ръководители; учители

  3. Провеждане на консултации с напреднали ученици с цел подготовка за участие в олимпиади, състезания и конкурси.

  през учебната година

  учители по предмети

  4. Включване на ученици в групи за преодоляване на обучителни затруднения и за занимания по интереси по проект „Подкрепа за успех“

  септември 20179г.

  ръководители на групи

  5. Осигуряване на постоянен достъп до спортната база на училището, компютърната зала и други ресурси на училището.

  през учебната година

  учители по учебни предмети

  6. Кариерно ориентиране и консултиране на учениците от VII, ХII клас, свързано с избора на училище, профил, професия.

  през учебната година

  педагогически съветник

  7. Награждаване на ученици за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност – при и по определен повод за поощрение по реда на ПДУ.

  през учебната година

  директор

  8. Изпълнение на съвместни дейности с Районен съд и районна прокуратура за повишаване на правната грамотност на учениците.

  по график

  класни ръководители

  Допълнителна подкрепа за личностно развитие

  1. Идентифициране на ученици, на които да се предостави допълнителна подкрепа за личностно развитие.

  през учебната година

  класни ръководители; педагогически съветник; ресурсен учител

  2. Извършване на оценка на потребностите на учениците със СОП.

  до месец ноември 2019 г.

  училищни ЕПЛР

  3. Осигуряване на подкрепа на ученици със СОП от специалисти съобразно индивидуалните им потребности – логопед, психолог, педагог на ученици със зрителни затруднения.

  през учебната година

  директор

  4. Изпълнение на мерки за недопускане отпадане от училище (съгласно училищната програма за превенция на отпадането) и Механизмът за обхват на учениците.

  през учебната година

  училищни екипи; учители; педагогически съветник

  5. Изпълнение на мерки за превенция на агресията и тормоза (съгласно училищната програма и плана на УКС)

  през учебната година

  училищни екипи, УКС, педагогически съветник

  6. Стимулиране на учениците с предоставена допълнителна подкрепа в училищни инициативи.

  през учебната година

  училищни екипи; УКС, педагогически съветник

  7. Повишаване информираността на родителите:

  -        относно отговорността им в процеса на образование и възпитание на децата им;

  -        за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания.

  на паралелкови родителски срещи

  класни ръководители; педагогически съветник

  8. Обучение на педагогическите специалисти за повишаване на пКС.

  по график съгласно плана за квалификация

  директор

   

  V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  1. Гарантиране на достъпа на всеки ученик до подкрепа за личностно развитие, в зависимост от неговите индивидуални потребности, с оглед възможността за възникване на затруднения в процеса на обучение и приобщаване и на необходимостта от подходяща подкрепа.
  2. Постигане на равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното образование, гаранции за които са създадените условия за обучение на всички ученици заедно, независимо от трудностите и различията, които може да възникнат при ученето и научаването и при участието им в дейността на училището.
  3. Сътрудничество между всички участници в процеса на предоставяне на подкрепа за личностно развитие – училището, ученикът, семейството и общността.

   

                                                             

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

             

  ОДОБРЯВАМ:                                                                              УТВЪРЖДАВАМ:

  АЛБЕНА ТОТЕВА                                                                        Н. МАРКОВА

  НАЧАЛНИК НА РУО                                                                  ДИРЕКТОР

  ПЛЕВЕН

   

  П Р И Л О Ж Е Н И Е

  КЪМ

  У Ч И Л И Щ Е Н   У Ч Е Б Е Н     П Л А Н  2016/ 2017 учебна година

   

  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ- ДНЕВНА

  ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ- ГИМНАЗИАЛЕН

  ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА – КЛАС

                                        

  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

  КЛАСОВЕ/ учебна година

  ХІІ уч. 2019/ 2020 година

   

   

   

   

  Всичко

  учебни часове за етапа

  БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ/ СЕДМИЧЕН БРОЙ ЧАСОВЕ

  I-срок

  II-срок

  I-срок

  II-срок

  I-срок

  II-срок

  I-срок

  II-срок

   

  Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1....................

  2....................

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  В. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.Художествено слово

  -

  -

   

   

   

   

   

   

   

     През учебната 2019/ 2020 отпада от Раздел  СИП „ Художествено слово“ защото учениците не са подали заявление за участие. Приложението е прието на ПС с протокол № 11/02. 09. 2019 г.

  Съгласувал:..........................                                                                                   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                        НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                                       СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

                                                 

   

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 10 клас

                                                                        

   

   

  Учебна година:2019/ 2020

  Форма на обучение: Дневна

  Профил:” Природни науки”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 02. 09. 2019 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 11 / 03. 09. 2019 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 364 / 03. 09. 2019 г.

   

   

   

  II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

  Първи гимназиален етап

  Х клас

  Учебни седмици

  36

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  3

  108

   

  Чужд език – Английски език

  2

  72

   

  Чужд език – Френски език

  2

  72

  Математика

  2

  72

   

  Информационни технологии

  0,5

  18

   

  История и цивилизации

  3,5

  126

   

  География и икономика

  2,5

  90

   

  Философия

  2

  72

   

  Биология и гражданско образование

  2

  72

  Физика и астрономия

  2

  72

  Химия и опазване на околната среда

  2

  72

  Технологии и предприемачество

  -

  -

  Музика

  0.5

  18

   

  Изобразително изкуство

  0.5

  18

   

  Физическо възпитание и спорт

  2

  72

   

  Общо за раздел А

  26,5

  954

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  5,5

  198

   

  1. Български език и литература

  2

  72

  3. География и икономика

  1

  36

  4. Химия и опазване на околната среда

  2,5

  90

  Общо за раздел А + раздел Б

  32

  1152

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  144

   

   

   

   

                               -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  36

  1296

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 7 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Футбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 090-1038/27.07. 2004 година на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети  клас изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение  към заповедта.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                        НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                                       СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

                                                 

   

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 9 клас

                                                                        

   

   

  Учебна година:2019/ 2020

  Форма на обучение: Дневна

  Профил:” Предприемачески”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 02. 09. 2019 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 11 / 03. 09. 2019 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 364 / 03. 09. 2019 г.

   

   

   

  II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

  Първи гимназиален етап

  ІХ клас

  Учебни седмици

  36

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  3

  108

   

  Чужд език – Английски език

  2

  72

   

  Чужд език – Френски език

  2

  72

  Математика

  3

  108

   

  Информационни технологии

  1

  36

   

  История и цивилизации

  2

  72

   

  География и икономика

  1

  36

   

  Философия

  1

  36

   

  Биология и гражданско образование

  1

  36

  Физика и астрономия

  1

  36

  Химия и опазване на околната среда

  1.5

  54

  Технологии и предприемачество

  2.5

  90

  Музика

  0.5

  18

   

  Изобразително изкуство

  0.5

  18

   

  Физическо възпитание и спорт

  2

  72

   

  Общо за раздел А

  24

  864

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  8

  288

   

  1. Български език и литература

  2

  72

  2.История и цивилизации

  2

  72

  3. География и икономика

  2

  72

  4. Химия и опазване на околната среда

  2

  72

  Общо за раздел А + раздел Б

  32

  1152

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  144

   

   

   

   

                               -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  36

  1296

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 7 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Футбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 090-1038/27.07. 2004 година на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети  клас изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение  към заповедта.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                        НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                                       СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

                                                 

   

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 8 клас

                                                                        

   

   

  Учебна година:2019/ 2020

  Форма на обучение: Дневна

  Профил:” Предприемачески”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 02. 09. 2019 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 11 / 03. 09. 2019 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 364 / 03. 09. 2019 г.

   

  II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

  Първи гимназиален етап

  VIII клас

  Учебни седмици

  36

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  4

  144

   

  Чужд език – Английски език

  4

  144

   

  Математика

  3

  108

   

  Информационни технологии

  1

  36

   

  История и цивилизации

  2

  72

   

  География и икономика

  1

  36

   

  Философия

  1

  36

   

  Биология и гражданско образование

  1.5

  54

  Физика и астрономия

  1.5

  54

  Химия и опазване на околната среда

  1

  36

  Технологии и предприемачество

  2

  72

  Музика

  0.5

  18

   

  Изобразително изкуство

  0.5

  18

   

  Физическо възпитание и спорт

  2

  72

   

  Общо за раздел А

  25

  900

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  7

  252

   

  1.Български език и литература

  1

  36

  2.Информационни технологии

  2

  72

  3.История и цивилизации

  1

  36

  4. География и икономика

  1

  36

  5. Химия и опазване на околната среда

  1

  36

  6.Технологии и предприемачество

  1

  36

  Общо за раздел А + раздел Б

  32

  1152

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  144

   

   

   

   

                               -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  36

  1296

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 7 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Футбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 090-1038/27.07. 2004 година на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети  клас изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение  към заповедта.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                       НИКОЛИНА МАРКОВА                                                 

                                               СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 7 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година:2019/ 2020

  Форма на обучение: Дневна

  Организация на учебния ден: целодневна

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 02. 09. 2019 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 11 / 03. 09. 2019 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 364 / 03. 09. 2019 г.

  II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Прогимназиален етап

  VІІ клас

  Учебни седмици

  36

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  5

  180

   

  Чужд език – Английски език

  3

  108

   

  Математика

  4

  144

   

  Информационни технологии

  1

  36

   

  История и цивилизации

  2

  72

   

  География и икономика

  2

  72

   

  Биология и здравно образование

  2

  72

  Физика и астрономия

  1.5

  54

  Химия и опазване на околната среда

  1.5

  54

  Музика

  1.5

  54

   

  Изобразително изкуство

  1.5

  54

   

  Технологии и предприемачество

  1

  36

   

  Физическо възпитание и спорт

  2

  72

   

  Общо за раздел А

  28

  1008

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  3

  108

   

  1.Български език и литература

  1

  36

  2.География и икономика

  1

  36

  3.Химия и опазване на околната среда

  1

  36

  Общо за раздел А + раздел Б

  31

  1116

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  136

   

                     -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  35

  1260

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Футбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 090-1038/27.07. 2004 година на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                       НИКОЛИНА МАРКОВА                                                 

                                               СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 6 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година:2019/ 2020

  Форма на обучение: Дневна

  Организация на учебния ден: целодневна

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 02. 09. 2019 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 11 / 03. 09. 2019 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 364 / 03. 09. 2019 г.

  II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Прогимназиален етап

  VІ клас

  Учебни седмици

  34

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  5

  170

   

  Чужд език – Английски език

  3,5

  119

   

  Математика

  4

  136

   

  Информационни технологии

  1

  34

   

  История и цивилизации

  2

  68

   

  География и икономика

  1,5

  51

   

  Човекът и природата

  2,5

  85

   

  Музика

  2

  68

   

  Изобразително изкуство

  2

  68

   

  Технологии и предприемачество

  1,5

  51

   

  Физическо възпитание и спорт

  2,5

  85

   

  Общо за раздел А

  27,5

  935

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  2,5

  85

   

  1.Български език и литература

  1

  34

  2.Информационни технологии

  1

  34

  3.География и икономика

  0.5

  17

  Общо за раздел А + раздел Б

  30

  1020

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  136

   

                     -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  34

  1156

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Футбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 090-1038/27.07. 2004 година на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети и клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                       НИКОЛИНА МАРКОВА                                                 

                                               СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 5 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година:2019/ 2020

  Форма на обучение: Дневна

  Организация на учебния ден: целодневна

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 02. 09. 2019 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 11 / 03. 09. 2019 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 364 / 03. 09. 2019 г.

  II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Прогимназиален етап

  V клас

  Учебни седмици

  34

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  5

  170

   

  Чужд език – Английски език

  3,5

  119

   

  Математика

  4

  136

   

  Информационни технологии

  1

  34

   

  История и цивилизации

  2

  68

   

  География и икономика

  1,5

  51

   

  Човекът и природата

  2,5

  85

   

  Музика

  2

  68

   

  Изобразително изкуство

  2

  68

   

  Технологии и предприемачество

  1,5

  51

   

  Физическо възпитание и спорт

  2,5

  85

   

  Общо за раздел А

  27,5

  935

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  2,5

  85

   

  1.Български език и литература

  1

  34

  2.Информационни технологии

  1

  34

  3.История и цивилизации

  0.5

  17

  Общо за раздел А + раздел Б

  30

  1020

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  136

   

                             -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  34

  1156

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „Баскетбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 090-1038/27.07. 2004 година на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до осми клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

  НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                              СЪГЛАСУВАЛ:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 4 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година: 2019/ 2020

  Форма на обучение:ДНЕВНА

  Организация на учебния ден:ЦЕЛОДНЕВНА

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 02. 09. 2019 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 11 / 03. 09. 2019 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 364 / 03. 09. 2019 г.

   

   

   

  I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Начален етап

  ІІІ клас

  Учебни седмици

  34

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  7

  238

   

  Чужд език- АЕ

  3

  102

  Математика

  4

  136

   

  Компютърно моделиране

  1

  34

   

  Човекът и обществото

  1

  34

  Човекът и природата

  2

  68

  Музика

  1.5

  51

   

  Изобразително изкуство

  1,5

  51

   

  Технологии и предприемачество

  1

  34

   

  Физическо възпитание и спорт

  2.5

  85

   

  Общо за раздел А

  24.5

  833

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  2.5

  85

   

  1.Български език и литература

  1.5

  51

  2.Математика

  1

  34

   

   

   

  Общо за раздел А + раздел Б

  27

            918

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  136

   

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

            31

           1054

   

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Мини бастекбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

  НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                              СЪГЛАСУВАЛ:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 3 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година: 2019/ 2020

  Форма на обучение:ДНЕВНА

  Организация на учебния ден:ЦЕЛОДНЕВНА

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 02. 09. 2019 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 11 / 03. 09. 2019 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 364 / 03. 09. 2019 г.

   

  I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Начален етап

  ІІІ клас

  Учебни седмици

  32

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  7

  224

   

  Чужд език- АЕ

  3

  96

  Математика

  3.5

  112

   

  Компютърно моделиране

  1

  32

   

  Човекът и обществото

  2

  64

  Човекът и природата

  1

  32

  Музика

  1.5

  48

   

  Изобразително изкуство

  2

  64

   

  Технологии и предприемачество

  1

  32

   

  Физическо възпитание и спорт

  2.5

  80

   

  Общо за раздел А

  24.5

  784

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  2.5

  80

   

  1.Български език и литература

  1.5

  48

  2.Математика

  1

  32

   

   

   

  Общо за раздел А + раздел Б

  26.5

  864

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  128

   

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  30.5

  992

   

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Мини бастекбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

  НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                              СЪГЛАСУВАЛ:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 2 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година: 2019/ 2020

  Форма на обучение:ДНЕВНА

  Организация на учебния ден:ЦЕЛОДНЕВНА

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 02. 09. 2019 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9/ 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 364 / 03. 09. 2019 г.

   

   

   

  I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Начален етап

  ІІ клас

  Учебни седмици

  32

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  7

  224

   

  Чужд език- АЕ

  2

  64

  Математика

  3.5

  112

   

  Компютърно моделиране

   

   

  Човекът и обществото

   

   

  Човекът и природата

   

   

  Околен свят

  1

  32

  Музика

  2

  64

   

  Изобразително изкуство

  1.5

  48

   

  Технологии и предприемачество

  1

  32

   

  Физическо възпитание и спорт

  2

  64

   

  Общо за раздел А

  20

  640

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  3

  96

   

  1.Български език и литература

  2

  64

  2.Математика

  1

  32

  Общо за раздел А + раздел Б

  23

  736

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  128

   

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  27

  864

   

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Мини бастекбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                             СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 1 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година: 2019/ 2020

  Форма на обучение:ДНЕВНА

  Организация на учебния ден:ЦЕЛОДНЕВНА

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 02. 09. 2019 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 11 / 03. 09. 2019 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 364 / 03. 09. 2019 г.

   

   

   

  I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Начален етап

  І клас

  Учебни седмици

  32

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  7

  224

   

  Математика

  4

  128

   

  Околен свят

  1

  32

   

  Музика

  2

  64

   

  Изобразително изкуство

  2

  64

   

  Технологии и предприемачество

  1

  32

   

  Физическо възпитание и спорт

  2

  64

   

  Общо за раздел А

  19

  608

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  3

  96

   

  1.Български език и литература

  2

  64

  2.Математика

  1

  32

   

   

   

  Общо за раздел А + раздел Б

  22

  704

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  128

   

                            -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  26

  832

   

   

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Мини баскетбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

                        УТВЪРЖДАВАМ:

                                                           ДИРЕКТОР:

                                                           НИКОЛИНА МАРКОВА

  Мерки и дейности за превенция на ранното напускане на училище:

   

  1. Прилагане на нови подходи в работата с родителите – алтернативни родителски срещи, активно включване в общи дейности, родителите- партньори на училището.
  2. Установяване на ефективен диалог училище - външни институции, имащи отношение по проблема.
  3. Работа по развитието на класа като екип.
  4. Включване в извънкласни форми на ученици, застрашени от отпадане.
  5. Оптимизиране и обогатяване формите за организиран спорт, туризъм и отдих.

  6.Работа по проект  ,,Подкрепа за успех”.

  7. Изготвяне на база данни от класните ръководители, в чиито класове има ученици от рискови групи.

  8. Подпомагане адаптирането на учениците от петите класове от начален към прогимназиален етап на обучение, чрез провеждане на тренинги – за адаптация и екипност.

  9. Утвърждаване на позитивна дисциплина – използване на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.

   

  10.Квалификация на педагогическите специалисти, насочена към индетифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище.

   

  11. Осигуряване на всеки застрашен от отпадане ученик поради слаби оценки и невъзможност да покрие държавните образователни стандарти на консултации по съответните предмети по утвърден график , както и допълнителна работа с тези ученици през ваканциите.

   

  12.Занимания по интереси – за развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравно образование, както и придобиване на умения за лидерство.

   

  13.Включване на застрашените от отпадане ученици в извънкласни и извънучебни дейности: училищни турнири, спортни състезания, еднодневни екскурзии, зелени училища, образователен театър, посещение на изложби и концерти и др

   

  Мерките са взети с Решение на ПС,  с Протокол №  14/ 13. 09. 2019г.        

                                                                         Изготвил:

                                                                         Д. Пейчева

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

                        УТВЪРЖДАВАМ:

                                                           ДИРЕКТОР:

                                                           НИКОЛИНА МАРКОВА

  Мерки и дейности за превенция на ранното напускане на училище:

   

  1. Прилагане на нови подходи в работата с родителите – алтернативни родителски срещи, активно включване в общи дейности, родителите- партньори на училището.
  2. Установяване на ефективен диалог училище - външни институции, имащи отношение по проблема.
  3. Работа по развитието на класа като екип.
  4. Включване в извънкласни форми на ученици, застрашени от отпадане.
  5. Оптимизиране и обогатяване формите за организиран спорт, туризъм и отдих.

  6.Работа по проект  ,,Подкрепа за успех”.

  7. Изготвяне на база данни от класните ръководители, в чиито класове има ученици от рискови групи.

  8. Подпомагане адаптирането на учениците от петите класове от начален към прогимназиален етап на обучение, чрез провеждане на тренинги – за адаптация и екипност.

  9. Утвърждаване на позитивна дисциплина – използване на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.

   

  10.Квалификация на педагогическите специалисти, насочена към индетифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище.

   

  11. Осигуряване на всеки застрашен от отпадане ученик поради слаби оценки и невъзможност да покрие държавните образователни стандарти на консултации по съответните предмети по утвърден график , както и допълнителна работа с тези ученици през ваканциите.

   

  12.Занимания по интереси – за развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравно образование, както и придобиване на умения за лидерство.

   

  13.Включване на застрашените от отпадане ученици в извънкласни и извънучебни дейности: училищни турнири, спортни състезания, еднодневни екскурзии, зелени училища, образователен театър, посещение на изложби и концерти и др

   

  Мерките са взети с Решение на ПС,  с Протокол №  14/ 13. 09. 2019г.        

                                                                         Изготвил:

                                                                         Д. Пейчева

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

                        УТВЪРЖДАВАМ:

                                                           ДИРЕКТОР:

                                                           НИКОЛИНА МАРКОВА

  Мерки и дейности за превенция на ранното напускане на училище:

   

  1. Прилагане на нови подходи в работата с родителите – алтернативни родителски срещи, активно включване в общи дейности, родителите- партньори на училището.
  2. Установяване на ефективен диалог училище - външни институции, имащи отношение по проблема.
  3. Работа по развитието на класа като екип.
  4. Включване в извънкласни форми на ученици, застрашени от отпадане.
  5. Оптимизиране и обогатяване формите за организиран спорт, туризъм и отдих.

  6.Работа по проект  ,,Подкрепа за успех”.

  7. Изготвяне на база данни от класните ръководители, в чиито класове има ученици от рискови групи.

  8. Подпомагане адаптирането на учениците от петите класове от начален към прогимназиален етап на обучение, чрез провеждане на тренинги – за адаптация и екипност.

  9. Утвърждаване на позитивна дисциплина – използване на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.

   

  10.Квалификация на педагогическите специалисти, насочена към индетифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище.

   

  11. Осигуряване на всеки застрашен от отпадане ученик поради слаби оценки и невъзможност да покрие държавните образователни стандарти на консултации по съответните предмети по утвърден график , както и допълнителна работа с тези ученици през ваканциите.

   

  12.Занимания по интереси – за развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравно образование, както и придобиване на умения за лидерство.

   

  13.Включване на застрашените от отпадане ученици в извънкласни и извънучебни дейности: училищни турнири, спортни състезания, еднодневни екскурзии, зелени училища, образователен театър, посещение на изложби и концерти и др

   

  Мерките са взети с Решение на ПС,  с Протокол №  14/ 13. 09. 2019г.        

                                                                         Изготвил:

                                                                         Д. Пейчева

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

  УТВЪРЖДАВАМ:.......................

                                          ДИРЕКТОР:

                                                                 НИКОЛИНА МАРКОВА                    

                                                                                   

   

   

   

  ПРАВИЛНИК

   

  ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

   

   

  УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Приет на Общо събрание с протокол № 5/02.09.2019 година

   

  ГЛАВА  ПЪРВА

  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   

  Чл. 1. С този правилник се урежда организацията на труда в СУ ”Христо Смирненски” гр. Гулянци, съобразно особеностите на неговата дейност.

  Чл. 2. Правилникът конкретизира правата и задълженията на служителите и работниците и на работодателя на трудовите правоотношения.

  Чл. 3 Този правилник е изработен на основание чл. 181 от КТ и е в съответствие с Правилника за дейността на училището и действащата нормативна уредба в сферата на училищното образование и в рамките на училището.

  Чл. 3, ал. 1. Този правилник има за цел да осигури свобода и закрила на труда, както и справедливи и достойни условия на труд за всички членове на училищния екип.

  ал. 2. Този правилник конкретизира правата и задълженията на членовете на училищния екип и урежда организацията на труда.

  ал. 3. При осъществяване на трудовите права и задължения, както по отношение на работниците и служителите, така и по отношение на учащите се, не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време.

  ал. 4. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по Закона за защита срещу дискриминацията.

  ГЛАВА ІІ.

  АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО

  Чл. 4, ал. 1. Училищният екип е съставен от педагогически специалисти и непедагогически персонал.

  ал. 2. Общата му численост се планира ежегодно от директора, съобразено с нормативната уредба.

  ал. 3. Длъжностното разписание на персонала и поименното разписание на длъжностите се изготвя от ЗАС и се утвърждават от директора.

  ал. 4. Длъжностните характеристики се изготвят и актуализират от директора и са неразделна част от трудовия договор и/или допълнителните трудови споразумения. Актуална към даден момент е длъжностната характеристика, която последно е подписана от работещия в училището.

  Чл. 5. Директорът е работодател на работещите в училището.

  Чл. 6, ал. 1. Членове на училищното ръководство са директорът, счетоводителят и ЗАС.

  ал. 2. Членовете на училищното ръководство са пряко подчинени на директора.

  чл. 7. Педагогическият екип е съставен от учители и други педагогически специалисти, заемащи длъжностите „учител“; „старши учител“; „главен учител“ .

  Чл. 8, ал. 1. Педагогическите специалисти работят под прякото ръководство и контрол на директора.

  ал. 2. Непедагогическият персонал работи под прякото ръководство и контрол на директора.

  ал. 3. Педагогическите специалисти отговарят за трудовата си дисциплина, за педагогическата си дейност и резултати.

  ал. 4. Педагогическите специалисти са творчески независими в методическо и научно отношение в педагогическата си дейност съгласно действащите Етичен кодекс на училищната общност в училището и Правилник за дейността на училището.

  ал. 5. Учителите носят отговорност за резултатите от образователния процес и постигането на определените стандарти за усвояване на учебното съдържание.

  ал. 6. Педагогическата дейност на педагогическите специалисти се контролира от директора, експерти на РУО и МОН.

  Чл. 9, ал. 1. Педагогическите специалисти в съответствие с придобитото образование и професионална квалификация заемат длъжности и изпълняват функции, свързани с обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно развитие на учениците от училището.

  ал. 2. Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са основа за кариерно развитие, за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.

  ал. 3. Учителите носят отговорност за здравето и живота на учениците при осъществяване на образователния процес, както и при всички дейности, свързани с него.

  Чл. 10. Непедагогическият персонал е съставен от административен и помощно-обслужващ персонал. В състава му влизат:

  ü  Специалист:  счетоводител, ЗАС

  ü  Работници: чистач, портиер, параджия.

  Чл. 11. Административната структура и управленските връзки се определят от директора на училището и се конкретизират в длъжностните характеристики.

   

  ГЛАВА ТРЕТА

  ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

   

  Раздел І

  ТРУДОВ ДОГОВОР

   

  Чл. 12. Трудов договор се сключва между служителя или работника и директора на училището.

  Чл. 13. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в два екземпляра, единият от които остава в училището, а другият се връчва веднага срещу подпис на служителя или работника, както и уведомление по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от ТП на НАП и длъжностна характеристика.

  Чл. 14. При сключване на трудовия договор директорът запознава работника или служителя с трудовите задължения, произтичащи от заеманата длъжност или изпълняваната работа.

  Чл. 15. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор, са:

         1. Заявление;

         2. професионална автобиография;

         3. лична карта за самоличност;

         4. документ за придобито образование, специалност, квалификация, научна или професионално-квалификационна степен;

         5. документ за стаж по специалността – за педагогическите кадри; трудова книжка; документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца, свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от 6 месеца от прекратяването на последния трудов договор.  

  Чл. 16. Трудово правоотношение между страните се създава от момента на сключването на трудовия договор.

  Чл. 17. Началото на изпълнението, времетраенето на трудовия договор се урежда съобразно КТ.

  Чл. 18. С трудовия договор се определят мястото и характерът на изпълняваната работа и трудовото възнаграждение.

  Чл. 19. Съдържанието на трудовия договор включва условията, които определят правата и задълженията на работника или служителя и тези на директора.

  Чл. 20. Условията на трудовия договор са законови – предметът и обхватът на дейността се определят със съответната длъжностна характеристика.

  Чл. 21. Трудов договор се сключва при условията на  и реда на КТ.

   

   

  Раздел ІІ

  ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ

   

  Чл. 22. Учител или учител ЦДО  се заема от лица с висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация "учител".

  Чл. 23. За заемане на длъжността ”учител” се изисква диплома за завършена степен ”магистър”, ”бакалавър” или ”специалист”.

  Чл. 24. За педагогически  кадри не могат да се назначават лица, които:

            - са осъдени на лишаване от свобода;

            - са лишени от правото да упражняват професията си;

             - страдат от заболявания и отклонения, които застрашават здравето и живота на учениците.

  Чл. 25. Подборът на кадрите се извършва чрез събеседване и подбор по документи, извършван от директора.

  Чл. 26. Директорът на училището обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РУО на МОН.

  Чл. 27. Обявата на директора е със съдържание, както следва:

           - точно наименование и адрес на училището;

           - свободната длъжност или длъжността, която ще бъде заета на основание чл. 68, т. 3 от КТ – до завръщане на замествания на работа;

            - изискванията към кандидата съобразно разпоредбите на ЗПУО и Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти    

   - началният и крайният срок за подаване на документите.

   

  Раздел ІІІ

   

  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР

   

  Чл. 28. При извършване на допълнителен труд по трудов договор се спазват разпоредбите на раздел ІХ от КТ.

   

   

  Раздел ІV

  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

   

  Чл. 29. Предмет на изпълнение на трудовия договор може да бъде всяка договорна клауза с писмено съгласие между страните.

  Чл. 30. Директора в качеството си на работодател може да увеличава трудовото възнаграждение с Вътрешни правила за работната заплата.

  Чл. 31. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл. 118 и чл. 119 от КТ.

  Чл. 32. Директорът на училището се командирова само от Началника на РИО.

  Чл. 33. При командироване на служители или работници се спазват разпоредбите на КТ и Наредбата за командировките в странатаи чужбина.

   

  ГЛАВА ТРЕТА

  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

   

   

   

  Раздел І

  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА – РАБОТОДАТЕЛ

   

  Чл. 34. Да предостави на педагогическия и непедагогическия персонал необходимите условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за което са се уговорили, като осигури:

            - работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;

            - работно място и условия в съответствие с характера на работата;

            - здравословни и безопасни условия на труд;

            - кратка характеристика на работата;

            - запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

  Чл. 35. Да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.

  Чл. 36. Да изплаща в установените срокове уговореното по Вътрешните правила на работната заплата трудово възнаграждение за извършената работа.

  Чл. 37. Директорът като орган на управление:

  1. прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование;

  2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията;

  3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата и учениците;

  4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до предучилищното и училищното образование;

  5. отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни програми;

  6. отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията документи – правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.;

  7. организира и ръководи самооценяването на детската градина или училището;

  8. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване на държавния и допълнителния план-прием на учениците, организира и осъществява приемането на децата в подготвителни групи в детската градина или училището;

  9. организира приемането или преместването на деца и ученици на местата, определени с училищния, с държавния и с допълнителния държавен план-прием;

  10. организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици;

  11. подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация;

  12. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;

  13. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда;

  14. обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти до 3 работни дни от овакантяването или от откриването им;

  15. управлява и развива ефективно персонала;

  16. осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на педагогическите специалисти;

  17. утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията съобразно стратегията за развитие на институцията;

  18. организира атестирането на педагогическите специалисти;

  19. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;

  20. поощрява и награждава деца и ученици;

  21. поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал;

  22. налага санкции на ученици;

  23. налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия персонал;

  24. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, възпитание и труд;

  25. отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите;

  26. осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и общности;

  27. взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни;

  28. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица;

  29. сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на образователната институция в съответствие с предоставените му правомощия;

  30. контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите в институцията;

  31. съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб;

  32. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;

  33. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование;

  34. в изпълнение на правомощията си издава административни актове;

  35. провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование.

        36. Изготвя длъжностното разписание и Вътрешните правила за работната заплата.

  Чл. 38. Като председател на педагогическия съвет директорът осигурява изпълнението на решенията му.

   

  Раздел ІІ

  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В УЧИЛИЩЕТО

   

  Член 39. Всеки ръководител, учител и служител има право:

  (1) На трудово възнаграждение, определено в трудовия договор, съобразен с количеството и качеството на положения труд и изпълнението на допълнителни часове и дейности.

  (2) На работно време, почивка и отпуск с установена в нормативните документи продължителност.

  (3) На безопасни и здравословни условия на работа.

  (4) На квалификация, преквалификация и специализация.

  (5) На социално осигуряване, съгласно нормативните документи.

  Член 40. Всеки ръководител, учител и служител е длъжен:

  (1) Да спазва настоящия правилник.

  (2) Да изпълнява решенията на Педагогическия съвет, синдикалните организации и разпорежданията на съответния ръководител.

  (3) Да идва навреме на работа и да спазва точно установената продължителност на работното време.

  (4) Да използва цялото работно време за служебна работа.

  (5) Да пази училищното имущество.

  (6) Да спазва правилата за хигиена, безопасност на труда и противопожарна охрана.

  (7) Да сигнализира своевременно на съответните ръководители за допуснати нередности и нарушения и да съдейства за тяхното преодоляване и отстраняване.

  (8) Със своето поведение в училище и извън него да пази доброто име и престижа на училището.

  Член 41. (1) На ръководителите, учителите и служителите е забранено тютюнопушунето в училищната сграда и района на училището.

  (2) Ръководителите, учителите и служителите нямат право да изпълняват служебните си задължения след употреба на алкохол.

  Член 42. За неизпълнение на професионалните задължения и нарушение на трудовата дисциплина ръководителите, учителите и служителите носят дисциплинарна отговорност в съответствие с Кодекса на труда.

  Чл. 43. За всяка учебна година директорът определя със заповед лицата, които да го заместват при евентуално негово отсъствие от училище.

  Учители

   

  Член 44. (1) Учителските длъжности са:

  1. "учител ЦДО";

  2. "учител";

  3. "старши учител";

  4. "главен учител";

      

   

  (2) Работните места за длъжностите по ал.1, ал.2, ал.3  и ал.4 се разкриват при условия и по ред, определени с наредба на Министъра на образованието  и науката.

  (3) Възнагражденията за длъжностите по ал.1, ал.2, ал.3  и ал.4 се формират при условия и по ред, определени с наредба на Министъра на образованието  и науката, съгласувана с Министъра на финансите.

  (4) Директорът на училището, детската градина или обслужващото звено в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал.1, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.  

  Член 45. (1) За заемане на длъжността-директор е необходимо завършено висше образование  на образователно-квалификационна степен  „магистър”, придобита професионална квалификация „учител” и 5 годишен професионален опит, а за длъжностите – „учител ЦДО“, „учител“ „старши учител”, „главен учител” е необходимо завършено висше образование,  придобита професионална квалификация „учител”.

  (2) Длъжностите директор, заместник-директор по учебната дейност и  заместник-директорът по учебно-производствената дейност се заемат от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен  „магистър”, а длъжностите учител ЦДО, учител, старши учител, главен учител – от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”.

  (3) Изискванията за завършено висше образование и придобита професионална квалификация за заемане на учителските и възпитателските длъжности се определят в държавното образователно изискване за учителска правоспособност и квалификация.

   (5) Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжностите „старши учител”, „главен учител” е десет години учителски стаж.

  Член 46. (1) Учителските длъжности се заемат по трудово правоотношение с Директора на училището.

  (2) Длъжностите „главен учител” се заемат въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда от Директора на училището.

  (3) В състава на конкурсната комисия по ал. 2 задължително се включват представители на училищното настоятелство или, ако такова не е учредено – родители на ученици от училището или обслужващото звено, учители от училището, както и съответните специалисти според вида на училището и вида на подготовката.

   

  Член 47. Всеки учител има право:

  (1) Свободно да определя методите и средствата за провеждане на учебно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии.

  (2) Да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който да се провежда обучението.

  (3) Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация.

  (4) Да отстрани от учебен час ученик, който пречи на учебния процес и/или на съучениците си, като е длъжен да отрази това в графата за забележки в 

  съответния учебен час и в същия ден да представи мотивиран писмен доклад до Директора. Класният ръководител отразява на последната страница в дневника на паралелката отстранените ученици за седмицата, като вписва учебния предмет и датата на отстраняване.        

  5. Избира формите и времето за текущ контрол на знанията и на уменията на учениците, съобразявайки се с Правилника за дейността на училището.

   6. Участва при обсъждането на провежданата от него учебно-възпитателна работа.

    7. Има право да бъде председател или член (или квестор) на комисия по провеждане на поправителни, приравнителни изпити или изпити за промяна на оценката, както и на ученици на самостоятелна форма на обучение, съобразявайки се от това задължения.

    8. Провежда училищен кръг на олимпиада по предмета по който преподава.

    9. Ползва главна книга, лични картони, книга на подлежащите на задължително обучение ученици, регистрационна книга и материална книга.

    10. Ползва технически средства – компютър, проектор и др.

    11. Ползва придобивките, договорени в КТД (при условие, че е член на синдикална организация).

    12. Получава своевременно трудовото си възнаграждение, средствата от фонд СБКО, парични награди и работно облекло.

    13. Ползва платен и неплатен годишен отпуск след писмено разрешение на директора.

  Член 48.  Ал.1 Всеки учител е длъжен:

  (1) Да организира и провежда учебно-възпитателния процес, съгласно правилника, учебните планове, учебните програми и седмичното разписание.

  (2) Да създава добра организация в учебния час, да работи за активизиране на учениците за усвояване на знанията и уменията и системно да нанася поставените текущи оценки в ученическата книжка на съответния ученик.

  (3) Да впише в дневника на паралелката неизвинено отсъствие на ученик, когато го отстрани от учебен час за повече от петнадесет минути.

  (4) Да опазва здравето и живота на учениците по време на учебно-възпитателния процес и други дейности, организирани от училището.

  (5) Да уведомява писмено Директора, когато извежда учениците извън района на училището на наблюдение, практически занятия, изложби и други, най-късно ден преди осъществяването на съответната дейност.

  (6) Да изисква от учениците да опазват училищното имущество.

  (7) Да изисква от учениците да поддържат ред и чистота в двора и сградата на училището.

  (8) Да уведомява Директора най-късно до началото на учебната смяна за свое отсъствие по болест или други причини.

  (9) Да информира на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда.

  (10) Да не ползва мобилен телефон по време на учебен час.

  (11) Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в района на училището, както и извън него, при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици.

  (12) Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави.

  (13) Да не внася в района на училището оръжие.

  (14) Да попълва навреме училищната документация.

  (15) Да дежури в училищната сграда по график, утвърден от Директора.

  (16) До края на месец септември учителите на първи клас да посрещат учениците от 7:40 до 7:55 часа в училищния двор и да ги въвеждат организирано в класните стаи. След този период учениците сами влизат в училищната сграда. В края на учебния ден учителите на първи и втори класове извеждат учениците и ги предават на родителите в училищния двор.

  (17). Работи за постигане от учениците на ДОИ за знания, умения и навици.

  (18). Изготвя тематичните разпределения на учебния материал и други планове посочени в ръководството за организиране на учебно-възпитателната работа или възложени от директора на училището.

   (19). Извършва предварителна научна и методическа подготовка за всеки урок, свързана с особеностите на класа и учениците.

  (20). Контролира самоподготовката на учениците, като оценява знанията и уменията им по начин, посочен в НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците на МОН за системата за оценяване.

  (21). Вписва оценките на учениците в дневника на класа и в ученическите книжки веднага след оформянето им.

  (22). Оформя срочни и годишни оценки съгласно в НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на ученицитена МОН за системата за оценяване.

  (23) Провежда консултации по график, утвърден от директора на училището.

  (24). Спазва разпоредбите на Правилника за дейността на училището по отношение на освобождаването на ученици от учебни занятия.                                 (25). Поддържа връзки с родителите на учениците, на които преподава.          

   (26)Води стриктно документацията, за която отговаря, като спазва НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

  (27) Спазва училищните учебни планове, учебните програми, седмичното разписание на часовете, графика за провеждане на учебните занятия и работното време.

  (28). Участва в работата на ПС и във всички мероприятия организирани в училището.

   (29) Изпълнява решенията на ПС и законосъобразните нареждания на директора.

    (30) Поддържа и повишава професионалната си компетентност по самостоятелен път или като участва в организирани от училището квалификационни форми.

  (31)Опазва материалната база и задължителната училищна документация.

  (32) Не предоставя на ученици и на външни лица дневници и друга документация.

  (33)Не предоставя услуги на ученици на които преподава.

  (34)Не допуска в ежедневната си работа дискриминация основана на пол, народност, етническа народност и религия.

  ал. 2. Допълнителни – за учител, който е и класен ръководител:

  1. Изготвя план на класния ръководител и работи за неговото изпълнение.

  2. Ежемесечно изготвя справка до пето число на месеца по образец за ученик, допуснал 5 ч. неизвинени отсъствия.

   3. Запознава родителите с решенията на ПС, които ги засягат.

   4. Съхранява медицинските бележки на учениците и подадените молби от родителите за освобождаване от учебни занятия.

   5. Организира и провежда родителски срещи съгласно плана на училището.

   6. Изготвя документи за завършен клас (степен) или за преместване на ученици в друго училище съгласно ЗПУО и НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование 

  7. Следи за успеха и развитието на учениците от паралелката на която е класен ръководител.

     8. Своевременно уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание. 

      9. В края на учебната година изготвя характеристика за всеки ученик от класа, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина.

           - в характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика;

           - характеристиката задължително се представя на родителя срещу подпис.

           - при завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика.

           - характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно дипломата за средно образование;

           -   изготвя и характеристика при преместване на ученик в друго училище.

     Член 51. Всеки учител класен ръководител е длъжен:

  (1) Да запознае учениците с Правилника за дейността на училището.

  (2) Да попълва документацията на своята паралелка.

  (3) Да организира опазването на училищното имущество в класната стая на своята паралелка.

  (4) Да провежда часовете на класа в определеното от седмичното разписание и графика време.

  (5) Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в учебно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите.

  (6) Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях.

  (7) Да консултира родителите за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага.

  (8) Да организира и да провежда родителски срещи при необходимост.

  (9) Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда.

  (10) Да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката.

  (11) Да изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката в края на всяка учебна година, в която прави преценка за развитието на ученика в учебно-възпитателния процес и спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика.

  (12) Да предоставя характеристика при поискване от родителя срещу подпис.

    13. Работи за постигане от учениците на знания, умения и навици съгласно ДОИ.

    14. Работи за изучаване на индивидуалните особености на учениците.

    15. Следи за здравословното състояние на учениците и контролира спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания по време на учебния процес.

    16. Инструктира учениците, контролира спазването на правилата за безопасна работа с материали и съоръжения в среда която може да бъде потенциална заплаха за здравето и живота на учениците. 

    17. Зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалните особености на всеки ученик.

    18. Грижи се за живота и здравето на учениците по време на учебния процес и при организирани училищни и извънучилищни дейности.

    19. Грижи се за състоянието на материалната база, която ползва.

    20. Отговорен е за виновно неизпълнение на професионалните си задължения и за нарушаване на трудовата дисциплина съгласно КТ.

    21. Отговорен е за щети, нанесени от ученици, външни лица или друг персонал, по време на неговото дежурство в съответствие с ПДУ.

  22. Учителят се явява на работа 15 минути преди започване на учебните часове, влиза в час в момента на биене на втория звънец и не задържа учениците след биенето на звънеца за излизане от час.        

  23. Уведомява лично директора при отсъствие от работа по здравословни причини и предоставя болничния си лист в срок от 2 дни от неговото издаване.

  24. Предварително писмено уведомява директора при извеждане на учениците извън училищната сграда на наблюдение, изложби, екскурзии и др.

  25. При участие на ученици в регионални и други състезания учителят е длъжен да подготви необходимите документи за безпроблемно участие на съответния отбор.

  26. Веднага след влизане в час учителят вписва отсъстващите за часа ученици и полага подписа си за взетия час.

   

  Член 49. Учителят няма право:

  (1) Да извършва промени в седмичното разписание.

  (2) Да изпраща ученици по време на учебен час за помагала, дневници или лични услуги.

  (3) Да използва мобилен телефон по време на учебен час.

  (4) Да налага на учениците физически наказания, както и такива, уронващи достойнството и авторитета им.

  (5) Да изнася информация за дебатите и решенията от заседания на Педагогическия съвет, комисии и работни групи.

  (6) Да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

  Член 50. (1) Лицата, заемащи длъжностите, „учител”, „старши учител” и „главен учител”, изпълняват следните задължения:

  1. планират, организират и провеждат образователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподават;

  2. форират знания, умения и нагласи у децата и учениците;

  3. диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на децата и учениците, на които преподават;

  4. анализират резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподават.

  Член 51. Лицe, заемащo длъжността „старши учител”, изпълнява и следните специфични задължения:

  (1) Участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен предмет в училището.

  (2) Участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас.

  (3) Подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет.

  (4) Анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет на равнище клас.

  (5) Използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес.

  (6) Подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността „младши учител”.

  (7) Участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по реализирането им.

  (8) Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

  Член 52. (1) Лицата, заемащи длъжност "учител ЦДО", изпълняват следните задължения:

  1. планират, организират и провеждат възпитателно-образователния процес извън задължителните учебни часове;

  2. подпомагат процеса на самоподготовка на децата и учениците;

  3. избират и прилагат подходящи методи, средства и материали при реализиране на възпитателната дейност;

  4. формират социални умения у децата и учениците;

  5. диагностицират и насърчават постиженията на децата и учениците;

  6. участват в разработването на индивидуалните образователни програми;

  7. водят необходимата документация;

  8. отговарят за опазване здравето и живота на децата и учениците;

  9. осъществяват връзка и взаимодействие с родителите или настойниците;

  10. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

  Член 53. Лице, заемащо длъжността "учител ЦДО", изпълнява и следните специфични задължения:

  (1) Планира, организира и провежда квалификационно-методическа дейност в училище, свързана с възпитателно-образователния процес извън задължителните учебни часове.

  (2) Участва в процеса на създаване на среда за развитие на дейности по интереси през свободното време на учениците.

  (3) Консултира младшите възпитатели.

  (4) Участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по реализирането им.

  (5) Използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на възпитателно-образователния процес.

  (6) Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

   

  ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ

   

  Чл. 54.  Дежурните учители са длъжни.

  - да спазват утвърдения от директора график за дежурство;

  - да идват 20 минути преди започване на учебните занятия за установяване състоянието на училищната база; 

  - носят отговорност за реда и дисциплината в училищната сграда и училищния двор;

   - напускат последни училището след приключване на учебния процес.

   

  ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

   

  Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

  Чл. 55. (1) Всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за заеманата длъжност.

  (2) Създаването на професионално портфолио включва представянето на постигнатите резултати и професионалното развитие.

  (3) Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва материали, които доказват:

  1. динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист, както и на децата/учениците, с които работи;

  2. постигнатите резултати и придобиването на компетентности от децата и учениците в образователния процес;

  3. участие в реализиране на политиките на институцията;

  4. професионалното усъвършенстване и кариерното развитие.

  (4) Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия специалист, както и неговото оценяване от атестационната комисия за съответствието на дейността му с професионалния му профил и с постигнатите професионални и образователни резултати.

   (5) Професионалното портфолио има следните функции:

  1. представителна – представя философията на педагогическия специалист, доказателства за образование, за повишена квалификация и за допълнително придобити компетентности;

  2. развиваща – насочена към професионално усъвършенстване и кариерно развитие чрез определянето на конкретни, измерими, осъществими цели и приоритети за професионално развитие;

  3. оценъчна – служи за оценяване на достигнатото равнище и постиженията в конкретна област – професионално развитие, обновяване на информацията и знанията, промяна в личностен и в професионален план в процеса на атестирането, и подпомага формирането на умения за обективна самооценка на резултатите от дейността;

  4. комуникативна – осигурява обратната връзка с всички заинтересовани страни и информирането на прекия ръководител, на наставника, на колеги, родители, обществения съвет, експерти от регионалното управление на образованието, инспектори от Националния инспекторат по образованието и общината за потребностите и за търсенето на възможности за развитие.

  Чл.56. Професионалното портфолио на педагогическите специалисти съдържа:

  1. общи данни – име, образование, допълнителни квалификации;

  2. документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения;

  3. материали, представящи постиженията на педагогическия специалист;

  4. материали от участие в професионални форуми.

  Чл. 57. (1) Професионалното портфолио се актуализира в началото на всяка учебна година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали.

  (2) Професионалното портфолио е на хартиен носител или в електронен формат.

   

   

  ГЛАВА ПЕТА

  Права и задължения на учениците и родителите

   

  Раздел І

   

  Чл. 58. (1) Формите на обучение в училището са:

  1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно установения учебен план;

  2. самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят само самостоятелно, съгласно училищния учебен план. Организацията на обучението в нея се определя с Правилника за дейността на училището.

   (2) Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит пред комисия, определена със заповед на директора на училището. Учениците в самостоятелна форма се явяват на изпити на редовна сесия от м. януари до м. февруари, на първа сесия – през м. март и м. април и м. май – на втора сесия. Учениците могат да преминат в следващия клас само ако успешно са положили всички изпити за предходния клас през съответната учебна година. По изключение, когато здравословни/или други причини налагат явяване на ученика извън определените сесии, той подава мотивирано искане до директора на училището. Със заповед на директора се определят дати за явяване на изпита.

  (3) Ученик, който е започнал обучението си в дневна форма на обучение и премине в самостоятелна форма, продължава обучението си по учебния план, по който е започнал.

  (4) Училището разработва индивидуален учебен план за:

  - ученици със СОП, които се обучават в дневна, комбинирана или дистанционна форма на обучение;

  - ученици с изявени дарби, които се обучават в дистанционна или в комбинирана форма.

  (5) Училището разработва индивидуален учебен план за учебна година с изключение на учениците, които вземат два последователни класа за една учебна година.

  Чл. 59. (1) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

  (2) Учениците, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

  (3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна или вечерна форма.

   

  Ученици

   

  Член 59. Всеки ученик има право:

  (1) Да избира профила на обучение, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми.

  (2) Да участва по собствено желание в извънкласни форми и дейности.

  (3) Да получава информация по въпроси, свързани с обучението му.

  (4) Да дава мнения и предложения пред ръководството по отношение на организацията и дейността на училището.

  (5) Да ползва учебно материалната база в извън учебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от Директора. 

  (6) Да получава стипендия по ред, определен от нормативен акт на Министерски съвет.

  (7) Да бъде награждаван и стимулиран за успехи в учебно-възпитателната работа и в други дейности, които издигат авторитета на училището.

  (8) На закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование и убеждения.

  (9) На закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие.

  (10) На закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси.

  (11) На закрила срещу използване за просия, проституция, разпространяване на порнографски материали и получаване на неправомерни материални доходи, както и срещу сексуално насилие.

  (12) На закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности.

  (13) Да изразява свободно мнение по всички въпроси от негов интерес. Той може да търси съдействие от органите и лицата, на които е възложено закрилата му и да бъде информиран и консултиран от органа за закрила на детето, независимо от съгласието на родител или настойник.

  Член 60. Всеки ученик е длъжен:

  (1) Да изпълнява задълженията си, определени от този правилник.

  (2) Да пази авторитета на учениците, учителите и училището.

  (3) Да влиза в района на училището не по-рано от десет минути и не по-късно от пет минути преди започване на учебните занятия, с изключение на учениците пътуващи от други населени места.

  (4) Да спазва реда и дисциплината в училищната сграда, двора и района на училището.

  (5) Да носи и предоставя винаги ученическата книжка и личната си карта.

  (6) Да опазва училищното имущество като при повреда или кражба възстановява щетите.

  (7) Да спазва и поддържа хигиената в в училищната сграда, двора и района на училището.

  (8) Да дежури в клас по ред, определен от класния ръководител. Дежурните ученици отговарят за почистването на бялата дъска, хигиената, реда и дисциплината в класната стая.

  (9) Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави:

  1. Без силно деколтирани дрехи и прекалено къси поли и панталонки, изрязани потници и джапанки;

  2. Без гола кръстна област;

  3. Без тежък грим;

  4. Без слънчеви очила, шапка и дъвка в час.

  (10) Да присъства в час с изключен мобилен телефон и да не използва други лични технически и електронни средства, които не се изискват от учебния процес.

  (11) Да не пречи на учителя при изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебен час.

  (12) При отстраняване от учебен час да спазва стриктно разпорежданията на учителя, без да напуска училищната сграда:

  1. Да стои пред вратата на класната стая; 

  (13) Да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.

  (14) Да носи преди започване на учебните часове необходимите ученически пособия и училищния спортен екип за съответния ден. Часовете по физическо възпитание и спорт и хореография се провеждат според утвърдените вътрешни правила.

  (15) Да представи в едноседмичен срок след началото на учебната година заявление до Директора от родител или настойник с приложен протокол от лекарска консултативна комисия за освобождаване от участие в часовете по физическо възпитание и спорт, но не и от присъствие.

  (16) Да изпълнява указанията на учителя по физическо възпитание и спорт, когато е освободен от участие в провеждането на учебния час.

  Член 61. Ученикът няма право:

  (1) Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини.

  (2) Да внася в района на училището и употребява по време на учебния процес наркотични вещества, запалителни срдства, алкохол, цигари и енергийни напитки.

  (3) Да участва в политически партии и религиозни организации до навършване на пълнолетие.

  (4) Да участва в хазартни игри.

  (5) Да участва в кражби, изнудвания и други прояви, с които се застрашава здравето на учениците и авторитета на училището.

  (6) Да създава пречки на учителите при изпълнение на служебните им задължения.

  (7) Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на ученици, учители, служители и помощен персонал.

  (8) Да внася и консумира храни в училищната сграда, забранени от нормативни документи на Министерството на здравеопазването за здравословното хранене на учениците

  (9) Да носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност и застрашават здравето и живота на останалите ученици, учители и служители.

  (10) Да бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

  (11) Да напуска класната стая при отсъствие на учител, докато отговорникът на паралелката не уточни с заместник-директора на смяна по какъв начин ще продължат учебните занятия. 

  (12) Учениците от подготвителен до седми клас нямат право да напускат сградата и двора на училището в рамките на учебния ден.

  Член 62. (1) Отсъствията на ученик от учебни занятия по уважителни причини се удостоверяват с медицинска бележка от личния лекар или от лекар специалист, със заявление от родителя или настойника до Директора, както и със служебна бележка или писмо от обществена организация.

  (2) Всяка медицинска бележка предварително се заверява с подпис от родителя или настойника.

  (3) Заявлението от родителя или настойника до Директора за освобождаване от учебни занятия по семейни причини предварително се заверява от класния ръководител с дата и подпис, с което той удостоверява, че е информиран за причините за отсъствията на ученика.

  (4) Всички документи за отсъствие ученикът е длъжен да представи най-късно в деня, в който е на училище, след направените отсъствия от учебни занятия.

  (5) Учениците от първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми класове представят документите си за отсъствие от учебни занятия на класния ръководител, с изключение на заявленията, служебните бележки и писмата, които се представят на Директора за заверка и утвърждаване.

  (6) Учениците от осми, девети, десети, единадесети и дванадесети класове представят документите си за отсъствие от учебни занятия на Директора за заверка и утвърждаване. Родител или настойник на ученика потвърждава по телефона или лично пред Директора причините и времето на отсъствието.

  (7) Всички документи за отсъствие на учениците се завеждат от класния ръководител в дневника на паралелката в графите за съответния ден.

  Член 63. (1) На ученик, отсъствал по уважителни причини повече от 300 учебни часа, по предложение на Педагогическия съвет Директорът определя със заповед условията и реда за завършване на учебния срок и/или учебната година.

  (2) На ученик, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от задължителноизбираемата подготовка, Директорът по предложение на Педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

  (3) Ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

  Член 64. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, както и когато състоянието му не му позволява да участва в учебно-възпитателния процес, той се отстранява от Директора от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя. Отсъствията от учебни занятия се определят като неизвинени.

  Член 65. (1) Отсъствия на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

  Член 66. Регистрираният брой отсъствия направени от ученика за определен период се попълват от класния ръководител в ученическата му книжка, както следва:

  - от 15 септември до 31 октомври;

  - от 01 ноември до 15 декември;

  - за първия учебен срок;

  - от 01 февруари до 15 март;

  - от 16 март до 30 април;

  - за втория учебен срок.

  Член 67. (1) За неизпълнение на задълженията, определени от този правилник ученикът се наказва с:

  1. „Забележка“ – за:

  а. 10 (десет) отсъствия по неуважителни причини;

  б. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите;

  в. системно явяване без учебни помагала и домашни работи;

  г. регистрирани над 3 бележки в дневника относно несериозно поведение и отношение в процеса на обучение;

  д. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми;

  е. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на организирани дейности извън училище с учебна цел;

  ж. пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт, игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на училището;

  з. за използване на електрони средства по време на учебните часове;

  1. „Предупреждение за преместване в друго училище“ – за:

  а. 50 (петдесет) отсъствия по неуважителни причини;

  б. увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната документация;

  в. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;

  г. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители в училището;

  д. употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на училището;

  е. прояви на физическо и психическо насилие, кибертормоз – за първо провинение;

  ж. разпространяване на наркотични вещества в училището, което се разглежда и от съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР;

  з. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за първо провинение;

  и. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за първо провинение;

  й. при ползване на лични данни на учител или служител – за първо провинение.

  к. за накърняване с поведението си авторитета и достойнството на учителите и останалия персонал на училището;

  3. „Преместване в друго училище“ – за:

  а. за 60 (шестдесетдесет) отсъствия по неуважителни причини;

  б. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището;

  в. употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището;

  г. упражняване на физическо или психическо насилие, кибертормоз – за второ провинение;

  д. унищожаване на училищно имущество;

  е. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за второ провинение;

  ж. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за второ провинение;

  з. ползване на лични данни на учител или служител – за второ провинение.

  1. Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, навършил 16-годишна възраст – за:

  а. повече от 60 отсъствия по неуважителни причини;

  б. други тежки нарушения.

  Чл. 68. (1) Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

  (2) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения.

  (3) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

  Чл. 69. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО. Мерките по чл. 199, ал. 2 и ал. 3 от ЗПУО се прилагат независимо от санкциите по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО.

  (2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

  Чл. 70. (1) Санкциите са срочни. Срокът на санкциите е до края на учебната година.

  (2) Когато санкциите „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

  Чл. 71. (1) Санкцията „забележка“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

  (2) Мярката по чл. 199, ал. 3 от ЗПУО се налага със заповед на директора.

  Чл. 72. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението по чл. 203 от ЗПУО.

  (2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането ѝ.

  (3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – и на началника на регионалното управление на образованието.

  (4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.

  (5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административно процесуалния кодекс.

  Чл. 73. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

  (2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

  (3) Ученик, на когото е наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.

  (4) При налагане на мярката по чл. 199, ал. 2 от ЗПУО ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.

  Чл. 74. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени или предсрочно – по реда, по който са наложени.

  (2) По желание на ученика след заличаване на санкцията „преместване в друго училище“, той може да продължи обучението си  в училището, в което е преместен.

  (3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка.

  Чл. 75. Процедура за налагане на санкции на учениците:

  (1) Класният ръководител изслушва ученика с цел да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение, уведомява родителя/представителя на ученика, като провежда разговор, на който присъстват ученикът, родителят и педагогическият съветник.

  (2) Класният ръководител съставя протокол за проведения разговор, който се завежда с вх. №. и съставлява част от предложението на класния ръководител за откриване на процедурата по налагане на санкция.

  (3) При откриване на процедура по налагане на санкцията класният ръководител:

  1. завежда с вх. № мотивирано писмено предложение до директора на училището за откриване на процедурата, като излага фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение, към което прилага протокола по ал. 2;
  2. писмено уведомява родителя за откриване на процедурата.

  (3). След издаване на заповедта на директора за налагане на санкция класният ръководител:

  1. в 3-дневен срок уведомява ученика и родителя му;

  2. отразява наложената санкция в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

  Чл. 76. (1) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

  (2) При налагане на мярката по ал. 1 ученикът няма право да напуска територията на училището по време на отстраняването си.

  (3) Учителят, който отстранява ученика от учебен час отразява в дневника в имената на отстранения ученик и причината за отстраняването му.

  (4) Учителят, който налага мярката, възлага на ученика допълнителна самостоятелна работа, която ученикът изпълнява в рамките на 2 учебни часа извън учебно време в училището. Ученикът е задължен в следващия учебен час да представи на учителя резултата от извършената работа.

  (5) Учителят оценява изпълнението на възложената допълнителна самостоятелна работа.

  Чл. 77. (1) Когато ученик се яви в училище с облекло или във вид, който е в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

  (2) Учителят, който налага санкцията отправя мотивирано искане в писмен вид до директора за отстраняване на ученика от училище.

   (3) Мярката се налага със заповед на директора.

   (4) След налагане на мярката класния ръководител изготвят механизъм за въздействие върху вътрешната мотивация за преодоляване на проблемното поведение на ученика.

  ГЛАВА ШЕСТ

   РОДИТЕЛИ

   

  Член 78. Родителите имат следните права:

  (1) Да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго, удобно за двете страни време, и периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда.

  (2) Да участват в родителски срещи.

  (3) Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

  (4) Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика.

  (5) Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

  Член 79. Родителите имат следните задължения:

  (1) Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище.

  (2) Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави.

  (3) Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в учебно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда.

  (4) Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или Директора.

  (5) При посещение в училището да спазват установения ред и

  пропускателен режим.

  (6) Да уведомяват класния ръководител и/или Директора, когато ученика отсъства от учебни занятия.

  (7) Родителите на учениците, които са на целодневно обучение подписват декларации, че приемат правилата за участие в целодневната форма на обучение (идване на училище, обяд и прибиране).

  Член 80. Родителите нямат право самоволно да търсят обяснения и да се саморазправят с ученици при възникнал конфликт.

   

  ГЛАВА СЕДЕМ

   

  ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

   

    Чл. 81. Основните задължения по трудовото правоотношение се уреждат съгласно КТ, длъжностните характеристики, ПДУ, ЗПУО.

  Чл. 82. При изпълнение на задълженията си работниците и служителите са длъжни:

  - да спазват установената трудова дисциплина и най-съзнателно да изпълняват работата, за която са се уговорили преди подписването на трудовия договор;

                   - да се явяват навреме на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време;

                   - да се явяват на работа в състояние, което им позволява изпълнение на възложените задачи;

                   - да не употребяват алкохол през работно време;

                   - най-рационално да използват работното време;

                   - да спазват правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, ПДУ и други законови нареждания на директора;

                   - да пазят училищното имущество;

                   - да пазят името на училището, да не уронват авторитета на неговия директор;

                   - да не злоупотребяват с доверието на директора;

                   - в отношенията си с учениците и техните родители да не допускат прояви на физически или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежности, религия.

  Чл. 83. Работниците и служителите имат право:

                   - на своевременна, достоверна и разбираема информация относно училищните дейности и дела;

                   - да изискват от работодателя обективна характеристика за професионалните си качества при кандидатстване за работа при друг работодател.

   

  ГЛАВА ОСЕМ

  РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

   

  Раздел І

  РАБОТНО ВРЕМЕ

   

  Чл. 84. Училищният директор е с ненормирано работно време.

                 ал. 1. Работното време на директора е както следва:

  08.00 ч. до 16.30 ч.; почивка: 12.30 ч. до 13.00 ч.

  Чл. 85. Работното време на учителите е 8 часа дневно.

                 ал. 1. В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в училище за:

  - за изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост съгласно наредба № 3 от 18.02.2008 г. на МОН за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и утвърдения Списък-Образец №1 за учебната година;

  - участие в заседания на ПС;                

  - участие в оперативни съвещания;

  - провеждане на общи и класови родителски срещи;

  - сбирки на МО и на училищните комисии;

   - провеждане на консултации с родителите и учениците;

   - участие в олимпиади

   - други задачи, възложени от директора.

  ал. 2. След изпълнение на задачите по ал. 1 учителите могат да бъдат извън училище за подготовка и самоподготовка на учебния процес.

  Чл. 86. Работното време на възпитателите е 8 астрономически часа.

  Чл.87. По време на ваканциите работното време на педагогическия персонал е 5 часа, от 8.00 ч. до 13.00 ч. с почивка от 10.00 ч. до 10.30 ч.

  Чл. 88. Работното време през ваканциите се отчита в присъствена тетрадка, след положен саморъчно подпис в 8.00 ч. в канцеларията. 

  Чл. 89. Работното време на непедагогическия персонал е следното:

  - счетоводител - 8 ч. (от 08.00 до 17.00 ч.), почивка от 12.00 до 13.00 ч.

  - ЗАС - 8 ч. (от 08.00 до 17.00 ч.), почивка от 12.00 до 13.00 ч.

  - медицинско лице – по график, определен от Кмет на Община Гулянци

  - работници – кухня /ученически стол/ - 8 ч. (от  06.00 до 14.00 ч. )

  - прислужнички - 8 ч. (от 7.00 до 17.30 ч.), почивка от 08.30 до 11.00 ч.

  -дежурен прислужник-8 ч.(от 08.00 до 17.00 ч.), почивка от 11.30 до 12.30 ч.

  - огняри и поддръжка - 8 ч. (от 7.30 до 16.30 ч.), почивка от 12.00 до 13.30 ч.

  Забележка: През отоплителния период – огняр - 8 ч. - 04.00 до 11.00 ч. и от 19.00 до 20.00 ч./ заповед на Директора /

        

  Раздел ІІ

  ПОЧИВКИ

   

  Чл. 90. Почивките в работния ден се ползват при спазване изискванията на раздел ІІІ от КТ и Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

  Чл. 91. Празничните дни през учебните седмици се ползват съгласно чл. 154 от КТ.

  Раздел ІІІ

  ОТПУСКИ

  Чл. 92. Отпуските на педагогическия и непедагогическия персонал се определят и се ползват при спазване на разпоредбите на КТ и Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

  Чл.93. Директорът ползва платен годишен отпуск по чл. 155  от КТ в размер на 48 работни дни и 8 работни дни за работа на ненормиран ден.

  Чл. 94. Педагогическия персонал ползва платен годишен отпуск на основание чл. 155, ал. 3 от КТ и чл. 24, ал. 1 от наредбата за работното време, почивките и отпуските в размер на 48 работни дни.

  Чл. 95. Членовете на синдикалните организации ползват допълнителен платен годишен отпуск в размер на 8 работни дни, договорени в КТД. 

  Чл. 96. Платеният годишен отпуск на педагогическия персонал се ползва през ваканциите.

  ГЛАВА ДЕВЕТ

  ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

   

  Чл. 97. За редовно неизпълнение на професионалните си задължения по трудовата дисциплина, на ПДУ и на Правилника за вътрешния трудов ред, служителите и работниците носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.

  Чл. 98. Нарушение на трудовата дисциплина е и неизпълнение на задълженията, произтичащи от длъжностната характеристика, ЗПУО и чл. 187 от КТ.

  Чл. 99. За нарушаване на трудовата дисциплина се налагат дисциплинарни наказания съгласно КТ.

   

  ГЛАВА ДЕСЕТ

  ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

   

  Чл.100. Директорът, педагогическия и непедагогическия персонал носят имуществена отговорност съгласно КТ и нормативната база за системата на народната просвета.

  Чл. 101. Имуществена отговорност носят и учениците, които при повреда на училищното имущество възстановяват нанесената щета в 10-дневен срок от откриване на виновниците.

   

  ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТ

  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

   

  Чл. 102. Педагогическия и непедагогическия персонал имат право на участие в квалификационни форми, на професионално развитие и методически изяви.

   

   

  ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТ

  ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

   

  Чл. 103. Трудовото възнаграждение в училище се изплаща чрез дебитна карта на всеки служител и работник по банков път всеки месец еднократно до 05 число на следващия  месец.

  Чл. 104. Размерът на трудовото възнаграждение се определя с Вътрешни правила за работната заплата.

   

  ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

  ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

   

  Чл. 105. Директорът на училището е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището, като:

           1. разработи и утвърди правила за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

           2. утвърди правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

           3. провеждането на видовете инструктажи се извършва от председателя на КУТ с педагогическия и непедагогическия персонал и с учениците от класните ръководители;

  Чл. 106. Директорът взема мерки за предотвратяване на трудовите злополуки в училището, уведомява съответните органи по надлежен път.

   Чл.107. Всички членове на колектива са длъжни да спазват утвърдените правилници, наредби, указания, инструктажи свързани с безопасните условия на труд в училището.

  Чл. 108. За организиране и провеждане на дейностите по създаване и поддържане на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд в училището са изградени:

           1. Комисия по условия  на труд.

           2. Комисия по БДП.

           3. Комисия за защита при природни бедствия и аварии. 

   

  ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

   

  Чл.109. С прекратяването на трудовия договор престава да съществува трудовото правоотношение.

  Чл.110. Прекратяването на трудовия договор се извършва при спазването разпоредбите на КТ.

  Чл.111 Прекратяването на трудовия договор става с писмена заповед на директора, в която е отразено основанието, въз основа на който става прекратяването.

  Чл.112. Обезщетенията при прекратяването на трудовия договор се изплащат съгласно разпоредбите на КТ.

   

   

   

  ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА

  ОХРАНИТЕЛЕН И ПРОТИВОПОЖАРЕН РЕЖИМ

   

   Чл.113. Охранителя /дежурният прислужник/ пропуска външни лица в училището след представяне на лична карта и записване в тетрадка за пропускателен режим.

   Чл. 114. Всеки член на колектива в ежедневната си работа се задължава стриктно да спазва противопожарните правила и следи за тяхното изпълнение от други лица.

                ал. 1. Всеки служител и работник трябва да знае разположението на противопожарните уреди, намиращи се в сградата на училището и начина на работа с тях. Председателя на комисията по бедствия и аварии да запознае в срок до 30.09.2019г. всички служители с необходимите уреди и средства за защита и начина на работа с тях.

                ал. 2. След приключване на работния ден всички електрически уреди и осветителни тела се изключват (без определеното дежурно осветление).

               ал. 3. В края на работния ден, пред празнични или друг вид неучебни дни се изготвя протокол от утвърдена със заповед на директора комисия, като препис от него се изпраща до РСПБЗН Гулянци.

   

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   

  § 1. Трудовият колектив в училище се състои от педагогически и непедагогически персонал.

  § 2.  В училище може да се сключи само един колективен трудов договор между директора и синдикалните организации по реда на КТ.

  § 3. Общото събрание в училище се състои от всички работещи в училище и само определя реда на своята работа.

  § 4. Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси, които се определени в ЗПУО

   

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   

  § 5. Този правилник се издава от директора на училището на основание чл.181 от КТ и в съответствие със съществуващата нормативна уредба.

  § 6. Разпоредбите на правилника за вътрешния трудов ред не противоречат на нормативните актове и на колективния трудов договор.

  § 7. Настоящият правилник е задължителен за училищното ръководство, за педагогическия и непедагогическия персонал.

  § 8. За нарушение на вътрешния трудов ред се счита всяко неизпълнение на задълженията, посочени в правилника.

  § 9. Контролът по изпълнението на правилника е в правомощията единствено на директора на училището.

  § 10. Правилникът влиза в сила от 16 септември 2019 година.

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

  УТВЪРЖДАВАМ:

  НИКОЛИНА МАРКОВА

  ДИРЕКТОР

   

   

   

   

  ПРАВИЛНИК

   

  ЗА ДЕЙНОСТТА НА

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

   

  през учебната 2019/2020г.

   

   

   

   

  Правилникът за дейността на училището е приет на заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 11 /02. 09. 2019 г.)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СЪДЪРЖАНИЕ:

   

  ГЛАВА I. УСТРОЙСТВО И СТАТУТ

  ГЛАВА II. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

  РАЗДЕЛ I. ДИРЕКТОР

  РАЗДЕЛ II. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

  ГЛАВА III. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

  ГЛАВА IV. УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

  РАЗДЕЛ І. ЕТИЧЕН КОДЕКС

  РАЗДЕЛ IІ. УЧЕНИЦИ

  РАЗДЕЛ III. УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

  ГЛАВА V. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

  РАЗДЕЛ I. ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

  РАЗДЕЛ II. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

  РАЗДЕЛ ІІІ. САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

  ГЛАВА VI. РОДИТЕЛИ

  ГЛАВА VII. УЧИТЕЛИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

  РАЗДЕЛ I. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

  РАЗДЕЛ II. КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

  РАЗДЕЛ IІІ. ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ

  ГЛАВА VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

  РАЗДЕЛ I. УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ

  РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

  РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

  ГЛАВА IХ. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

  РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

  ГЛАВА Х. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО

  РАЗДЕЛ I. ТЕКУЩИ ИЗПИТВАНИЯ

  РАЗДЕЛ II. СРОЧНИ, ГОДИШНИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ОЦЕНКИ

  ГЛАВА ХI. ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

  ГЛАВА ХII. ПЛАН-ПРИЕМ. ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

  РАЗДЕЛ I. УЧИЛИЩНЕН ПЛАН-ПРИЕМ

  РАЗДЕЛ ІІ. ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

  ГЛАВА ХIII. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

   

   

   

   

  ГЛАВА I. УСТРОЙСТВО И СТАТУТ

   

  Чл. 1. (1) Този правилник урежда онези положения от устройството, дейността и вътрешния ред в СУ „ Асен Златаров”, които не са регламентирани с повелителни разпоредби на нормативни актове от по-висок ранг или имат нужда от специфично третиране.

  (2) Правилникът е задължителен за всички участници в образователния процес – директор,  учители и други педагогически специалисти, ученици и родители, както и за всички лица, намиращи се на територията на училището.

  Чл. 2. (1) Записването в СУ „ Асен Златаров” включва задължението да се спазва този правилник.

  (2) В първата седмица на учебната година класните ръководители запознават и разясняват правилника на учениците и родителите им.

  Чл. 3. (1) СУ „ Асен Златаров”  е юридическо лице и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Гулянци, което прилага системата на делегираните бюджети.

  (2) Финансирането на училището се извършва:

  -        със средства, предоставени от Община Гулянци, съгласно утвърдена формула и правила;

  -        със средства по проекти.

  (3) Община  Гулянци предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.

  (4) Седалището и адресът на управление са: с. Гиген, ул. „ Асе Златаров“ № 10

  Чл. 4. СУ „ Асен Златаров” има обикновен собствен печат и печат с изображение на държавния герб и идентификационен код по БУЛСТАТ.

  Чл. 5. (1) СУ „ Асен Златаров”осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

  1. Определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната.

  2. Урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му.

  3. Избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование.

  4. Определя свои символи и ритуали.

  5. Участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

  (2) Автономията на училището включва и правото на училището да избира и съставя свои училищни учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО.

  Чл. 6. Според вида на предлаганата подготовка училището е неспециализирано средно училище.

  Чл. 7. (1) Според степента на училищното образование училището е средно.

  (2) Обучението в училището за придобиване на основно образование се осъществява в прогимназиален етап – от V до VII клас включително.

  (3) Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас включително в два етапа, както следва:

  1. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително;

  2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително.

  Чл. 8. (1) Според съдържанието подготовката в училището е обща и профилирана.

  (2) Общото образование се осъществява в основната степен чрез обучение за придобиване на общообразователна и разширена подготовка.

  (3) Профилираното образование се осъществява в средната степен чрез общообразователна и разширена подготовка – в първи гимназиален етап и чрез общообразователна и профилирана подготовка – във втори гимназиален етап, където може да се осъществява и чрез разширената подготовка.

  Чл. 9. (1) Обучението в СУ „ Асен Златаров”  се провежда на книжовен български език. Усвояването на книжовния български език е задължително за всички ученици.

  (2) Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат учениците при овладяването и прилагането на книжовно-езиковите му норми при обучението по всички учебни предмети, с изключение на чужд език.

  Чл. 10. Учениците ползват правото си на безплатно образование, безплатно ползване на училищната база, правото на безплатна педагогическа консултация, отнасяща се до учебния процес и професионалното им ориентиране, на морално и материално стимулиране.

  Чл. 11. (1) Училищното образование в СУ „ Асен Златаров”  е светско.

  (2) Не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини.

  Чл. 12. (1) За училищното образование училището осигурява безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

  (2) Учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование, след съгласуване с Обществения съвет.

   

  ГЛАВА II. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

   

  РАЗДЕЛ I. ДИРЕКТОР

  Чл.13. (1) СУ „ Асен Златаров” се управлява и представлява от директор.

  (2) Директорът е орган за управление и контрол на образователната институция.

  Чл. 14. (1) Директорът на училището организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

  (2) Директорът е педагогически специалист.

  (3) Директорът, като орган на управление и контрол на общинско училище, изпълнява своите функции като:

  1. планира, организира, контролира и отговаря за дейностите свързани с обучение, възпитание и социализация в институцията;
  2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти;
  3. утвърждава Списък-образец № 1 на институцията след съгласуване с началника на регионалното управление на образованието;
  4. организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения в работата на институцията;
  5. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване държавния и допълнителния план-прием;
  6. организира и контролира дейности, свързани със задържането на учениците от институцията, подлежащи на задължително обучение и с организирането и изпълнението на приема;
  7. подписва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование;
  8. съхранява училищния печат и печата с държавния герб;
  9. изготвя длъжностно разписание на служителите и утвърждава поименно разписание на длъжностите;
  10. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда; обявява свободните работни места в бюрото по труда и в Регионалното управление по образованието в тридневен срок от овакантяването им;
  11. организира ефективното управление на служителите, като създава условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;
  12. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа;
  13. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с бюджетните средства, за което се отчита пред финансиращия орган, информира Педагогическия съвет, социалните партньори, общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;
  14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;
  15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;
  16. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;
  17. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал;
  18. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд;
  19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията, като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията;
  20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности;
  21. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни;
  22. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
  23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.

  (4) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

  Чл. 15. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

  (2) Административните актове на директора на училището могат да се оспорват по административен ред пред началника на регионалното управление по образованието.

  (3) Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

   

  РАЗДЕЛ II. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

   

  Чл. 16. (1) Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището.

  (2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти.

  (3) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.

  (4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, медицинското лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица.

  (5) Директорът на училището в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

  Чл. 17. (1) Педагогическият съвет в училището:

  1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;
  2. приема правилник за дейността на училището;
  3. приема училищния учебен план;
  4. приема формите на обучение;
  5. приема годишния план за дейността на училището;
  6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
  7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
  8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
  9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
  10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
  11. избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.
  12. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в ЗПУО случаи;
  13. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
  14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;
  15. запознава се с бюджета на училището и центъра за подкрепа за личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение;
  16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;
  17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

  (2) Документите по ал. 1, т.1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на училището.

   

   

   

  ГЛАВА III. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

  Чл. 18. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

  Чл. 19. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция.

  (2) Представителите на родителите се излъчват в два етапа:

  • първи етап – срещи на родителите на всяка паралелка, на които се избират по двама представители от паралелка;
  • втори етап – събрание на избраните родители, свикано от директора на училището. На събранието се избират представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

  (3) Конкретният брой на членовете на обществения съвет се определя от директора на училището.

  (4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

  (5) Членовете на обществения съвет се определят за срок, не по-дълъг от 3 години.

  Чл. 20. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

   (2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участва и представител на настоятелството.

  (3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

  Чл. 21. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

  (2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

  (3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

  Чл. 22. (1) Общественият съвет в училището:

  1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението ѝ;
  2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
  3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и външното оценяване;
  4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
  5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
  6. съгласува училищния учебен план;
  7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на Наредба № 15 от 02.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
  8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
  9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
  10. дава становище по училищния план-прием;
  11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
  12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;
  13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

  (2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и т. 6, те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

  (3) Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

   

  ГЛАВА IV. УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

   

  РАЗДЕЛ І. ЕТИЧЕН КОДЕКС

  Чл. 26. (1) Като участници в образователния процес учениците, учителите, директорът и другите педагогически специалисти, както и родителите, си партнират.

  (2) Правата, задълженията и взаимоотношенията между участниците в образователния процес се уреждат в Етичен кодекс на училището.

  (3) Етичният кодекс се изработва от екип, съставен от двама представители на педагогическия съвет, по един представител на обществения съвет и на ученическия съвет на училището в началото на учебната година.

  (4) След приемане на всяка от структурите му, етичният кодекс се поставя на видно място в училищната сграда и се публикува на интернет страницата на училището.

  РАЗДЕЛ IІ. УЧЕНИЦИ

  Чл. 27. (1) Ученик е този, който е записан в училището за обучение за завършване на клас.

  (2) Ученик се отписва от училището, когато:

  1. се премества в друго училище;
  2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период по-дълъг от два месеца;
  3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

  (3) В случаите по ал. 2, т. 2 и т. 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява общинската администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

  Чл. 28. Всеки ученик, заема определено в началото на учебната година работно място в класната стая, за състоянието, на което носи отговорност и своевременно уведомява класния ръководител за забелязани повреди.

  Чл. 29. (1) Учениците, имат следните права:

  1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
  2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
  3. да избират профила и професията;
  4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
  5. да получават библиотечно-информационно обслужване;
  6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
  7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
  8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
  9. да участват по собствен избор в проектни и извънкласни дейности;
  10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;
  11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
  12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
  13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди;
  14. да получават от учителите консултации- включително и учениците на самостоятелнаформа на обучение;
  15. да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им права;
  16. да ползват безплатно цялата училищна материално-техническа база и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си.
  17. да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

  Чл. 30. (1) Учениците имат следните задължения:

  1. да спазват правилника за дейността наСУ „ Асен Златаров”;
  2. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
  3. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
  4. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
  5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол, наркотични вещества и енергийни напитки;
  6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
  7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
  8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка;
  9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
  10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
  11. да не участват в политически партии и организации до навършването на 18 годишна възраст.
  12. да опазват МТБ и чистотата на територията на училището, да не хвърлят отпадъци в класните стаи, коридорите и в училищния двор.
  13. да не извършват противообществени прояви.
  14. да не напускат самоволно училището и училищния двор по време на учебните занятия.
  15. да не излизат през прозорците на помещенията, както и на места, застрашаващи живота им в училищната сграда.
  16. да не слушат музика на високоговорител от мобилно устройство в класната стая и коридора на училището. При нарушение устройствата се вземат от дежурния учител и се връщат на родителя след лична среща с него.
  17. да спазват режима в училището;
  18. да поздравяват вежливо;
  19. да не влизат и да не консумират закуски и напитки в час, както и да не употребяват енергийни напитки в рамките на учебното време;
  20. да идват не по-късно от 15 минути преди започването на първия учебен час; за началото на всеки определен час учениците се известяват с биенето на втория звънец;
  21. да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответства на положението им на ученик и на добрите нрави, както и да не носят блузи над кръста и такива с дълбоки деколтета и гол гръб, потници, блузи с цинично или расистко съдържание, джапанки, да не са със слънчеви очила в часовете;
  22. да са подготвени за съответния час, като са осигурили ученическите си книжки, необходимите учебно-технически пособия, работно или игрално облекло;
  23. да заемат работните си места след биенето на първия звънец и да се подготвят за учебния час;
  24. да спазват общоприетите норми на поведение на обществени места;
  25. не напускат класната стая при отсъствие на учител, докато дежурният ученик не изясни от ръководството на училището с какво ще се занимават този час;
  26. да опазват училищното имущество и личните си вещи; работещите в училището не носят отговорност за вещи, изгубени от учениците;
  27. да съблюдават безопасността при слизане и качване от/на превозните средства при транспортирането им от и до училище.
  28. да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителите и останалия персонал на училището
  29. да не отсъстват от учебните часове без уважителна причина – за дневна форма на обучение;
  30. да не ползват мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час. Използването им е допустимо за целите на учебната работа в часа с разрешение на учителя;
  31. да не пречат на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
  32. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
  33. да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
  34. да възстановяват нанесените щети на училищното имущество и МТБ в 7 дневен срок;
  35. да спазват правилата за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и интернет;
  36. когато са отстранени от час учениците са под непосредствения контрол на педагогическия съветник или в случай на негово отсъствие на свободните през този час учители. До края на часа те самостоятелно работят върху учебния материал, предвиден за часа, от който са отстранени;
  37. да използват учебни пособия, които отговарят на възрастовите им особености и не съдържат агресивни послания;
  38. да спазват нормите за ползване на физкултурния салон и спортната площадка, установени в заповед на директора на училището.

  (2) Всяко правене на клип и/или снимка и качването им в интернет без изричното съгласие на снимания е забранено и наказуемо.

  Чл. 31. (1) Ученикът може да отсъства от училище в следните случаи:

  1. по медицински причини, което удостоверява с медицинска бележка, попълнена с вписан в нея номер на амбулаторен лист за извършения преглед, подписана от лекаря, извършил прегледа на ученика и подпечатана с печата на лекаря и/или лечебното заведение.

  1.1. При заболяване учениците и родителите следва да поддържат връзка с класния ръководител и да го информират за началото на периода на лечение и кога ще бъде представен медицински документ.

  2. Поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортен клуб, в който членува ученика, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение от родителя/представителя на лицето, което полага грижи за детето.

  2.1. За целта родителят уведомява класния ръководител с писмо, към което прилага документ от спортния клуб, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и др.

  3. До 3 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмено заявление от родителя/представителя на лицето, което полага грижи за детето.

  4. До 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището след решение на педагогическия съвет въз основа на писмено заявление от родителя/представителя на лицето, което полага грижи за детето.

  (2) Горепосочените документи по т. 2 се представят своевременно в деня, в който ученикът идва на училище след отсъствието си, по т. 3 – една седмица предварително, а по т. 4 – до един месец предварително.

  (3) В случай на непредставяне на необходимите документи, удостоверяващи отсъствието по уважителни причини, в определените срокове класният ръководител регистрира отсъствията като неизвинени.

  Чл. 32. (1) Учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност при условия и по ред, определени с Наредбата за приобщаващото образование.

  (2) Учениците могат да бъдат награждавани за:

  1. отличен успех;
  2. призови места от  регионални състезания и олимпиади в областта на науката;
  3. призови места в състезания и конкурси в областта на изкуствата и спорта;
  4. изяви в областта на творческата самодейност;
  5. граждански прояви с висока морална стойност.

  (3) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със заповед присъжда награди за учениците.

  (4) Наградите за учениците могат да бъдат:

  1. публична похвала и изказване на благодарност пред класа и училището;

  2. писмена похвала – вписва се в дневника на класа и в ученическата книжка, съобщава се пред класа;

  3. писмено обявяване – благодарност чрез писма до родителите за достойни прояви на техните деца, съобщаване пред цялата училищна общност чрез сайта на училището;

  4. похвална грамота;

  5. предметни награди.

   

  РАЗДЕЛ III. УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

  Чл. 33. (1) Ученическият съвет е форма на ученическото самоуправление на ниво училище, чрез която учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището.

  (2) Ученически съвети се изграждат на ниво паралелка и на ниво  училище.

  (3) Съставът на Училищния ученически съвет се определя в зависимост от броя на паралелките в училище.

  Чл. 34. (1) Функциите и дейността на паралелковия ученически съвет са:

  1. участва при изработване на годишния план за часа на класа за отделната паралелка;
  2. организира провеждането на дейностите в паралелката;
  3. координира дейностите с другите паралелки и класове в общоучилищните изяви;
  4. организира и координира работата по проекти на паралелката;
  5. участва при защитата на правата и интересите на учениците от паралелката пред класния ръководител, училищното ръководство, педагогическия съвет и родителите.

  (2) Функциите и дейността на Училищния ученически съвет са:

  1. утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление в училището;
  2. прави предложения пред директора и педагогическия съвет относно начините на упражняване на правата на учениците;
  3. мотивира учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност;
  4. участва в изработването на правилника на училището;
  5. посредничи в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности;
  6. подпомага провеждането на дейностите на паралелките, класовете и общоучилищните изяви;
  7. работи по проекти съвместно с другите ученици, учителите, училищното ръководство и родителите.

  Чл. 35. Представителите на Ученическия съвет на училището участват с право на съвещателен глас в:

  1. заседанията на педагогическия съвет, като получават възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани;
  2. работата на обществения съвет на училището с поне трима представители на ученическото самоуправление.

   

  ГЛАВА V. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

   

  Чл. 36. (1) На учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, с която се осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на учениците.

  (2) Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик.

  (3) Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

   

  РАЗДЕЛ I. ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

  Чл. 37. (1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището гарантира участие и изява на всички ученици в класната стая и може да включва:

  1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти – обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи ученици с цел повишаване ефективността на педагогическите подходи;
  2. кариерно ориентиране на учениците – включва взаимно допълващи се дейности за информиране, диагностика, консултиране;
  3. занимания по интереси – организират се за развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;
  4. библиотечно-информационно обслужване – осигурява се чрез училищната библиотека и гарантира свободен достъп до информация на учениците от различни документални източници в библиотечния фонд и в глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация;
  5. грижа за здравето – осигурява се чрез гарантиране на достъп на учениците до медицинско обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на живот;
  6. поощряване с морални и материални награди за високи постижения в образователната дейност и в заниманията по интереси, както и за приноса им към развитието на училищната общност;
  7. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
  8. превенция на обучителните затруднения.

  Чл. 3. СУ „ Асен Златаров” провежда политика за подкрепа за личностно развитие и осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение.

  (2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на общата училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната общност и включват:

  1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката;
  2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове;
  3. партньорство с родителите;
  4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност.

  Чл. 39. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното поведение се определят от училището и включват:

  1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;
  2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;
  3. консултиране на ученика с психолог или с педагогически съветник;
  4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти;
  5. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;
  6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава;
  7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището.

  (2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 – 7 се определят с Наредбата за приобщаващото образование.

   

  РАЗДЕЛ II. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

  Чл. 40. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в училището.

  (2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 1 от ЗПУО.

  (3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за определено дете или ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО.

  Чл. 41. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:

  1. работа с ученик по конкретен случай;
  2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
  3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
  4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;
  5. ресурсно подпомагане.

   

  (2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици:

  1. със специални образователни потребности;

  2. в риск;

  3. с изявени дарби;

  4. с хронични заболявания.

  (3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на ученика. Планът за подкрепа за учениците по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно подпомагане.

  (4) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището, от центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена.

  Чл. 42. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището:

  1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
  2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика;
  3. изготвя и реализира план за подкрепа;
  4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
  5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

   

  РАЗДЕЛ ІІІ. САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

  Чл. 43. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение, на учениците може да се налагат следните санкции:

  1. забележка;

  2.предупреждение за преместване в друго училище;

  3. преместване в друго училище;

  4. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

  (2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

  (3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

  (4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителя.

  (5) На ученик с наложена санкция се предоставя обща подкрепа и се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.

  Чл. 44. (1) След всеки 3 допуснати отсъствия от училище класният ръководител на ученика уведомява родителя/представителя на лицето, което полага грижи за ученика и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.

  (2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

  Чл. 45. При неспазване на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и настоящия правилник или при допускане на неизвинени отсъствия на учениците се налагат следните санкции:

  1. „Забележка“ – за:

  а. 10 (десет) отсъствия по неуважителни причини;

  б. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите;

  в. системно явяване без учебни помагала и домашни работи;

  г. регистрирани над 3 бележки в дневника относно несериозно поведение и отношение в процеса на обучение;

  д. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми;

  е. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на организирани дейности извън училище с учебна цел;

  ж. пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт, игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на училището;

  з. за използване на електрони средства по време на учебните часове;

  1. „Предупреждение за преместване в друго училище“ – за:

  а. 50 (петдесет) отсъствия по неуважителни причини;

  б. увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната документация;

  в. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;

  г. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители в училището;

  д. употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на училището;

  е. прояви на физическо и психическо насилие, кибертормоз – за първо провинение;

  ж. разпространяване на наркотични вещества в училището, което се разглежда и от съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР;

  з. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за първо провинение;

  и. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за първо провинение;

  й. при ползване на лични данни на учител или служител – за първо провинение.

  к. за накърняване с поведението си авторитета и достойнството на учителите и останалия персонал на училището;

  3. „Преместване в друго училище“ – за:

  а. за 60 (шестдесетдесет) отсъствия по неуважителни причини;

  б. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището;

  в. употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището;

  г. упражняване на физическо или психическо насилие, кибертормоз – за второ провинение;

  д. унищожаване на училищно имущество;

  е. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за второ провинение;

  ж. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за второ провинение;

  з. ползване на лични данни на учител или служител – за второ провинение.

  1. Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, навършил 16-годишна възраст – за:

  а. повече от 60 отсъствия по неуважителни причини;

  б. други тежки нарушения.

  Чл. 46. (1) Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

  (2) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения.

  (3) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

  Чл. 47. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО. Мерките по чл. 199, ал. 2 и ал. 3 от ЗПУО се прилагат независимо от санкциите по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО.

  (2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

  Чл. 48. (1) Санкциите са срочни. Срокът на санкциите е до края на учебната година.

  (2) Когато санкциите „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

  Чл. 49. (1) Санкцията „забележка“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

  (2) Мярката по чл. 199, ал. 3 от ЗПУО се налага със заповед на директора.

  Чл. 50. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението по чл. 203 от ЗПУО.

  (2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането ѝ.

  (3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – и на началника на регионалното управление на образованието.

  (4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.

  (5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административно процесуалния кодекс.

  Чл. 51. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

  (2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

  (3) Ученик, на когото е наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.

  (4) При налагане на мярката по чл. 199, ал. 2 от ЗПУО ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.

  Чл. 52. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени или предсрочно – по реда, по който са наложени.

  (2) По желание на ученика след заличаване на санкцията „преместване в друго училище“, той може да продължи обучението си  в училището, в което е преместен.

  (3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка.

  Чл. 53. Процедура за налагане на санкции на учениците:

  (1) Класният ръководител изслушва ученика с цел да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение, уведомява родителя/представителя на ученика, като провежда разговор, на който присъстват ученикът, родителят и педагогическият съветник.

  (2) Класният ръководител съставя протокол за проведения разговор, който се завежда с вх. №. и съставлява част от предложението на класния ръководител за откриване на процедурата по налагане на санкция.

  (3) При откриване на процедура по налагане на санкцията класният ръководител:

  1. завежда с вх. № мотивирано писмено предложение до директора на училището за откриване на процедурата, като излага фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение, към което прилага протокола по ал. 2;
  2. писмено уведомява родителя за откриване на процедурата.

  (3). След издаване на заповедта на директора за налагане на санкция класният ръководител:

  1. в 3-дневен срок уведомява ученика и родителя му;

  2. отразява наложената санкция в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

  Чл. 54. (1) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

  (2) При налагане на мярката по ал. 1 ученикът няма право да напуска територията на училището по време на отстраняването си.

  (3) Учителят, който отстранява ученика от учебен час отразява в дневника в имената на отстранения ученик и причината за отстраняването му.

  (4) Учителят, който налага мярката, възлага на ученика допълнителна самостоятелна работа, която ученикът изпълнява в рамките на 2 учебни часа извън учебно време в училището. Ученикът е задължен в следващия учебен час да представи на учителя резултата от извършената работа.

  (5) Учителят оценява изпълнението на възложената допълнителна самостоятелна работа.

  Чл. 55. (1) Когато ученик се яви в училище с облекло или във вид, който е в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

  (2) Учителят, който налага санкцията отправя мотивирано искане в писмен вид до директора за отстраняване на ученика от училище.

   (3) Мярката се налага със заповед на директора.

   (4) След налагане на мярката класния ръководител изготвят механизъм за въздействие върху вътрешната мотивация за преодоляване на проблемното поведение на ученика.

  ГЛАВА VI. РОДИТЕЛИ

  Чл. 56. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

  (2) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите.

  Чл. 57. Родителите имат следните права:

  1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
  2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
  3. да се запознаят с училищния учебен план, по който се обучава тяхното дете;
  4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
  5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
  6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет училището;
  7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

  Чл. 58. (1) Родителите имат следните задължения:

  1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;
  2. да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;
  3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
  4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;
  5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
  6. да участват в родителските срещи;
  7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.
  8. при отсъствие на ученика по болест или по особено важни причини да уведомяват веднага класния ръководител;
  9. да уведомяват класния ръководител своевременно при промяна на местоживеенето, адреса и телефона си за връзка с него.

  (2) Материалните щети, нанесени от учениците се възстановяват от техните родители. При невъзможност за финансово обезпечаване, щетата може да бъде възмездена чрез доброволен труд в полза на училището.

  (3) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5, да осигурят необходимите условия за обучение, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на ученика.

   

  ГЛАВА VII. УЧИТЕЛИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

   

  РАЗДЕЛ I. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

  Чл. 59. (1) Директорът на училището и учителите са педагогически специалисти.

  (2) Педагогическите специалисти изпълняват функции:

  1. свързани с обучението, възпитанието и социализацията на учениците в училището;
  2. по управлението на институцията.

  Чл. 60. (1) Професионалният профил на педагогическия специалист определя необходимите компетентности, като съвкупност от знания, умения и отношения, които са необходими за:

  1. заемане и изпълняване на определена длъжност;
  2. определянето на приоритети за професионалното усъвършенстване;
  3. кариерното развитие;
  4. подпомагането на самооценката и за атестирането на педагогическия специалист.

  (2) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения за всеки вид педагогически специалист са определени в Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

  Чл. 61. Педагогическите специалисти имат следните права:

  1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
  2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;
  3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;
  4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
  5. да повишават квалификацията си;
  6. да бъдат поощрявани и награждавани.
  7. да оценяват и избират учебниците и учебните помагала, по учебния предмет или модул, по който преподават, съгласно процедурата в Наредба № 6 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

  Чл. 62. (1) Педагогическите специалисти имат следните задължения:

  1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;
  2. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;
  3. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;
  4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на СУ „ Асен Златаров” и специфичните потребности на учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.

  (2) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.

  РАЗДЕЛ II. КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

  Чл. 63. Класните ръководители се определят със заповед на директора в началото на учебната година.

  Чл. 64. (1) Лица, които заемат учителска длъжност и са класни ръководители, имат и следните допълнителни функции:

  1. Формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен организационен климат, като поощряват уменията на учениците за общуване и за интегриране в училищната и социалната среда.

  2. Подкрепа на ученическото самоуправление чрез включване в дейности по изготвянето на:

  а) план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурно образование, за кариерното им ориентиране и други;

  б) правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на училищната общност съвместно с учениците.

  3. Своевременно информиране на родителите за:

  а) училищния учебен план, по който се провежда обучението в училището, седмичното разписание и възможностите за избор на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие или на занимания по интереси;

  б) успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с цел приобщаване към училищната общност;

  в) възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученика, за определения график на допълнителното обучение и на допълнителните консултации по учебни предмети, за предлаганите занимания по интереси;

  г) допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;

  4. Консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с кариерното ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за максимално развитие на заложбите и на уменията им.

  5. Прави мотивирано писмено предложение до директора на училището за налагането на санкция „забележка“ или във връзка с неизпълнение на задълженията му и за преодоляване на проблемно поведение.

  6. Спазва изискванията за оформяне и съхранение на документите на групата или паралелката.

  Чл. 65. (1) Класният ръководител е длъжен:

  1. да осигурява изпълнението на решенията на ПС и нарежданията на директора, които се отнасят до поверената му паралелка;

  2. да запознава учениците от поверената му паралелка с вътрешните нормативни актове – правилника за дейността на училището, инструктажи, заповедите на директора и др.;

  3. да осъществява образователната дейност, ориентирана към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

  4. да отчита индивидуалните потребности и различия на учениците в конкретната си работа с тях;

  5. да следи за редовното посещение на учебните часове на учениците от паралелката;

  6. да провежда срещи с родителите, да отразява отсъствията и да контролира редовното нанасяне на оценки в ученическите книжки;

  7. когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по някоя от уважителните причини, определени в чл. 54 от Наредбата за приобщаващото образование, класният ръководител е длъжен да уведоми родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията;

  8. да оформя в едноседмичен срок в дневника отсъствията на учениците си;

  9. да води училищната документация на паралелката съгласно изискванията в Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и в края на учебната година да я предаде на директора без пропуски:

  9.1. ученическата лична карта – оформена със снимка, адрес, учебна година;

  9.2. ученическа книжка – оформена със снимка, адрес, име и подпис на родител/ настойник; учебни предмети/модули и учители; седмично разписание; резултати от обучението; отзиви и информация относно ученика; права и задължения на ученика;

  9.3. дневника на паралелката съгласно изискванията на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, като отразява в него: списъка на учителите по отделните предмети/модули; седмичното разписание на учебните часове; срещи с родители; график на контролните и класните работи; резултати от обучението; наложени и отменени наказания, индивидуална работа, обща подкрепа за личностно развитие; изписва учебните предмети за седмицата и деня и следи за попълването на темите от учителите, отсъствията, техния подпис и останалите графи за попълване от тях;

  9.4. оформя и води личните образователни дела на учениците, като вписва резултатите от обучението на всеки ученик;

  9.5. води и други документи съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадени на ученика;

  9.6. отразява подкрепата за личностно развитие на учениците;

  9.7. отразява други данни за ученика – наложени санкции (заповед, номер), награди, участие в ученическото самоуправление, участие в проектни дейности и др.;

  9.8. съхранява медицинските бележки и другите оправдателни документи и носи отговорност за това; единствено класният ръководител има право да извинява отсъствията на учениците в дневника на класа;

  9.9. на 1-во число от всеки месец подава в канцеларията декларация относно броя на учениците, отсъствията по уважителни и неуважителни причини за предходния месец, наложените санкции, номерата на учениците, допуснали повече от 5 отсъствия по неуважителни причини за предходния месец;

  9.10. носи отговорност за съхраняването на дневника на класа; при изгубване на дневника на класа носи наказателна отговорност; в едноседмичен срок оформя нов, като от ученическите книжки и учителските бележници възстановява цялата информация и го поднася за заверка на директора;

  10. ежемесечно докладва на директора за ученици застрашени от отпадане, причините и извършените до момента дейности; изпраща и регистрира в дневника на класа уведомителните писма до родителите;

  11. планира, организира и провежда дейности с учениците и родителите им, целящи изграждане на ученически колектив;

  12. реализира постоянна връзка с родителите, организира изпълнението на решенията на педагогическия съвет, ученическия парламент и училищното ръководство;

  13. на първата родителска среща в началото на учебната година запознава родителите с Правилника за дейността на училището, учебния план на класа, ПБУВОТ;

  14. провежда начален и периодичен инструктаж и го регистрира според изискванията;

  15. организира застраховането на учениците;

  16. осигурява организирането, провеждането и контрола на дежурство в класната стая;

  Чл. 66. При възникнала конфликтна ситуация класният ръководител предприема мерки за разрешаване на конфликти:

  А. Между ученици като:

  • търси подходящи методи и средства за нейното преодоляване; при особено тежки ситуации писмено уведомява ръководството на училището.

  Б. Между ученици и учител:

  • запознава училищното ръководство.

  Чл. 67. Класният ръководител има право:

  1. да предлага за награди и наказания учениците от поверената му паралелка;
  2. да изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, отнасящи се до процеса на образование и възпитание в паралелката;
  3. да поддържа постоянна връзка с родителите, като ги уведомява за развитието на ученика.

  Чл. 68. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

  1. Да диагностицира, анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и отделния ученик и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях, организира адекватни възпитателни дейности.
  2. Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага в допълнителен час по график утвърден от директор.
  3. Да предлага налагане на санкции:
   • на ученици, които не изпълняват задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците;
   • на ученик, който възпрепятства провеждането на учебния процес и учителят го е отстранил до края на учебния час;
   • на ученик, който се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес и той е отстранен от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.
  4. При налагане на санкция:
  • веднага след приключването на учебния час, в който ученика е отстранен уведомява родителите и се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение;
  • за ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение;
  • спазва изцяло процедурата по налагане на санкции, заложена в ЗПУО.

   

  РАЗДЕЛ IІІ. ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ

  Чл. 69. Дежурството се извършва по график, изготвен и утвърден от директора в началото на всеки учебен срок.

  Чл. 70. (1) Дежурните учители, отговарящи за дисциплината по време на междучасия са длъжни:

  1. да идват на училище в 7.30 часа преди започване на учебните часове;
  2. промени в графика на дежурство се правят само с разрешение на директора, а ако той отсъства от неговия заместник;
  3. дежурните учители са не по-малко от четирима за деня – по двама за всеки от етажите;
  4. да оказват съдействие на портиерите в училището, като контролират пропускателния режим и приемат учениците, като изискват приличен вид;
  5. да бъдат в училището до края на учебния ден, независимо от часовото им натоварване;
  6. да следят за опазване на хигиената и реда в коридорите и в класните стаи на етажа, за които отговарят, и да уведомяват училищното ръководство за нередности или похабяване на училищното имущество;
  7. да докладват за възникнали проблеми на директора и да получават съдействие при необходимост.

   

  ГЛАВА VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

   

  РАЗДЕЛ I. УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ

  Чл. 71. (1) Училищното образование се организира в учебни години, които включват учебно и неучебно време.

  (2) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В случай, че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

  Чл. 72. (1) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на самостоятелната, се организира в учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

  (2) Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и от ученика, който се подготвя самостоятелно за тях.

  (3) Изпитите за самостоятелна форма на обучение са организират в сесии по график, утвърден със заповед на директора.

  Чл. 73. (1) Учебната година включва два учебни срока.

  (2) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

  (3) Продължителността на втория срок се определя със заповедта на министъра на образованието и науката по чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

  Чл. 74. (1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица.

  (2) Съгласно чл. 105, ал. 2 от ЗПУО в случаите по чл. 154, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда неприсъствените дни са неучебни за учениците.

  Чл. 75. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.

  (2) Учебният ден за всички класове започва в 8:00 ч.

  (3) Началото и краят на учебния ден за СУ „ Асен Златаров” се определя със заповед на директора на училището преди началото на всяка учебна година.

  Чл. 76. Продължителността на учебния час за всички видове подготовка и за всички класове, с изключение на първи и втори клас е четиридесет  минути.

  Чл. 77. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час по чл. 76 може да бъде намалена до 20 минути със заповед на директора на училището.

  (2) В случаите и по реда на ал. 1 директорът може да намалява и продължителността на самоподготовката, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност при целодневна организация на учебния ден.

  (3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 директорът на училището уведомява началника на регионалното управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася намалението и създава организация за уведомяване на родителите на учениците

  Чл. 78. (1) Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се разпределят за всяка отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание.

  (2) Седмичното разписание се утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок.

  (3) В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се включват часът на класа и учебният час за спортни дейности.

  Чл. 79. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните часове при:

  1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или началника на регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания;
  2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;
  3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни работи.

  (2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден.

  Чл. 80. Неучебното време включва:

  1. официалните празници по чл. 154, ал. 1 от ;
  2. ваканциите;
  3. обявените за неучебни дни при условията и по реда на чл.105, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО.

  Чл. 81. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, зимна, пролетна и лятна ваканция.

  Чл. 82. (1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции и прояви и да участват в различни организирани такива.

  (2) За провеждане на организирано посещение учителят, класният ръководител или друг педагогически специалист предварително планира брой часове в тематичния годишен план и ги разпределя в зависимост от съответния случай (празник или проява) в годишното тематично разпределение по съответния учебен предмет или в разпределението за часа на класа.

  (3) За провеждане на организираното посещение учителите представят на директора информация в писмен вид, която съдържа:

  -        време и място на провеждане;

  -        тема от учебното съдържание;

  -        информираното съгласие на родителите/настойниците на учениците.

  (4) Информацията се представя в десетдневен срок преди датата на провеждане.

  (5) Родителите/настойниците на учениците дават информираното си съгласие за всички посещения в началото на учебната година.

  (6) За всяка организирана проява по ал. 1, директорът на училището представя предварителна информация в писмен вид за нейното провеждане на началника на регионалното управление по образованието.

  (7) Организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако в 7-дневен срок от представяне на информацията по ал. 6 не е постъпило отрицателно мотивирано писмено становище от началника на РУО.

   

  РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

  Чл. 83. Училището организира целодневна организация на учебния ден,  като учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси се провеждат след обяд.

  Чл. 84. (1) Групите за целодневна организация на учебния ден се формират по нормативите за пълняемост на групите и съобразно подадени заявления от родителите до 1 септември.

  (2) След 1 септември ученици могат да допълват групите до броя на свободните места.

  Чл. 85. Организацията и съдържанието на дейностите в целодневна организация на учебния ден се регламентира в годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден, която се приема ежегодно от педагогическия съвет и се утвърждава от директора на училището в срок до 15 септември.

   

  РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

  Чл. 86. (1) Педагогическият съвет съобразно възможностите на училището избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.

  (2) Учениците подават писмено заявление до директора на училището до 30 юни за избор на спортните дейности от определените по ал.1.

  (3) Въз основа на избраните спортни дейности учениците могат да се разпределят и в групи.

  (4) Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на паралелките за съответния клас.

  (5) Не се допуска промяна на броя на групите и на спортните дейности по време на учебната година.

  (6) Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да се провежда в събота или неделя, освен в случаите, в които тези дни са обявени за учебни дни.

  Чл. 87. Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по спортни дейности и в часовете по физическо възпитание и спорт, имат право да бъдат освободени от тях.

   

  ГЛАВА IХ. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

   

  Чл. 89. (1) Училищното обучение в СУ „ Асен Златаров”  се осъществява в дневна форма.

  (2) Училището осигурява обучение и в самостоятелна форма на обучение.

  Чл. 90. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО.

  (2)самостоятелната  форма на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за:

  1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;
  2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;
  3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;
  4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;
  5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от
  6. ЗПУО;
  7. ученик със специални образователни потребности.

  ( 3) Ученик навършил 16 години;

  (4) За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година ученикът, при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО подава заявление до директора на училището.

  (5) За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на училището издава заповед.

  Чл. 91. (1) Ученици, които се обучават в дневна и самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.

  (2) Промяната на формата на обучение се разрешава от началника на регионалното управление на образованието по подадено заявление от родителя/настойника или по искане на директора на училището за случаите, уредени в нормативен акт.

   

  РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

  Чл. 92. (1) Дневна форма на обучение се организира за паралелки в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули.

  (2) В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация на учебния ден, часа за спортни дейности и часа на класа.

  Чл. 93. (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

  (2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:

  - ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образование. 1.Самостоятелната форма на обучение се организира за лица:

  - навършили 16 години по желание

  - наказани по чл. 199, ал. 1, т.5 от ЗПУО

  Необходими документи:

  а/ Заявление до Директора на СУ „Асен Златаров”за записване в самостоятелна форма или желаещ да продължи обучението си в тази форма на обучение през настоящата учебна година , което се входира в срок до 14.09.  или до 20 дни преди началото на изпитната сесия.

  б/ Удостоверение за завършен клас, ако не се е обучавал в СУ „Асен Златаров”

  в/ Учебната година започва на 16.09. и приключва на 15.09.следващата година,

  г/ Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в съответната учебна година се счита за преустановил обучението си по собствено желание

  ( 2 )  Задължителна общообразователна подготовка

  1 Учениците се обучават по утвърдени за дневна форма на обучение учебни планове

  2.Учениците се готвят самостоятелно, като имат право да посещават консултациите по различните учебни предмети, според графика за консултации, утвърден от Директора, получават конспекти от учителите по съответния предмет , ползват училищната библиотека.

  ( 3 ).Изпити в процеса на обучение

  1. Учениците се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, съгласно чл.25,ал. 1, т.4 от Наредба № 3 /15.04 2003г.за системата на оценяване според утвърдените учебни планове.

  2. Изпитите се провеждат съгласно изискванията по чл.29б, ал.2 от Наредба № 3 и № 11 за системата на оценяване   - писмен, устен и практически.

  3. Писмените изпити са с времетраене три астрономически часа за учениците от гимназиален етап , по два астрономически часа - за прогимназиален етап.

  4.Практическите изпити с продължителност три астрономически часа.

  5.Устните изпити- не повече от 30 минути

  6.Изпита по чужд език е в две части - писмен и устен.

  7 .Изпита по информатика и информационни технологии е в две части - писмен и практически.

  8.Изпита по ФВС е практически .

  9. Изпита по Музика и Изобразително изкуство V-VIII е писмен и устен,IXклас -писмен

  10. Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части е средноаритметична от оценките, поставени във всяка част.

  11. Ученици, които имат оценка слаб 2 по учебен предмет от ЗП или ИУЧ/ ЗИП на редовна и поправителни сесии, или не са се явили, през следващата година се явяват само на изпит по учебните предмети, по които не са се явили или са получили слаба оценка.

  12. Ученик, подал заявление и записан в самостоятелна форма на обучение за съответната учебна година, но не  не се явявал на изпити, се счита за преустановил обучението си за съответната учебна година.

  ( 4 ). Организация на учебния процес

  1. Учениците се явяват на една редовна сесия през учебната година и две поправителни сесии.Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците октомври, април и август.

  1-ва редовна сесия от 10.10.2019 г. до 30.01.2020 г.вкл.

  1 -ва поправителна сесия от 01.04.2020 г. до 01.05.2020 г.вкл.

  2-ра поправителна сесия от 10.08.2020 г. до 11.09.2020 г.вкл.

  2. Получилите слаби оценки по учебен предмет от ЗП и ЗИП на редовните и поправителни сесии повтарят класа, като се явяват само на поправителни изпити през следващите сесии при спазване на посочения по - горе ред. 3.Ученици, който не са се явили по даден предмет и повтарят класа имат право да се явяват и на редовна сесия на предметите на които не са се явили предходни години.

  4.При промяна на учебния план, по който са се обучавали, прекъсналите ученици задължително се явяват на приравнителни изпити за изравняване с новия учебен план.

  ( 5 ). Приключване на пълния курс на обучение

   Държавни зрелостни изпити

  1. След успешно приключване на целия курс на обучение, учениците подават заявление за явяване на държавни зрелостни изпити за получаване на диплома за средно образование в срокове, определени със заповед на Министъра на МОН

  2.Държавните зрелостни изпити са два задължителни и трети, който е по желание на ученика.

  Първият задължителен ДЗИ е по БЕЛ, втория задължителен -по предмет от общообразователната подготовка по избор на ученика. ДЗИ се провеждат съгласно изискванията на чл.24 от ЗНП и Наредба № 3 /17.05.2004г за организацията и провеждането на ДЗИ. След успешното им полагане учениците получават диплома за средно образование.

  3.Неуспешно положилите ДЗИ, по свое желание могат да получат удостоверение за завършен XII клас.

  4.Учениците се явяват на неограничен брой изпитни сесии до успешно полагане на изпитите.

  5.Оценките от ДЗИ са окончателни и не подлежат на преразглеждане

   (6) Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:

  1. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия.
  2. педагогическият специалист, определен за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма, уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:

  -  за насрочване на изпити в съответната изпитна сесия;

  -  конспектите по всеки учебен предмет;

  -  наличните учебни материали в библиотеката на училището;

  1. Уведомяването се осъществява чрез електронната поща, поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите, публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини, публикуване на сайта на училището на графика за консултации на учителите.

  Чл. 93. Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три поредни сесии, се смята за отписан от училището.

   

  ГЛАВА Х. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО

   

  Чл. 94. (1) Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация.

  (2) Оценяване се извършва:

  -        в процеса на обучение;

  -        в края на клас или на етап от степен на образование;

  -        при завършване на степен на образование.

  Чл. 95. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.

  (2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа на проекти. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или годишни оценки.

  (3) Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от учениците в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка и/или с учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.

  (4) За учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, заложени в нея.

  (5) Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план.

  (6) Изпитите са:

  1. приравнителни;
  2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;
  3. за промяна на оценката;
  4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;
  5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка за определен етап от степента на образование;
  6. държавни зрелостни.

  Чл. 96. (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е:

  1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител;
  2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.

  (2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното обучение може да е:

  1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;

  2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области;

  3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище;

  4. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;

  5. индивидуално – за отделен ученик.

  (3) В края на IV, VІІ и Х клас се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

  (4) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига изискванията“, „справя се“ и „среща затруднения“.

  (5) Когато се установи, че учениците по ал. 4 са постигнали изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен показател и по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се преустановява.

  Чл. 97. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, както и организацията, условията и редът за извършването му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

   

  РАЗДЕЛ I. ТЕКУЩИ ИЗПИТВАНИЯ

  Чл. 98. (1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през втория учебен срок.

  (2) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява входното равнище на учениците по учебни предмети или модули, които са изучавали през предходната учебна година в задължителните учебни часове.

  Чл. 99. (1) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:

  1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;
  2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;
  3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.

  (2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 не се включва текущото изпитване за установяване на входното равнище.

  Чл. 100. (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а според обхвата – индивидуални и групови.

  (2) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците се поставят текущи оценки.

  (3) При текущите устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено.

  (4) Когато текущите изпитвания се осъществяват въз основа на проект, представянето на проекта може да е в устна, в писмена и/или в практическа форма.

  Чл. 101. (1) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси.

  (2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси. Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от един учебен час.

  (3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание.

  Чл. 102. (1) При груповите устни изпитвания всеки ученик дава индивидуални устни решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

  (2) При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава индивидуални писмени решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

  (3) При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално или в екип практически дейности, определени в групово поставено практическо задание.

  (4) При груповите изпитвания се поставя текуща оценка индивидуално за всеки ученик.

  Чл. 103. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по определена част (раздел) от учебното съдържание по учебния предмет.

  (2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.

  (3) Времето за провеждане на контролната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с интелектуални затруднения, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може да бъде удължено, ако това е определено с плана за подкрепа на ученика по Наредбата за приобщаващото образование.

  Чл. 104. (1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок.

  (2) Класна работа се провежда по:

  1. български език и литература и по математика – в прогимназиалния етап и в двата етапа на средната степен на образование;
  2. чужди езици – в двата етапа на средната степен на образование.

  (3) Класната работа по математика при обучение за придобиване на общообразователна подготовка се провежда за един учебен час.

  (4) Класната работа по български език и литература и по чужд език при обучение за придобиване на общообразователна и на профилирана подготовка и класната работа по математика при обучение за придобиване на профилирана подготовка се провежда в два слети учебни часа.

  (5) Времето за провеждане на класната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с интелектуални затруднения, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може да бъде удължено, ако това е определено с плана за подкрепа на ученика.

  Чл. 105. (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от преподаващия учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите.

  (2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, като в срок до две седмици след провеждането им уведомява учениците за направените изводи.

  (3) Контролните и класните работи се съхраняват от учителя до края на учебната година.

  Чл. 106. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:

  1. за една и съща паралелка не може да се провежда повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден;
  2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни и/или контролни работи;
  3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

  (2) Графикът по ал. 1 се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.

  (3) За графика по ал.1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители – родителите/настойниците.

  Чл. 107. (1) Изпитните материали за писмените текущи изпитвания, в т.ч. и за класните и контролните работи, са ориентирани към установяване на постигнатите компетентности като очаквани резултати от обучението, определени с учебната програма по учебния предмет или модул за съответния клас, и включват задачи от различен вид и на различни познавателни равнища, балансирани с оглед на целта на изпитването.

   

  РАЗДЕЛ II. СРОЧНИ, ГОДИШНИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ОЦЕНКИ

  Чл. 108. (1) Срочната оценка се формира от учителя, като се отчитат компетентностите на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет или модул, изучаван през учебния срок за придобиване на общообразователната, разширената, профилираната подготовка и при вземане предвид на текущите оценки.

  (2) Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни програми на ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки по чл. 9, ал. 8 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г., Наредба № 3 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

  (3) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 22, ал. 5 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. , Наредба № 3 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

  (4) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на освобождаването не позволява осъществяването на минималния задължителен брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. Наредба № 3 за системата  за оценяване на резултатите от обучението на учениците. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен“.

  (5) Срочната оценка се формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок.

  (6) При обучението за придобиване на профилирана подготовка срочна оценка се формира по всеки модул от профилиращия учебен предмет, без да се формира срочна оценка по профилиращия учебен предмет.

  Чл. 109. (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година за придобиване на общообразователната, разширената, профилираната подготовка и при вземане предвид на срочните оценки.

  (2) За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка.

  (3) Само годишна оценка се формира и при обучение по индивидуални учебни програми на ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки по чл. 9, ал. 8. от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

  (4) Годишна оценка не се формира на учениците, обучавани в дневна и в комбинирана форма, по учебен предмет или модул, ако отсъствията на ученика от учебни часове през втория учебен срок надхвърлят 25 % от учебните часове по съответния предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка, и това не позволява да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г., Наредба № 3 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г., Наредба № 3 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

  (5) При обучението за придобиване на профилирана подготовка се формира годишна оценка по всеки модул от профилиращия учебен предмет и годишна оценка по профилиращия учебен предмет. Годишната оценка по профилиращия учебен предмет се формира като средноаритметична с точност до 0,01 от годишните оценки по всеки модул от предмета.

  (6) Не се поставя годишна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен“.

  Чл. 110. (1) Срочната и годишната оценка се формират в съответствие с определеното в учебната програма съотношение между текущите оценки от устните писмените и практическите изпитвания, в т.ч. и от класните и/или контролните работи, и участието на ученика в учебния процес (работа в час, изпълнение на домашни работи, изпълнение на практически задачи, работа по проекти).

  (2) Срочните и годишните оценки на учениците от V до XІІ клас се формират с точност до цяло число, с изключение на случаите по чл. 23, ал. 8 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

  Чл. 111. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.

  (2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са:

  1. в деня на изпитването – за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания;
  2. до две седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмените изпитвания;
  3. в деня на оформянето им – за срочните и за годишните оценки.

   

  ГЛАВА ХI. ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

   

  Чл. 112. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко „среден (3)“ по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.

  (2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас.

  Чл.113. (1) Ученик, който има годишна оценка „слаб (2)“ по учебен предмет или модул, полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

  (2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за промяна на оценката, повтаря класа.

  Чл.114. Ученик от XII клас, който има годишна оценка „слаб (2)“ по един или по няколко учебни предмета или модула и не се е явил или не е положил успешно изпити за промяна на оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии при условия и по ред, определени с Наредба № 3 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

  Чл. 115. (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.

  (2) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има годишна оценка „слаб (2)“ по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна програма по съответния учебен предмет.

  (3) В случаите по ал. 2, когато за ученика не е разработена индивидуална учебна програма по учебния предмет, по който има оценка „слаб (2)“, през следващата учебна година той полага изпит за промяна на оценката по този учебен предмет.

  Чл. 116. Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се обучава и се явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка „слаб (2)“.

  Чл. 117. (1) Учениците, завършили успешно VІІ клас придобиват основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

  (2) Учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, завършили обучението си в VII клас, получават удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат обучението си в VІІІ клас и на професионално обучение.

  Чл. 118. Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити.

  Чл. 119. Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.

  Чл. 120. Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно някои от държавните зрелостни изпити по свое желание получава удостоверение за завършен гимназиален етап на средно образование, което му дава право на професионално обучение. Удостоверението за завършен гимназиален етап не дава право за продължаване на образованието.

  Чл. 121. Учениците не може да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен в училищата, освен в случаите, предвидени в нормативен акт.

   

  ГЛАВА ХII. ПЛАН-ПРИЕМ. ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

   

  РАЗДЕЛ I. УЧИЛИЩНЕН ПЛАН-ПРИЕМ

  Чл. 122. (1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна година:

  1. броя на паралелките вIи V клас;
  2. броя на местата, в паралелките вIи V клас съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите.
  3. промяна на броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях;
  4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден.

  (2) Училищният план-прием не включва прием, който се извършва по реда на чл. 142, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО.

  Чл. 123. Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система и стратегията на общината.

  Чл. 124. (1) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

  (2) Директорът информира началника на регионалното управление на образование за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година.

  Чл. 125. (1) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която приема заявления за прием в V клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

  (2) Комисията по ал. 1 съобразно спецификите на обучението разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на заявлението не е критерий.

  (3) Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.

  Чл. 126. Приемане на ученици вIи V клас над максимално определения в училищния план-прием брой места в паралелка се извършва с разрешение на началника на регионалното управление на образование по мотивирано предложение на директора на училището в срок до началото на учебната година при спазване на разпоредбите на държавния образователен стандарт за финансиране на институциите и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

   

  РАЗДЕЛ ІІ. ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

  Чл. 127. (1) Преместване на ученик e всeки случай на постъпване в друго училище извън случаите на училищния и държавния план-прием.

  (2) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение.

  Чл. 128. Ученици могат да се преместват при наличие на свободни места в  в приемащото училище.

  Чл. 129. (1) За свободни места се считат местата до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват:

  1. незаетите места;

  2. освободените през учебната година места.

  (2) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионално управление на образованието.

  Чл. 130. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:

  1. подаване на писмено заявление до директора на приемащото училище;

        2. Служебната бележка по ал. 1, т. 2 се представя от родителя/настойника и/или ученика заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученикът.

        3. До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя на родителя/настойник и/или ученика удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план, копие на личното образователно дело на ученик в гимназиален етап.

      4. До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване родителят/настойникът и/или ученикът представя получените документи за записване в приемащото училище.

    5. Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

   6. В срока по ал.5 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученика за неговото записване.

  Чл. 131. (1) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.

  (2) Решението за преместване на ученик над държавния и училищен план-прием се взема от началника на регионалното управление на образованието по ред и условия, определени от него.

  Чл. 132. (1) Приравнителните изпити по чл. 148, ал. 2 от ЗПУО се организират по ред и условия определени от директора на приемащото училище.

  (2) При преместване на ученици със специални образователни потребности се спазват изискванията на Наредбата за приобщаващо образование.

   

  ГЛАВА ХIII. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

   

  Чл. 133. (1) В подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образоване училището изпълнява институционални политики, насочени към:

  1. Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание.

  2. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците.

  (2) За разработването и координирането на прилагането на институционалните политики за съответната учебна година в училището се създават постоянно действащи екипи, които включват по двама представители на педагогическите специалисти, учениците и родителите по предложение на педагогическия съвет, училищния ученически съвет и обществения съвет.

   

   

   

   

  ДИРЕКТОР: ......................................................

  НИКОЛИНА МАРКОВА

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

                                                                                     УТВЪРДИЛ:

                                                                                     НИКОЛИНА МАРКОВА

                                                                                     ДИРЕКТОР

   

   

   

   

   

   

   

  ПРОГРАМА

  ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

  ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Програмата за превенция на ранното напускане на училище е приета на заседание на педагогическия съвет (протокол № 14/ 13. 09.2019 г.)

   

  ВЪВЕДЕНИЕ

   

  Ранното напускане на училище се разглежда в контекста и с прилагане на определенията, дадени в Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020 г.):

  Преждевременно напуснали училище“, съгласно Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 28 юни 2011 г., са лица между 18 и 24 години, които напускат системата на образование и обучение след завършване на основно или по-ниско образование и които не участват в никаква форма на образование или обучение.

  „Отпадане от училище“ е отписването от училище на ученик до 18-годишна възраст преди завършване на последния гимназиален клас, ако лицето не е записано в друго училище

   

                           I.            Анализ на състоянието и идентификация на актуалните проблеми, свързани с ранното напускане на училище

   

   

  През учебната 2018/ 209 година са допуснати 1110.5 неизвинени отсъствия. Голяма част от тези отсъствия са допуснати от ученици, навършили 16 годишна възраст. Благодарение на Механизма за задържане на учениците в училище своевременно се уведомяват всички институции за направените неизвинени  отсъствия . След направени 5 неизвинени отсъствия биват спирани семейните помощи за отглеждане на деца.

   

                                                 II.                Основна цел, подцели, очаквани резултати. Приоритети в училищната политика за учебната 2019/2020 година

  Изграждането на позитивна училищна среда чрез установяване на устойчив образователен диалог между училищната институция и семейната среда, споделяне на отговорностите и обединяване на усилията за постигане на качествено обучение, възпитание в споделени ценности и пълноценна социализация.

   

  • Разнообразяване на училищния живот с интересни за учениците учебни и извънкласни дейности, формиране на стремеж за изяви в предпочитани от тях области;
  • Участието в Проект „ Подкрепа за успех” дава възможност за повишаване успеха на учениците;
  • Назначаване на медиатор за подобряване на връзката с родителите за повишаване на отговорностите им към обучението на учениците.

  Учениците се чувстват спокойни и сигурни в училище, удовлетворени от възможностите за реализация на потенциала им в различни области. Идентифицират се с успехите на училището и са заинтересовани за неговия имидж. Осигурени са възможности за изява и включване в училищните дейности и на учениците с по-ниски резултати в учебната дейност, както и на тези в неравностойно положение.

  • Повишаване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти по отношение прилагане в преподаването на интерактивни и други методи с насоченост към повишаване мотивацията на учениците.

  Очаквани резултати:

  Усъвършенствана професионална компетентност на учителите, придобиване на умения за поставяне на учениците в „ситуация на успех“, повишен интерес от страна на учениците към учебната дейност, активизиране в учебните часове. Промяна в самочувствието и отношението към изпълнение на служебните задължения.

  • Активизиране на комуникацията с родителите на учениците и включването им в общоучилищни дейности.

  Повишено доверие в училището като институция, постигане на партньорски взаимоотношения с родителите, ограничаване отсъствията на децата от училище.

  • Повишаване на капацитета на училището за идентифициране на учениците в риск от отпадане. Повишаване на диалогичността с институциите, които имат отношение към проблема „отпадане/преждевременно напускане на училище“, както и към неговата превенция.

  Координирани действия, задържане на учениците в училище.

   

                      III.            Мерки и дейности за превенция и подкрепа на учениците. създаване на позитивна образователна среда

  Мерки/дейности

  Изпълнител/и

  Срок

  Участие в Проект” Подкрепа за успех”

  Ученици/ учители

  Срок на проекта

  Назначаване на уч. медиатор по Проект” Подкрепа за успех”

  Медиатор/ директор

  Срок на проекта

  Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа на учениците, показали ниски резултати на НВО.

  Уч.по БЕЛ и мателатика

  Съгласно програмата на групата за допълнителна подкрепа.

   

  Мерки и дейности с насоченост към учениците:

  • Разширяване и разнообразяване на формите за организиране на свободното време на учениците – напр. създаване на привлекателни извънкласни форми – клуб „ Български народни песни“, състав за „народни танци“;
  • Разширяване обхвата на целодневната организация на учебния ден.
  • Включване на учениците в състезания, конкурси;
  • Осигуряване на публични изяви на учениците – празници, конкурси, хепънинги и др.
  • Ученическо самоуправление, Ученически съвет; привличане в съвместни дейности с насоченост към превенция на отпадането.
  • Усъвършенстване на работата с изоставащите ученици чрез консултации,  обща подкрепа, включване в Проект” Подкрепа за успех, индивидуална работа.
  • Подпомагане на пълноценното участие на ученици в неравностойно социално положение в образователния процес чрез осигуряване на средства за учебни екскурзии.

   

  Мерки и дейности с насоченост към педагогическите специалисти:

  • Включване на педагогическите специалисти в квалификационни форми: „Интерактивни и др. методи на обучение, провокиращи ученическата активност“; „Комуникативен тренинг“ и др.; Разнообразяване на формите за вътрешно-училищна квалификация.
  • Мотивиране на учителите за участия на конференции и др. форуми за обмяна на добри педагогически практики;
  • Включване на педагогическите специалисти в обучения в Проект” Квалификация на педагогическите специалисти” за повишаване на професионалната квалификация

   

  Мерки и дейности с насоченост към родителите:

  • Създаване на система за информиране на родителите за учебните резултати и поведението на децата им в училище.
  • Въвеждане на алтернативни форми на традиционните родителски срещи.
  • Организиране в училище на дни на „отворените врати“.
  • Провеждане на семинари, тренинги и др. с родителите на учениците – „Ефективно общуване“, „Сътрудничество и работа в екип“, „Преодоляване на негативни стереотипи и изграждане не толерантни взаимоотношения“;
  • Назначаване на медиатор за работа с родителите;
  • привличане на родителите при разработване на училищни политики;
  • Съвместна ангажираност на родителите и училището при търсене и привличане на допълнителни ресурси;
  • По пълноценно сътрудничество с Обществения съвет при решаване на училищни проблеми с учениците.

   

   

  Мерки и дейности с насоченост към повишаване капацитета на училището за идентифициране на учениците в риск от отпадане и подобряване на ефективността на работа с институциите:

  • Подобряване на вътрешно-училищната комуникация класен-ръководител  – директор с оглед ранно идентифициране на учениците в риск.
  • Продължаващо модернизиране на материалната база – доизграждане на безжичната мрежа, обогатяване на МТП и организация за използването ѝ по време на ваканциите.
  • Създаване на система за координация и сътрудничество между институциите с отговорности за децата и учениците – работни срещи, дискусии, съвместни мероприятия и др.
  • Използване потенциала на местните структури, подобряване комуникацията и организация на съвместни дейности с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

                     IV.            ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

   

  1. Намаляване на отсъствията по уважителни и неуважителни причини с 30 % в сравнение с предходната учебна година:

  -        брой отсъствия в края на срока/учебната година;

  -        брой санкционирани ученици за отсъствия;

  -        брой ученици с 5 и повече неизвинени отсъствия;

  -        брой ученици, положили изпити за определяне на срочна и/или годишна оценка по учебен предмет поради допуснати отсъствия.

  1. Подобряване на образователните постижения на застрашените ученици.
  2. Брой ученици в риск от отпадане/преждевременно напускане, включени в училищни дейности.
  3. Брой родители, на които е оказана институционална подкрепа.

   

   

                        V.            ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

   

  1. От бюджета на училището:

  -          Извънкласни форми наработа

  1. Целеви средства за осигуряване на:

  -        учебници на учениците от I – VII клас;

  -        безплатен транспорт за всички пътуващи ученици до завършване на средно образование;

  -        стипендии – на ученици след завършване на основно образование.

  1. От НП на МОН:

  -          „ Целодневна обганизация на учебния процес- обедно хранене”;

  -          Безплатни закуски I –IV клас

  1. Проекти:

  -          Проект „ квалификация на педагогичестите специалисти;

  -          Проект” Подкрепа за успех”

   

   

  ДИРЕКТОР:

  НИКОЛИНА МАРКОВА

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email:sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

  УТВЪРЖДАВАМ:

  НИКОЛИНА МАРКОВА

  ДИРЕКТОР

   

  Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна 2019/2020 година

  I. Общи положения

  1.Самостоятелната форма на обучение се организира за лица:

  - навършили 16 години по желание

  - наказани по чл. 199, ал. 1, т.5 от ЗПУО

  Необходими документи:

  а/ Заявление до Директора на СУ „Асен Златаров”за записване в самостоятелна форма или желаещ да продължи обучението си в тази форма на обучение през настоящата учебна година , което се входира в срок до 13.09. включително и/ или до 20 дни преди началото на всяка сесия

  б/ Удостоверение за завършен клас, ако не се е обучавал в СУ „Асен Златаров”

  в/ Учебната година започва на 16.09. и приключва на 15.09.следващата година,

  г/ Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в съответната учебна година се счита за преустановил обучението си по собствено желание

  д/ Заповед на директора за наложено наказание по чл. 199, ал.1 т.5 от ЗПУО

  II.  Задължителна общообразователна подготовка

  1 Учениците се обучават по утвърдени за дневна форма на обучение учебни планове

  2.Учениците се готвят самостоятелно, като имат право да посещават консултациите по различните учебни предмети, според графика за консултации, утвърден от Директора, получават конспекти от учителите по съответния предмет , ползват училищната библиотека.

  III. Изпити в процеса на обучение

  1. Учениците се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, съгласно чл.25,ал. 1, т.4 от Наредба № 3 /15.04 2003г.за системата на оценяване,  чл. 23 – чл. 34 и чл.(38 от Наредба № 11/ 20. 09. 2016 година за оценяване на резултатите от обучението на учениците според утвърдените учебни планове.

  2. Изпитите се провеждат съгласно изискванията по чл.29б, ал.2 от Наредба № 3 и № 11 за системата на оценяване   - писмен, устен и практически.

  3. Писмените изпити са с времетраене три астрономически часа за учениците от гимназиален етап , по два астрономически часа - за прогимназиален етап.

  4.Практическите изпити с продължителност три астрономически часа.

  5.Устните изпити- не повече от 30 минути

  6.Изпита по чужд език е в две части - писмен и устен.

  7 .Изпита по информатика и информационни технологии е в две части - писмен и практически.

  8.Изпита по ФВС е практически .

  9. Изпита по Музика и Изобразително изкуство V-VIII е писмен и практически,IXклас -писмен

  10. Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части е средноаритметична от оценките, поставени във всяка част.

  11. Ученици, които имат оценка слаб 2 по учебен предмет от ЗП или ЗИП на редовна и поправителни сесии, или не са се явили, повтарят класа.

  12. Ученик, подал заявление и записан в самостоятелна форма на обучение за съответната учебна година, но не  не се явявал на изпити, се счита за преустановил обучението си за съответната учебна година.

  IV. Организация на учебния процес

  1. Учениците се явяват на една редовна сесия през учебната година и две поправителни сесии. Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците януари, юни и септември.

  1-ва редовна сесия от 10.10.2018г. до 30.01.2019 г.вкл.

  1 -ва поправителна сесия от 01.04.2019 г. до 01.05.2019 г.вкл.

  2-ра поправителна сесия от 10.08.2019 г. до 11.09.2019 г.вкл.

  2. Получилите слаби оценки по учебен предмет от ЗП,ЗИП и избираеми учебни часове на редовните и поправителни сесии повтарят класа, като се явяват само на поправителни изпити през следващите сесии при спазване на посочения по - горе ред.

  3.Ученици, който не са се явили по даден предмет и повтарят класа имат право да се явяват и на редовна сесия на предметите, на които не са се явили предходни години.

  4.При промяна на учебния план, по който са се обучавали, прекъсналите ученици задължително се явяват на приравнителни изпити за изравняване с новия учебен план.

  Резултатите от обучението на учениците се отразява в книга за резултатите на учениците  и в личен картон на ученика в самостоятелна форма на обучение

  V. Приключване на пълния курс на обучение

   Държавни зрелостни изпити

  1. След успешно приключване на целия курс на обучение, учениците подават заявление за явяване на държавни зрелостни изпити за получаване на диплома за средно образование в срокове, определени със заповед на Министъра на МОН

  2.Държавните зрелостни изпити са два задължителни и трети, който е по желание на ученика.

  Първият задължителен ДЗИ е по БЕЛ, втория задължителен -по предмет от общообразователната подготовка по избор на ученика. ДЗИ се провеждат съгласно изискванията на чл.24 от ЗНП и Наредба № 3 /17.05.2004г за организацията и провеждането на ДЗИ. След успешното им полагане учениците получават диплома за средно образование.

  3.Неуспешно положилите ДЗИ, по свое желание могат да получат удостоверение за завършен XII клас.

  4.Учениците се явяват на неограничен брой изпитни сесии до успешно полагане на изпитите.

  5.Оценките от ДЗИ са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

   

  Настоящият правилник  е неразделна част от Правилника за устройството и дейността на училището. 

   

   

   

  ОБЯВА

   

      Във връзка изпълнение на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”, финансиран от ОП НОИР, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове екипът за организация и управление на проекта обявява процедура за подбор на Образователен медиатор.

   

   Кандидатите, които желаят да участват, трябва да подадат следните документи:

  1.Заявление /по образец/

  2.CV /по Европейски образец/

  3.Образование - средно/висше/

  4.Умения за работа с ученици и родители

  5.Професионален опит-не се изисква

  6.Компютърна грамотност   

  Документите се приемат в деловодството на СУ”Асен Златаров” с.Гиген. 

  Срок за подаване на документи: до 20.09.2019г.   

   

  Николина Маркова

  Директор СУ „Асен Златаров” c.Гиген

   

   

   

   

  ЗАПОВЕД № РД-18-343 / 02.08.2019 година

  за определяне на заявител

  по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

   

   

  На основание чл.259 ал.1 от ЗПОУ и в изпълнение на чл. 13г, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр.97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в СУ“Асен Златаров“ село Гиген, по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. – от 15 септември до 31 май на всяка от трите учебни години, след проведена процедура за избор на заявител по чл. 13б и следващите от цитираната Наредба, открита с Обявление№244/15.04.2019г. на Директора на Учебно заведение:СУ “Асен Златаров“ село Гиген,община Гулянципубликувано на интернет страницата на Учебното заведение на 15.04.2019.г., въз основа на писменото мотивирано предложение на назначената със Заповед № РД-18 243/15.04.2019г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения за доставка на продуктите по съответните схеми и за извършване избор на заявител, и предвид цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за доставка на продуктите по схемите, с настоящата

   

  ОПРЕДЕЛЯМ:

   

  1. За ИЗБРАНЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод” – Братя ИвановиООД – заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от  Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” за нуждите на Учебното заведение:СУ”Асен   Златаров“ село Гиген, община Гулянци за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

  Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 46 /четиридесет и шест/ доставки за учебна година.

  2. За ИЗБРАНЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищно мляко” – Братя Иванови ООД.– заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от  Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищно мляко” за нуждите на Учебното заведение:СУ”Асен Златаров“село Гиген, община Гулянци за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

  Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години –50 /петдесет/ доставки за учебна година.

   

  3.Избраните заявители по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” ще извършват доставките на продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от Наредбата.

   

  Настоящата заповед да бъде предадена на избраният заявител по съответната схема, заедно с копие от представените от него документи към представеното предложение, както и да бъде публикувана на интернет страницата на учебното заведениe.

   

  Директор на СУ “Асен Златаров“  -  /Подпис и Печат/                                  

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

   

  Утвърдил: /Подпис и Печат/

  Директор - Николина Маркова

   

  Г Р А Ф И К

  за провеждане на поправителна изпитна сесия / месец август / за учениците от самостоятелна форма на обучение

  от VI- ХІІ  клас за учебна 2018/2019 г., както следва:

   

   

  Изпит

  Дата

  Час

  Клас

  Продължителност

  Зала

   

  БЕЛ ЗП/ЗУЧ - писмен

  05.08.19г.  

  08.30   

  VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ, ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  БЕЛ-ЗИП/ИУЧ-писмен

  05.08.19г.

  12.30

  VІ,VІІ,

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Математика ЗП/ЗУЧ-писмен

  06.08.19г.

  08.30

  VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство ЗУЧ– писмен

  06.08.19г.

  12.30

  VI,VII,

  VІІІ,IX

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика ЗП/ЗУЧ-писмен

  07.08.19г.

  08.30

  VІ,VІІ, 

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика-ЗИП/ИУЧ-писмен

  07.08.19г.

  12.30

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Етика и право ЗП- писмен

  08.08.19г.

  08.30

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия- ЗП /ЗУЧ-писмен

  08.08.19г.

  08.30

  VІІІ, ІХ, ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност ЗП-писмен

  08.08.19г.

  08.30

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗИП/ИУЧ

  08.08.19г.

  12.30

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗП/ЗУЧ писмен

  09.08.19г.

  08.30

  VІ,VII,

  VІІІ,IХ,

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Човекът и природата-ЗУЧ-писмен

  09.08.19г.

  12.30

  2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗП/ЗУЧ–писмен

  12.08.19г.

  08.30

  VІ,VІІ, 

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа 

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС ЗИП/ИУЧ-практически

  12.08.19г.

  12.30

  ХІ

  5.00 часа

   

  Физкултурен салон

   

  ФВС-ЗП/ЗУЧ-практически

  12.08.19г.

  12.30

  VІ,VІІ,VІІІ, IX и X

  3.00 часа

  Физкултурен салон

   

  Химия и ООС-ЗП/ЗУЧ-писмен

  13.08.19г.

  08.30

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗП/ЗУЧ-писмен

  13.08.19г.

  12.30

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество ЗУЧ-писмен

  14.08.19г.

  08.30

  VІ, VII,

  VІІІ, IX

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество ЗУЧ -практически

  14.08.19г.

  12.30

  VІ, VII,

  VІІІ, IX

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  І ЧЕ: АЕ/РЕ– писмен

   

  15.08.19г.

  08.30

  VІ,VІІ,

  VІІІ,IХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  І ЧЕ: АЕ/РЕ – устен

  15.08.19г.

  12.30

  VІ,VІІ, 

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ,

  0.30 часа 

  0.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗИП/ИУЧ-писмен

   16.08.19г.

  08.30

  VІІІ,ІХ,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство ЗП/ЗУЧ-практически

  16.08.19г.

  12.30

  VІ,VІІ

  VІІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Физика и астрономия-ЗП/ЗУЧ-писмен

  19.08.19г.

  08.30

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС-ЗП/ЗУЧ-практически

  19.08.19г.

  12.30

  VІІІ,ІX,Х,ХІ,XIІ

  5.00 часа

  Физкултурен салон

   

  Химия и ООС-ЗИП/ИУЧ

  20.08.19г.

  08.30

  VІІ

  VІІІ, ІХ ,XІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Етика и право-ЗИП-писмен

  21.08.19г.

  08.30

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия-ЗИП-писмен

  21.08.19г.

  08.30

  ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност-ЗИП-писмен

  21.08.19г.

  08.30

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗУЧ-практически

  21.08.19г.

  12.30

  VІ,VІІ,

  VІІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-писмен

  22.08.19г.

  08.30

  ІХ,Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-устен

  22.08.19г.

  12.30

  ІХ,Х

  00.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-писмен

  23.08.19г.

  08.30

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-практически

  23.08.19г.

  12.00

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-писмен

  26.08.19г.

  08.30

  VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ, Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-практически

  26.08.19г.

  12.00

  VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х

  3.00 часа

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

    Код по админ: 1500808

    Адрес: с. Гиген, община Гулянци, ул. „ Асен Златаров“  № 10

    Изх.№ 244/ 15. 04. 2019 г.

                                                             

   

                                              ОБЯВЛЕНИЕ

   

  за набиране на предложения за доставка на продуктите

  по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

   

                                                  

   

  На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 13б, чл. 13в и чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр.36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г. /Наредбата/

   

   

                                                ОБЯВЯВАМ:

   

         Откривам процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод”  и по Схема „Училищно мляко”, за нуждите на

  име на учебно заведение  СУ „ Асен Златаров“, за период от три учебни години: 2019/ 2020 г., 2020/ 2021 г. и 2021/ 2022 година.

   

  1. Определям срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 7 /седем/ календарни дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на училището.

   

  Предложения, получени след срока не се разглеждат.

  2. Брой на децата/учениците/ попадащи в целевата група по админ в учебното заведение  - 42 ученици.

   

  3. Учебни години, за които ще се извършват доставките – три учебни години, както следва: 2019/ 2020, 2020/ 2021 и 2021/ 2022 учебни години.

   

  4. Максимален брой доставки за всяка учебна година:

  4.1. По схема „Училищен плод” – не повече от 46 /четиридесет и шест/ доставки за учебна година, съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата.

  4.2. По Схема „Училищно мляко” – не повече от 50 /петдесет/ доставки за учебна година, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата.

   

  5. Заявителите задължително следва да предоставят регистрационният/ите номер/а на обект/и за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните

   

  6. Заявителите задължително следва да предоставят регистрационният/ите номер/а на транспортното/ите средство/а, с които разполагат /собствени и/или наети с договор/ за превоз за извършване на доставки, както и да представят издадените от ОДБХ в тяхна полза удостоверения за регистрация на транспортно средство.

   

  7. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да разполагат с транспортно/и средство/а с устройства за поддържане на температурен режим, които осигуряват поддържане на хладилната верига, в съответствие с изискванията по чл. 10, ал. 4 от Наредбата.

   

  8. Заявителите по Схема „Училищен плод” задължително следва да предоставят договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата – за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който документ трябва да бъде посочен и регистрационният номер на земеделския стопанин.

   

  9. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата/.

   

  10. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят копия на сертификати за производство по БДС стандарт на млечни продукти, които ще бъдат доставяни по съответната схема.

   

  11. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата

   

  12. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата.

   

  13. Преимущество при избора на заявител по схемите имат: Заявители с опит в прилагането на Схема „Училищен плод” и/или „Училищно мляко” – на база брой учебни години, в които заявителят е извършвал доставки по схемите и брой обекти /учебни заведения/

  14. След изтичането на срока за набиране на предложения, комисия, назначена със заповед на директора на училището, ще разгледа постъпилите предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” и ще извърши избор на заявител по съответната схема.

   

  Директорът на училището, въз основа на предложението на комисията, със заповед ще определи заявител по съответната схема.

  Заповедта за определяне на заявител ще бъде публикувана на интернет страницата на училището.

   

   

  Дата:                                                                 Директор - Николина Маркова

  15. 04. 2019 г.                                                             (Подпис и печат)

                                                         

                                                                                            

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   З А П О В Е Д

  № РД 18 -  223/ 21.03.2019 г.

   

  На основание чл. 143 ал. 1,  чл.259 от ЗПУО и чл. 42 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр.46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г, бр. 48 от 2018 г., издадена от министъра на образова-нието и науката  и становище на Обществения съвет

   

   

  ОПРЕДЕЛЯМ:

   

  Училищен план - прием за учебната 2019/ 2020 година както следва:

  І. Класове:

   

  Клас

  Паралелки

  Профил

  Минимална бройка

  Наксимална бройка

  Първи

       1

  Непрофилирана подготовка

             16

            22

  Пети

       1

  Непрофолирана подготовка

             18

            26

  ІІ. Критерий за приемане:

  Първи клас:

  - Децата да са навършили 7 години в годината на записване;

  - Дeцата да са посещавали ДГ;

  - Заявление от родителя;

  - Удостоверение за завършена подготвителна група от ДГ.

  При голям брой кандидати за прием в І клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

  - дете с трайни увреждания над 50%;

  - дете с двама починали родители;

  - други деца от семейството, обучаващи се в училището;

              Пети клас:

                   - Учениците да са завършили успешно четвърти клас;

                   -  Да имат удостоверение за завършен четвърти клас;

                   - Заявление от родителя за записване на ученика в пети  клас.

              При голям брой кандидати за прием в V клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

               -  дете с трайни увреждания над 50%;

               -   дете с двама починали родители;

               -  други деца от семейството, обучаващи се в училището;

           III. Срок за записване.

          В първи клас:

               – за първо класиране: от 01. 06. 2019 г. – до 14. 06. 2019 г.

               – за второ класиране: от 17. 06. 2019 г. – до 21. 06. 2019 г.

        При наличие на свободни места записването на първокласници продължи до   15.09.2019 година.

          Местата на незаписаните деца в посочените срокове се считат за свободни.    

         Обявяване на резултатите с приетите ученици  от първо и второ класиране –  на видно място в училище.

            В пети клас.    

                - за първо класиране от 04. 06. 2018 – до 08. 06. 2018 г.

                - за второ класиране от 11. 06. 2018 - до 15. 06. 2018 г.

  При наличие на свободни места записването на ученици в пети клас може да продължи до 15. 09. 2019 година.

  Местата на незаписаните деца в посочените срокове се считат за свободни.    

  Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо и второ класиране –  на видно          място в училище.

           ІV. Организиране на целодневна организация на учебния процес.

   

   За учебната 2019/ 2020 година целодневна организация на учебния процес ще се осъществява за всички ученици от І – VІІ клас, след подадено заявление от родителя до 15. 06. 2019 година.

   

  НИКОЛИНА МАРКОВA

  Директор на СУ „ Асен Златаров” с. Гиген

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ“ АСЕН ЗЛАТАРОВ“

  с. ГИГЕН, общ. ГУЛЯНЦИ, обл. ПЛЕВЕН

   

  К Р И Т Е Р И И

                   за прием на ученици в първи и пети клас за учебната 2018/2019 година       

   

  I. Критерии за приемане на ученици в първи клас

  Съгл.чл.8, ал. 2 от ЗПУО, чл.143, ал. 1 от ЗПУО, чл.43, ал.2 от Наредба №10  от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

  - Децата да са навършили 7 години в годината на записване;

  - Децата да са посещавали ДГ;

  - Заявление от родителя;

  - Удостоверение за завършена подготвителна група от ДГ.

  При голям брой кандидати за прием в І клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

  - дете с трайни увреждания над 50%;

  - дете с двама починали родители;

  - други деца от семейството, обучаващи се в училището;

   

  IІ. Критерии за приемане на ученици в пети клас

  Съгл.чл.8, ал. 2 от ЗПУО, чл.143, ал. 1 от ЗПУО, чл.43, ал.2 от Наредба №10  от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

     - Учениците да са завършили успешно четвърти клас;

     -  Да имат удостоверение за завършен четвърти клас;

     - Заявление от родителя за записване на ученика в пети  клас.

              При голям брой кандидати за прием в V клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

               -  дете с трайни увреждания над 50%;

               -   дете с двама починали родители;

               -  други деца от семейството, обучаващи се в училището;

   

  III. Срокове за записване

  1. В първи клас:

               – за първо класиране: от 01. 06. 2019 г. – до 14. 06. 2019 г.

               – за второ класиране: от 17. 06. 2019 г. – до 21. 06. 2019 г.

        При наличие на свободни места записването на първокласници продължи до   15.09.2019 година.

          Местата на незаписаните деца в посочените срокове се считат за свободни.    

         Обявяване на резултатите с приетите ученици  от първо и второ класиране –  на видно място в училище.

        2.В пети клас.    

                - за първо класиране от 03. 06. 2019 – до 08. 06. 2019 г.

                - за второ класиране от 11. 06. 2018- до 14. 06. 2019 г.

  При наличие на свободни места записването на ученици в пети клас може да продължи до 15. 09. 2019 година.

  Местата на незаписаните деца в посочените срокове се считат за свободни.    

  Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо и второ класиране –  на видно място в училище.

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

  Директор на СУ „ Асен Златаров” с. Гиген

   

   

   

                                                                                  

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

  Утвърдил: /Подпис и Печат/

  Директор/Николина Маркова/

   

   

  Г Р А Ф И К

  за провеждане на мартенска изпитна сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение V-ХІІ  клас за учебна 2018/2019 г., както следва:

   

   

  Изпит

  Дата

  Час

  Клас

  Продължителност

  Зала

   

  БЕЛ ЗП - писмен

  05.03.19 г.

  1. 30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ, ХІІ

   До 2.00 часа

   До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  БЕЛ-ЗИП/ИУЧ

  05.03.19 г.

  13.00

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Математика ЗП-писмен

  06.03.19 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство – писмен

  07.03.19 г.

  14.00

  V,VI,VII,

  VІІІ,IX

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика ЗП-писмен

  07.03.19 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика-ЗИП/ИУЧ-писмен

  08.03.19 г.

  14.00

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Психология и логика ЗП - писмен

  08.03.19 г.

  08.30

  ІХ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Етика и право ЗП- писмен

  08.03.19 г.

  08.30

  Х

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия- ЗП /ЗУЧ-писмен

  08.03.19 г.

  08.30

  VІІІ,ХІ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност ЗП-писмен

  08.03.19 г.

  08.30

  ХІІ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗП писмен

  11.03.19 г.

  08.30

  V,VІ,VII,

  VІІІ,IХ,

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Човекът и природата-ЗП-писмен

  11.03.19 г.

  13.30

  V,VІ,

  До 2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗИП/ИУЧ- писмен

  11.03.19 г.

  13:30

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ, ХІІ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии-писмен

  11.03.19 г.

  13.30

  VІІ

  До 2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗП–писмен

  12.03.19 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС ЗИП/ИУЧ-практически

  12.03.19 г.

  13.00

  ХІ

  До 5.00 часа

   

  Физкултурен салон

   

  ФВС-ЗП-практически

  12.03.19 г.

  13.00

  V,VІ,VІІ, Х, XII

   

   До 3.00 часа

  Физкултурен салон

   

  І ЧЕ:

  АЕ/РЕ– писмен

  13.03.19 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,IХ,Х,ХІ,ХІІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  І ЧЕ АЕ/РЕ –

  устен

  13.03.19 г.

  14.00

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ,

   До 0.30 часа

   До 0.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Физика и астрономия-ЗП-писмен

  14.03.19 г.

  08.30

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗИП/ИУЧ-писмен

  15.03.19 г.

  08.30

  V,VІ,

  VІІІ,ІХ,ХІ,ХІІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство-практически

  15.03.19 г.

  12.00

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ, ІХ

  До 3.00 часа

  До 5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Химия и ООС-ЗП-писмен

  18.03.19 г.

  08.30

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗП-писмен

  18.03.19 г.

  14.00

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество-писмен

  19.03.19 г.

  08.30

  V,VІ

  VІІІ, IX

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество-практически

  19.03.19 г.

  14.00

  V,VІ,

  VІІІ, IX

  До 3.00 часа

  До 5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-писмен

  20.03.19 г.

  08.30

  V,VІ ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-практически

  20.03.19 г.

  13.00

  V,VІ ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х

  До 3.00 часа

  До 5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  Етика и право-ЗИП-писмен

  21.03.19 г.

  08.30

  Х

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия-ЗИП-писмен

  21.03.19 г.

  08.30

  ХІ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност-ЗИП-писмен

  21.03.19 г.

  08.30

  ХІІ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-писмен

  22.03.19 г.

  08.30

  V,VІ

  VІІІ,,Х,ХІ,ХІІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-практически

  22.03.19 г.

  13.30

  V,VІ

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  До 3.00 часа

  До 5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  ІІ ЧЕ ФЕ-писмен

  25.03.19 г.

  08.30

  ІХ,Х

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ІІ ЧЕ ФЕ-устен

  25.03.19 г.

  14:00

  ІХ,Х

  До 0.30 часа

   

   

  ФВС - практически

  25.03.19 г.

  14.00

   VІІІ, XІ

  До 0.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Химия и ООС-ЗИП/ИУЧ

  26.03.19 г.

  08.30

  VІІ

  VІІІ, ІХ ,XІІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗП-практически

  26.03.19 г.

  14.10

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ, ІХ

  До 3.00 часа

  До 5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  е-mail: sou_gigen@abv.bg;   тел. 06562/2123; 0878711842

   

   

  С Решение №704 на Министерския съвет, съгласно чл.28 от Административно-процесионалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование,

  Ви информираме, че СУ „Асен Златаров“ с. Гиген предоставя следните услуги:

  1. ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
  2. ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
  3. ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – удостоверения, свидетелства, дипломи
  4. ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС ЗА КЛАСОВЕТЕ ОТ I ДО VI В УЧИЛИЩЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА
  5. ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ
  6. ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
  7. ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ                                                                                                                                                    

   Тези услуги  се извършват само лично в училището или от упъномощено лице, но не и по електронен път!

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

  Г Р А Ф И К

   

  за провеждане на ноемврийска изпитна сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение VI-ХІІ  клас за учебната 2018/2019 г., както следва: 

  Изпит

  Дата

  Час

  Клас

  Продължителност

  Зала

   

  БЕЛ ЗП/ЗУЧ - писмен

  12.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ, ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Изобразително изкуство - ЗУЧ – писмен

  12.11.18 г.

  13:30ч.

  V,VI,VII,

  VІІІ,IX

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  География и икономика  - ЗП/ЗУЧ-писмен

  13.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Химия и ООС-ЗП/ЗУЧ-писмен

  13.11.18 г.

  14:00ч.

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  І ЧЕ: АЕ/РЕ– писмен

  14.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ,IХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  І ЧЕ: АЕ/РЕ –  устен

  14.11.18 г.

  14:00ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ,

  0.30 часа

  0.30 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Физика и астрономия - ЗП/ЗУЧ-писмен

  15.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ФВС  -ЗП/ЗУЧ - практически

  15.11.18 г.

  14:00ч.

  VІІІ,ІX,Х,ХІ,XIІ

  5.00 часа

  Физкултурен салон

   

  История и цивилизация -ЗП/ЗУЧ – писмен

  16.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Математика  - ЗП/ЗУЧ - писмен

  16.11.18 г.

  13:00ч.

  VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  История и цивилизация-ЗИП/ИУЧ - писмен

  19.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,

  VІІІ,ІХ,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  География и икономика-ЗИП/ИУЧ  - писмен

  19.11.18 г.

  13:30ч.

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Биология и ЗО-ЗП/ЗУЧ - писмен

  20.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Музика-ЗУЧ - писмен

  20.11.18 г.

  14:00ч.

  VІ,VII,

  VІІІ,IХ,

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Етика и право - ЗП- писмен

  21.11.18 г.

  8:30 ч.

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Философия- ЗП/ЗУЧ - писмен

  21.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІІІ,IX, ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Свят и личност - ЗП-писмен

  21.11.18г.

  8:30 ч.

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Биология и ЗО - ЗИП/ИУЧ

  21.11.18 г.

  14:00ч.

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  БЕЛ-ЗИП/ИУЧ - писмен

  22.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Етика и право-ЗИП-писмен

  22.11.18 г.

  14:00ч.

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Философия-ЗИП-писмен

  22.11.18 г.

  14:00ч.

  ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Свят и личност-ЗИП-писмен

  22.11.18 г.

  14:00ч.

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Музика-ЗУЧ-практически

  23.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ

  3.00 часа

  5,00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Човекът и природата-ЗУЧ-писмен

  23.11.18 г.

  13:00ч.

  2.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-писмен

  26.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-практически

  26.11.18 г.

  13.00ч.

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Комп.кабинет

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-писмен

  27.11.18 г.

  8:30 ч.

  ІХ,Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-устен

  27.11.18 г.

  14.00ч.

  ІХ,Х

  00.30 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Технологии и предприемачество-ЗУЧ-писмен

  28.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Изобразително изкуство-практически

  28.11.18 г.

  14:00ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Химия и ООС-ЗИП/ИУЧ

  29.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІІ

  VІІІ,ІХ,XІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Технологии и предприема-чество-ЗУЧ-практически

  30.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ФВС - ЗИП/ИУЧ-практически

  30.11.18 г.

  13:00ч.

  VІІІ,ХІ

  5.00 часа

   

  Физкултурен салон

   

  ФВС-ЗП/ЗУЧ-практически

  30.11.18 г.

  13:00ч.

  VІ,VІІ,

   

  3.00 часа

  Физкултурен салон

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-писмен

  03.12.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-практически

  03.12.18 г.

  13:00ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  3.00 часа

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

   

   

   

   

   

  ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

   

  Съгласно чл. 102 ал.1, ал.2 и ал. 4 чл.103 ал.1ал.5 от ЗУПО и Наредба № 10/ 01. 09. 2016 год. за организация на дейностите в училищното образование чл.6 ал. 2 и ал.5 и чл. 7  ал. 1 т. 1, т.2

   

  През учебната 2018/ 2019 година обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение, едносменен режим. За учениците от начален етап на основно образование  и от пети до седми клас обучението е в целодневна форма първи вариант: сутрин учебни часове от задължителна и задължително избираема подготовка, след обяд часове за самоподготовка и дейности по интереси.

      Учебните часове започват в 8.00 часа и завършват съгласно седмичното разписание:

   

  І клас

  ІІ- ІІІ клас

  ІV клас

  V-VІІІ клас

  ІХ-ХІІ клас

  от 8.00 ч.- 12.25 ч. /понеделник,  вторник, сряда и четвъртък /от

   

  от 8.00 ч.-12.25 ч.

  /понеделник, вторник, четвъртък и петък/

   

  От 8.00 – 12. 12.10/ понеделник и петък/

  от 8.00 ч. – 13.00 ч.

  /понеделник,четвъртък и петък /

  от 8.00 ч. – 13.00 ч.

  / понеделник,петък/

  8.00- 11.40 ч.

   / петък/

  от 8.00 ч.- 13.00 ч. – сряда

  От 8.00 – 13.00 -/ вторник, сряда и четвъртък/

  от 8.00 ч. – 13.50 ч./ вторник и сряда/;

   

  от 8.00 ч. – 13.50 ч.

  / вторник, сряда, четвъртък/

   

  Начало на учебните занятия – 8. 00 часа

  1.Продължителност на учебните часове:

   

  -          първи  – втори клас - 35 мин.;

  -          трети – четвърти клас – 40 мин.;

  -          пети – дванадесети клас – 40 мин.

                         2.Хранене на учениците се осъществява както следва:

   

  -          закуска: през голямото междучасие – 8.40 ч. – 9. 00 ч.

  -          обяд  за учениците на целодневен организация на обучение  от 12.35 ч. – 13. 15 ч. в стола на училището в присъствието на учителите ПИГ;

  -          обяд за пътуващите ученици съгласно седмичното разписание от 13. 30 ч. – 13. 40 ч. в стола на училището

  -           

               3. Обучението в групите за ЦДО се осъществява както следва съгласно график на съответните групи.

   

   

   

   

   

   

   

  ГРАФИК

  НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ГРУПИТЕ ЦДО

   

  ПОНЕДЕЛНИК

   

   

  Час

          I група

        II група

         III група

   1

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

   2

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

   3

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

   4

  Организиран отдих - игри

  Организиран отдих - игри

  Организиран отдих - игри

   5

  ДИ – Занимателни игри

  ДИ – Занимателни игри

  ДИ – Занимателни игри

   6

  ДИ - Спорт

  ДИ - Спорт

  ДИ - Спорт

   

  Индивидуална работа с ученици

  Индивидуална работа с ученици

  Индивидуална работа с ученици

   

  ВТОРНИК

                                                            

   

  Час

          I група

       II група

            III група

   1

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

   2

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  3

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  4

  Организиран отдих - игри

  Организиран отдих - игри

  Самоподготовка

  5

  ДИ – Наука

  ДИ – Изкуство

  ДИ – Изкуство

  6

  ДИ - Изкуство

  ДИ - Наука

  ДИ - Наука

   

  Работа с документация

  Работа с документация

  Работа с документация

   

  СРЯДА

   

   

  Час

          I група

        II група

        III група

   1

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

   2

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

   3

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

   4

  Организиран отдих - игри

  Организиран отдих - игри

  Организиран отдих - игри

   5

  ДИ – Наука

  ДИ – Наука

  ДИ – Наука

   6

  ДИ - Изкуство

  ДИ - Изкуство

  ДИ - Изкуство

   

  Индивидуална работа с ученици

  Индивидуална работа с ученици

  Индивидуална работа с ученици

   

   

  ЧЕТВЪРТЪК

   

   

  Час

          I група

       II група

            III група

   1

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

   2

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

   3

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

   4

  Организиран отдих - игри

  Организиран отдих - игри

  Самоподготовка

   5

  ДИ – Изкуство

  ДИ – Изкуство

  ДИ – Наука

   6

  ДИ – Наука

  ДИ - Наука

  ДИ - Изкуство

   

  Проверяване на тетрадки

  Проверяване на тетрадки

  Проверяване на тетрадки

   

  ПЕТЪК

   

  Час

          I група

        II група

          III група

   1

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

   2

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

   3

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

   4

  Организиран отдих - игри

  Организиран отдих - игри

  Организиран отдих - игри

   5

  ДИ – Образователни игри

  ДИ – Образователни игри

  ДИ – Образователни игри

   6

  ДИ - Спорт

  ДИ - Наука

  ДИ - Спорт

   

  Срещи с родители

  Срещи с родители

  Срещи с родители

   

   

  4.Работно време на директора

   

  Понеделник

             8.00 – 13 30 – административен и управленски контрол

            13.30 – 14. 00 –почивка

            14.00 – 16. 30  - работа с държавни институции

   

  Вторник

            8.00 – 13 30 – административен и управленски контрол

           13.30 – 14. 00 –почивка

           14.00 – 16.30 - административен и управленски контрол

   

  Сряда

           8.00 – 10.00 - административен и управленски контрол

           10.00 – 12.35 – преподавателска дейност

           12.35- 13.00 – почивка

           14.00 – 16.30 работа с държавни институции

   

  Четвъртък

           8.00 – 13 30 – административен и управленски контрол

           13.30 – 14. 00 –почивка

           14.00 – 16.30 - административен и управленски контрол

   

  Петък

           8.00 – 13 30 – административен и управленски контрол

           13.30 – 14. 00 –почивка

           14.00 – 16. 30  - работа с държавни институции

   

  Приемно време : при необходимост

   

  5. Работно време на непедагогически персонал

  5.1. Счетоводител: и ЗТАС

          8.30 – 12. 00

         12.00 – 12.30 – обедна почивка

         12.30 – 17.00

  5.2. Обслужващ персонал

               

  І смяна  от 7.00 до 16.00 ч.;  обедната почивка от 11.30 до 12.30;

  ІІ смяна: от 9.00 до 17.30  обедна почивка от 12.30 до 13.00 През неучебните работни дни (ваканции и др.) чистачи са с работно време от 8.00 ч. до 16.30 ч., почивка от 12.00 до 12.30 часа

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

  УТВЪРДИЛ:

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

  ДИРЕКТОР НА

  СУ” АСЕН ЗЛАТАРОВ”

                                                                                        

   

   

   

   

   

   

   

  ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

   

  За учебната 2018/ 2019 година

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

  УТВЪРЖДАВАМ:..................................

  НИКОЛИНА МАРКОВА

   

   

   

  ПРАВИЛНИК

  ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ АСЕН ЗЛАТАРОВ”

   

  УЧЕБНА 2018/ 2019 ГОДИНА

   

   

   

   

  ГЛАВА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   

  Чл. 1, ал. 1. Този правилник урежда организацията на трудовите отношения между членовете на училищния екип и директора, както и други взаимоотношения, произтичащи от тях и организацията на труда в СУ „ Асен Златаров”, отчитайки специфичните условия за училището.

  ал. 2.Уреждат се въпроси, неуредени с повелителни разпоредби на нормативен акт и попадащи в компетенциите на работодателя.

  Чл. 2. Този правилник е изработен на основание чл. 181 от КТ и е в съответствие с Правилника за дейността на училището и действащата нормативна уредба в сферата на средното образование и в рамките на училището.

  Чл. 3, ал. 1. Този правилник има за цел да осигури свобода и закрила на труда, както и справедливи и достойни условия на труд за всички членове на училищния екип.

  ал. 2. Този правилник конкретизира правата и задълженията на членовете на училищния екип и урежда организацията на труда.

  ал. 3. При осъществяване на трудовите права и задължения, както по отношение на работниците и служителите, така и по отношение на учащите се, не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време.

  ал. 4. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по Закона за защита срещу дискриминацията.

  ГЛАВА ІІ. АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО

  Чл. 4, ал. 1. Училищният екип е съставен от педагогически специалисти и непедагогически персонал.

  ал. 2. Общата му численост се планира ежегодно от директора, съобразено с нормативната уредба.

  ал. 3. Длъжностното разписание на персонала и поименното разписание на длъжностите се изготвя от ЗДАСД и се утвърждават от директора.

  ал. 4. Длъжностните характеристики се изготвят и актуализират от директора и са неразделна част от трудовия договор и/или допълнителните трудови споразумения. Актуална към даден момент е длъжностната характеристика, която последно е подписана от работещия в училището.

  Чл. 5. Директорът е работодател на работещите в училищната институция.

  Чл. 6, ал. 1. Членове на училищното ръководство са директоръти счетоводителят.

  ал. 2. Членовете на училищното ръководство са пряко подчинени на директора.

  чл. 7. Педагогическият екип е съставен от учители и други педагогически специалисти, заемащи длъжностите „учител“; „старши учител“.

  Чл. 8, ал. 1. Педагогическите специалисти работят под прякото ръководство и контрол на директора.

  ал. 2. Непедагогическият персонал работи под прякото ръководство и контрол на директора.

  ал. 3. Педагогическите специалисти отговарят за трудовата си дисциплина, за педагогическата си дейност и резултати.

  ал. 4. Педагогическите специалисти са творчески независими в методическо и научно отношение в педагогическата си дейност съгласно действащите Етичен кодекс на училищната общност в училището и Правилник за дейността на училището.

  ал. 5. Учителите носят отговорност за резултатите от образователния процес и постигането на определените стандарти за усвояване на учебното съдържание.

  ал. 6. Педагогическата дейност на педагогическите специалисти се контролира от директора, експерти на РУО и МОН.

  Чл. 9, ал. 1. Педагогическите специалисти в съответствие с придобитото образование и професионална квалификация заемат длъжности и изпълняват функции, свързани с обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно развитие на учениците от училището.

  ал. 2. Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са основа за кариерно развитие, за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.

  ал. 3. Учителите носят отговорност за здравето и живота на учениците при осъществяване на образователния процес, както и при всички дейности, свързани с него.

  Чл. 10. Непедагогическият персонал е съставен от административен и помощно-обслужващ персонал. В състава му влизат:

  • Специалист: главен счетоводител;
  • Работници: хигиенист, огняр;
  • Помощно-обслужващ персонал: считоводител, технически изпълнител.

  Чл. 11. Административната структура и управленските връзки се определят от директора на училището и се конкретизират в длъжностните характеристики.

  ГЛАВА ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ НА УЧИЛИЩЕТО

   

  Чл. 12, ал. 1. Основните задължения на работника и служителя по трудовото правоотношение са:

  1. Да изпълнява работата, за която е възникнало трудово правоотношение и е конкретизирана в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

  2. Изпълнението на работата включва качествено, срочно, точно и добросъвестно изпълнение на трудовите задължения.

  3. Да спазва установената трудова дисциплина.

  4. Да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време.

  5. Да се явява на работа с облекло и във вид, съответстващи на добрите нрави, в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работно време алкохол или други упойващи вещества.

  6. Да използва цялото работно време за изпълнение на възложената работа.

  7. Да изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество.

  8. Да спазва техническите и технологическите правила.

  9. Да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

  10. Да изпълнява законните нареждания на работодателя.

  11. Да пази грижливо имуществото, което му е поверено или с което е в досег при изпълнение на възложената му работа, както и да пести суровините, материалите, енергията, паричните и другите средства, които му се предоставят за изпълнение на трудовите задължения.

  12. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие, да пази доброто име на училището и да не разпространява информация за:

  • попадаща в обсега на ЗЗЛД и/или изрично определена от директора като поверителна, и/или представляваща интелектуална собственост на работодателя;
  • личното си трудово възнаграждение, допълнителни възнаграждения и/или информация за трудовото възнаграждение и допълнителни възнаграждения на колегите си, която случайно или по време на изпълнение на трудовите задължения им е станала известна;
  • съдържанието на трудовия си договор и допълнителните споразумения към него, както и информация за трудовите договори и допълнителните споразумения на колегите си, която случайно или по време на изпълнение на трудовите задължения им е станала известна;
  • представляваща лични данни за учениците и служителите на училището, която случайно или по време на изпълнение на трудовите задължения им е станала известна.

  13. Да спазва вътрешните правила, приети в училището, и да не пречи на другите работници и служители да изпълняват трудовите си задължения.

  14. Да съгласува работата си с останалите работници и служители и да им оказва помощ в съответствие с указанията на работодателя.

  15. Да уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването ѝ възникне някое от основанията за недопустимост.

  16. Да има коректно и колегиално поведение спрямо другите работещи в училището.

  17. Да разглежда и решава своевременно всички проблеми, възникнали при изпълнение на трудовите задължения, а когато решаването на проблема е извън неговата компетентност да уведоми незабавно прекия си ръководител или директора на училището и да му предостави цялата информация по случая.

  18. Да изпълнява всички други задължения, които произтичат от нормативен акт, от индивидуалния трудов договор и от характера на работата.

  19. Да изпълнява възложени часове с цел осигуряване на заместване при отсъствие на титуляр по реда на НП „Без свободен час в училище“.

  20. Да замества и да бъде заместван по време на обучение, свързано с професионалното му развитие.

  21. Да получава на предоставения личен e-mail служебна информация.

  ал. 2. Работникът/служителят не е длъжен да изпълнява неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.

  ал. 3. Работникът/служителят не може да прави изявления от името на училището, освен със съгласието на директора.

  ал. 4 Работникът/служителят носи дисциплинарна и имуществена отговорност, която се осъществява по реда на глава Девета и Десета на Кодекса на труда.

   

  Чл. 13. Основните задължения на директора на училището са:

  1. Да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури:

  -        работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;

  -        работното място и условия в съответствие с характера на работата;

  -        здравословни и безопасни условия на труд;

  -        длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на ТД;

  -        указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с ПВТР и ПБУОТ;

  -        да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение;

  -        да спазва и прилага вътрешните правила за работната заплата.

  2. Да начислява трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд.

  3. Да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа.

  4. Да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения.

  5. Да осигурява заместващи учители при отсъствие на титуляр по реда на НП „Без свободен час в училище“.

  Чл. 14. При изпълнение на трудовите си функции работниците и служителите имат право:

  1. да получават трудово възнаграждение, чийто размер е определен в индивидуален трудов договор;

  2. на работно време, почивки и отпуски с продължителност, установена в Кодекса на труда и други нормативни актове;

  3. на безопасни и здравословни условия на труд;

  4. да поддържат и повишават професионалната си квалификация чрез участие в квалификационни форми, организирани от работодателя или от трети лица за негова сметка;

  5. на задължително социално и здравно осигуряване;

  6. да бъдат редовно информирани за резултатите от дейността на училището или по въпроси, свързани с организацията на трудовия процес и касаещи пряко изпълнението на трудовите му функции.

   

  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ

   

  Чл. 15. Медицинският специалист към училището е длъжен:

  1. Да спазва регламентираното за длъжността работно време.

  2. Да приема и оказва спешна медицинска помощ при неочаквани ситуации.

  3. Да прави отчет за работата си с учениците.

  4. Да изготвя, поддържа и съхранява необходимата медицинска документация.

  5. Да проверява и контролира санитарно-хигиенното състояние в училището, температурата, осветлението, шума.

  6. Да извършва контрол на храната за учениците, включени в столовото хранене.

  7. Да съгласува предприетите действия спрямо здравословното състояние на учениците с родителите им и личния им лекар и в случай на нужда да освобождава от учебни занятия за деня. За освобождаването от учебните часове медицинският специалист своевременно уведомява родителите на ученика за предприемане на действия.

  8. Да опазва тайната на пациента.

  Чл. 16. Медицинският специалист няма право:

  1. Да посещава учебните часове, ако не се налага изричното му присъствие предвид ресора на дейността му.

  2. Да злоупотребява с предоставените му лекарства и медикаменти и контролира стриктно разходването им в медицинския журнал.

  3. Да напуска работното си място по време на регламентирания график.

  4. Да използва времето в училище за нецелесъобразни дейности.

  5. Да издава медицински бележки за извиняване на отсъствия на учениците, освободени от него от учебни занятия поради заболяване.

  Чл. 17. Медицинският специалист има право:

  1. Да допуска родители в здравния кабинет по време на оказване на медицинска помощ на децата им и да ги уведомява за здравословното състояние на децата им.

  2. Да търси съдействието на директора за специализирана литература.

  3. Да участва в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

  ГЛАВА ІІІ. ТРУДОВ ДОГОВОР

   

  Чл. 18, ал. 1. Директорът на училището сключва писмени трудови договори и допълнителни споразумения към тях с членовете на училищния екип на основание КТ и в съответствие със специфичните изисквания и конкретните условия на училището, като за педагогическите специалисти се прилагат и специфичните нормативни документи на МОН.

  ал. 2. Директорът на училището сключва договори с работещи в училището и/или външни лица за извършване на определена работа, извън преките им трудови задължения.

  ал. 3. Директорът на училището обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РУО в тридневен срок от овакантяването им. Обявата на директора съдържа:

  • точно наименование и адрес на училището;
  • свободната длъжност или длъжността, която ще бъде заета на основание чл. 68, т. 3 от КТ – до завръщане на замествания на работа;
  • изискванията за заемане на длъжността съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност;
  • изискванията към кандидата съобразно разпоредбите на ЗПУО и Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
  • началният и крайният срок за подаване на документите.

  ал. 4. Подборът на кадрите се извършва чрез първичен подбор по документи – проучване на определен списък от документи. Когато кандидатите са повече от 5, с подбрана част от тях се провежда интервю от комисия, назначена със заповед на директора на училището.

  ГЛАВА ІV. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

   

  Продължителност на работното време

  Чл. 19, ал. 1 Работното време се отчита подневно, като се разпределя в петдневна работна седмица – от понеделник до петък. По силата на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на КТ „работно време е всеки период, през който работникът или служителят е длъжен да изпълнява работата, за която се е уговорил“.

  ал. 2. Продължителността на седмичното работно време е 40 часа, разпределени в зависимост от седмичното разписание на учебните часове и организацията на дейностите в училището.

  ал. 3. Продължителността на работния ден за всички категории персонал е 8 часа.

  ал. 4. Неявяване на работа е допустимо единствено след предварително разрешен законоустановен отпуск.

  Начало и край на работния ден

  Чл. 20, ал. 1. За всяка от категориите персонал се определя работно време, както следва:

  -        специалисти с ръководни функции:

  -        директор: 08.00 ч. – 13.30 ч., 14.00 ч. – 16.30 ч.

  -        административен персонал:

  -         счетоводител, ЗАС : 8.00 ч. – 12.00 ч., 13.00 ч. – 17.00 ч.

  -        помощно-обслужващ персонал:

  -        портиери, чистачки: първа смяна: 06.30 ч – 15.00 ч., втора смяна: 10.00 ч.– 18.30 ч.

  -        време за почивка: първа смяна: 11.00 ч – 11.30 ч., втора смяна: 16.00 ч.– 16.30 ч.

  ал. 2. В рамките на установеното работно време директорът осигурява приемно време за ученици, родители и граждани при необходимост

  Чл. 21. За педагогическите специалисти със ЗНПР началото на работния ден започва 30 минути преди началото на учебния ден съгласно седмичното разписание и приключва с изпълнението на задачите за деня, в рамките на установеното работно време.

  Чл. 22. През времето, когато не изпълняват ЗНПР и по време на присъствени, но неучебни дни педагогическите специалисти осъществяват трудовата си дейност с работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч., с право на обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.

  Чл. 23. Когато работниците и служителите не могат да се явят на работа, те са длъжни да уведомят прекия си ръководител своевременно.

  Чл. 24. В случаите, когато на работниците и служителите се налага да напуснат работа преди края на работното време, те могат да направят това само след получаване на изрично съгласие на директора на училището, а в негово отсъствие – със съгласието на дежурния  учител.

  Чл. 25. Дежурните учители са длъжни своевременно да информират директора за подобни отсъствия, който от своя страна е длъжен да води точна отчетност за закъсненията или преждевременните напускания на всеки отделен работник или служител, като за целта съставя отчет.

  Чл. 28, ал. 1. Работното време на педагогическите специалисти включва изпълнение на ЗНПР, както и:

  -        участие в институционални форми на квалификация, педагогически съвети;

  -        организиране и провеждане на изпити на ученици, на родителски срещи, на дейности за подкрепа за личностното развитие на учениците, на консултации с ученици и срещи с родители;

  -        дежурство в рамките на учебния ден (по график, утвърден от директора за всеки учебен срок);

  -        дежурство като квестор по време на изпити за промяна на оценката, НВО и ДЗИ;

  -        заместване на отсъстващ учител по същия учебен предмет, заместване на отсъстващ учител в същото направление;

  -        възложени от училищното ръководство задачи, свързани с дейността на училището;

  -        работа със задължителната училищна и учебна документация;

  -        изпълнение на други законни разпореждания на директора във връзка със задълженията по длъжностна характеристика.

  ал. 2. След приключване на нормата преподавателска работа за деня, ако не е ангажиран по предходната алинея, учителят може да използва времето за самоподготовка и извън училището.

  ал. 3. При необходимост от заместване на отсъстващ учител, учителите влизат в учебния час на съответните паралелки, провеждат занятието, вписват темата на урока и се подписват в дневника на класа и оформят съответната документация, удостоверяваща реалното изпълнение на часовете.

  ал. 4. Заместване на отсъстващ учител се заплаща съгласно изискванията на НП „Без свободен час в училище“ и се отразява в диференцираното заплащане, както и при определянето на паричните награди на персонала.

  Чл. 29, ал. 1. Дежурните учители отговарят за организацията на дейностите за недопускане на свободни часове, за което спазват следната процедура:

  -        организират работа в цели паралелки, ако учебният предмет се води на групи;

  -        определят за заместник учител по същия учебен предмет, когато учебната дисциплина се преподава в цели паралелки;

  -        определят за заместник класния ръководител или учител от същата КОО;

  -        определят за заместник учителя с група, ръководителя на направление „ИКТ“ или медицинското лице в училището;

  -        влизат лично в паралелката.

  ал. 2. В края на всяко дежурство  учители представят на директора предложения за организацията на образователния процес за следващия период.

  ал. 3. При необходимост информацията за всички замествания и промени в седмичното разписание се поставя на информационното табло от дежурния учител и в сайта на училището от учителя по  „ИКТ“.

  Чл. 30. Работното време на дежурните учители се определя с допълнителен график, утвърден от директора, конкретните им задължения са според ПДУ и се конкретизират в заповед на директора.

  Чл. 31. За всички служители и работници е задължителна организацията на дейностите по работните оперативни планове, заповеди и графици, утвърдени от директора на училището за съответната учебна година.

  Чл. 32, ал. 1. Взетите учебни часове от ЗНПР съгласно седмичното разписание, както и преподаденият учебен материал учителите регистрират в дневниците по класове ежедневно.

  ал. 2. Учителят с група отразява отработените часове в Дневник на група 3-63/ЕР съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

   

  ГЛАВА V. ОТПУСКИ

   

  Чл. 33, ал. 1. Видовете отпуски и начинът им на ползване е в съответствие с разпоредбите на КТ и Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

  ал. 2. През учебно време ползването на платен годишен и неплатен отпуск, извън регламентираните дни за ваканции, се разрешава само по изключение, при наличие на важни и обективни причини, които го налагат.

  ал. 3. Заявлението за ползване на всички видове отпуск се подава 5 дни преди датата, за която се иска съответният отпуск.

  Чл. 34, ал. 1. Размерът на основния платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 от КТ за непедагогическия персонал е не по малко от 20 работни дни годишно.

  ал. 2. Работници и служители от непедагогическия персонал с намалена работоспособност 50 % и над 50 % на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.

  Чл. 35. Размерът на удължения платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 5 от КТ и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските за педагогическите специалисти се определя общо на 56 работни дни.

  Чл. 36. За участие в обучения, свързани с повишаване на квалификацията и за осъществяване на синдикална дейност, работниците и служителите имат право на отпуск по реда на КТ и КТД за системата на народната просвета в сила от 19.06.2016 г.

  ГЛАВА VІ. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

   

  Чл. 37. Неизпълнението на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в КТ дисциплинарни наказания, независимо от административната и имуществена отговорност, в случаите когато такава е предвидена.

  Чл. 38, ал. 1. Нарушенията на трудовата дисциплина са предвидените в чл. 187 от КТ и в този правилник, както следва:

  -        т. 1. невземане на редовен учебен час;

  -        т. 2. неуплътняване на учебния час;

  -        т. 3. неспазване на изискванията за безопасни условия на труд и обучение при осъществяване на образователния процес;

  -        т. 4. неизпълнение законосъобразните нареждания и заповеди на директора;

  -        т. 5. неизпълнение на решения взети от колективните органи на управление;

  -        т. 6. неспазване на изискванията за водене на училищната документация;

  -        т. 7. неспазване на държавните образователни стандарти;

  -        т. 8. нарушаване на нормативните актове в системата на училищното образование;

  -        т. 9. явяване на работа във външен вид, несъответстващ на добрите нрави и служебното положение;

  -        т. 10. уронване на престижа и доброто име на училището и неговите служители, неспазване на принципа за поверителност на информацията;

  -        т. 11. организиране, пропаганда или извършване на дейности на политическа, религиозна и етническа основа, както и противодържавна дейност;

  -        т. 12. неспазване на ПДУ и ПВТР;

  -        т. 13. неизпълнение на задълженията съгласно длъжностната характеристика;

  -        т. 14. неспазване на Етичния кодекс на училищната общност и/или други нарушения на правилата за етично поведение.

  ал. 2. При поискване от страна на работодателя работникът или служителят е длъжен да се подложи на проверка за алкохол или упойващи вещества. Отказът представлява нарушение по чл. 187, ал. 1, т. 10 и се счита за нарушение по чл. 190, ал. 1, т. 7 от КТ.

  Чл. 39. Видовете дисциплинарни наказания и реда за тяхното налагане са в съответствие с КТ.

  ГЛАВА VІІ. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

   

  Чл. 40. Имуществената отговорност се носи в съответствие с КТ, глава Х.

  Чл. 41, ал. 1. Имуществена отговорност се носи и за:

   

  т. 1. невзет редовен учебен час – неотразен в дневник на класа;

  т. 2. недобросъвестно водене или повреждане на училищната документация – възстановяване стойността на повредения документ.

  т. 3 безстопанствено и безотговорно отношение към опазване на училищната МТБ.

  ал. 2. Учителите, които поради занижен контрол допуснат рушене на училищната собственост, отговарят в размера на щетата солидарно с учениците, когато не успеят да организират възстановяването на щетата от самите извършители.

  ГЛАВА VІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

  Чл. 42, ал. 1. Трудово-правните взаимоотношения между директора и персонала на училището, свързани с квалификационна дейност, се осъществяват в съответствие с КТ и клаузите на КТД.

  ал. 2. Страни по договора за повишаване на квалификацията и преквалификацията са директорът и съответният служител.

  Чл. 43. Директорът има право да изисква от специалисти, служители или работници повишаване или придобиване на квалификация, свързано с изискванията на работното място и спецификата на труда

  ГЛАВА ІХ. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

   

  Чл. 44, ал. 1. При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на всеки член от училищния екип се гарантира изплащане на трудово възнаграждение.

  ал.2 Размерът на трудовото възнаграждение се определя в индивидуален трудов договор, сключен между лицето и директора или допълнително трудово споразумение към него, при спазване изискванията на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда и вътрешните правила за работната заплата в училището.

  Чл. 45, ал. 1. Директорът договаря и определя индивидуалните трудови възнаграждения – системата за заплащане на труда и други плащания на трудовото възнаграждение – в съответствие с КТ и действащата нормативна уредба.

  ал. 2. Договарянето на трудовото възнаграждение е в съответствие с действащата нормативна база в сферата на средното образование.

  ал.3 Договарянето на трудовото възнаграждение е съобразно финансовото състояние на училището.

  ал. 4. Договарянето на трудовото възнаграждение е в съответствие със специфичните условия на работното място и положения труд.

  ал. 5. Кариерното развитие на педагогическите специалисти се осъществя при спазване на изискванията на Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

  ал. 6. Лицата, които не са придобили учителски стаж и постъпват за първи път на учителска или възпитателска длъжност, се назначават на длъжност „учител“.

  Чл. 46, ал. 1. При разпределяне на допълнително материално стимулиране от реализиране на икономия от Фонд „Работна заплата“ са валидни правила, утвърдени от директора на училището и съгласувани със синдикалните организации в училището.

  ГЛАВА Х. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

   

  Чл. 47. Директорът е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия на труд като:

  1. Разработва и утвърждава правила/инструкции за осигуряване на безопасни условия на труд.
  2. Контролира провеждането на видовете инструктажи, с педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, и с учениците от класните ръководители по график, определен със заповед на директора.
  3. Осигурява профилактични прегледи и обслужване от служба по трудова медицина.
  4. Предприема мерки за предотвратяване на трудовите злополуки в училището, установява станала трудова злополука, уведомява съответните органи и в тридневен срок съставя акт за трудова злополука.

   

  Чл. 48, ал. 1. В училището се прилагат изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в съответствие с КТ, глава ХІІІ и Закона за безопасни условия на труд.

  ал. 2. В училището се прилагат отраслови правила за безопасност на труда в сферата на средното образование.

  ал. 3. В училището има изградена група по охрана на труда, комисия по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия, чиито състав се определя в началото на всяка учебна година със заповед на директора.

  ал.4 Работниците и служителите са длъжни да спазват утвърдените от директора правилници, наредби, указания, правила, инструктажи и инструкции, свързани с безопасните условия на труд.

  ГЛАВА ХІ. СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ

   

  Чл. 49, ал. 1. СБКО в училището е в съответствие с КТ и се финансира от бюджета на училището.

  ал. 2. При осъществяване на СБКО се прилагат специфичните разпоредби за системата на средното образование.

  ал. 3. Членовете на училищния екип ползват привилегии, свързани с възможностите на училището, определени с решение на общото събрание.

  ГЛАВА ХІІ. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА

   

  Чл. 50. Специалната закрила на специалистите, служителите и работниците е в съответствие с КТ глава 15 и Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда.

   

                                      ГЛАВА ХІІІ.

           I. ИЗМЕРЕНИЯТА НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

  Чл. 51 Тормозът в училище обхваща широк спектър от прояви. Това е явление със сериозни размери, което оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и поведението както на учениците, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват или наблюдават. Последиците от насилието в училище са особено тежки и продължителни и силно привличат общественото внимание.

  Чл. 52 Тормозът е специфичен вид насилие сред децата и е сред най - неуловимите форми на агресивно поведение и насилие. Не всеки акт на насилие е тормоз. Тормозът между връстниците е групов феномен. Случаите на тормоз се извършват в групова среда, в присъствието на други връстници и в отсъствието на възрастни.  Професор Дан Олвеус определя тормоза като „повтарящи се във времето негативни действия от страна на един или повече ученици, когато някой умишлено причинява или опитва да причини травма или дискомфорт на друго дете чрез физически контакт, чрез думи или по друг начин.“

  Чл. 53 Тормозът, независимо от това как се упражнява, е много сериозно, оставащо травматично действие, защото тормозеният не може да се защити със собствени усилия. Тормозът не спира от само себе си, без външна намеса.

  Чл. 54. Училищната политика се реализира на равнище училище и на равнище клас, съгласно Механизма за противодействие на тормоза и Плана на коодинационния съвет за справяне с тормоза, като на всяко едно от тези равнища се осъществяват дейности по превенция и интервенция (реакция).

  ГЛАВА ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

   

  Чл. 55. Прекратяването на трудовото правоотношение между директора и член на училищния екип е в съответствие с КТ, глава ХVІ.

  ГЛАВА ХV. ТРУДОВИ СПОРОВЕ

   

  Чл. 56. Трудовите спорове между директора и членове на персонала се уреждат в съответствие с КТ, глава ХVІІІ.

  ГЛАВА ХVІ. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

   

  Чл. 57, ал. 1. Всеки работник и служител на училището има право на свободен достъп до своето работно място в рамките на установеното работно време.

  ал. 2. Всеки работник и служител има право на достъп до своето работно място и в извънработно време с разрешение на директора на училището.

  ал. 3. С прекратяването на трудовото правоотношение с работник и служител, той придобива статута на външно лице и има право на достъп до училището при спазване на установения за външни лица пропускателен режим.

  Чл. 58, ал. 1. Води се и се поддържа дневник на посещенията на външните лица, в който се регистрират: име, презиме, фамилия на лицето; час на влизане; час на излизане; подпис на дежурния портиер.Дежурството се осъществява от обслужващия персонал по график за месеца.

  ал. 2. Външните лица, посещаващи директора и останалите специалисти с ръководни функции по различни поводи, се пропускат след разрешение/съгласие на съответното длъжностно лице.

  Чл. 59. Детайлизираните правила за достъп до сградата и определени работни помещения и основните изисквания и реда за про­пускане и престояване на ра­ботниците и служителите, учащите се, родителите, гражданите и МПС на територията на училището, внасянето на обемисти багажи/товари, както и изнасянето на материални активи от сградата и района са разписани в Правилника за пропускателния режим.

   

  ГЛАВА ХVІІ. ПРОТИВОПОЖАРЕН РЕЖИМ

   

  Чл. 60, ал. 1 Всеки работник и служител в училището трябва да бъде запознат с инструкциите и правилата за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ) и евакуационните планове.

  ал. 2. В ежедневната си дейност всеки служител трябва да изпълнява точно и своевременно противопожарните правила и инструкции и да следи за тяхното изпълнение от други лица.

  ал. 3. Всеки служител трябва да знае местата на противопожарните уреди, осигуряващи пожарната безопасност на работното му място и начините на действие с тях.

  ал. 4. Забранява се използването на противопожарните уреди и средства за други цели освен за гасене на пожар.

  ал. 5. В края на работното време всеки служител трябва да проверява и оставя в пожаробезопасно състояние своето работно място, като изключи всички електрически уреди, които не са с денонощен режим на работа.

  ал. 6. Забранява се използването на технически неизправни уреди и съоръжения, както и на допълнителни нагревателни и отоплителни уреди.

  ал. 7. Забранява се самостоятелното извършване на ремонти по офис техниката.

  ал. 8. В складовите помещения материалите да се оставят на безопасно разстояние от ел. табла, не по-малко от 1 м, а оборудването и осветителните тела – на не по-малко от 30 см.

  ал. 9. При спиране на електрическия ток да не се използват запалки, свещи и други средства с открит пламък.

  ал. 10. Всеки, който със своето действие или бездействие наруши правилата по пожарна и аварийна безопасност носи отговорност съгласно КТ и специалните нормативни актове.

   

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   

  § 1. Този правилник е в сила до приемането на друг.

  § 2. Изменения и допълнения на този правилник се правят от директора на училището след обсъждане със синдикалната организация в училището, за което директорът им отправя покана.

  § 3.ПВТР е утвърден със заповед № РД 18 – 422/ 13. 09. 2018 г. на директора на училището и е задължителен за спазване от всички работници и служители в училището.

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

  УТВЪРЖДАВАМ:

  Николина Маркова - директор

   

  Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна 2018/2019 година

  I.Общи положения

  1.Самостоятелната форма на обучение се организира за лица:

  - навършили 16 години по желание

  - наказани по чл. 199, ал. 1, т.5 от ЗПУО

  Необходими документи:

  а/ Заявление до Директора на СУ „Асен Златаров”за записване в самостоятелна форма или желаещ да продължи обучението си в тази форма на обучение през настоящата учебна година , което се входира в срок до 14.09. включително и/ или до 20 дни преди началото на всяка сесия

  б/ Удостоверение за завършен клас, ако не се е обучавал в СУ „Асен Златаров”

  в/ Учебната година започва на 15.09. и приключва на 15.09.следващата година,

  г/ Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в съответната учебна година се счита за преустановил обучението си по собствено желание

  д/ Заповед на директора за наложено наказание по чл. 199, ал.1 т.5 от ЗПУО

  II.  Задължителна общообразователна подготовка

  1 Учениците се обучават по утвърдени за дневна форма на обучение учебни планове

  2.Учениците се готвят самостоятелно, като имат право да посещават консултациите по различните учебни предмети, според графика за консултации, утвърден от Директора, получават конспекти от учителите по съответния предмет , ползват училищната библиотека.

  III.Изпити в процеса на обучение

  1. Учениците се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, съгласно чл.25,ал. 1, т.4 от Наредба № 3 /15.04 2003г.за системата на оценяване,  чл. 23 – чл. 34 и чл(38 от Наредба № 11/ 20. 09. 2016 година за оценяване на резултатите от обучението на учениците според утвърдените учебни планове.

  2. Изпитите се провеждат съгласно изискванията по чл.29б, ал.2 от Наредба № 3 и № 11 за системата на оценяване   - писмен, устен и практически.

  3. Писмените изпити са с времетраене три астрономически часа за учениците от гимназиален етап , по два астрономически часа - за прогимназиален етап.

  4.Практическите изпити с продължителност три астрономически часа.

  5.Устните изпити- не повече от 30 минути

  6.Изпита по чужд език е в две части - писмен и устен.

  7 .Изпита по информатика и информационни технологии е в две части - писмен и практически.

  8.Изпита по ФВС е практически .

  9. Изпита по Музика и Изобразително изкуство V-VIII е писмен и практически,IXклас -писмен

  10. Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части е средноаритметична от оценките, поставени във всяка част.

  11. Ученици, които имат оценка слаб 2 по учебен предмет от ЗП или ЗИП на редовна и поправителни сесии, или не са се явили, повтарят класа.

  12. Ученик, подал заявление и записан в самостоятелна форма на обучение за съответната учебна година, но не  не се явявал на изпити, се счита за преустановил обучението си за съответната учебна година.

  IV. Организация на учебния процес

  1. Учениците се явяват на една редовна сесия през учебната година и две поправителни сесии. Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците януари, юни и септември.

  1-ва редовна сесия от 10.10.2018г. до 30.01.2019 г.вкл.

  1 -ва поправителна сесия от 01.04.2019 г. до 01.05.2019 г.вкл.

  2-ра поправителна сесия от 10.08.2019 г. до 11.09.2019 г.вкл.

  2. Получилите слаби оценки по учебен предмет от ЗП,ЗИП и избираеми учебни часове на редовните и поправителни сесии повтарят класа, като се явяват само на поправителни изпити през следващите сесии при спазване на посочения по - горе ред.

  3.Ученици, който не са се явили по даден предмет и повтарят класа имат право да се явяват и на редовна сесия на предметите, на които не са се явили предходни години.

  4.При промяна на учебния план, по който са се обучавали, прекъсналите ученици задължително се явяват на приравнителни изпити за изравняване с новия учебен план.

  Резултатите от обучението на учениците се отразява в книга за резултатите на учениците  и в личен картон на ученика в самостоятелна форма на обучение

  V. Приключване на пълния курс на обучение

   Държавни зрелостни изпити

  1. След успешно приключване на целия курс на обучение, учениците подават заявление за явяване на държавни зрелостни изпити за получаване на диплома за средно образование в срокове, определени със заповед на Министъра на МОН

  2.Държавните зрелостни изпити са два задължителни и трети, който е по желание на ученика.

  Първият задължителен ДЗИ е по БЕЛ, втория задължителен -по предмет от общообразователната подготовка по избор на ученика. ДЗИ се провеждат съгласно изискванията на чл.24 от ЗНП и Наредба № 3 /17.05.2004г за организацията и провеждането на ДЗИ. След успешното им полагане учениците получават диплома за средно образование.

  3.Неуспешно положилите ДЗИ, по свое желание могат да получат удостоверение за завършен XII клас.

  4.Учениците се явяват на неограничен брой изпитни сесии до успешно полагане на изпитите.

  5.Оценките от ДЗИ са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

   

  Настоящият правилник  е неразделна част от Правилника за устройството и дейността на училището. 

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

  УТВЪРДИЛ:

   НИКОЛИНА МАРКОВА - Директор

  Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферaтa на образованиетo и е разработен въз основа на Раздел III, 1.1. на Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол  към Закона за държавния вътрешен финансов  контрол.

  Етичният кодекс  за работа с деца има за цел:

  1. Да представи основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика.
  2. Да утвърди волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност.
  3. Да насочи поведението и подпомогне работещите с деца в решаването на етични казуси, които срещат в своята практика.
  4. Да очертае моралните отговорности на работещите с деца към детето, към семейството, помежду им и към обществото.

  Раздел І 

  Основни положения
  Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

  Чл.1. Детството е изключително важен период от живота на човека.

  Чл.2. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

  Чл.3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

  Чл.4. На всяко дете е гарантирано правото на свобода на изразяване на мнение, свобода на мисълта, съвестта и религията, формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно.
  Чл.5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо и друго насилие или форми на въздействие.
  Чл.6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

  Чл.7. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето.
  Чл.8. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

  Чл.9. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.

  Раздел ІІ       

  Морални отговорности към детето

  Чл.10. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

  Чл.11. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.

  Чл.12. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.

  Чл.13. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.

  Чл.14. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички  въпроси от негов интерес.

  Чл.15. Да работим в най-добрия интерес на детето.

  Чл.16. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

  Чл.17. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционалното му здраве и развитие.

  Чл.18. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

  Чл.19. Да познаваме симптомите на насилие над детето – физическо, сексуално, вербално и емоционално. Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.

  Чл.20. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.

  Чл.21. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действие за закрила на детето.

  Чл.22. Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по закрила на детето.

   

  Раздел ІІІ 

  Морални отговорности към семейството

  Чл.23. Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

  Чл.24. Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да вземе решение за своите деца.

  Чл.25. Да информираме семейството за всички решения, отнасящи се до детето и, когато е подходящо, да го включваме във вземането на такива решения.

  Чл.26. Да зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с детето.

  Чл.27. Да информираме родителите за изследователските проекти, включващи техните деца и да се стремим да им даваме възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина. Да не позволяваме и да не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

  Чл.28. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не влизаме в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.

  Чл.29. Да осигуряваме конфиденциалност на информацията и да зачитаме правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато имаме основания да считаме, че благополучието на детето е в риск.

  Чл.30. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

  Чл.31. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, да се работи открито, споделяйки наблюденията за детето, за да  се помогне на всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно да се въздържаме от вземане страна в конфликта.

   

  Раздел ІV

  Морални отговорности към колегите

  Чл.32. Да се изграждат и поддържат отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

  Чл.33. Да се обменя информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

  Чл.34. Да се  работи за утвърждаване собствения и на колегите  авторитет, като се въздържа от действия, които биха уронили престижа на професията и да се проявява нетърпимост към подобни действия.

  Чл.35. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.

  Чл.36. Да се въздържат от необективни съждения за колегите и тяхната работа, но може да се  прави обоснована критика

  Чл.37. В своята дейност служителите се отнасят с уважение към колегите си от други учебни заведения в България и чужбина и осъществяват партньорство с тях, добронамерено и коректно.

   

  Раздел V 

  Морални отговорности към обществото

  Чл.38. Да се работи за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

  Чл.39. Да се работи за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

  Чл.40. Да се съдейства за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

  Чл.41. Да се  работи за популяризиране правата на децата, както и за повишаване на чувствителността на обществото към нарушаването им.

  Чл.42. Да се работи за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и да се противопоставя на тези, които го нарушават.

  Чл.43. При нарушения на някои от постановките да се докладва при спазване на следните правила:

  1.Да се изготвя доклад  до директора от засегнатото лице.

  2.Да се проведе разговор между засегнатите страни до изясняване на проблема.

  3.Да се предприемат действия за преодоляване на проблема.

  ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  • 1.При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.
  • 2.Контролът за спазване на нормите на настоящия Етичен кодекс се осъществява от Комисията по етика.
  • 3.Неразделна част от настоящия кодекс е процедурата за докладване на нарушенията му и за предприемане на последващи мерки.
  • 4.При първоначално назначаване на длъжност в учебното заведение непосредственият ръководител е длъжен да запознае новоназначения служител с разпоредбите на този кодекс в тридневен срок от постъпването му на работа.
  • 5.Всички учители и служители в училището са задължени детайлно да познават и спазват настоящите текстове в Етичния кодекс.
  • 6.Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване.

  Етичният кодекс е приет на заседание на ПС от 13. 09. 2018 г.

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                        НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                                       СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

                                                 

   

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 9 клас

                                                                        

   

   

  Учебна година:2018/ 2019

  Форма на обучение: Дневна

  Профил:” Природни науки”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 04. 09. 2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9 / 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 411 / 10. 09. 2018 г.

   

   

   

  II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

  Първи гимназиален етап

  ІХ клас

  Учебни седмици

  36

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  3

  108

   

  Чужд език – Английски език

  2

  72

   

  Чужд език – Френски език

  2

  72

  Математика

  3

  108

   

  Информационни технологии

  1

  36

   

  История и цивилизации

  2

  72

   

  География и икономика

  1

  36

   

  Философия

  1

  36

   

  Биология и гражданско образование

  1

  36

  Физика и астрономия

  1

  36

  Химия и опазване на околната среда

  1.5

  54

  Технологии и предприемачество

  2.5

  90

  Музика

  0.5

  18

   

  Изобразително изкуство

  0.5

  18

   

  Физическо възпитание и спорт

  2

  72

   

  Общо за раздел А

  24

  864

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  8

  288

   

  1.История и цивилизации

  2

  72

  2. География и икономика

  2

  72

  3. Биология и здравно образование

  2

  72

  4.Химия и опазване на околната среда

  2

  72

  Общо за раздел А + раздел Б

  32

  1152

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  136

   

   

   

   

                               -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  36

  1296

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 7 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Футбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 090-1038/27.07. 2004 година на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети  клас изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение  към заповедта.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                        НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                                       СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

                                                 

   

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 8 клас

                                                                        

   

   

  Учебна година:2018/ 2019

  Форма на обучение: Дневна

  Профил:” Предприемачески”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 04. 09. 2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9 / 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 411 / 10. 09. 2018 г.

   

   

   

  II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

  Първи гимназиален етап

  VIII клас

  Учебни седмици

  36

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  4

  144

   

  Чужд език – Английски език

  4

  144

   

  Математика

  3

  108

   

  Информационни технологии

  1

  36

   

  История и цивилизации

  2

  72

   

  География и икономика

  1

  36

   

  Философия

  1

  36

   

  Биология и гражданско образование

  1.5

  54

  Физика и астрономия

  1.5

  54

  Химия и опазване на околната среда

  1

  36

  Технологии и предприемачество

  2

  72

  Музика

  0.5

  18

   

  Изобразително изкуство

  0.5

  18

   

  Физическо възпитание и спорт

  2

  72

   

  Общо за раздел А

  25

  900

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  7

  252

   

  1.Български език и литература

  1

  36

  2.Информационни технологии

  2

  72

  3.История и цивилизации

  1

  36

  4. География и икономика

  1

  36

  5. Биология и здравно образование

  1

  36

  6.Химия и опазване на околната среда

  1

  36

  Общо за раздел А + раздел Б

  32

  1152

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  136

   

   

   

   

                               -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  36

  1296

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 7 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Футбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 090-1038/27.07. 2004 година на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети  клас изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение  към заповедта.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                       НИКОЛИНА МАРКОВА                                                 

                                               СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 7 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година:2018/ 2019

  Форма на обучение: Дневна

  Организация на учебния ден: целодневна

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 04. 09. 2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9 / 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 411 / 10. 09. 2018 г.

   

   

   

   

  II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Прогимназиален етап

  VІІ клас

  Учебни седмици

  36

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  5

  180

   

  Чужд език – Английски език

  3

  108

   

  Математика

  4

  144

   

  Информационни технологии

  1

  36

   

  История и цивилизации

  2

  72

   

  География и икономика

  2

  72

   

  Биология и здравно образование

  2

  72

  Физика и астрономия

  1.5

  54

  Химия и опазване на околната среда

  1.5

  54

  Музика

  1.5

  54

   

  Изобразително изкуство

  1.5

  54

   

  Технологии и предприемачество

  1

  36

   

  Физическо възпитание и спорт

  2

  72

   

  Общо за раздел А

  28

  1008

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  3

  108

   

  1.Български език и литература

  1

  36

  2.География и икономика

  1

  36

  3.Химия и опазване на околната среда

  1

  36

  Общо за раздел А + раздел Б

  31

  1116

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  136

   

                     -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  35

  1260

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Футбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 090-1038/27.07. 2004 година на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                       НИКОЛИНА МАРКОВА                                                 

                                               СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 6 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година:2018/ 2019

  Форма на обучение: Дневна

  Организация на учебния ден: целодневна

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 04. 09. 2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9 / 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 411 / 10. 09. 2018 г.

   

   

   

   

  II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Прогимназиален етап

  VІ клас

  Учебни седмици

  34

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  5

  170

   

  Чужд език – Английски език

  3,5

  119

   

  Математика

  4

  136

   

  Информационни технологии

  1

  34

   

  История и цивилизации

  2

  68

   

  География и икономика

  1,5

  51

   

  Човекът и природата

  2,5

  85

   

  Музика

  2

  68

   

  Изобразително изкуство

  2

  68

   

  Технологии и предприемачество

  1,5

  51

   

  Физическо възпитание и спорт

  2,5

  85

   

  Общо за раздел А

  27,5

  935

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  2,5

  85

   

  1.Български език и литература

  1

  34

  2.Информационни технологии

  1

  34

  3.История и цивилизации

  0.5

  17

  Общо за раздел А + раздел Б

  30

  1020

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  136

   

                     -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  34

  1156

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Футбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 090-1038/27.07. 2004 година на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети и клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                       НИКОЛИНА МАРКОВА                                                 

                                               СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 5 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година:2018/ 2019

  Форма на обучение: Дневна

  Организация на учебния ден: целодневна

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 04. 09. 2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9 / 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 411 / 10. 09. 2018 г.

   

   

   

  II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Прогимназиален етап

  V клас

  Учебни седмици

  34

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  5

  170

   

  Чужд език – Английски език

  3,5

  119

   

  Математика

  4

  136

   

  Информационни технологии

  1

  34

   

  История и цивилизации

  2

  68

   

  География и икономика

  1,5

  51

   

  Човекът и природата

  2,5

  85

   

  Музика

  2

  68

   

  Изобразително изкуство

  2

  68

   

  Технологии и предприемачество

  1,5

  51

   

  Физическо възпитание и спорт

  2,5

  85

   

  Общо за раздел А

  27,5

  935

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  2,5

  85

   

  1.Български език и литература

  1

  34

  2.Информационни технологии

  1

  34

  3.История и цивилизации

  0.5

  17

  Общо за раздел А + раздел Б

  30

  1020

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  136

   

                             -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  34

  1156

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „Баскетбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 090-1038/27.07. 2004 година на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до осми клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

  НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                              СЪГЛАСУВАЛ:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 3 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година: 2018/ 2019

  Форма на обучение:ДНЕВНА

  Организация на учебния ден:ЦЕЛОДНЕВНА

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 04. 09. 2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9/ 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 411 / 10. 09. 2018 г.

   

   

   

  I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Начален етап

  ІІІ клас

  Учебни седмици

  32

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  7

  224

   

  Чужд език- АЕ

  3

  96

  Математика

  3.5

  112

   

  Компютърно моделиране

  1

  32

   

  Човекът и обществото

  2

  64

  Човекът и природата

  1

  32

  Музика

  1.5

  48

   

  Изобразително изкуство

  2

  64

   

  Технологии и предприемачество

  1

  32

   

  Физическо възпитание и спорт

  2.5

  80

   

  Общо за раздел А

  24.5

  784

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  2.5

  80

   

  1.Български език и литература

  1.5

  48

  2.Математика

  1

  32

   

   

   

  Общо за раздел А + раздел Б

  26.5

  864

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  128

   

    „ Хор“ – сборна група І – ІV клас

  2

  64

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  30.5

  992

   

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Мини бастекбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

  НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                              СЪГЛАСУВАЛ:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 2 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година: 2018/ 2019

  Форма на обучение:ДНЕВНА

  Организация на учебния ден:ЦЕЛОДНЕВНА

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 04. 09. 2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9/ 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 411 / 10. 09. 2018 г.

   

   

   

  I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Начален етап

  ІІ клас

  Учебни седмици

  32

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  7

  224

   

  Чужд език- АЕ

  2

  64

  Математика

  3.5

  112

   

  Компютърно моделиране

   

   

  Човекът и обществото

   

   

  Човекът и природата

   

   

  Околен свят

  1

  32

  Музика

  2

  64

   

  Изобразително изкуство

  1.5

  48

   

  Технологии и предприемачество

  1

  32

   

  Физическо възпитание и спорт

  2

  64

   

  Общо за раздел А

  20

  640

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  3

  96

   

  1.Български език и литература

  1

  32

  2.Математика

  1

  32

  3. Информационни технологии

  1

  32

  Общо за раздел А + раздел Б

  23

  736

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  128

   

   „Хор“ – сборна група ІІ – ІV клас

  2

  32

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  27

  864

   

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Мини бастекбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                             СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 1 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година: 2018/ 2019

  Форма на обучение:ДНЕВНА

  Организация на учебния ден:ЦЕЛОДНЕВНА

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 04. 09. 2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9 / 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 411 / 10. 09. 2018 г.

   

   

   

  I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Начален етап

  І клас

  Учебни седмици

  32

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  7

  224

   

  Математика

  4

  128

   

  Околен свят

  1

  32

   

  Музика

  2

  64

   

  Изобразително изкуство

  2

  64

   

  Технологии и предприемачество

  1

  32

   

  Физическо възпитание и спорт

  2

  64

   

  Общо за раздел А

  19

  608

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  3

  96

   

  1.Български език и литература

  2

  64

  2.Математика

  1

  32

   

   

   

  Общо за раздел А + раздел Б

  22

  704

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  128

   

                            -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  26

  832

   

   

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Мини баскетбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ"  

  с. ГИГЕН общ. ГУЛЯНЦИ обл. ПЛЕВЕН

   

   

   

   

   

  Утвърдил: /Подпис и Печат/

   

  Директор

   

  /Николина Маркова/

   

   

   

  Г Р А Ф И К

   

  за провеждане на поправителна изпитна сесия - август  на учениците от самостоятелна форма на обучение V-ХІІ  клас за учебна 2017/2018 г., както следва:

   

   

   

  Изпит

  Дата

  Час

  Клас

  Продължителност

  Зала

   

  БЕЛ ЗП/ЗУЧ - писмен

  30.07.18г.

  08.30

  V, VІ, VІІ

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ, ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  БЕЛ-ЗИП/ИУ-писмен

  30.07.18г.

  12.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Математика ЗП/ЗУЧ-писмен

  31.07.18г.

  08.30

  V,VІ,VІІ

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство ЗП/ЗУЧ– писмен

  31.07.18г.

  12.30

  V,VI,VII,

   

  VІІІ,IX

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика ЗП/ЗУЧ-писмен

  01.08.18г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика-ЗИП/ИУЧ-писмен

  01.08.18г.

  12.30

  VІІ

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Психология и логика ЗП - писмен

  02.08.18г.

  08.30

  ІХ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Етика и право ЗП- писмен

  02.08.18г.

  08.30

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия- ЗП /ЗУЧ-писмен

  02.08.18г.

  08.30

  VІІІ,ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност ЗП-писмен

  02.08.18г.

  08.30

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗИП/ИУЧ

  02.08.18г.

  12.30

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗП/ЗУЧ писмен

  03.08.18г.

  08.30

  V,VІ,VII,

   

  VІІІ,IХ,

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Човекът и природата-ЗУЧ-писмен

  03.08.18г.

  12.30

  V,VІ,

  2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии ЗП-писмен

  03.08.18г.

  12.30

  VІІ

  2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗП/ЗУЧ–писмен

  06.08.18г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС ЗИП/ИУЧ-практически

  06.08.18г.

  12.30

  VІІІ,ХІ

  5.00 часа

   

  Физкултурен салон

   

  ФВС-ЗП/ЗУЧ-практически

  06.08.18г.

  12.30

  V,VІ,VІІ,

   

   

  3.00 часа

  Физкултурен салон

   

  Химия и ООС-ЗП/ЗУЧ-писмен

  07.08.18г.

  08.30

  VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗП/ЗУЧ-писмен

  07.08.18г.

  12.30

  VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество ЗУЧ-писмен

  08.08.18г.

  08.30

  V,VІ

   

  VІІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество ЗУЧ -практически

  08.08.18г.

  12.30

  V,VІ,

  VІІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  І ЧЕ:

  АЕ/РЕ– писмен

   

  09.08.18г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,IХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  І ЧЕ АЕ/РЕ –

  устен

  09.08.18г.

  12.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ,

  0.30 часа

   

  0.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗИП/ИУЧ-писмен

   

  10.08.18г.

  08.30

  V, VІ

   

  VІІІ, ІХ, ХІ, ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство ЗП/ЗУЧ-практически

  10.08.18г.

  12.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,

  3.00 часа

   

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Физика и астрономия-ЗП/ЗУЧ-писмен

  13.08.18г.

  08.30

  VІІ

   

  VІІІ, ІХ, Х, ХІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС-ЗП/ЗУЧ-практически

  13.08.18г.

  12.30

  VІІІ,ІX,Х,ХІ,XIІ

  5.00 часа

  Физкултурен салон

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-писмен

  14.08.18г.

  08.30

  V,VІ,VІІ

   

  VІІІ, ІХ, Х

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-практически

  14.08.18г.

  12.30

  V, VІ, VІІ

   

  VІІІ, ІХ, Х

  3.00 часа

   

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  Психология и логика-ЗИП-писмен

  15.08.18г.

  08.30

  ІХ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Етика и право-ЗИП-писмен

  15.08.18г.

  08.30

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия-ЗИП-писмен

  15.08.18г.

  08.30

  ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност-ЗИП-писмен

  15.08.18г.

  08.30

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗП/ЗУЧ-практически

  15.08.18г.

  12.30

  V, VІ, VІІ, VІІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-писмен

  16.08.18г.

  08.30

  V, VІ

   

  VІІІ, Х, ХІ, ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

  36.

  Информатика-ЗП-писмен

  16.08.18г.

  08.30

  ІХ

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-практически

  16.08.18г.

  12.30

  V,VІ

   

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  3.00 часа

   

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  Информатика –ЗП-практически

  16.08.18г.

  12.30

  ІХ

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-писмен

  17.08.18г.

  08.30

  ІХ, Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-устен

  17.08.18г.

  12.30

  ІХ, Х

  00.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

  41

  Химия и ООС-ЗИП/ИУЧ

  20.08.18г.

  08.30

  VІІ

   VІІІ, XІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

   

   

   

  ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

  от  Детелин Христов Георгиев - ръководител на секция „Кибертормоз“ – Д3-КТ (6-9 клас)

   

         В изпълнение на труд