ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

 •  

  ОБЯВА

   

      Във връзка изпълнение на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”, финансиран от ОП НОИР, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове екипът за организация и управление на проекта обявява процедура за подбор на Образователен медиатор.

   

   Кандидатите, които желаят да участват, трябва да подадат следните документи:

  1.Заявление /по образец/

  2.CV /по Европейски образец/

  3.Образование - средно/висше/

  4.Умения за работа с ученици и родители

  5.Професионален опит-не се изисква

  6.Компютърна грамотност   

  Документите се приемат в деловодството на СУ”Асен Златаров” с.Гиген. 

  Срок за подаване на документи: до 20.09.2019г.   

   

  Николина Маркова

  Директор СУ „Асен Златаров” c.Гиген

   

   

   

   

  ЗАПОВЕД № РД-18-343 / 02.08.2019 година

  за определяне на заявител

  по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

   

   

  На основание чл.259 ал.1 от ЗПОУ и в изпълнение на чл. 13г, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр.97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в СУ“Асен Златаров“ село Гиген, по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. – от 15 септември до 31 май на всяка от трите учебни години, след проведена процедура за избор на заявител по чл. 13б и следващите от цитираната Наредба, открита с Обявление№244/15.04.2019г. на Директора на Учебно заведение:СУ “Асен Златаров“ село Гиген,община Гулянципубликувано на интернет страницата на Учебното заведение на 15.04.2019.г., въз основа на писменото мотивирано предложение на назначената със Заповед № РД-18 243/15.04.2019г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения за доставка на продуктите по съответните схеми и за извършване избор на заявител, и предвид цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за доставка на продуктите по схемите, с настоящата

   

  ОПРЕДЕЛЯМ:

   

  1. За ИЗБРАНЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод” – Братя ИвановиООД – заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от  Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” за нуждите на Учебното заведение:СУ”Асен   Златаров“ село Гиген, община Гулянци за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

  Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 46 /четиридесет и шест/ доставки за учебна година.

  2. За ИЗБРАНЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищно мляко” – Братя Иванови ООД.– заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от  Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищно мляко” за нуждите на Учебното заведение:СУ”Асен Златаров“село Гиген, община Гулянци за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

  Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години –50 /петдесет/ доставки за учебна година.

   

  3.Избраните заявители по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” ще извършват доставките на продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от Наредбата.

   

  Настоящата заповед да бъде предадена на избраният заявител по съответната схема, заедно с копие от представените от него документи към представеното предложение, както и да бъде публикувана на интернет страницата на учебното заведениe.

   

  Директор на СУ “Асен Златаров“  -  /Подпис и Печат/                                  

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

   

  Утвърдил: /Подпис и Печат/

  Директор - Николина Маркова

   

  Г Р А Ф И К

  за провеждане на поправителна изпитна сесия / месец август / за учениците от самостоятелна форма на обучение

  от VI- ХІІ  клас за учебна 2018/2019 г., както следва:

   

   

  Изпит

  Дата

  Час

  Клас

  Продължителност

  Зала

   

  БЕЛ ЗП/ЗУЧ - писмен

  05.08.19г.  

  08.30   

  VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ, ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  БЕЛ-ЗИП/ИУЧ-писмен

  05.08.19г.

  12.30

  VІ,VІІ,

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Математика ЗП/ЗУЧ-писмен

  06.08.19г.

  08.30

  VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство ЗУЧ– писмен

  06.08.19г.

  12.30

  VI,VII,

  VІІІ,IX

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика ЗП/ЗУЧ-писмен

  07.08.19г.

  08.30

  VІ,VІІ, 

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика-ЗИП/ИУЧ-писмен

  07.08.19г.

  12.30

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Етика и право ЗП- писмен

  08.08.19г.

  08.30

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия- ЗП /ЗУЧ-писмен

  08.08.19г.

  08.30

  VІІІ, ІХ, ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност ЗП-писмен

  08.08.19г.

  08.30

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗИП/ИУЧ

  08.08.19г.

  12.30

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗП/ЗУЧ писмен

  09.08.19г.

  08.30

  VІ,VII,

  VІІІ,IХ,

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Човекът и природата-ЗУЧ-писмен

  09.08.19г.

  12.30

  2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗП/ЗУЧ–писмен

  12.08.19г.

  08.30

  VІ,VІІ, 

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа 

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС ЗИП/ИУЧ-практически

  12.08.19г.

  12.30

  ХІ

  5.00 часа

   

  Физкултурен салон

   

  ФВС-ЗП/ЗУЧ-практически

  12.08.19г.

  12.30

  VІ,VІІ,VІІІ, IX и X

  3.00 часа

  Физкултурен салон

   

  Химия и ООС-ЗП/ЗУЧ-писмен

  13.08.19г.

  08.30

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗП/ЗУЧ-писмен

  13.08.19г.

  12.30

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество ЗУЧ-писмен

  14.08.19г.

  08.30

  VІ, VII,

  VІІІ, IX

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество ЗУЧ -практически

  14.08.19г.

  12.30

  VІ, VII,

  VІІІ, IX

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  І ЧЕ: АЕ/РЕ– писмен

   

  15.08.19г.

  08.30

  VІ,VІІ,

  VІІІ,IХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  І ЧЕ: АЕ/РЕ – устен

  15.08.19г.

  12.30

  VІ,VІІ, 

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ,

  0.30 часа 

  0.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗИП/ИУЧ-писмен

   16.08.19г.

  08.30

  VІІІ,ІХ,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство ЗП/ЗУЧ-практически

  16.08.19г.

  12.30

  VІ,VІІ

  VІІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Физика и астрономия-ЗП/ЗУЧ-писмен

  19.08.19г.

  08.30

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС-ЗП/ЗУЧ-практически

  19.08.19г.

  12.30

  VІІІ,ІX,Х,ХІ,XIІ

  5.00 часа

  Физкултурен салон

   

  Химия и ООС-ЗИП/ИУЧ

  20.08.19г.

  08.30

  VІІ

  VІІІ, ІХ ,XІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Етика и право-ЗИП-писмен

  21.08.19г.

  08.30

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия-ЗИП-писмен

  21.08.19г.

  08.30

  ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност-ЗИП-писмен

  21.08.19г.

  08.30

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗУЧ-практически

  21.08.19г.

  12.30

  VІ,VІІ,

  VІІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-писмен

  22.08.19г.

  08.30

  ІХ,Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-устен

  22.08.19г.

  12.30

  ІХ,Х

  00.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-писмен

  23.08.19г.

  08.30

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-практически

  23.08.19г.

  12.00

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-писмен

  26.08.19г.

  08.30

  VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ, Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-практически

  26.08.19г.

  12.00

  VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х

  3.00 часа

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

    Код по админ: 1500808

    Адрес: с. Гиген, община Гулянци, ул. „ Асен Златаров“  № 10

    Изх.№ 244/ 15. 04. 2019 г.

                                                             

   

                                              ОБЯВЛЕНИЕ

   

  за набиране на предложения за доставка на продуктите

  по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

   

                                                  

   

  На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 13б, чл. 13в и чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр.36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г. /Наредбата/

   

   

                                                ОБЯВЯВАМ:

   

         Откривам процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод”  и по Схема „Училищно мляко”, за нуждите на

  име на учебно заведение  СУ „ Асен Златаров“, за период от три учебни години: 2019/ 2020 г., 2020/ 2021 г. и 2021/ 2022 година.

   

  1. Определям срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 7 /седем/ календарни дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на училището.

   

  Предложения, получени след срока не се разглеждат.

  2. Брой на децата/учениците/ попадащи в целевата група по админ в учебното заведение  - 42 ученици.

   

  3. Учебни години, за които ще се извършват доставките – три учебни години, както следва: 2019/ 2020, 2020/ 2021 и 2021/ 2022 учебни години.

   

  4. Максимален брой доставки за всяка учебна година:

  4.1. По схема „Училищен плод” – не повече от 46 /четиридесет и шест/ доставки за учебна година, съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата.

  4.2. По Схема „Училищно мляко” – не повече от 50 /петдесет/ доставки за учебна година, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата.

   

  5. Заявителите задължително следва да предоставят регистрационният/ите номер/а на обект/и за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните

   

  6. Заявителите задължително следва да предоставят регистрационният/ите номер/а на транспортното/ите средство/а, с които разполагат /собствени и/или наети с договор/ за превоз за извършване на доставки, както и да представят издадените от ОДБХ в тяхна полза удостоверения за регистрация на транспортно средство.

   

  7. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да разполагат с транспортно/и средство/а с устройства за поддържане на температурен режим, които осигуряват поддържане на хладилната верига, в съответствие с изискванията по чл. 10, ал. 4 от Наредбата.

   

  8. Заявителите по Схема „Училищен плод” задължително следва да предоставят договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата – за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който документ трябва да бъде посочен и регистрационният номер на земеделския стопанин.

   

  9. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата/.

   

  10. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят копия на сертификати за производство по БДС стандарт на млечни продукти, които ще бъдат доставяни по съответната схема.

   

  11. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата

   

  12. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата.

   

  13. Преимущество при избора на заявител по схемите имат: Заявители с опит в прилагането на Схема „Училищен плод” и/или „Училищно мляко” – на база брой учебни години, в които заявителят е извършвал доставки по схемите и брой обекти /учебни заведения/

  14. След изтичането на срока за набиране на предложения, комисия, назначена със заповед на директора на училището, ще разгледа постъпилите предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” и ще извърши избор на заявител по съответната схема.

   

  Директорът на училището, въз основа на предложението на комисията, със заповед ще определи заявител по съответната схема.

  Заповедта за определяне на заявител ще бъде публикувана на интернет страницата на училището.

   

   

  Дата:                                                                 Директор - Николина Маркова

  15. 04. 2019 г.                                                             (Подпис и печат)

                                                         

                                                                                            

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   З А П О В Е Д

  № РД 18 -  223/ 21.03.2019 г.

   

  На основание чл. 143 ал. 1,  чл.259 от ЗПУО и чл. 42 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр.46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г, бр. 48 от 2018 г., издадена от министъра на образова-нието и науката  и становище на Обществения съвет

   

   

  ОПРЕДЕЛЯМ:

   

  Училищен план - прием за учебната 2019/ 2020 година както следва:

  І. Класове:

   

  Клас

  Паралелки

  Профил

  Минимална бройка

  Наксимална бройка

  Първи

       1

  Непрофилирана подготовка

             16

            22

  Пети

       1

  Непрофолирана подготовка

             18

            26

  ІІ. Критерий за приемане:

  Първи клас:

  - Децата да са навършили 7 години в годината на записване;

  - Дeцата да са посещавали ДГ;

  - Заявление от родителя;

  - Удостоверение за завършена подготвителна група от ДГ.

  При голям брой кандидати за прием в І клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

  - дете с трайни увреждания над 50%;

  - дете с двама починали родители;

  - други деца от семейството, обучаващи се в училището;

              Пети клас:

                   - Учениците да са завършили успешно четвърти клас;

                   -  Да имат удостоверение за завършен четвърти клас;

                   - Заявление от родителя за записване на ученика в пети  клас.

              При голям брой кандидати за прием в V клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

               -  дете с трайни увреждания над 50%;

               -   дете с двама починали родители;

               -  други деца от семейството, обучаващи се в училището;

           III. Срок за записване.

          В първи клас:

               – за първо класиране: от 01. 06. 2019 г. – до 14. 06. 2019 г.

               – за второ класиране: от 17. 06. 2019 г. – до 21. 06. 2019 г.

        При наличие на свободни места записването на първокласници продължи до   15.09.2019 година.

          Местата на незаписаните деца в посочените срокове се считат за свободни.    

         Обявяване на резултатите с приетите ученици  от първо и второ класиране –  на видно място в училище.

            В пети клас.    

                - за първо класиране от 04. 06. 2018 – до 08. 06. 2018 г.

                - за второ класиране от 11. 06. 2018 - до 15. 06. 2018 г.

  При наличие на свободни места записването на ученици в пети клас може да продължи до 15. 09. 2019 година.

  Местата на незаписаните деца в посочените срокове се считат за свободни.    

  Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо и второ класиране –  на видно          място в училище.

           ІV. Организиране на целодневна организация на учебния процес.

   

   За учебната 2019/ 2020 година целодневна организация на учебния процес ще се осъществява за всички ученици от І – VІІ клас, след подадено заявление от родителя до 15. 06. 2019 година.

   

  НИКОЛИНА МАРКОВA

  Директор на СУ „ Асен Златаров” с. Гиген

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ“ АСЕН ЗЛАТАРОВ“

  с. ГИГЕН, общ. ГУЛЯНЦИ, обл. ПЛЕВЕН

   

  К Р И Т Е Р И И

                   за прием на ученици в първи и пети клас за учебната 2018/2019 година       

   

  I. Критерии за приемане на ученици в първи клас

  Съгл.чл.8, ал. 2 от ЗПУО, чл.143, ал. 1 от ЗПУО, чл.43, ал.2 от Наредба №10  от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

  - Децата да са навършили 7 години в годината на записване;

  - Децата да са посещавали ДГ;

  - Заявление от родителя;

  - Удостоверение за завършена подготвителна група от ДГ.

  При голям брой кандидати за прием в І клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

  - дете с трайни увреждания над 50%;

  - дете с двама починали родители;

  - други деца от семейството, обучаващи се в училището;

   

  IІ. Критерии за приемане на ученици в пети клас

  Съгл.чл.8, ал. 2 от ЗПУО, чл.143, ал. 1 от ЗПУО, чл.43, ал.2 от Наредба №10  от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

     - Учениците да са завършили успешно четвърти клас;

     -  Да имат удостоверение за завършен четвърти клас;

     - Заявление от родителя за записване на ученика в пети  клас.

              При голям брой кандидати за прием в V клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

               -  дете с трайни увреждания над 50%;

               -   дете с двама починали родители;

               -  други деца от семейството, обучаващи се в училището;

   

  III. Срокове за записване

  1. В първи клас:

               – за първо класиране: от 01. 06. 2019 г. – до 14. 06. 2019 г.

               – за второ класиране: от 17. 06. 2019 г. – до 21. 06. 2019 г.

        При наличие на свободни места записването на първокласници продължи до   15.09.2019 година.

          Местата на незаписаните деца в посочените срокове се считат за свободни.    

         Обявяване на резултатите с приетите ученици  от първо и второ класиране –  на видно място в училище.

        2.В пети клас.    

                - за първо класиране от 03. 06. 2019 – до 08. 06. 2019 г.

                - за второ класиране от 11. 06. 2018- до 14. 06. 2019 г.

  При наличие на свободни места записването на ученици в пети клас може да продължи до 15. 09. 2019 година.

  Местата на незаписаните деца в посочените срокове се считат за свободни.    

  Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо и второ класиране –  на видно място в училище.

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

  Директор на СУ „ Асен Златаров” с. Гиген

   

   

   

                                                                                  

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

  Утвърдил: /Подпис и Печат/

  Директор/Николина Маркова/

   

   

  Г Р А Ф И К

  за провеждане на мартенска изпитна сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение V-ХІІ  клас за учебна 2018/2019 г., както следва:

   

   

  Изпит

  Дата

  Час

  Клас

  Продължителност

  Зала

   

  БЕЛ ЗП - писмен

  05.03.19 г.

  1. 30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ, ХІІ

   До 2.00 часа

   До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  БЕЛ-ЗИП/ИУЧ

  05.03.19 г.

  13.00

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Математика ЗП-писмен

  06.03.19 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство – писмен

  07.03.19 г.

  14.00

  V,VI,VII,

  VІІІ,IX

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика ЗП-писмен

  07.03.19 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика-ЗИП/ИУЧ-писмен

  08.03.19 г.

  14.00

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Психология и логика ЗП - писмен

  08.03.19 г.

  08.30

  ІХ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Етика и право ЗП- писмен

  08.03.19 г.

  08.30

  Х

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия- ЗП /ЗУЧ-писмен

  08.03.19 г.

  08.30

  VІІІ,ХІ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност ЗП-писмен

  08.03.19 г.

  08.30

  ХІІ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗП писмен

  11.03.19 г.

  08.30

  V,VІ,VII,

  VІІІ,IХ,

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Човекът и природата-ЗП-писмен

  11.03.19 г.

  13.30

  V,VІ,

  До 2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗИП/ИУЧ- писмен

  11.03.19 г.

  13:30

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ, ХІІ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии-писмен

  11.03.19 г.

  13.30

  VІІ

  До 2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗП–писмен

  12.03.19 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС ЗИП/ИУЧ-практически

  12.03.19 г.

  13.00

  ХІ

  До 5.00 часа

   

  Физкултурен салон

   

  ФВС-ЗП-практически

  12.03.19 г.

  13.00

  V,VІ,VІІ, Х, XII

   

   До 3.00 часа

  Физкултурен салон

   

  І ЧЕ:

  АЕ/РЕ– писмен

  13.03.19 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,IХ,Х,ХІ,ХІІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  І ЧЕ АЕ/РЕ –

  устен

  13.03.19 г.

  14.00

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ,

   До 0.30 часа

   До 0.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Физика и астрономия-ЗП-писмен

  14.03.19 г.

  08.30

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗИП/ИУЧ-писмен

  15.03.19 г.

  08.30

  V,VІ,

  VІІІ,ІХ,ХІ,ХІІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство-практически

  15.03.19 г.

  12.00

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ, ІХ

  До 3.00 часа

  До 5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Химия и ООС-ЗП-писмен

  18.03.19 г.

  08.30

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗП-писмен

  18.03.19 г.

  14.00

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество-писмен

  19.03.19 г.

  08.30

  V,VІ

  VІІІ, IX

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество-практически

  19.03.19 г.

  14.00

  V,VІ,

  VІІІ, IX

  До 3.00 часа

  До 5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-писмен

  20.03.19 г.

  08.30

  V,VІ ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-практически

  20.03.19 г.

  13.00

  V,VІ ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х

  До 3.00 часа

  До 5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  Етика и право-ЗИП-писмен

  21.03.19 г.

  08.30

  Х

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия-ЗИП-писмен

  21.03.19 г.

  08.30

  ХІ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност-ЗИП-писмен

  21.03.19 г.

  08.30

  ХІІ

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-писмен

  22.03.19 г.

  08.30

  V,VІ

  VІІІ,,Х,ХІ,ХІІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-практически

  22.03.19 г.

  13.30

  V,VІ

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  До 3.00 часа

  До 5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  ІІ ЧЕ ФЕ-писмен

  25.03.19 г.

  08.30

  ІХ,Х

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ІІ ЧЕ ФЕ-устен

  25.03.19 г.

  14:00

  ІХ,Х

  До 0.30 часа

   

   

  ФВС - практически

  25.03.19 г.

  14.00

   VІІІ, XІ

  До 0.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Химия и ООС-ЗИП/ИУЧ

  26.03.19 г.

  08.30

  VІІ

  VІІІ, ІХ ,XІІ

  До 2.00 часа

  До 3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗП-практически

  26.03.19 г.

  14.10

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ, ІХ

  До 3.00 часа

  До 5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  е-mail: sou_gigen@abv.bg;   тел. 06562/2123; 0878711842

   

   

  С Решение №704 на Министерския съвет, съгласно чл.28 от Административно-процесионалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование,

  Ви информираме, че СУ „Асен Златаров“ с. Гиген предоставя следните услуги:

  1. ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
  2. ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
  3. ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – удостоверения, свидетелства, дипломи
  4. ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС ЗА КЛАСОВЕТЕ ОТ I ДО VI В УЧИЛИЩЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА
  5. ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ
  6. ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
  7. ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ                                                                                                                                                    

   Тези услуги  се извършват само лично в училището или от упъномощено лице, но не и по електронен път!

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

  Г Р А Ф И К

   

  за провеждане на ноемврийска изпитна сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение VI-ХІІ  клас за учебната 2018/2019 г., както следва: 

  Изпит

  Дата

  Час

  Клас

  Продължителност

  Зала

   

  БЕЛ ЗП/ЗУЧ - писмен

  12.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ, ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Изобразително изкуство - ЗУЧ – писмен

  12.11.18 г.

  13:30ч.

  V,VI,VII,

  VІІІ,IX

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  География и икономика  - ЗП/ЗУЧ-писмен

  13.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Химия и ООС-ЗП/ЗУЧ-писмен

  13.11.18 г.

  14:00ч.

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  І ЧЕ: АЕ/РЕ– писмен

  14.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ,IХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  І ЧЕ: АЕ/РЕ –  устен

  14.11.18 г.

  14:00ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ,

  0.30 часа

  0.30 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Физика и астрономия - ЗП/ЗУЧ-писмен

  15.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ФВС  -ЗП/ЗУЧ - практически

  15.11.18 г.

  14:00ч.

  VІІІ,ІX,Х,ХІ,XIІ

  5.00 часа

  Физкултурен салон

   

  История и цивилизация -ЗП/ЗУЧ – писмен

  16.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Математика  - ЗП/ЗУЧ - писмен

  16.11.18 г.

  13:00ч.

  VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  История и цивилизация-ЗИП/ИУЧ - писмен

  19.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,

  VІІІ,ІХ,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  География и икономика-ЗИП/ИУЧ  - писмен

  19.11.18 г.

  13:30ч.

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Биология и ЗО-ЗП/ЗУЧ - писмен

  20.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Музика-ЗУЧ - писмен

  20.11.18 г.

  14:00ч.

  VІ,VII,

  VІІІ,IХ,

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Етика и право - ЗП- писмен

  21.11.18 г.

  8:30 ч.

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Философия- ЗП/ЗУЧ - писмен

  21.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІІІ,IX, ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Свят и личност - ЗП-писмен

  21.11.18г.

  8:30 ч.

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Биология и ЗО - ЗИП/ИУЧ

  21.11.18 г.

  14:00ч.

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  БЕЛ-ЗИП/ИУЧ - писмен

  22.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Етика и право-ЗИП-писмен

  22.11.18 г.

  14:00ч.

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Философия-ЗИП-писмен

  22.11.18 г.

  14:00ч.

  ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Свят и личност-ЗИП-писмен

  22.11.18 г.

  14:00ч.

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Музика-ЗУЧ-практически

  23.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ

  3.00 часа

  5,00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Човекът и природата-ЗУЧ-писмен

  23.11.18 г.

  13:00ч.

  2.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-писмен

  26.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-практически

  26.11.18 г.

  13.00ч.

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Комп.кабинет

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-писмен

  27.11.18 г.

  8:30 ч.

  ІХ,Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-устен

  27.11.18 г.

  14.00ч.

  ІХ,Х

  00.30 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Технологии и предприемачество-ЗУЧ-писмен

  28.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Изобразително изкуство-практически

  28.11.18 г.

  14:00ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Химия и ООС-ЗИП/ИУЧ

  29.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІІ

  VІІІ,ІХ,XІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  Технологии и предприема-чество-ЗУЧ-практически

  30.11.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ

  VІІІ,ІХ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ФВС - ЗИП/ИУЧ-практически

  30.11.18 г.

  13:00ч.

  VІІІ,ХІ

  5.00 часа

   

  Физкултурен салон

   

  ФВС-ЗП/ЗУЧ-практически

  30.11.18 г.

  13:00ч.

  VІ,VІІ,

   

  3.00 часа

  Физкултурен салон

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-писмен

  03.12.18 г.

  8:30 ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Комп. кабинет

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-практически

  03.12.18 г.

  13:00ч.

  VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  3.00 часа

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

   

   

   

   

   

  ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

   

  Съгласно чл. 102 ал.1, ал.2 и ал. 4 чл.103 ал.1ал.5 от ЗУПО и Наредба № 10/ 01. 09. 2016 год. за организация на дейностите в училищното образование чл.6 ал. 2 и ал.5 и чл. 7  ал. 1 т. 1, т.2

   

  През учебната 2018/ 2019 година обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение, едносменен режим. За учениците от начален етап на основно образование  и от пети до седми клас обучението е в целодневна форма първи вариант: сутрин учебни часове от задължителна и задължително избираема подготовка, след обяд часове за самоподготовка и дейности по интереси.

      Учебните часове започват в 8.00 часа и завършват съгласно седмичното разписание:

   

  І клас

  ІІ- ІІІ клас

  ІV клас

  V-VІІІ клас

  ІХ-ХІІ клас

  от 8.00 ч.- 12.25 ч. /понеделник,  вторник, сряда и четвъртък /от

   

  от 8.00 ч.-12.25 ч.

  /понеделник, вторник, четвъртък и петък/

   

  От 8.00 – 12. 12.10/ понеделник и петък/

  от 8.00 ч. – 13.00 ч.

  /понеделник,четвъртък и петък /

  от 8.00 ч. – 13.00 ч.

  / понеделник,петък/

  8.00- 11.40 ч.

   / петък/

  от 8.00 ч.- 13.00 ч. – сряда

  От 8.00 – 13.00 -/ вторник, сряда и четвъртък/

  от 8.00 ч. – 13.50 ч./ вторник и сряда/;

   

  от 8.00 ч. – 13.50 ч.

  / вторник, сряда, четвъртък/

   

  Начало на учебните занятия – 8. 00 часа

  1.Продължителност на учебните часове:

   

  -          първи  – втори клас - 35 мин.;

  -          трети – четвърти клас – 40 мин.;

  -          пети – дванадесети клас – 40 мин.

                         2.Хранене на учениците се осъществява както следва:

   

  -          закуска: през голямото междучасие – 8.40 ч. – 9. 00 ч.

  -          обяд  за учениците на целодневен организация на обучение  от 12.35 ч. – 13. 15 ч. в стола на училището в присъствието на учителите ПИГ;

  -          обяд за пътуващите ученици съгласно седмичното разписание от 13. 30 ч. – 13. 40 ч. в стола на училището

  -           

               3. Обучението в групите за ЦДО се осъществява както следва съгласно график на съответните групи.

   

   

   

   

   

   

   

  ГРАФИК

  НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ГРУПИТЕ ЦДО

   

  ПОНЕДЕЛНИК

   

   

  Час

          I група

        II група

         III група

   1

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

   2

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

   3

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

   4

  Организиран отдих - игри

  Организиран отдих - игри

  Организиран отдих - игри

   5

  ДИ – Занимателни игри

  ДИ – Занимателни игри

  ДИ – Занимателни игри

   6

  ДИ - Спорт

  ДИ - Спорт

  ДИ - Спорт

   

  Индивидуална работа с ученици

  Индивидуална работа с ученици

  Индивидуална работа с ученици

   

  ВТОРНИК

                                                            

   

  Час

          I група

       II група

            III група

   1

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

   2

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  3

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  4

  Организиран отдих - игри

  Организиран отдих - игри

  Самоподготовка

  5

  ДИ – Наука

  ДИ – Изкуство

  ДИ – Изкуство

  6

  ДИ - Изкуство

  ДИ - Наука

  ДИ - Наука

   

  Работа с документация

  Работа с документация

  Работа с документация

   

  СРЯДА

   

   

  Час

          I група

        II група

        III група

   1

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

   2

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

   3

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

   4

  Организиран отдих - игри

  Организиран отдих - игри

  Организиран отдих - игри

   5

  ДИ – Наука

  ДИ – Наука

  ДИ – Наука

   6

  ДИ - Изкуство

  ДИ - Изкуство

  ДИ - Изкуство

   

  Индивидуална работа с ученици

  Индивидуална работа с ученици

  Индивидуална работа с ученици

   

   

  ЧЕТВЪРТЪК

   

   

  Час

          I група

       II група

            III група

   1

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

   2

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

   3

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

   4

  Организиран отдих - игри

  Организиран отдих - игри

  Самоподготовка

   5

  ДИ – Изкуство

  ДИ – Изкуство

  ДИ – Наука

   6

  ДИ – Наука

  ДИ - Наука

  ДИ - Изкуство

   

  Проверяване на тетрадки

  Проверяване на тетрадки

  Проверяване на тетрадки

   

  ПЕТЪК

   

  Час

          I група

        II група

          III група

   1

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

  Организиран отдих - обяд

   2

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

   3

  Самоподготовка

  Самоподготовка

  Самоподготовка

   4

  Организиран отдих - игри

  Организиран отдих - игри

  Организиран отдих - игри

   5

  ДИ – Образователни игри

  ДИ – Образователни игри

  ДИ – Образователни игри

   6

  ДИ - Спорт

  ДИ - Наука

  ДИ - Спорт

   

  Срещи с родители

  Срещи с родители

  Срещи с родители

   

   

  4.Работно време на директора

   

  Понеделник

             8.00 – 13 30 – административен и управленски контрол

            13.30 – 14. 00 –почивка

            14.00 – 16. 30  - работа с държавни институции

   

  Вторник

            8.00 – 13 30 – административен и управленски контрол

           13.30 – 14. 00 –почивка

           14.00 – 16.30 - административен и управленски контрол

   

  Сряда

           8.00 – 10.00 - административен и управленски контрол

           10.00 – 12.35 – преподавателска дейност

           12.35- 13.00 – почивка

           14.00 – 16.30 работа с държавни институции

   

  Четвъртък

           8.00 – 13 30 – административен и управленски контрол

           13.30 – 14. 00 –почивка

           14.00 – 16.30 - административен и управленски контрол

   

  Петък

           8.00 – 13 30 – административен и управленски контрол

           13.30 – 14. 00 –почивка

           14.00 – 16. 30  - работа с държавни институции

   

  Приемно време : при необходимост

   

  5. Работно време на непедагогически персонал

  5.1. Счетоводител: и ЗТАС

          8.30 – 12. 00

         12.00 – 12.30 – обедна почивка

         12.30 – 17.00

  5.2. Обслужващ персонал

               

  І смяна  от 7.00 до 16.00 ч.;  обедната почивка от 11.30 до 12.30;

  ІІ смяна: от 9.00 до 17.30  обедна почивка от 12.30 до 13.00 През неучебните работни дни (ваканции и др.) чистачи са с работно време от 8.00 ч. до 16.30 ч., почивка от 12.00 до 12.30 часа

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

  УТВЪРДИЛ:

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

  ДИРЕКТОР НА

  СУ” АСЕН ЗЛАТАРОВ”

                                                                                        

   

   

   

   

   

   

   

  ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

   

  За учебната 2018/ 2019 година

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

  УТВЪРЖДАВАМ:..................................

  НИКОЛИНА МАРКОВА

   

   

   

  ПРАВИЛНИК

  ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ АСЕН ЗЛАТАРОВ”

   

  УЧЕБНА 2018/ 2019 ГОДИНА

   

   

   

   

  ГЛАВА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   

  Чл. 1, ал. 1. Този правилник урежда организацията на трудовите отношения между членовете на училищния екип и директора, както и други взаимоотношения, произтичащи от тях и организацията на труда в СУ „ Асен Златаров”, отчитайки специфичните условия за училището.

  ал. 2.Уреждат се въпроси, неуредени с повелителни разпоредби на нормативен акт и попадащи в компетенциите на работодателя.

  Чл. 2. Този правилник е изработен на основание чл. 181 от КТ и е в съответствие с Правилника за дейността на училището и действащата нормативна уредба в сферата на средното образование и в рамките на училището.

  Чл. 3, ал. 1. Този правилник има за цел да осигури свобода и закрила на труда, както и справедливи и достойни условия на труд за всички членове на училищния екип.

  ал. 2. Този правилник конкретизира правата и задълженията на членовете на училищния екип и урежда организацията на труда.

  ал. 3. При осъществяване на трудовите права и задължения, както по отношение на работниците и служителите, така и по отношение на учащите се, не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време.

  ал. 4. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по Закона за защита срещу дискриминацията.

  ГЛАВА ІІ. АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО

  Чл. 4, ал. 1. Училищният екип е съставен от педагогически специалисти и непедагогически персонал.

  ал. 2. Общата му численост се планира ежегодно от директора, съобразено с нормативната уредба.

  ал. 3. Длъжностното разписание на персонала и поименното разписание на длъжностите се изготвя от ЗДАСД и се утвърждават от директора.

  ал. 4. Длъжностните характеристики се изготвят и актуализират от директора и са неразделна част от трудовия договор и/или допълнителните трудови споразумения. Актуална към даден момент е длъжностната характеристика, която последно е подписана от работещия в училището.

  Чл. 5. Директорът е работодател на работещите в училищната институция.

  Чл. 6, ал. 1. Членове на училищното ръководство са директоръти счетоводителят.

  ал. 2. Членовете на училищното ръководство са пряко подчинени на директора.

  чл. 7. Педагогическият екип е съставен от учители и други педагогически специалисти, заемащи длъжностите „учител“; „старши учител“.

  Чл. 8, ал. 1. Педагогическите специалисти работят под прякото ръководство и контрол на директора.

  ал. 2. Непедагогическият персонал работи под прякото ръководство и контрол на директора.

  ал. 3. Педагогическите специалисти отговарят за трудовата си дисциплина, за педагогическата си дейност и резултати.

  ал. 4. Педагогическите специалисти са творчески независими в методическо и научно отношение в педагогическата си дейност съгласно действащите Етичен кодекс на училищната общност в училището и Правилник за дейността на училището.

  ал. 5. Учителите носят отговорност за резултатите от образователния процес и постигането на определените стандарти за усвояване на учебното съдържание.

  ал. 6. Педагогическата дейност на педагогическите специалисти се контролира от директора, експерти на РУО и МОН.

  Чл. 9, ал. 1. Педагогическите специалисти в съответствие с придобитото образование и професионална квалификация заемат длъжности и изпълняват функции, свързани с обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно развитие на учениците от училището.

  ал. 2. Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са основа за кариерно развитие, за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.

  ал. 3. Учителите носят отговорност за здравето и живота на учениците при осъществяване на образователния процес, както и при всички дейности, свързани с него.

  Чл. 10. Непедагогическият персонал е съставен от административен и помощно-обслужващ персонал. В състава му влизат:

  • Специалист: главен счетоводител;
  • Работници: хигиенист, огняр;
  • Помощно-обслужващ персонал: считоводител, технически изпълнител.

  Чл. 11. Административната структура и управленските връзки се определят от директора на училището и се конкретизират в длъжностните характеристики.

  ГЛАВА ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ НА УЧИЛИЩЕТО

   

  Чл. 12, ал. 1. Основните задължения на работника и служителя по трудовото правоотношение са:

  1. Да изпълнява работата, за която е възникнало трудово правоотношение и е конкретизирана в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

  2. Изпълнението на работата включва качествено, срочно, точно и добросъвестно изпълнение на трудовите задължения.

  3. Да спазва установената трудова дисциплина.

  4. Да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време.

  5. Да се явява на работа с облекло и във вид, съответстващи на добрите нрави, в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работно време алкохол или други упойващи вещества.

  6. Да използва цялото работно време за изпълнение на възложената работа.

  7. Да изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество.

  8. Да спазва техническите и технологическите правила.

  9. Да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

  10. Да изпълнява законните нареждания на работодателя.

  11. Да пази грижливо имуществото, което му е поверено или с което е в досег при изпълнение на възложената му работа, както и да пести суровините, материалите, енергията, паричните и другите средства, които му се предоставят за изпълнение на трудовите задължения.

  12. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие, да пази доброто име на училището и да не разпространява информация за:

  • попадаща в обсега на ЗЗЛД и/или изрично определена от директора като поверителна, и/или представляваща интелектуална собственост на работодателя;
  • личното си трудово възнаграждение, допълнителни възнаграждения и/или информация за трудовото възнаграждение и допълнителни възнаграждения на колегите си, която случайно или по време на изпълнение на трудовите задължения им е станала известна;
  • съдържанието на трудовия си договор и допълнителните споразумения към него, както и информация за трудовите договори и допълнителните споразумения на колегите си, която случайно или по време на изпълнение на трудовите задължения им е станала известна;
  • представляваща лични данни за учениците и служителите на училището, която случайно или по време на изпълнение на трудовите задължения им е станала известна.

  13. Да спазва вътрешните правила, приети в училището, и да не пречи на другите работници и служители да изпълняват трудовите си задължения.

  14. Да съгласува работата си с останалите работници и служители и да им оказва помощ в съответствие с указанията на работодателя.

  15. Да уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването ѝ възникне някое от основанията за недопустимост.

  16. Да има коректно и колегиално поведение спрямо другите работещи в училището.

  17. Да разглежда и решава своевременно всички проблеми, възникнали при изпълнение на трудовите задължения, а когато решаването на проблема е извън неговата компетентност да уведоми незабавно прекия си ръководител или директора на училището и да му предостави цялата информация по случая.

  18. Да изпълнява всички други задължения, които произтичат от нормативен акт, от индивидуалния трудов договор и от характера на работата.

  19. Да изпълнява възложени часове с цел осигуряване на заместване при отсъствие на титуляр по реда на НП „Без свободен час в училище“.

  20. Да замества и да бъде заместван по време на обучение, свързано с професионалното му развитие.

  21. Да получава на предоставения личен e-mail служебна информация.

  ал. 2. Работникът/служителят не е длъжен да изпълнява неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.

  ал. 3. Работникът/служителят не може да прави изявления от името на училището, освен със съгласието на директора.

  ал. 4 Работникът/служителят носи дисциплинарна и имуществена отговорност, която се осъществява по реда на глава Девета и Десета на Кодекса на труда.

   

  Чл. 13. Основните задължения на директора на училището са:

  1. Да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури:

  -        работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;

  -        работното място и условия в съответствие с характера на работата;

  -        здравословни и безопасни условия на труд;

  -        длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на ТД;

  -        указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с ПВТР и ПБУОТ;

  -        да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение;

  -        да спазва и прилага вътрешните правила за работната заплата.

  2. Да начислява трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд.

  3. Да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа.

  4. Да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения.

  5. Да осигурява заместващи учители при отсъствие на титуляр по реда на НП „Без свободен час в училище“.

  Чл. 14. При изпълнение на трудовите си функции работниците и служителите имат право:

  1. да получават трудово възнаграждение, чийто размер е определен в индивидуален трудов договор;

  2. на работно време, почивки и отпуски с продължителност, установена в Кодекса на труда и други нормативни актове;

  3. на безопасни и здравословни условия на труд;

  4. да поддържат и повишават професионалната си квалификация чрез участие в квалификационни форми, организирани от работодателя или от трети лица за негова сметка;

  5. на задължително социално и здравно осигуряване;

  6. да бъдат редовно информирани за резултатите от дейността на училището или по въпроси, свързани с организацията на трудовия процес и касаещи пряко изпълнението на трудовите му функции.

   

  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ

   

  Чл. 15. Медицинският специалист към училището е длъжен:

  1. Да спазва регламентираното за длъжността работно време.

  2. Да приема и оказва спешна медицинска помощ при неочаквани ситуации.

  3. Да прави отчет за работата си с учениците.

  4. Да изготвя, поддържа и съхранява необходимата медицинска документация.

  5. Да проверява и контролира санитарно-хигиенното състояние в училището, температурата, осветлението, шума.

  6. Да извършва контрол на храната за учениците, включени в столовото хранене.

  7. Да съгласува предприетите действия спрямо здравословното състояние на учениците с родителите им и личния им лекар и в случай на нужда да освобождава от учебни занятия за деня. За освобождаването от учебните часове медицинският специалист своевременно уведомява родителите на ученика за предприемане на действия.

  8. Да опазва тайната на пациента.

  Чл. 16. Медицинският специалист няма право:

  1. Да посещава учебните часове, ако не се налага изричното му присъствие предвид ресора на дейността му.

  2. Да злоупотребява с предоставените му лекарства и медикаменти и контролира стриктно разходването им в медицинския журнал.

  3. Да напуска работното си място по време на регламентирания график.

  4. Да използва времето в училище за нецелесъобразни дейности.

  5. Да издава медицински бележки за извиняване на отсъствия на учениците, освободени от него от учебни занятия поради заболяване.

  Чл. 17. Медицинският специалист има право:

  1. Да допуска родители в здравния кабинет по време на оказване на медицинска помощ на децата им и да ги уведомява за здравословното състояние на децата им.

  2. Да търси съдействието на директора за специализирана литература.

  3. Да участва в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

  ГЛАВА ІІІ. ТРУДОВ ДОГОВОР

   

  Чл. 18, ал. 1. Директорът на училището сключва писмени трудови договори и допълнителни споразумения към тях с членовете на училищния екип на основание КТ и в съответствие със специфичните изисквания и конкретните условия на училището, като за педагогическите специалисти се прилагат и специфичните нормативни документи на МОН.

  ал. 2. Директорът на училището сключва договори с работещи в училището и/или външни лица за извършване на определена работа, извън преките им трудови задължения.

  ал. 3. Директорът на училището обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РУО в тридневен срок от овакантяването им. Обявата на директора съдържа:

  • точно наименование и адрес на училището;
  • свободната длъжност или длъжността, която ще бъде заета на основание чл. 68, т. 3 от КТ – до завръщане на замествания на работа;
  • изискванията за заемане на длъжността съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност;
  • изискванията към кандидата съобразно разпоредбите на ЗПУО и Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
  • началният и крайният срок за подаване на документите.

  ал. 4. Подборът на кадрите се извършва чрез първичен подбор по документи – проучване на определен списък от документи. Когато кандидатите са повече от 5, с подбрана част от тях се провежда интервю от комисия, назначена със заповед на директора на училището.

  ГЛАВА ІV. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

   

  Продължителност на работното време

  Чл. 19, ал. 1 Работното време се отчита подневно, като се разпределя в петдневна работна седмица – от понеделник до петък. По силата на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на КТ „работно време е всеки период, през който работникът или служителят е длъжен да изпълнява работата, за която се е уговорил“.

  ал. 2. Продължителността на седмичното работно време е 40 часа, разпределени в зависимост от седмичното разписание на учебните часове и организацията на дейностите в училището.

  ал. 3. Продължителността на работния ден за всички категории персонал е 8 часа.

  ал. 4. Неявяване на работа е допустимо единствено след предварително разрешен законоустановен отпуск.

  Начало и край на работния ден

  Чл. 20, ал. 1. За всяка от категориите персонал се определя работно време, както следва:

  -        специалисти с ръководни функции:

  -        директор: 08.00 ч. – 13.30 ч., 14.00 ч. – 16.30 ч.

  -        административен персонал:

  -         счетоводител, ЗАС : 8.00 ч. – 12.00 ч., 13.00 ч. – 17.00 ч.

  -        помощно-обслужващ персонал:

  -        портиери, чистачки: първа смяна: 06.30 ч – 15.00 ч., втора смяна: 10.00 ч.– 18.30 ч.

  -        време за почивка: първа смяна: 11.00 ч – 11.30 ч., втора смяна: 16.00 ч.– 16.30 ч.

  ал. 2. В рамките на установеното работно време директорът осигурява приемно време за ученици, родители и граждани при необходимост

  Чл. 21. За педагогическите специалисти със ЗНПР началото на работния ден започва 30 минути преди началото на учебния ден съгласно седмичното разписание и приключва с изпълнението на задачите за деня, в рамките на установеното работно време.

  Чл. 22. През времето, когато не изпълняват ЗНПР и по време на присъствени, но неучебни дни педагогическите специалисти осъществяват трудовата си дейност с работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч., с право на обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.

  Чл. 23. Когато работниците и служителите не могат да се явят на работа, те са длъжни да уведомят прекия си ръководител своевременно.

  Чл. 24. В случаите, когато на работниците и служителите се налага да напуснат работа преди края на работното време, те могат да направят това само след получаване на изрично съгласие на директора на училището, а в негово отсъствие – със съгласието на дежурния  учител.

  Чл. 25. Дежурните учители са длъжни своевременно да информират директора за подобни отсъствия, който от своя страна е длъжен да води точна отчетност за закъсненията или преждевременните напускания на всеки отделен работник или служител, като за целта съставя отчет.

  Чл. 28, ал. 1. Работното време на педагогическите специалисти включва изпълнение на ЗНПР, както и:

  -        участие в институционални форми на квалификация, педагогически съвети;

  -        организиране и провеждане на изпити на ученици, на родителски срещи, на дейности за подкрепа за личностното развитие на учениците, на консултации с ученици и срещи с родители;

  -        дежурство в рамките на учебния ден (по график, утвърден от директора за всеки учебен срок);

  -        дежурство като квестор по време на изпити за промяна на оценката, НВО и ДЗИ;

  -        заместване на отсъстващ учител по същия учебен предмет, заместване на отсъстващ учител в същото направление;

  -        възложени от училищното ръководство задачи, свързани с дейността на училището;

  -        работа със задължителната училищна и учебна документация;

  -        изпълнение на други законни разпореждания на директора във връзка със задълженията по длъжностна характеристика.

  ал. 2. След приключване на нормата преподавателска работа за деня, ако не е ангажиран по предходната алинея, учителят може да използва времето за самоподготовка и извън училището.

  ал. 3. При необходимост от заместване на отсъстващ учител, учителите влизат в учебния час на съответните паралелки, провеждат занятието, вписват темата на урока и се подписват в дневника на класа и оформят съответната документация, удостоверяваща реалното изпълнение на часовете.

  ал. 4. Заместване на отсъстващ учител се заплаща съгласно изискванията на НП „Без свободен час в училище“ и се отразява в диференцираното заплащане, както и при определянето на паричните награди на персонала.

  Чл. 29, ал. 1. Дежурните учители отговарят за организацията на дейностите за недопускане на свободни часове, за което спазват следната процедура:

  -        организират работа в цели паралелки, ако учебният предмет се води на групи;

  -        определят за заместник учител по същия учебен предмет, когато учебната дисциплина се преподава в цели паралелки;

  -        определят за заместник класния ръководител или учител от същата КОО;

  -        определят за заместник учителя с група, ръководителя на направление „ИКТ“ или медицинското лице в училището;

  -        влизат лично в паралелката.

  ал. 2. В края на всяко дежурство  учители представят на директора предложения за организацията на образователния процес за следващия период.

  ал. 3. При необходимост информацията за всички замествания и промени в седмичното разписание се поставя на информационното табло от дежурния учител и в сайта на училището от учителя по  „ИКТ“.

  Чл. 30. Работното време на дежурните учители се определя с допълнителен график, утвърден от директора, конкретните им задължения са според ПДУ и се конкретизират в заповед на директора.

  Чл. 31. За всички служители и работници е задължителна организацията на дейностите по работните оперативни планове, заповеди и графици, утвърдени от директора на училището за съответната учебна година.

  Чл. 32, ал. 1. Взетите учебни часове от ЗНПР съгласно седмичното разписание, както и преподаденият учебен материал учителите регистрират в дневниците по класове ежедневно.

  ал. 2. Учителят с група отразява отработените часове в Дневник на група 3-63/ЕР съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

   

  ГЛАВА V. ОТПУСКИ

   

  Чл. 33, ал. 1. Видовете отпуски и начинът им на ползване е в съответствие с разпоредбите на КТ и Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

  ал. 2. През учебно време ползването на платен годишен и неплатен отпуск, извън регламентираните дни за ваканции, се разрешава само по изключение, при наличие на важни и обективни причини, които го налагат.

  ал. 3. Заявлението за ползване на всички видове отпуск се подава 5 дни преди датата, за която се иска съответният отпуск.

  Чл. 34, ал. 1. Размерът на основния платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 от КТ за непедагогическия персонал е не по малко от 20 работни дни годишно.

  ал. 2. Работници и служители от непедагогическия персонал с намалена работоспособност 50 % и над 50 % на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.

  Чл. 35. Размерът на удължения платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 5 от КТ и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските за педагогическите специалисти се определя общо на 56 работни дни.

  Чл. 36. За участие в обучения, свързани с повишаване на квалификацията и за осъществяване на синдикална дейност, работниците и служителите имат право на отпуск по реда на КТ и КТД за системата на народната просвета в сила от 19.06.2016 г.

  ГЛАВА VІ. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

   

  Чл. 37. Неизпълнението на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в КТ дисциплинарни наказания, независимо от административната и имуществена отговорност, в случаите когато такава е предвидена.

  Чл. 38, ал. 1. Нарушенията на трудовата дисциплина са предвидените в чл. 187 от КТ и в този правилник, както следва:

  -        т. 1. невземане на редовен учебен час;

  -        т. 2. неуплътняване на учебния час;

  -        т. 3. неспазване на изискванията за безопасни условия на труд и обучение при осъществяване на образователния процес;

  -        т. 4. неизпълнение законосъобразните нареждания и заповеди на директора;

  -        т. 5. неизпълнение на решения взети от колективните органи на управление;

  -        т. 6. неспазване на изискванията за водене на училищната документация;

  -        т. 7. неспазване на държавните образователни стандарти;

  -        т. 8. нарушаване на нормативните актове в системата на училищното образование;

  -        т. 9. явяване на работа във външен вид, несъответстващ на добрите нрави и служебното положение;

  -        т. 10. уронване на престижа и доброто име на училището и неговите служители, неспазване на принципа за поверителност на информацията;

  -        т. 11. организиране, пропаганда или извършване на дейности на политическа, религиозна и етническа основа, както и противодържавна дейност;

  -        т. 12. неспазване на ПДУ и ПВТР;

  -        т. 13. неизпълнение на задълженията съгласно длъжностната характеристика;

  -        т. 14. неспазване на Етичния кодекс на училищната общност и/или други нарушения на правилата за етично поведение.

  ал. 2. При поискване от страна на работодателя работникът или служителят е длъжен да се подложи на проверка за алкохол или упойващи вещества. Отказът представлява нарушение по чл. 187, ал. 1, т. 10 и се счита за нарушение по чл. 190, ал. 1, т. 7 от КТ.

  Чл. 39. Видовете дисциплинарни наказания и реда за тяхното налагане са в съответствие с КТ.

  ГЛАВА VІІ. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

   

  Чл. 40. Имуществената отговорност се носи в съответствие с КТ, глава Х.

  Чл. 41, ал. 1. Имуществена отговорност се носи и за:

   

  т. 1. невзет редовен учебен час – неотразен в дневник на класа;

  т. 2. недобросъвестно водене или повреждане на училищната документация – възстановяване стойността на повредения документ.

  т. 3 безстопанствено и безотговорно отношение към опазване на училищната МТБ.

  ал. 2. Учителите, които поради занижен контрол допуснат рушене на училищната собственост, отговарят в размера на щетата солидарно с учениците, когато не успеят да организират възстановяването на щетата от самите извършители.

  ГЛАВА VІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

  Чл. 42, ал. 1. Трудово-правните взаимоотношения между директора и персонала на училището, свързани с квалификационна дейност, се осъществяват в съответствие с КТ и клаузите на КТД.

  ал. 2. Страни по договора за повишаване на квалификацията и преквалификацията са директорът и съответният служител.

  Чл. 43. Директорът има право да изисква от специалисти, служители или работници повишаване или придобиване на квалификация, свързано с изискванията на работното място и спецификата на труда

  ГЛАВА ІХ. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

   

  Чл. 44, ал. 1. При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на всеки член от училищния екип се гарантира изплащане на трудово възнаграждение.

  ал.2 Размерът на трудовото възнаграждение се определя в индивидуален трудов договор, сключен между лицето и директора или допълнително трудово споразумение към него, при спазване изискванията на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда и вътрешните правила за работната заплата в училището.

  Чл. 45, ал. 1. Директорът договаря и определя индивидуалните трудови възнаграждения – системата за заплащане на труда и други плащания на трудовото възнаграждение – в съответствие с КТ и действащата нормативна уредба.

  ал. 2. Договарянето на трудовото възнаграждение е в съответствие с действащата нормативна база в сферата на средното образование.

  ал.3 Договарянето на трудовото възнаграждение е съобразно финансовото състояние на училището.

  ал. 4. Договарянето на трудовото възнаграждение е в съответствие със специфичните условия на работното място и положения труд.

  ал. 5. Кариерното развитие на педагогическите специалисти се осъществя при спазване на изискванията на Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

  ал. 6. Лицата, които не са придобили учителски стаж и постъпват за първи път на учителска или възпитателска длъжност, се назначават на длъжност „учител“.

  Чл. 46, ал. 1. При разпределяне на допълнително материално стимулиране от реализиране на икономия от Фонд „Работна заплата“ са валидни правила, утвърдени от директора на училището и съгласувани със синдикалните организации в училището.

  ГЛАВА Х. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

   

  Чл. 47. Директорът е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия на труд като:

  1. Разработва и утвърждава правила/инструкции за осигуряване на безопасни условия на труд.
  2. Контролира провеждането на видовете инструктажи, с педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, и с учениците от класните ръководители по график, определен със заповед на директора.
  3. Осигурява профилактични прегледи и обслужване от служба по трудова медицина.
  4. Предприема мерки за предотвратяване на трудовите злополуки в училището, установява станала трудова злополука, уведомява съответните органи и в тридневен срок съставя акт за трудова злополука.

   

  Чл. 48, ал. 1. В училището се прилагат изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в съответствие с КТ, глава ХІІІ и Закона за безопасни условия на труд.

  ал. 2. В училището се прилагат отраслови правила за безопасност на труда в сферата на средното образование.

  ал. 3. В училището има изградена група по охрана на труда, комисия по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия, чиито състав се определя в началото на всяка учебна година със заповед на директора.

  ал.4 Работниците и служителите са длъжни да спазват утвърдените от директора правилници, наредби, указания, правила, инструктажи и инструкции, свързани с безопасните условия на труд.

  ГЛАВА ХІ. СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ

   

  Чл. 49, ал. 1. СБКО в училището е в съответствие с КТ и се финансира от бюджета на училището.

  ал. 2. При осъществяване на СБКО се прилагат специфичните разпоредби за системата на средното образование.

  ал. 3. Членовете на училищния екип ползват привилегии, свързани с възможностите на училището, определени с решение на общото събрание.

  ГЛАВА ХІІ. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА

   

  Чл. 50. Специалната закрила на специалистите, служителите и работниците е в съответствие с КТ глава 15 и Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда.

   

                                      ГЛАВА ХІІІ.

           I. ИЗМЕРЕНИЯТА НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

  Чл. 51 Тормозът в училище обхваща широк спектър от прояви. Това е явление със сериозни размери, което оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и поведението както на учениците, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват или наблюдават. Последиците от насилието в училище са особено тежки и продължителни и силно привличат общественото внимание.

  Чл. 52 Тормозът е специфичен вид насилие сред децата и е сред най - неуловимите форми на агресивно поведение и насилие. Не всеки акт на насилие е тормоз. Тормозът между връстниците е групов феномен. Случаите на тормоз се извършват в групова среда, в присъствието на други връстници и в отсъствието на възрастни.  Професор Дан Олвеус определя тормоза като „повтарящи се във времето негативни действия от страна на един или повече ученици, когато някой умишлено причинява или опитва да причини травма или дискомфорт на друго дете чрез физически контакт, чрез думи или по друг начин.“

  Чл. 53 Тормозът, независимо от това как се упражнява, е много сериозно, оставащо травматично действие, защото тормозеният не може да се защити със собствени усилия. Тормозът не спира от само себе си, без външна намеса.

  Чл. 54. Училищната политика се реализира на равнище училище и на равнище клас, съгласно Механизма за противодействие на тормоза и Плана на коодинационния съвет за справяне с тормоза, като на всяко едно от тези равнища се осъществяват дейности по превенция и интервенция (реакция).

  ГЛАВА ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

   

  Чл. 55. Прекратяването на трудовото правоотношение между директора и член на училищния екип е в съответствие с КТ, глава ХVІ.

  ГЛАВА ХV. ТРУДОВИ СПОРОВЕ

   

  Чл. 56. Трудовите спорове между директора и членове на персонала се уреждат в съответствие с КТ, глава ХVІІІ.

  ГЛАВА ХVІ. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

   

  Чл. 57, ал. 1. Всеки работник и служител на училището има право на свободен достъп до своето работно място в рамките на установеното работно време.

  ал. 2. Всеки работник и служител има право на достъп до своето работно място и в извънработно време с разрешение на директора на училището.

  ал. 3. С прекратяването на трудовото правоотношение с работник и служител, той придобива статута на външно лице и има право на достъп до училището при спазване на установения за външни лица пропускателен режим.

  Чл. 58, ал. 1. Води се и се поддържа дневник на посещенията на външните лица, в който се регистрират: име, презиме, фамилия на лицето; час на влизане; час на излизане; подпис на дежурния портиер.Дежурството се осъществява от обслужващия персонал по график за месеца.

  ал. 2. Външните лица, посещаващи директора и останалите специалисти с ръководни функции по различни поводи, се пропускат след разрешение/съгласие на съответното длъжностно лице.

  Чл. 59. Детайлизираните правила за достъп до сградата и определени работни помещения и основните изисквания и реда за про­пускане и престояване на ра­ботниците и служителите, учащите се, родителите, гражданите и МПС на територията на училището, внасянето на обемисти багажи/товари, както и изнасянето на материални активи от сградата и района са разписани в Правилника за пропускателния режим.

   

  ГЛАВА ХVІІ. ПРОТИВОПОЖАРЕН РЕЖИМ

   

  Чл. 60, ал. 1 Всеки работник и служител в училището трябва да бъде запознат с инструкциите и правилата за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ) и евакуационните планове.

  ал. 2. В ежедневната си дейност всеки служител трябва да изпълнява точно и своевременно противопожарните правила и инструкции и да следи за тяхното изпълнение от други лица.

  ал. 3. Всеки служител трябва да знае местата на противопожарните уреди, осигуряващи пожарната безопасност на работното му място и начините на действие с тях.

  ал. 4. Забранява се използването на противопожарните уреди и средства за други цели освен за гасене на пожар.

  ал. 5. В края на работното време всеки служител трябва да проверява и оставя в пожаробезопасно състояние своето работно място, като изключи всички електрически уреди, които не са с денонощен режим на работа.

  ал. 6. Забранява се използването на технически неизправни уреди и съоръжения, както и на допълнителни нагревателни и отоплителни уреди.

  ал. 7. Забранява се самостоятелното извършване на ремонти по офис техниката.

  ал. 8. В складовите помещения материалите да се оставят на безопасно разстояние от ел. табла, не по-малко от 1 м, а оборудването и осветителните тела – на не по-малко от 30 см.

  ал. 9. При спиране на електрическия ток да не се използват запалки, свещи и други средства с открит пламък.

  ал. 10. Всеки, който със своето действие или бездействие наруши правилата по пожарна и аварийна безопасност носи отговорност съгласно КТ и специалните нормативни актове.

   

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   

  § 1. Този правилник е в сила до приемането на друг.

  § 2. Изменения и допълнения на този правилник се правят от директора на училището след обсъждане със синдикалната организация в училището, за което директорът им отправя покана.

  § 3.ПВТР е утвърден със заповед № РД 18 – 422/ 13. 09. 2018 г. на директора на училището и е задължителен за спазване от всички работници и служители в училището.

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

  УТВЪРЖДАВАМ:

  Николина Маркова - директор

   

  Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна 2018/2019 година

  I.Общи положения

  1.Самостоятелната форма на обучение се организира за лица:

  - навършили 16 години по желание

  - наказани по чл. 199, ал. 1, т.5 от ЗПУО

  Необходими документи:

  а/ Заявление до Директора на СУ „Асен Златаров”за записване в самостоятелна форма или желаещ да продължи обучението си в тази форма на обучение през настоящата учебна година , което се входира в срок до 14.09. включително и/ или до 20 дни преди началото на всяка сесия

  б/ Удостоверение за завършен клас, ако не се е обучавал в СУ „Асен Златаров”

  в/ Учебната година започва на 15.09. и приключва на 15.09.следващата година,

  г/ Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в съответната учебна година се счита за преустановил обучението си по собствено желание

  д/ Заповед на директора за наложено наказание по чл. 199, ал.1 т.5 от ЗПУО

  II.  Задължителна общообразователна подготовка

  1 Учениците се обучават по утвърдени за дневна форма на обучение учебни планове

  2.Учениците се готвят самостоятелно, като имат право да посещават консултациите по различните учебни предмети, според графика за консултации, утвърден от Директора, получават конспекти от учителите по съответния предмет , ползват училищната библиотека.

  III.Изпити в процеса на обучение

  1. Учениците се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, съгласно чл.25,ал. 1, т.4 от Наредба № 3 /15.04 2003г.за системата на оценяване,  чл. 23 – чл. 34 и чл(38 от Наредба № 11/ 20. 09. 2016 година за оценяване на резултатите от обучението на учениците според утвърдените учебни планове.

  2. Изпитите се провеждат съгласно изискванията по чл.29б, ал.2 от Наредба № 3 и № 11 за системата на оценяване   - писмен, устен и практически.

  3. Писмените изпити са с времетраене три астрономически часа за учениците от гимназиален етап , по два астрономически часа - за прогимназиален етап.

  4.Практическите изпити с продължителност три астрономически часа.

  5.Устните изпити- не повече от 30 минути

  6.Изпита по чужд език е в две части - писмен и устен.

  7 .Изпита по информатика и информационни технологии е в две части - писмен и практически.

  8.Изпита по ФВС е практически .

  9. Изпита по Музика и Изобразително изкуство V-VIII е писмен и практически,IXклас -писмен

  10. Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части е средноаритметична от оценките, поставени във всяка част.

  11. Ученици, които имат оценка слаб 2 по учебен предмет от ЗП или ЗИП на редовна и поправителни сесии, или не са се явили, повтарят класа.

  12. Ученик, подал заявление и записан в самостоятелна форма на обучение за съответната учебна година, но не  не се явявал на изпити, се счита за преустановил обучението си за съответната учебна година.

  IV. Организация на учебния процес

  1. Учениците се явяват на една редовна сесия през учебната година и две поправителни сесии. Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците януари, юни и септември.

  1-ва редовна сесия от 10.10.2018г. до 30.01.2019 г.вкл.

  1 -ва поправителна сесия от 01.04.2019 г. до 01.05.2019 г.вкл.

  2-ра поправителна сесия от 10.08.2019 г. до 11.09.2019 г.вкл.

  2. Получилите слаби оценки по учебен предмет от ЗП,ЗИП и избираеми учебни часове на редовните и поправителни сесии повтарят класа, като се явяват само на поправителни изпити през следващите сесии при спазване на посочения по - горе ред.

  3.Ученици, който не са се явили по даден предмет и повтарят класа имат право да се явяват и на редовна сесия на предметите, на които не са се явили предходни години.

  4.При промяна на учебния план, по който са се обучавали, прекъсналите ученици задължително се явяват на приравнителни изпити за изравняване с новия учебен план.

  Резултатите от обучението на учениците се отразява в книга за резултатите на учениците  и в личен картон на ученика в самостоятелна форма на обучение

  V. Приключване на пълния курс на обучение

   Държавни зрелостни изпити

  1. След успешно приключване на целия курс на обучение, учениците подават заявление за явяване на държавни зрелостни изпити за получаване на диплома за средно образование в срокове, определени със заповед на Министъра на МОН

  2.Държавните зрелостни изпити са два задължителни и трети, който е по желание на ученика.

  Първият задължителен ДЗИ е по БЕЛ, втория задължителен -по предмет от общообразователната подготовка по избор на ученика. ДЗИ се провеждат съгласно изискванията на чл.24 от ЗНП и Наредба № 3 /17.05.2004г за организацията и провеждането на ДЗИ. След успешното им полагане учениците получават диплома за средно образование.

  3.Неуспешно положилите ДЗИ, по свое желание могат да получат удостоверение за завършен XII клас.

  4.Учениците се явяват на неограничен брой изпитни сесии до успешно полагане на изпитите.

  5.Оценките от ДЗИ са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

   

  Настоящият правилник  е неразделна част от Правилника за устройството и дейността на училището. 

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

  УТВЪРДИЛ:

   НИКОЛИНА МАРКОВА - Директор

  Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферaтa на образованиетo и е разработен въз основа на Раздел III, 1.1. на Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол  към Закона за държавния вътрешен финансов  контрол.

  Етичният кодекс  за работа с деца има за цел:

  1. Да представи основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика.
  2. Да утвърди волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност.
  3. Да насочи поведението и подпомогне работещите с деца в решаването на етични казуси, които срещат в своята практика.
  4. Да очертае моралните отговорности на работещите с деца към детето, към семейството, помежду им и към обществото.

  Раздел І 

  Основни положения
  Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

  Чл.1. Детството е изключително важен период от живота на човека.

  Чл.2. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

  Чл.3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

  Чл.4. На всяко дете е гарантирано правото на свобода на изразяване на мнение, свобода на мисълта, съвестта и религията, формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно.
  Чл.5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо и друго насилие или форми на въздействие.
  Чл.6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

  Чл.7. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето.
  Чл.8. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

  Чл.9. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.

  Раздел ІІ       

  Морални отговорности към детето

  Чл.10. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

  Чл.11. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.

  Чл.12. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.

  Чл.13. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.

  Чл.14. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички  въпроси от негов интерес.

  Чл.15. Да работим в най-добрия интерес на детето.

  Чл.16. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

  Чл.17. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционалното му здраве и развитие.

  Чл.18. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

  Чл.19. Да познаваме симптомите на насилие над детето – физическо, сексуално, вербално и емоционално. Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.

  Чл.20. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.

  Чл.21. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действие за закрила на детето.

  Чл.22. Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по закрила на детето.

   

  Раздел ІІІ 

  Морални отговорности към семейството

  Чл.23. Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

  Чл.24. Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да вземе решение за своите деца.

  Чл.25. Да информираме семейството за всички решения, отнасящи се до детето и, когато е подходящо, да го включваме във вземането на такива решения.

  Чл.26. Да зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с детето.

  Чл.27. Да информираме родителите за изследователските проекти, включващи техните деца и да се стремим да им даваме възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина. Да не позволяваме и да не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

  Чл.28. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не влизаме в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.

  Чл.29. Да осигуряваме конфиденциалност на информацията и да зачитаме правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато имаме основания да считаме, че благополучието на детето е в риск.

  Чл.30. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

  Чл.31. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, да се работи открито, споделяйки наблюденията за детето, за да  се помогне на всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно да се въздържаме от вземане страна в конфликта.

   

  Раздел ІV

  Морални отговорности към колегите

  Чл.32. Да се изграждат и поддържат отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

  Чл.33. Да се обменя информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

  Чл.34. Да се  работи за утвърждаване собствения и на колегите  авторитет, като се въздържа от действия, които биха уронили престижа на професията и да се проявява нетърпимост към подобни действия.

  Чл.35. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.

  Чл.36. Да се въздържат от необективни съждения за колегите и тяхната работа, но може да се  прави обоснована критика

  Чл.37. В своята дейност служителите се отнасят с уважение към колегите си от други учебни заведения в България и чужбина и осъществяват партньорство с тях, добронамерено и коректно.

   

  Раздел V 

  Морални отговорности към обществото

  Чл.38. Да се работи за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

  Чл.39. Да се работи за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

  Чл.40. Да се съдейства за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

  Чл.41. Да се  работи за популяризиране правата на децата, както и за повишаване на чувствителността на обществото към нарушаването им.

  Чл.42. Да се работи за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и да се противопоставя на тези, които го нарушават.

  Чл.43. При нарушения на някои от постановките да се докладва при спазване на следните правила:

  1.Да се изготвя доклад  до директора от засегнатото лице.

  2.Да се проведе разговор между засегнатите страни до изясняване на проблема.

  3.Да се предприемат действия за преодоляване на проблема.

  ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  • 1.При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.
  • 2.Контролът за спазване на нормите на настоящия Етичен кодекс се осъществява от Комисията по етика.
  • 3.Неразделна част от настоящия кодекс е процедурата за докладване на нарушенията му и за предприемане на последващи мерки.
  • 4.При първоначално назначаване на длъжност в учебното заведение непосредственият ръководител е длъжен да запознае новоназначения служител с разпоредбите на този кодекс в тридневен срок от постъпването му на работа.
  • 5.Всички учители и служители в училището са задължени детайлно да познават и спазват настоящите текстове в Етичния кодекс.
  • 6.Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване.

  Етичният кодекс е приет на заседание на ПС от 13. 09. 2018 г.

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                        НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                                       СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

                                                 

   

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 9 клас

                                                                        

   

   

  Учебна година:2018/ 2019

  Форма на обучение: Дневна

  Профил:” Природни науки”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 04. 09. 2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9 / 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 411 / 10. 09. 2018 г.

   

   

   

  II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

  Първи гимназиален етап

  ІХ клас

  Учебни седмици

  36

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  3

  108

   

  Чужд език – Английски език

  2

  72

   

  Чужд език – Френски език

  2

  72

  Математика

  3

  108

   

  Информационни технологии

  1

  36

   

  История и цивилизации

  2

  72

   

  География и икономика

  1

  36

   

  Философия

  1

  36

   

  Биология и гражданско образование

  1

  36

  Физика и астрономия

  1

  36

  Химия и опазване на околната среда

  1.5

  54

  Технологии и предприемачество

  2.5

  90

  Музика

  0.5

  18

   

  Изобразително изкуство

  0.5

  18

   

  Физическо възпитание и спорт

  2

  72

   

  Общо за раздел А

  24

  864

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  8

  288

   

  1.История и цивилизации

  2

  72

  2. География и икономика

  2

  72

  3. Биология и здравно образование

  2

  72

  4.Химия и опазване на околната среда

  2

  72

  Общо за раздел А + раздел Б

  32

  1152

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  136

   

   

   

   

                               -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  36

  1296

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 7 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Футбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 090-1038/27.07. 2004 година на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети  клас изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение  към заповедта.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                        НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                                       СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

                                                 

   

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 8 клас

                                                                        

   

   

  Учебна година:2018/ 2019

  Форма на обучение: Дневна

  Профил:” Предприемачески”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 04. 09. 2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9 / 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 411 / 10. 09. 2018 г.

   

   

   

  II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

  Първи гимназиален етап

  VIII клас

  Учебни седмици

  36

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  4

  144

   

  Чужд език – Английски език

  4

  144

   

  Математика

  3

  108

   

  Информационни технологии

  1

  36

   

  История и цивилизации

  2

  72

   

  География и икономика

  1

  36

   

  Философия

  1

  36

   

  Биология и гражданско образование

  1.5

  54

  Физика и астрономия

  1.5

  54

  Химия и опазване на околната среда

  1

  36

  Технологии и предприемачество

  2

  72

  Музика

  0.5

  18

   

  Изобразително изкуство

  0.5

  18

   

  Физическо възпитание и спорт

  2

  72

   

  Общо за раздел А

  25

  900

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  7

  252

   

  1.Български език и литература

  1

  36

  2.Информационни технологии

  2

  72

  3.История и цивилизации

  1

  36

  4. География и икономика

  1

  36

  5. Биология и здравно образование

  1

  36

  6.Химия и опазване на околната среда

  1

  36

  Общо за раздел А + раздел Б

  32

  1152

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  136

   

   

   

   

                               -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  36

  1296

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 7 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Футбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 090-1038/27.07. 2004 година на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети  клас изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение  към заповедта.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                       НИКОЛИНА МАРКОВА                                                 

                                               СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 7 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година:2018/ 2019

  Форма на обучение: Дневна

  Организация на учебния ден: целодневна

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 04. 09. 2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9 / 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 411 / 10. 09. 2018 г.

   

   

   

   

  II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Прогимназиален етап

  VІІ клас

  Учебни седмици

  36

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  5

  180

   

  Чужд език – Английски език

  3

  108

   

  Математика

  4

  144

   

  Информационни технологии

  1

  36

   

  История и цивилизации

  2

  72

   

  География и икономика

  2

  72

   

  Биология и здравно образование

  2

  72

  Физика и астрономия

  1.5

  54

  Химия и опазване на околната среда

  1.5

  54

  Музика

  1.5

  54

   

  Изобразително изкуство

  1.5

  54

   

  Технологии и предприемачество

  1

  36

   

  Физическо възпитание и спорт

  2

  72

   

  Общо за раздел А

  28

  1008

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  3

  108

   

  1.Български език и литература

  1

  36

  2.География и икономика

  1

  36

  3.Химия и опазване на околната среда

  1

  36

  Общо за раздел А + раздел Б

  31

  1116

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  136

   

                     -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  35

  1260

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Футбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 090-1038/27.07. 2004 година на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                       НИКОЛИНА МАРКОВА                                                 

                                               СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 6 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година:2018/ 2019

  Форма на обучение: Дневна

  Организация на учебния ден: целодневна

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 04. 09. 2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9 / 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 411 / 10. 09. 2018 г.

   

   

   

   

  II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Прогимназиален етап

  VІ клас

  Учебни седмици

  34

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  5

  170

   

  Чужд език – Английски език

  3,5

  119

   

  Математика

  4

  136

   

  Информационни технологии

  1

  34

   

  История и цивилизации

  2

  68

   

  География и икономика

  1,5

  51

   

  Човекът и природата

  2,5

  85

   

  Музика

  2

  68

   

  Изобразително изкуство

  2

  68

   

  Технологии и предприемачество

  1,5

  51

   

  Физическо възпитание и спорт

  2,5

  85

   

  Общо за раздел А

  27,5

  935

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  2,5

  85

   

  1.Български език и литература

  1

  34

  2.Информационни технологии

  1

  34

  3.История и цивилизации

  0.5

  17

  Общо за раздел А + раздел Б

  30

  1020

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  136

   

                     -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  34

  1156

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Футбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 090-1038/27.07. 2004 година на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети и клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                       НИКОЛИНА МАРКОВА                                                 

                                               СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 5 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година:2018/ 2019

  Форма на обучение: Дневна

  Организация на учебния ден: целодневна

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 04. 09. 2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9 / 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 411 / 10. 09. 2018 г.

   

   

   

  II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Прогимназиален етап

  V клас

  Учебни седмици

  34

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  5

  170

   

  Чужд език – Английски език

  3,5

  119

   

  Математика

  4

  136

   

  Информационни технологии

  1

  34

   

  История и цивилизации

  2

  68

   

  География и икономика

  1,5

  51

   

  Човекът и природата

  2,5

  85

   

  Музика

  2

  68

   

  Изобразително изкуство

  2

  68

   

  Технологии и предприемачество

  1,5

  51

   

  Физическо възпитание и спорт

  2,5

  85

   

  Общо за раздел А

  27,5

  935

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  2,5

  85

   

  1.Български език и литература

  1

  34

  2.Информационни технологии

  1

  34

  3.История и цивилизации

  0.5

  17

  Общо за раздел А + раздел Б

  30

  1020

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  136

   

                             -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  34

  1156

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „Баскетбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 090-1038/27.07. 2004 година на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до осми клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

  НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                              СЪГЛАСУВАЛ:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 3 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година: 2018/ 2019

  Форма на обучение:ДНЕВНА

  Организация на учебния ден:ЦЕЛОДНЕВНА

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 04. 09. 2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9/ 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 411 / 10. 09. 2018 г.

   

   

   

  I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Начален етап

  ІІІ клас

  Учебни седмици

  32

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  7

  224

   

  Чужд език- АЕ

  3

  96

  Математика

  3.5

  112

   

  Компютърно моделиране

  1

  32

   

  Човекът и обществото

  2

  64

  Човекът и природата

  1

  32

  Музика

  1.5

  48

   

  Изобразително изкуство

  2

  64

   

  Технологии и предприемачество

  1

  32

   

  Физическо възпитание и спорт

  2.5

  80

   

  Общо за раздел А

  24.5

  784

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  2.5

  80

   

  1.Български език и литература

  1.5

  48

  2.Математика

  1

  32

   

   

   

  Общо за раздел А + раздел Б

  26.5

  864

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  128

   

    „ Хор“ – сборна група І – ІV клас

  2

  64

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  30.5

  992

   

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Мини бастекбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

  НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                              СЪГЛАСУВАЛ:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 2 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година: 2018/ 2019

  Форма на обучение:ДНЕВНА

  Организация на учебния ден:ЦЕЛОДНЕВНА

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 04. 09. 2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9/ 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 411 / 10. 09. 2018 г.

   

   

   

  I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Начален етап

  ІІ клас

  Учебни седмици

  32

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  7

  224

   

  Чужд език- АЕ

  2

  64

  Математика

  3.5

  112

   

  Компютърно моделиране

   

   

  Човекът и обществото

   

   

  Човекът и природата

   

   

  Околен свят

  1

  32

  Музика

  2

  64

   

  Изобразително изкуство

  1.5

  48

   

  Технологии и предприемачество

  1

  32

   

  Физическо възпитание и спорт

  2

  64

   

  Общо за раздел А

  20

  640

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  3

  96

   

  1.Български език и литература

  1

  32

  2.Математика

  1

  32

  3. Информационни технологии

  1

  32

  Общо за раздел А + раздел Б

  23

  736

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  128

   

   „Хор“ – сборна група ІІ – ІV клас

  2

  32

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  27

  864

   

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Мини бастекбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                НИКОЛИНА МАРКОВА 

                                             СЪГЛАСУВАЛ:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

   

  за 1 клас

                                                                        

   

   

   

  Учебна година: 2018/ 2019

  Форма на обучение:ДНЕВНА

  Организация на учебния ден:ЦЕЛОДНЕВНА

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 04. 09. 2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9 / 05. 09. 2018 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 18- 411 / 10. 09. 2018 г.

   

   

   

  I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

   

   

  Начален етап

  І клас

  Учебни седмици

  32

  Раздел А – задължителни учебни часове

  Учебни предмети

  Седмичен брой учебни часове

  Годишен брой учебни часове

  Български език и литература

  7

  224

   

  Математика

  4

  128

   

  Околен свят

  1

  32

   

  Музика

  2

  64

   

  Изобразително изкуство

  2

  64

   

  Технологии и предприемачество

  1

  32

   

  Физическо възпитание и спорт

  2

  64

   

  Общо за раздел А

  19

  608

   

  Раздел Б – избираеми учебни часове

   

  Общ брой часове за раздел Б

  3

  96

   

  1.Български език и литература

  2

  64

  2.Математика

  1

  32

   

   

   

  Общо за раздел А + раздел Б

  22

  704

   

  Раздел В – факултативни учебни часове

   

  Максимален брой часове за раздел В

  4

  128

   

                            -

  -

  -

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

  26

  832

   

   

   

   

   

  ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

   

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

   

  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: „ Мини баскетбол” съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

   

  3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

   

  4. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в час на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение към заповедта

   

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ"  

  с. ГИГЕН общ. ГУЛЯНЦИ обл. ПЛЕВЕН

   

   

   

   

   

  Утвърдил: /Подпис и Печат/

   

  Директор

   

  /Николина Маркова/

   

   

   

  Г Р А Ф И К

   

  за провеждане на поправителна изпитна сесия - август  на учениците от самостоятелна форма на обучение V-ХІІ  клас за учебна 2017/2018 г., както следва:

   

   

   

  Изпит

  Дата

  Час

  Клас

  Продължителност

  Зала

   

  БЕЛ ЗП/ЗУЧ - писмен

  30.07.18г.

  08.30

  V, VІ, VІІ

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ, ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  БЕЛ-ЗИП/ИУ-писмен

  30.07.18г.

  12.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Математика ЗП/ЗУЧ-писмен

  31.07.18г.

  08.30

  V,VІ,VІІ

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство ЗП/ЗУЧ– писмен

  31.07.18г.

  12.30

  V,VI,VII,

   

  VІІІ,IX

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика ЗП/ЗУЧ-писмен

  01.08.18г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика-ЗИП/ИУЧ-писмен

  01.08.18г.

  12.30

  VІІ

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Психология и логика ЗП - писмен

  02.08.18г.

  08.30

  ІХ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Етика и право ЗП- писмен

  02.08.18г.

  08.30

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия- ЗП /ЗУЧ-писмен

  02.08.18г.

  08.30

  VІІІ,ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност ЗП-писмен

  02.08.18г.

  08.30

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗИП/ИУЧ

  02.08.18г.

  12.30

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗП/ЗУЧ писмен

  03.08.18г.

  08.30

  V,VІ,VII,

   

  VІІІ,IХ,

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Човекът и природата-ЗУЧ-писмен

  03.08.18г.

  12.30

  V,VІ,

  2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии ЗП-писмен

  03.08.18г.

  12.30

  VІІ

  2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗП/ЗУЧ–писмен

  06.08.18г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС ЗИП/ИУЧ-практически

  06.08.18г.

  12.30

  VІІІ,ХІ

  5.00 часа

   

  Физкултурен салон

   

  ФВС-ЗП/ЗУЧ-практически

  06.08.18г.

  12.30

  V,VІ,VІІ,

   

   

  3.00 часа

  Физкултурен салон

   

  Химия и ООС-ЗП/ЗУЧ-писмен

  07.08.18г.

  08.30

  VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗП/ЗУЧ-писмен

  07.08.18г.

  12.30

  VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество ЗУЧ-писмен

  08.08.18г.

  08.30

  V,VІ

   

  VІІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество ЗУЧ -практически

  08.08.18г.

  12.30

  V,VІ,

  VІІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  І ЧЕ:

  АЕ/РЕ– писмен

   

  09.08.18г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,IХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  І ЧЕ АЕ/РЕ –

  устен

  09.08.18г.

  12.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ,

  0.30 часа

   

  0.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗИП/ИУЧ-писмен

   

  10.08.18г.

  08.30

  V, VІ

   

  VІІІ, ІХ, ХІ, ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство ЗП/ЗУЧ-практически

  10.08.18г.

  12.30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,

  3.00 часа

   

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Физика и астрономия-ЗП/ЗУЧ-писмен

  13.08.18г.

  08.30

  VІІ

   

  VІІІ, ІХ, Х, ХІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС-ЗП/ЗУЧ-практически

  13.08.18г.

  12.30

  VІІІ,ІX,Х,ХІ,XIІ

  5.00 часа

  Физкултурен салон

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-писмен

  14.08.18г.

  08.30

  V,VІ,VІІ

   

  VІІІ, ІХ, Х

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-практически

  14.08.18г.

  12.30

  V, VІ, VІІ

   

  VІІІ, ІХ, Х

  3.00 часа

   

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  Психология и логика-ЗИП-писмен

  15.08.18г.

  08.30

  ІХ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Етика и право-ЗИП-писмен

  15.08.18г.

  08.30

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия-ЗИП-писмен

  15.08.18г.

  08.30

  ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност-ЗИП-писмен

  15.08.18г.

  08.30

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗП/ЗУЧ-практически

  15.08.18г.

  12.30

  V, VІ, VІІ, VІІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-писмен

  16.08.18г.

  08.30

  V, VІ

   

  VІІІ, Х, ХІ, ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

  36.

  Информатика-ЗП-писмен

  16.08.18г.

  08.30

  ІХ

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-практически

  16.08.18г.

  12.30

  V,VІ

   

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  3.00 часа

   

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  Информатика –ЗП-практически

  16.08.18г.

  12.30

  ІХ

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-писмен

  17.08.18г.

  08.30

  ІХ, Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-устен

  17.08.18г.

  12.30

  ІХ, Х

  00.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

  41

  Химия и ООС-ЗИП/ИУЧ

  20.08.18г.

  08.30

  VІІ

   VІІІ, XІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

   

   

   

  ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

  от  Детелин Христов Георгиев - ръководител на секция „Кибертормоз“ – Д3-КТ (6-9 клас)

   

         В изпълнение на трудов договор № 15 от 16.11.2016 г. и в качеството ми на ръководител на секция „Кибертормоз.”,  № Д3-КТ по проект „Да сбъднем мечтите си!”, BG05M2OP001-3.002-0004, за отчетния период от 01.04.2018г. до 30.06.2018г. извърших следното:

        Дейност №3 „Организиране и провеждане на дейности за създаване на благоприятна среда за пълноценна социализация и интеграция на учениците”.

        През периода са проведени  общо  3 /три/ броя занятия с учениците от секцията като са изработени 15 часа, подробно описани в приложените 3 броя файлове съгласно шаблона от ИСУН 2020 (Приложение № 10 от Ръководството за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на БФП по оперативни оси 2 и 3 на ОП НОИР).

         Особено интересна за учениците бе темата „Технически характеристики на съвременен персонален компютър“, защо в тази лекция „вдигнахме капака“ на компютъра и децата с възхищение откриха колко подреден, но едновременно с това е сложен е вътрешния двор на тази умна машина. Научиха кои са основните технически параметри на компютъра за да могат утре при огромното разнообразие от оферти и предложения за покупка на компютър, да могат да изберат оптималната. Акцентът по втората тема падна основно върху мобилните компютри и техните разновидности. Тук разбира се, учениците бяха в свои води, защото повечето от тях споделиха, че до този момент са сменили по 3-4 смартфони, 2-3 таблети, а повечето от тях вкъщи работят с лаптопи. Изключително приятно им бе да работят с предоставените ни по проекта 10 броя таблети, особено ползвайки скоростната Wi-Fi училищна мрежа. Надпреварваха се да споделят предимствата и недостатъците на мобилните устройства. По темата „Злонамерен софтуер. Превенция и защита“ учениците също участваха много активно, защото един сподели как самозаразил лаптопа си  отваряйки спам, друг как получавал редовно „фишинг съобщение“ за лотарийна печалба от 2 милиона долари и т.н. Повечето деца вече имаха вече болезнен опит от зловредният и злонамерен софтуер и бързаха да го изкажат, като бъдеща превенция на действията на приятелите си. Повечето ученици се убедиха колко важно и наложително е дори такова наглед безобидно нещо като сигурността на паролите ни, които трябва да е максимално разнообразни, достатъчно дълги и трудна за разбиване.

   

  ИЗГОТВИЛ – инж. Детелин ГЕОРГИЕВ

   

   

  ДОКЛАД

  от Елия Занкова Михайлова, ръководител на секция „Млад литератор”,

  клуб „Знания за промяна”  за периода 01.04.2018г. -  30.06.2018г.

   

   

            За отчетния период 01.04.2018г. -  30.06.2018г  бяха проведени 3 занятия по темите : Конкурс за стихотворения и есета,Създаване на електронна стихосбирка, Мултимедийно представяне „Моята любима книга”от глобалната тема Електронна стихосбирка.

         Основни моменти от учебното съдържание бяха: избор на стихотворения и есета, конкурс за най- добро стихотворение/ есе, различаване на жанровете на художествената литература, подбор на стихотворения по личен избор за създаване на електронната стихосбирка.

       Акцентира се върху креативността на учениците и умението да презентират готов продукт.С интерес подбираха информация от хартиен и от електронен носител.

         Изводите от проведените занятия са:

        Учениците мотивират  личната си позиция. Усъвършенстват езиковия усет. Владеят интонацията и пунктуацията в собствените текстове. Изграждат  навици за усет към словото и подбор. Възприемат художествената литература като ценност. Стремят се  към общуване с художествената литература. Развиват творческо въображение. Самостоятелно структурират. Заинтригуват възприемателя.

           

         Ръководител секция - Елия Михайлова

   

   

   

  Доклад за извършена работа

  от   Ели Стефанова Георгиева

    позиция: ръководител на ателие „Изобразително и приложно изкуство“,  № Д4-ИПИ-2

           В качеството ми на ръководител на ателие Изобразително и приложно изкуство през отчетния период от 01.04. 2018 г. до 29.06.2018 г. проведох три занятия с учениците  по темите Автопортрет и 24 май.

          Запознах учениците с пропорциите при  рисуване на човешко лице. Определихме основните етапи при изграждане на автопортрет . Разчертахме  помощна мрежа, върху която всеки ученик скицира своя фотография с молив.Нарисуваха своите автопортрети с моливи с различна мекота, сенки  и светлосенки ,а някои рисуваха и с бои.Темата им беше много забавна и много се смяха на портретите си.

  Обикновено автопортрета се изучава в художествената гимназия, а по-късно и в художествената академия. Това обаче не ни пречи да правим опити  да рисуваме автопортрети.Смятам, че за не професионалисти, автопортретите се  получиха  сполучливи, като за възрастта на нашите ученици.

         По темата  24 май  учениците с голям интерес подбираха елементите  и техниките за изработването  на  поздравитeлни картички, изрязваха, апликираха, лепиха, ползваха различните пънчове,получени по проекта. Разговаряхме за празника на Славянската писменост и култура и приноса на светите братя Кирил и Методий за  популяризира-нето на нашата азбука.

        През отчетния период, учениците развиха своята сръчност и творческо мислене. Изградиха способностите си  за естетически усет и  екипна работа. Доизградиха  уменията си  за работа по определена тема. Усъвършенстваха уменията си за самостоятелна работа и собствен избор. 

   

              Изготвил – Ели ГЕОРГИЕВА

   

   

   

  Доклад ЗА ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

  от Евгения Въткова Маркова

  по позиция: ръководител секция „Аз обичам природата”,  № Д3-П-2

  за периода 01.04.2018г.-30.06.2018г.

   

  За отчетния период 01.04.2018г.-30.06.2018г. проведох занятия на тема „Биосфера и екосистема“ със следните  теми :

   

  • Характеристика на биосферата като екосистема.
  • Иглолистната и широколистната гора като екосистеми
  • Други екосистеми на сушата.

   

       Основни моменти от учебното съдържание бяха избор на екосистеми,които  да се охарактеризират,избор на теми за рисунките и за есетата и изпълнение на поставените задачи,да описват общото  и различното между екосистемите,да правят характеристика  на биотичните и абиотичните фактори.

   

  С учениците се проведоха беседи за биосферата и нейните обвивки-атмосфера,хидросфера, литосфера, биосфера.С помощта на интернет се запознаха с абиотични и биотични фактори в  природните екосистеми-светлина, влага, температура, налягане, вятър и други. Разгледаха се различните взимоотношения между организмите-симбиоза, паразитизъм, хищничество, конкуренция. Учениците се научиха  да описват връзката между отделните екосистеми,общото и различното между тях,да определят особеностите на всяка екосистема.Могат да разпознават и описват етажността на растенията и животните и значението и за природата.

  Някои ученици направиха рисунки на екосистема по избор,описаха сухоземна или водна екосистема и разказаха за реки и интересни видове растения и животни.

  С учениците се проведе викторина,занимателни игри за затвърждаване на наученото за биосферата като живата обвивка на Земята.

   

  През отчетния период учениците развиха уменията за самостоятелна работа с предоставена литература по темата,за работа с интернет и извличане на информация по зададената тема.Усъвършенстваха уменията за прилагане на знанията при решаване на занимателни задачи и игри.При изпълнение на задачите развиха творческо въображение,умения за самостоятелна работа.

   

                    

   

                                                                                            Изготвил - Евгения Маркова

   

   

   

  ДОКЛАД

  за извършена рабата от Мирослава Парашкевова Николова

                             по позиция: ръководител секция „Спортни и занимателни игри срещу агресията” № Д3-СЗИ-2

           за периода 01.04.2018г.-30.06.2018г.

   

  За отчетния период 01.04.2018г.-30.06.2018г. проведох занятия на тема „Лека атлетика“и ,, Шахмат“ със следните  теми :

   

  • Бягане на средни разстояния. Щафетно бягане. Висок старт
  • Провеждане на състезание по лека атлетика
  • Подреждане на фигури в шахмата. Ходове

   

       Основни моменти от учебното съдържание бяха участието на учениците в лекоатлетическите бягания и по-конкретно бягането на средни разстояния и щафетното бягане. Започнаха и заниманията по шахмат със запознаването с отделните фигури  и подреждането им върху шахматната дъска.

     На учениците бе разяснено бягането на средни разстояния, начина и мястото на провеждането им. Заедно с това научиха и спецификата при щафетното бягане. Бяха отработени и двата вида бягания, като децата проведоха състезание по лека атлетика, а спортната надпревара беше част от него. По време на състезанието приложиха правилната техника на бягане, коригираха правилното дишане и работеха върху умората и издържливостта по време на бягането. Участие взеха и техните родители, което беше допълнителен стимул в честната и спортменска надпревара.   

     През отчетния период учениците се запознаха и с шахматната игра. Те започнаха разучаването и с разпознаването на фигурите и тяхното нареждане на дъската.

     При изпълнение на задачите развиха творческо въображение,умения за самостоятелна работа,отговорност и колективизъм. Учениците се запознаха с традициите в двата вида спорт и успехите на наши спортисти, медалисти от различни състезания в страната и в чужбина.

   

                 

                                                                                            Изготвил -  Мирослава Николова         

   

   

                 

                                                                                                          

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  е-mail: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

  Прием за осми клас за 2018/2019 г. - 26 ученици

  Профил „ Предприемачески” без разширено изучаване на английски език

   

  I.Профилиращи предмети:

  1. Предприемачество;
  2. География и икономика.

   

  II. Балообразуване:

  -          НВО БЕЛ – 100 х 2 = 200 т.;

  -          НВО Математика – 100 х 2 = 200 т.;

  -          БЕЛ от свидетелството за основно образование – 50 х 1 = 50 т;

  -          Георгафия и икономика от свидетелството за осн. образование – 50 х1 = 50 т.

  Общо 500 точки.

   

  III.График за приемане на документи след 7 клас:
  Подаване на документи за участие в приема - от 20.06 - 26.06.2018 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - 03.07.2018 г.
  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране - 04.07-06.07.2018 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - 12.07.2018 г.
  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране : 13.07-17.07.2018 г.
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране - 19.07.2018 г
  Подаване на документи за трети етап на класиране - 20.07-24.07.2018 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране -  26.07.2018г.
  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07-30.07.2018 г.
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - 02.08.2018 г
  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - до 11.09.18г

   

  СУ „ Асен Златаров” с. Гиген разполага с:

  Много добре обзаведени класни стаи
  Висококвалифицирани преподаватели
  Модерни компютърни кабинети с Интернет
  Стая за  занимания по интереси
  Физкултурен салон
  Училищен стол с безплатно столово хранене
  Безплатен транспорт
  Възможност за участие в клубове по интереси и спортни клубове

  Възможност за участие в проектни дейности.

   

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

   

  Г Р А Ф И К

   

  за провеждане на априлска изпитна сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение V-ХІІ  клас за учебна 2017/2018 г., както следва:

   

  Изпит

  Дата

  Час

  Клас

  Продължителност

  Зала

   

  БЕЛ ЗП - писмен

  26.03.18 г.

  1. 30

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ, ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  БЕЛ-ЗИП/ИУЧ

  26.03.18 г.

  13.00

  V,VІ,VІІ,

   

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Математика ЗП-писмен

  27.03.18 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ

   

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство – писмен

  27.03.18 г.

  14.00

  V,VI,VII,

  VІІІ,IX

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика ЗП-писмен

  28.03.18 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  География и икономика-ЗИП/ИУЧ-писмен

  28.03.18 г.

  14.00

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Психология и логика ЗП - писмен

  29.03.18 г.

  08.30

  ІХ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Етика и право ЗП- писмен

  29.03.18 г.

  08.30

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия- ЗП /ЗУЧ-писмен

  29.03.18 г

  08.30

  VІІІ,ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност ЗП-писмен

  29.03.18 г

  08.30

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗИП/ИУЧ

  29.03.18 г.

  14.00

  VІІІ,Х,ХІ,ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗП писмен

  30.03.18 г.

  08.30

  V,VІ,VII,

  VІІІ,IХ,

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Човекът и природата-ЗП-писмен

  30.03.18 г.

  13.30

  V,VІ,

  2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии-писмен

  30.03.18 г.

  13.30

  VІІ

  2.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  История и цивилизация-ЗП–писмен

  02.04.18 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС ЗИП/ИУЧ-практически

  02.04.18 г.

  12.00

  VІІІ,ХІ

  5.00 часа

   

  Физкултурен салон

   

  ФВС-ЗП-практически

  02.04.18 г.

  12.00

  V,VІ,VІІ,

   

   

  3.00 часа

  Физкултурен салон

   

  І ЧЕ:

  АЕ/РЕ– писмен

   

  03.04.18 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,IХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  І ЧЕ АЕ/РЕ –

  устен

  03.04.18 г.

  12.00

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ,

  0.30 часа

  0.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Физика и астрономия-ЗП-писмен

  04.04.18 г.

  08.30

  VІІ

  VІІІ,ІХ,Х,ХІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ФВС-ЗП-практически

  04.04.18 г.

  13.00

  VІІІ,ІX,Х,ХІ,XIІ

  5.00 часа

  Физкултурен салон

   

  История и цивилизация-ЗИП/ИУЧ-писмен

  05.04.18 г.

  08.30

  V,VІ,

  VІІІ,ІХ,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Изобразително изкуство-практически

  05.04.18 г.

  12.00

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ,

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Химия и ООС-ЗП-писмен

  10.04.18 г.

  08.30

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Биология и ЗО-ЗП-писмен

  10.04.18 г.

  14.00

  VІІ,

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество-писмен

  11.04.18 г.

  08.30

  V,VІ

  VІІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Технологии и предприемачество-практически

  11.04.18 г.

  14.00

  V,VІ,

  VІІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-писмен

  12.04.18 г.

  08.30

  V,VІ ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗП/ЗУЧ-практически

  12.04.18 г.

  13.00

  V,VІ ,VІІ

  VІІІ,ІХ,Х

  3.00 часа

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  Психология и логика-ЗИП-писмен

  13.04.18 г.

  08.30

  ІХ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Етика и право-ЗИП-писмен

  13.04.18 г.

  08.30

  Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Философия-ЗИП-писмен

  13.04.18 г.

  08.30

  ХІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Свят и личност-ЗИП-писмен

  13.04.18 г.

  08.30

  ХІІ

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-писмен

  16.04.18 г.

  08.30

  V,VІ

  VІІІ,,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ИТ-ЗИП/ИУЧ-практически

  16.04.18 г.

  13.30

  V,VІ

  VІІІ,,Х,ХІ,ХІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-писмен

  17.04.18 г.

  08.30

  ІХ,Х

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  ІІ ЧЕ АЕ/ФЕ-устен

  17.04.18 г.

  14.00

  ІХ,Х

  00.30 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Информатика-ЗП-писмен

  18.04.18 г.

  08.30

  ІХ

   

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Информатика –ЗП-практически

  18.04.18 г.

  14.00

  ІХ

  5.00 часа

  Комп.кабинет

   

  Химия и ООС-ЗИП/ИУЧ

  19.04.18 г.

  08.30

  VІІ

  VІІІ,XІІ

  2.00 часа

  3.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

  Музика-ЗП-практически

  19.04.18 г.

  13.00

  V,VІ,VІІ,

  VІІІ

  3.00 часа

  5.00 часа

  Дейности по интереси/Зала 104

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   З А П О В Е Д

  № РД 18 - 208/ 20.03.2018 г.

   

  На основание чл. 143 ал. 1,  чл.259 от ЗПУО и чл. 42 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр.46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от26.09.2017 г. Издадена от министъра на образованието и науката  и становище на Обществения съвет

   

  ОПРЕДЕЛЯМ:

  Училищен план - прием за учебната 2018/ 2019 година както следва:

  І. Класове:

   

  Клас

   Паралелки

  Профил

  Минимална бройка

  Максимална бройка

  Първи

  1

  Непрофилирана подготовка

  16

  22

  Пети

  1

  Непрофолирана подготовка

  18

  26

  ІІ. Критерий за приемане:

  1.ІІ. Първи клас:

  - Децата да са навършили 7 години в годината на записване;

  - Дацата да са посещавали ДГ;

  - Заявление от родителя;

  - Удостоверение за завършена подготвителна група от ДГ.

  - При голям брой кандидати за прием в І клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

  - дете с трайни увреждания над 50%;

  - дете с двама починали родители;

  - други деца от семейството, обучаващи се в училището;

              2. ІІ. Пети клас:

                   - Учениците да са завършили успешно четвърти клас;

                   -  Да имат удостоверение за завършен четвърти клас;

                - Заявление от родителя за записване на ученика в пети  клас.

               -  При голям брой кандидати за прием в V клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

               -  дете с трайни увреждания над 50%;

               -   дете с двама починали родители;

               -  други деца от семейството, обучаващи се в училището;

           III. Срок за записване.

          1.III. В първи клас:

               – за първо класиране: от 30. 05. 2018 г. – до 15. 06. 2018 г.

               – за второ класиране: от 15. 06. 2018 г. – до 20. 06. 2018 г.

        При наличие на свободни места записването на първокласници продължи до   15.09.2018 година.

          Местата на незаписаните деца в посочените срокове се считат за свободни.    

         Обявяване на резултатите с приетите ученици  от първо и второ класиране –  на видно място в училище.

            2.III. В пети клас.    

                - за първо класиране от 04. 06. 2018 – до 08. 06. 2018 г.

                - за второ класиране от 11. 06. 2018- до 15. 06. 2018 г.

  При наличие на свободни места записването на ученици в пети клас може да продължи до 15. 09. 2018 година.

  Местата на незаписаните деца в посочените срокове се считат за свободни.    

  Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо и второ класиране –  на видно          място в училище.

           ІV. Организиране на целодневна организация на учебния процес.

   

   За учебната 2018/ 2019 година целодневна организация на учебния процес ще се осъществява за всички ученици от І – VІІ клас, след подадено заявление от родителя до 15. 06. 2018 година.

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

   

  Директор на СУ „ Асен Златаров” с. Гиген

   

   

   СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

   

  Г Р А Ф И К

   

   

  за провеждане на януарска изпитна сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение

  в V-ХІІ  клас за учебна 2017/2018 г., както следва:

                                                                                                                                                                                  

   

   

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

                Директор на СУ „ Асен Златаров” с. Гиген

   

   

   

   

  Средно училище „Асен Златаров” село Гиген,община Гулянци,област Плевен

  Email:sou  gigen@abv.bg;тел.06562/2123;0878711842

            

   

  Утвърждавам:

   

  Николина Маркова

   

  Директор на СУ”Асен Златаров”

   

   

  График за провеждане на консултации с ученици за учебната 2017/2018година

   

                                                                                  

  Учител

  Учебен предмет

  Ден

  Стая

  Час

   

  М.Георгиева

  НУП

  Понеделник

  Стая І клас

  11.30-12.05

  2.

  В.Николова

  НУП

  Четвъртък

  Ком. Кабинет

  12.20-12.55

   

  Зоя Фашева

  НУП

  Вторник

  Ком. Кабинет

  12.20-13.00

   

  Ем.Йорданова

  НУП

  Сряда

  Стая ІV клас

  13.00-13.40

   

  Е.Михайлова

  БЕЛ

  Четвъртък

  Ком.

  Кабинет

  13.00-13.40

   

  П.Монова

  История и цивилизация

  Петък

  Стая VІІІ клас

  13.00-13.40

   

  Д.Пейчева

  АЕ

  Петък

  Ком. Кабинет

  13.00-13.40

   

  Й.Николова

  География и икономика

  Понеделник

  Стая

  ХІ клас

  13.50-14.30

   

  Л.Георгиева

  БЕЛ

  Сряда

  Стая VІІІ клас

  14.00-14.40

   

  Евг.Маркова

  Биология и ЗО

  Четвъртък

  Стая VІІ клас

  13.00-13.40

   

  Ели Георгиева

  ХООС

  Понеделник

  Стая ІХ клас

  13.00-13.40

   

  Д Георгиев

  ИТ

  Понеделник

  Ком. Кабинет

  14.00-14.40

   

  Катя Гечевска

  Математика

  Вторник

  Стая І клас

  13.00-14.40

   

  Д. Мушатов

  История и цивилизация

  Понеделник

  Стая ХІІ клас

  13.50 – 14.30

   

  М.Николова

  Руски език

  Сряда

  Ком. кабинет

  14.55– 15.35

   

   

   

   

  Средно училище „Асен Златаров” село Гиген,община Гулянци,област Плевен

  Email:sou  gigen@abv.bg;тел.06562/2123;0878711842

            

   

  Утвърждавам:

   

  Николина Маркова

   

  Директор на СУ”Асен Златаров”

   

   

  График за провеждане на консултации с ученици за учебната 2017/2018година

   

                                                                                  

  Учител

  Учебен предмет

  Ден

  Стая

  Час

   

  М.Георгиева

  НУП

  Понеделник

  Стая І клас

  11.30-12.05

  2.

  В.Николова

  НУП

  Четвъртък

  Ком. Кабинет

  12.20-12.55

   

  Зоя Фашева

  НУП

  Вторник

  Ком. Кабинет

  12.20-13.00

   

  Ем.Йорданова

  НУП

  Сряда

  Стая ІV клас

  13.00-13.40

   

  Е.Михайлова

  БЕЛ

  Четвъртък

  Ком.

  Кабинет

  13.00-13.40

   

  П.Монова

  История и цивилизация

  Петък

  Стая VІІІ клас

  13.00-13.40

   

  Д.Пейчева

  АЕ

  Петък

  Ком. Кабинет

  13.00-13.40

   

  Й.Николова

  География и икономика

  Понеделник

  Стая

  ХІ клас

  13.50-14.30

   

  Л.Георгиева

  БЕЛ

  Сряда

  Стая VІІІ клас

  14.00-14.40

   

  Евг.Маркова

  Биология и ЗО

  Четвъртък

  Стая VІІ клас

  13.00-13.40

   

  Ели Георгиева

  ХООС

  Понеделник

  Стая ІХ клас

  13.00-13.40

   

  Д Георгиев

  ИТ

  Понеделник

  Ком. Кабинет

  14.00-14.40

   

  Катя Гечевска

  Математика

  Вторник

  Стая І клас

  13.00-14.40

   

  Д. Мушатов

  История и цивилизация

  Понеделник

  Стая ХІІ клас

  13.50 – 14.30

   

  М.Николова

  Руски език

  Сряда

  Ком. кабинет

  14.55– 15.35

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ с.Гиген

   

   

   

  Правилник

   

  за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение     за учебна 2017/2018 година

   

   

   

  I.Общи положения

   

  1.Самостоятелната форма на обучение се организира за лица:

   

  - навършили 16 години - по желание

   

  - наказани по чл. 199, ал. 1, т.5 от ЗПУО

   

  Необходими документи:

   

  а/ Заявление до Директора на СУ „Асен Златаров”за записване в само-стоятелна форма или желаещ да продължи обучението си в тази форма на обучение през настоящата учебна година, което се входира в срок до 14.09. включително.

   

  б/ Удостоверение за завършен клас, ако не се е обучавал в СУ „Асен Злата-ров”Гиген.

   

  в/ Учебната година започва на 15.09 и приключва на 15.09 следващата година.

   

  г/ Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в съответната учебна година се счита за преустановил обучението си по соб-ствено желание.

   

  д/ Заповед на директора за наложено наказание по чл. 199, ал.1 т.5 он ЗПУО

   

   

   

  II.  Задължителна общообразователна подготовка

   

  1 Учениците се обучават по утвърдени за дневна форма на обучение учебни планове

   

  2.Учениците се готвят самостоятелно, като имат право да посещават консул-тациите по различните учебни предмети, според графика за консултации, утвърден от Директора, получават конспекти от учителите по съответния предмет, ползват училищната библиотека.

   

   

   

  III.Изпити в процеса на обучение

   

  1. Учениците се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, съгласно чл.25,ал. 1, т.4 от Наредба № 3 /15.04 2003г.за системата на оценяване,  чл. 23 – чл. 34 и чл(38 от Наредба № 11/ 20. 09. 2016 година за оценяване на резул-татите от обучението на учениците според утвърдените учебни планове.

   

  2. Изпитите се провеждат съгласно изискванията по чл.29б, ал.2 от Наредба № 3 и № 11 за системата на оценяване   - писмен, устен и практически.

   

  3. Писмените изпити са с времетраене три астрономически часа за учениците от гимназиален етап , по два астрономически часа - за прогимназиален етап.

   

  4.Практическите изпити с продължителност три астрономически часа.

   

  5.Устните изпити - не повече от 30 минути

   

  6.Изпита по чужд език е в две части - писмен и устен.

   

  7 .Изпита по информатика и информационни технологии е в две части - писмен и практически.

   

  8.Изпита по ФВС е само практически.

   

  9. Изпита по Музика и Изобразително изкуство V-VIII е писмен и практически, а в IXклас – писмен.

   

  10. Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части е средно-аритметична от оценките, поставени във всяка част.

   

  11. Ученици, които имат оценка слаб 2 по учебен предмет от ЗП или ЗИП на редовна и поправителни сесии, или не са се явили, повтарят класа.

   

  12. Ученик, подал заявление и записан в самостоятелна форма на обучение за съответната учебна година, но не  се явявал на изпити, се счита за преуста-новил обучението си за съответната учебна година.

   

   

   

  IV. Организация на учебния процес

   

  1. Учениците се явяват на една редовна сесия през учебната година и две поправителни сесии. Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците януари, юни и септември.

   

  1-ва редовна сесия от 10.01.2018г. до 30.01.2018 г.вкл.

   

  1-ва поправителна сесия от 01.04.2018 г. до 01.05.2018 г.вкл.

   

  2-ра поправителна сесия от 10.08.2018 г. до 11.09.2018 г.вкл.

   

  2. Получилите слаби оценки по учебен предмет от ЗП,ЗИП и избираеми учеб-ни часове на редовните и поправителни сесии повтарят класа, като се явяват само на поправителни изпити през следващите сесии при спазване на посо-чения по-горе ред.

   

  3.Ученици, който не са се явили по даден предмет и повтарят класа имат пра-во да се явяват и на редовна сесия на предметите, на които не са се явили предходни години.

   

  4.При промяна на учебния план, по който са се обучавали, прекъсналите ученици задължително се явяват на приравнителни изпити за изравняване с новия учебен план.

   

  Резултатите от обучението на учениците се отразява в книга за резултатите на учениците  и в личен картон на ученика в самостоятелна форма на обучение.

   

   

   

  V. Приключване на пълния курс на обучение

   

   Държавни зрелостни изпити

   

  1. След успешно приключване на целия курс на обучение, учениците подават заявление за явяване на държавни зрелостни изпити за получаване на дипло-ма за средно образование в срокове, определени със заповед на Министъра на МОН.

   

  2.Държавните зрелостни изпити са два задължителни и трети, който е по желание на ученика.

   

  Първият задължителен ДЗИ е по БЕЛ, втория задължителен - по предмет от общообразователната подготовка по избор на ученика. ДЗИ се провеждат съгласно изискванията на чл.24 от ЗНП и Наредба № 3 /17.05.2004г за орга-низацията и провеждането на ДЗИ. След успешното им полагане учениците получават диплома за средно образование.

   

  3.Неуспешно положилите ДЗИ, по свое желание могат да получат удосто-верение за завършен XII клас.

   

  4.Учениците се явяват на неограничен брой изпитни сесии до успешно пола-гане на изпитите.

   

  5.Оценките от ДЗИ са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

   

   

   

  Настоящият правилник  е неразделна част от Правилника за устройството и дейността на училището. 

   

   

   

   

   

  Едно незабравимо и красиво лято за учениците от СУ „ Асен Златаров

   

  Лятната ваканция за учениците от СУ „ Асен Златаров”с.Гиген беше изпълнено с много емоции и незабравими моменти. Благодарение на участието им в Проект BG05M2OP001-3.002-0004 „Да сбъднем мечтите си !”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получаващи международна закрила” учениците имаха възможност да посетят красивите курортни места: Рибарица, Априлци и к. к. „ Свети Константин и Елена”.

  През месец юни учениците от първи - четвърти клас и от седми и осми клас бяха на „зелено училище” в с. Рибарица в хотел” Света Екатерина”. В рамките на седем дни за тях бяха подсигурени много и разнообразни мероприятия: занимания с аниматор, разходки из планината, запознаване с различните видове растителност, посещение на исторически забележителности, лобното място на Бенковски, посещение на басейн, много спортни игри и тематични вечери: на таланта, на народните танците, карнавал.

  В началото на юли учениците от пети – седми клас за седем дни бяха в град Априлци в хотел „Панорама”. За тях лятото беше незабравимо с разходките из планината, до интересния светещ кръст и естествено басейнът, в който водата се подгряваше със соларни батерии.

  Благодарение на участието си в проекта някои от учениците от осми – десети клас за пръв път почиваха на море. За тях участието им в „ синьото море” в к. к. „ Свети Константин и Елена „ през месец август ще остане едно незабравимо лято, изпълнено със смях, нови запознанства и приятелства. По време на престоя си на морският бряг те спортуваха, плажуваха и се разхождаха. Вечерите бяха изпълнени с интересни и забавни игри под ръководството на аниматор. Запознаха се с техни връстници от България и Русия. Бяха впечатлени от спортният режим на почиващите от Русия ученици, спортисти в различни клубове. Посетиха интересни места в морската ни столица: морската градина, морска гара и др.

  За всички участници  в „зелените” и „синьо” училище емоциите преживени там ще останат неповторими спомени  завинаги в сърцата им.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

   

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

  УТВЪРДИЛ:

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

   

   

   

   

   

   

   

  ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

  НА   СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ» (2016-2020)

   

   

   

   

   

   

   

  Приет на педагогически съвет с Протокол № 13 от 11. 09. 2017 г.

   

   

   

  1. Цели, дейности и инструменти за реализация на  Стратегията за развитие на
  2. Планът за реализация на  Стратегията за развитие на СУ „ Асен Златаров” (2016-2020) е съгласуван с целите на Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”, Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година, Закона за предучилищното и училищно образование и конкретно с Държавните образователни стандарти по чл.22 от Закона.

   

  ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1:

   

  1.1.      РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА.

   

   

   

   

  Дейности

   

  Отговорни лица, институции и организации; срокове

  Финансиране

          Индикатори

  срок

   

  отговорник

  Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието

  1.1.

  Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието като национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в контекста на промените. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите образователни цели.

   

  Август 2016

   

  Директор

  не изисква средства

  Утвърден план за изпълнение на стратегическите цели. Актуализирани вътрешни правлиници.

  1.2.

  Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите.

   

  Срок

  Август 2016

   

   

  Директор,, председатели на постоянни комисии

  не изисква средства

  Актуализирани вътрешни нормативни актове

  Да

  Не.

  1.3.

  Изграждане на училищна система за качество.

   

  Март 2017

  Директор,

  Средства за консултанти

  Изградена система за качество

  Да

  Не

   

  1.3.1

  Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество.

   

  Февруари 2017

  Директор, пр. На комисии

  Средства за консултанти

  Разработен и утвърден училищен стандарт.

  -          Да

  -          Не

  Публикуване на интернет страницата на училището на вътрешна система за управление на качеството.

   

  1.3.2.

  Адаптиране на политики за постигането на образователните цели спрямо ЗПУО и стандартите./чл.174, ал.2,ЗПУО/

   

  Септември 2017

  Директор, председатели на постоянни комисии

  не изисква средства

  Разработени актуални вътрешни нормативни актове.

  -          Да

  -          Не

   

  1.3.3.

  Разработване на училищни учебни планове за всяка паралелка – всяка година. съгласно изискванията на Стандарта за учебния план, приемането им с решение на педагогическия съвет, съгласуване с обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 269, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.Утвърждаване от директора на училището.

  Септември 2017

  ПС- приемане

  Директор-утвърждаване

  не изисква средства

  Разработени и утвърдени училищни учебни планове – по паралелки за 1, 2, 5,6, 8 и 9  клас / за 2017-2018 год./

  -          Да

   

   

  1.3.4.

  Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището. /чл.19, ал.1 от Стандарта за организация на дейностите/

  Септември 2017

  Училищна комисия, ПС

  не изисква средства

  Разработена и утвърдена програма за целодневна организация / за 2017-2018 год.

  1.3.5.

  Изграждане на училищни екипи за:

  ü  подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

  ü  изграждане на позитивен организационен климат;

  ü  утвърждаване на позитивна дисциплина;

  ü  развитие на училищната общност

   

  Септември 2016

  ПС

  Екипи

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  не изисква средства

  1. Изградени училищни екипи за

  ü  подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

  ü  изграждане на позитивен организационен климат;

  ü  утвърждаване на позитивна дисциплина;

  ü  развитие на училищната общност. /за 2017-2018 год./

   

  1.3.6

   

   

   

  Предефиниране на политики, приоритети и ценности.

   

  Август 2017

  ПС

  не изисква средства

   

  1.3.6.1

  Ясно дефиниране на системата от индикатори за контрол и инспектиране на образователната институция

  Септември 2017

  Директор,Пед. съвет,

  не изисква средства

  Разработени индикатори за контрол и инспектиране на образователната

  1.3.6.2

  Запознаване със Стандарта за инспектиране и изготвяне на вътрешна система за ефективен мониторинг  и контрол. /

   

  2017

  Директор,учителиПед. съвет

  не изисква средства

   

  Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси

  2.1.

  Създаване на условия за участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти;

  2016, 2017,

  2018,

  2019,

  Директор,

  не изисква средства

  Осигурени помещения;

  Обучения;

  Техника;

  Други необходими ресурси.

  2.1.1.

  Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти.

   

  2016, 2017,

   

  ПС

  не изисква средства

  Изградени училищни екипи за разработване на проекти

  2.1.2

  Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти.

   

  2017,

  2018,

  2019,

  2020

  Комисия за квалификация

  Съгласно предвидените в бюджета 1%

  Проведени обучения на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти.

  2.2.

  Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета.

  Постоянен

  Директор,счетоводител,АСД

  Не изисква средства

   

  2.2.1.

  Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в образователната институция спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО:

  ü  Счетоводна политика на образователната институция.

  ü  Процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение, осъществяване на контрол и изпълнение

  ü  Процедура по осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции

  ü  Система за двоен подпис

  ü  Инструкция за вътрешния контрол във връзка с поемането на задължения и извършване на разход.

  ü  Инструкция за предварителния  контрол във връзка със завеждането и изписването на краткотрайни и дълготрайни активи

  ü  Работна инструкция за контрол върху общинската собственост.

  Февруари 2018

  Директор,счетоводител, АСД

  Не изисква средства

  Разработени и актуализирани документи по СФУК / за 2017-2018 год./

  -          Да

   

   

  2.2.3.

  Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна уредба

   

  Декември 2016 –февруари 2017 – спрямо Стандарта за финансиране

  Директор, счетоводител

  Не изисква средства

   Разработен и актуализиран бюджет от 01.01.2018 съгласно Стандарта за финансиране на институциите.

   

  2.2.4.

  Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извън бюджетните приходи.

  постоянен

  Директор, счетоводител,

  Не изисква средства

  1.Публикувани  на сайта на училището:

  -Бюджет на училището;

  -Отчети по тримесечия, полугодия и календарна година;

  2.Процедура за възлагане на обществена поръчка.

  3.Обществени поръчки на училището /хранене, ремонти, доставки и др./

  2.2.5.

  Разработване на процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства от дарения, спонсорство, наеми, проекти и др.

  Февруари

  2018

  Директор,счетоводител,

  не изисква средства

  Разработени процедури по постъпване и разходване на извънбюджетните средства

   

  2.3.

  Наличие на приходи на училището.

   

   

   

   

  2.3.1

  Осигуряване на инвестиции в образователната институция и тяхното законосъобразно, целесъобразно и икономично използване.

  постоянен

  Директор, счетоводител,

   

  Относителен % приходи от наеми, проекти, спонсорства дарения спрямо общия бюджет.

  2.3.2.

  Осигуряване на прозрачност на финансовото управление чрез публикуване на плана и отчета по бюджета, процедурите за обществени поръчки и др. финансови документи на интернет страницата на институцията;

  Януари 2018

  Директор, счетоводител,

  Не изисква средства

  Публикувани на сайта на училището:

   

  2.3.3.

  Привличане на алтернативни източници за финансиране от работа по проекти и програми, дарения, наеми, спонсорство и др..

   

  При възможност

  Директор, счетоводител, училищни комисии за разработване на проекти

  Не изисква средства

  Брой договори за привличане на алтернативни източници за финансиране.

   

  Дейност 3. Квалификация

  3.1.

  Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за педагогическите специалисти на вътрешно училищно ниво;

  Септември 2017

  Директор, ПС

  1% от бюджета или съгласно КТД

  -Относителен дял (%) на педагогическите специалисти, участвали през календарната година в продължаваща квалификация.

   -Относителен дял (%) на педагогическите спициалисти, участвали през календарната година в 16 учебни часа .

  -Относителен дял (%) на педагогическите специалисти, участвали през календарната година в дългосрочни обучения над 60 учебни часа по видове образователни институции.

  3.1.1.

  Запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Глава XIот Закона –„Учители, директори и други педагогически специалисти“ и повишаването на тяхната квалификация в Раздел три от същата глава.

  2016

  Директор,

  Не изисква средства

  Проведен педагогически. съвет и обучение на педагогическия екип

  Да

  Не

  3.1.2.

  Проучване на нагласите и потребностите от квалификация на персонала в училище и провеждане на ефективни обучения с доказан резултат съобразно придобитите нови компетентности.

  Септември 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

  учители, председатели на училищни екипи

  не изисква средства

  Проведени анкети за допитване

   

  3.1.3.

  Изработване на  План за квалификация, съобразен с изискването педагогическите специалисти  да повишават квалификацията си с не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране и не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки./чл.223 ЗПУО /;

  Септември 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

   учители, председатели на училищни екипи

  не изисква средства

  Изработен план

   

  3.1.4.

  Насочване повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати./ 224, ал.2 ЗПУО/

  постоянен

  Училищни екипи за квалификация

  не изисква средства

   

  3.1.5.

  Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на членовете на колектива  чрез учене през целия живот.

  Постоянен

  Директор

  Съгласно предвидени в бюджета средства за награди.

  Утвърден механизъм за мотивация

  3.1.6.

  Мултиплициране и практическо приложение на добрия педагогически опит, получен по време на квалификационната дейност.

  Постоянен

  Всеки пед.специалист

  200лв. – 500лв. за консумативи

  Проведени дни на отворени врати

   

  3.2.

  Планиране, реализиране и документиране на квалификационна дейност за педагогическите специалист, проведена от други институции

  Начало на учебна година

  Председатели на комисии

  не изисква средства

   

  3.2.1.

  Изграждане на система за външна квалификация. /От регистъра/.

   

  Март 2018

  Директор, учители, председатели на екипи, комисии

  не изисква средства

  Изградена система за квалификация

  3.2.2.

  Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации.

  Постоянен

  Директор, учители, председатели на екипи, комисии

  1%

  Съгласно КТД

   

  3.3.

   Споделяне на ефективни практики.

   

  Постоянен

  Всеки пед.специалист

  не изисква средства за вътрешни практики;

  командировъчни в зависимост от мястото на посещения

  Проведени съвместни уроци с учители-новатори

  3.3.1.

  Изграждане на механизъм за популяризиране на добрия педагогически опит.

   

  Председатели на комисии

  не изисква средства

  Изграден механизъм

  3.3.2.

  Споделяне на резултатите от обученията и мултиплициране на добрия педагогически опит чрез различни форми на изява:

  - Дни на отворени врати, събирания на Педагогическите екипи по ключови компетентности и др.

  - Осигуряване на условия за популяризиране на добрия педагогически опит – по направления – /клубове, техника, постери и др.- по направления - хуманитарно, природонаучно, технологично, изкуства и спорт

   

  Всеки пед.специалист

  До 1000лв.

   

  Дейност 4. Нормативно осигуряване.

  4.1.

  Осигуряване на достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността на училището;

  постоянен

  Директор, библиотека

  не изисква средства

  или само за поддръжка на училищен уеб сайт

   

  4.1.1.

  Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в образователната институция /справка СФУК/

  - Инструкция за вътрешна комуникация;

  - Правилник за документооборота

  Февруари 2018

  Директор, счетоводител

  не изисква средства

  Утвърден правилник за движение на информацията

  4.1.2.

  Запознаване на педагогическия екип със Стандарта за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване и Стандарта за информация и документите.

  Октомври 2016

  Директор, библиотекар,

  не изисква средства

  Изградена вътрешна система за движение на информацията и документите в образователната институция.

   

  4.1.3.

  Изграждане на автоматизирано библиотечно обслужване

   

  Декември 2016

  Директор,

  Средства за абонамент около 400лв.

  Действаща библиотека

  4.2.

   Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини;

  постоянен

  Директор,

  не изисква средства

   

  4.2.

  Осигуряване изрядно водене на училищната документация

  постоянен

  .директори, учители

  Средства за класьори, папки, библиотеки, стелажи

   

  4.2.1.

  Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документация;

   

  постоянен

  Директор

  Не изисква средства

  Брой осъществени проверки;

  Брой констативни протоколи без препоръки.

  4.2.2.

  Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на Стандарта за информация и документите.

   

   

  Училищна експертна комисия по архивиране

  Средства за електронно архивиране около ???

  първоначален ремонт на архива – 10000 лв.

  Наличие на училищен архив

  Актуализиран правилник за архивиране на документите;

  Изработена номенклатура на делата съгласно изискванията на Държавен архив -

  4.3.

  Поддържане състоянието на библиотечната информация съгласно изискванията на Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване.

  постоянен

  учители

  В зависимост от нуждите

   

  4.3.1.

  Набавяне на справочна и художествена българска литература

  постоянен

   

  Сума, в зависимост от заявените бройки и нуждата за училището

  Набавена справочна и художествена българска литература; Да

   

  4.3.2.

  Справочна и художествена англоезична литература

  постоянен

   

  Сума, в зависимост от заявените бройки и нуждата за училището

  Набавена справочна и художествена англоезична литература; Да

   

  4.3.3.

  Философска и психологическа литература

   

  постоянен

   

  Сума, в зависимост от заявените бройки и нуждата за училището

  Набавена философска и психологическа литература - Да

   

  4.3.4.

  Методическа литература и др.

   

  постоянен

   

  Сума, в зависимост от заявените бройки и нуждата за училището

  Набавена методическа литература и др.- Да

   

  4.3.5.

  Провеждане на инвентаризация съгласно сроковете в нормативната уредба.

  Декември всяка година- 2020г.

  Комисия за  инвентаризация:счетоводител, библиотекар

  Не изисква средства

  Проведена инвентаризация съгласно сроковете в нормативната уредба. - Да,

   

  Дейност 5. Училищен персонал.

  5.1.

  Разработване на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на персонала;

   

   

  Директор

   

  Не изисква средства

   

  5.1.1.

  Вътрешни указания за осъществяване на подбор при назначаване на персонал, за сключване и прекратяване на трудови договори.

   

   

  Директор

   

  Не изисква средства

  Утвърдени вътрешни правила и процедури за назначаване и съкращаване на персонал.

  5.1.2.

  Инструкция за вътрешна комуникация;

   

   

  Директор

   

  Не изисква средства

   

  5.2.

  Създаване на механизъм за откритост и прозрачност при вземане на управленски решения;

   

   

  Директор

   

  Не изисква средства

  Утвърден механизъм

  5.2.1

  Правилник за вземане на управленски решения.

   

   

  Директор

   

  Не изисква средства

  Утвърден правилник

  5.2.2

  Политика на сътрудничество със заинтересованите лица при вземане на управленски решения, свързани с развитието на образователната институция.

   

   

  Пед. Съвет, обществен съвет,

   

  Не изисква средства

  Утвърден  механизъм за откритост и прозрачност при вземане на управленски решения.

  5.3.

  Създаване на правила за делегиране на права

   

  Директор

   

  Не изисква средства

  Утвърдени правила

  5.3.1.

  Разработване на процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение, осъществяване на контрол и изпълнение.

   

  Директор

   

  Не изисква средства

  Утвърдена процедура

  5.3.2.

  Процедури по разрешение, одобрение, оторизация и разделяне на отговорностите.

   

  счетоводител

  Не изисква средства

  Утвърдени  правила за делегиране на права

  5.4.

  Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите

   

  Комисия по качество,ръководство, .счетоводител, учители

  Не изисква средства

  Утвърдени  критерии за оценка труда на учителите и служителите –

  Да

  5.4.1.

  Изработване на критерии за поощряване на педагогическите специалисти с морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование /Чл. 246. (1) от ЗПУО/

   

  Комисия по качество,ръководство, счетоводител, учители

  Не изисква средства

  Утвърдени критерии

  5.4.2.

  Адаптирани критерии за диференцирано заплащане труда на педагогическите и непедагогически специалисти съгласно стандарта за финансиране.

   

  Комисия, счетоводител

  Не изисква средства

   

  5.4.3.

  Адаптиране на вътрешните правила за работната заплата спрямо стандарта за финансиране.

   

  счетоводител

  Не изисква средства

   

  5.5.

  Осигуряване на капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото образование

   

  Комисия по качеството

  Не изисква средства

   

  5.5.1.

  Изграждане на комисия за управление на качеството на образованието като помощен,консултативени постоянен работен орган към директора на  училището за оказване на подкрепа при управление на качеството в институцията

   

  Комисия по качеството

  Не изисква средства

   

  5.5.2.

  Регламентиране на задължения, правомощия, състав и време за заседания на комисията в правилника за устройството и дейността на образователната институция. /Стандарт за управление на качеството/.

   

  Комисия по качеството

  Не изисква средства

   

  5.6.

  Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности

   

  Координиращ екип за  подкрепа на личностното развитие

  Не изисква средства

   

  5.6.1.

  Вътрешни политики за допълнителна подкрепа и ресурсно подпомагане.

   

   

  Координиращ екип за  подкрепа на личностното развитие

  Не изисква средства

   

  5.6.2.

  Регламентиране съвместната дейност на ръководството, класните ръководители и екипите за подкрепа на личностното развитие.

   

   

  Координиращ екип за  подкрепа на личностното развитие

  Не изисква средства

   

  5.6.3.

  Изграждане на система за менторство на новоназначени педагогически специалисти и условия за приемственост при заместване.

   

  Комисия

  Не изисква средства

  Утвърдена система

  5.7.

  Създаване на правила за качество на административното обслужване.

   

  Комисия

  Не изисква средства

  Утвърдени правила

  5.7.1.

  Антикорупционна програма;

   

   

  Комисия

  Не изисква средства

  Утвърдена програма

  5.7.2.

  Работна инструкция за регистриране и разглеждане на сигнали за корупция.

   

  Комисия

  Не изисква средства

  Утвърдена инструкция

   

   

   

   

   

  ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:

   

  ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДАТА.

   

   

              Дейности

  Отговорни лица, институции и организации, срокове

  Финансиране

  Индикатори

  срок

  отговорник

  Дейност 1. Индивидуална среда на ученика

   

  Разработване на мерки за адаптиране на ученика  към училищната среда

   

   

  Не изисква средства

   

  1.1.

  Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване;

   

   

  не изисква средства

   

  1.2.

  Изграждане на система за охрана и сигурност с видео-наблюдение и жива охрана.

   

   

  Съобразно конкретните нужди.

  Изградена система за охрана и сигурност

  1.2.1

  Изграждане на механизъм с мерки и дейности за адаптиране на ученика към училищната средата и условията в различните форми на обучение, сътрудничество на училището с външни партньори и осигуряване на условия за интерактивно учене.

   

   

  Не изисква средства

  Изграден механизъм с мерки и дейности за адаптиране на ученика към училищната средата

   

  1.2.2.

  Актуализация на Оценката на риска на физическата среда от Службите по трудова медицина и изпълнение на конкретните предписания спрямо Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване.

   

  Служби по трудова медицина

  500 лв.

  Актуализирана оценка на риска – Да, не

  1.2.3.

  Изграждане на КУТ, ГУТ и училищни Комисии по безопасност и здраве и уреждане в правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете;

   

  Директор

  не изисква средства

  Действащи комитети и групи по условия на труд

  1.3.

  Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за конкретната учебна година съгласно Стандарта за организация на дейностите чл.31, ал.3 и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО.

   

  Директор,

  не изисква средства

   

  1.4.

  Създаване на възможности за включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности;

  -Включването на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности.

   

  Пед.специалисти

   

  Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности – клубове  и др.

   

  1.5.

  Осигуряване на условия за неформално и информално учене.

   

   

  не изисква средства

   

  1.6

  Осигуряване на алтернативни форми на обучение:

  - самостоятелна форма.

   

  Директор, пед. специалисти

   

  Осигурени алтернативни форми на обучение.

   

  1.7.

  Осигуряване на условия за интерактивно учене.

   

  Директор, пед. специалисти

   

  Осигурени условия за интерактивно учене.

  1.7.1

  Създадени възможности за приложение на ИКТв образователния процес по всички учебни предмети;

   

   

  Директор, пед. специалисти

  Мултимедиийни проектори, бели дъски, екрани, лаптопи;

  Средства за софтуери.

  Наличие на достъпни източници:

  -Научна литература за подготовка на педагогическите специалисти;

  -Методически помагала на електронен и хартиен носител;

  -Интернет платформа за справочна литература;

  -Кабинети и стаи с интерактивна образователна среда;

  1.7.2.

  Разработване от страна на педагогическите специалисти на свои модели на интерактивни добри педагогически практики;

   

  Пед. специалисит

  Не изисква средства

   

  1.7.3.

  Осъществяване на контрол по планирането на материала по учебните предмети и разработване на различни образователни материали (вкл. интерактивни методи на преподаване)

   

  Директор, пед. специалисти

  не изисква средства

  Брой проверки за педагогически контрол, свързан с интерактивния образователен процес.

  1.7.4.

  Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по- добри резултати от ученето;

   

  Директор, пед. специалисти

  не изисква средства

   

  1.7.5.

  Създаване условия за използване на интерактивни техники за окуражаване на учениците да правят връзки и да участват активно в учебния процес. /Стандарт 14 – професионалния профил/

   

   

  Мултимедиийни проектори, бели дъски, екрани, лаптопи;

  Средства за софтуери.

  Създадени условия за използване на интерактивни техники

  Дейност 2. Изграждане на училището като социално място.

  2.1.

  Създаване условия за интегриране на ученици със СОП;

   

   

  В зависимост от нуждите на училището

   

  2.2.

  Запознаване със Стандарт за приобщаващото образование; Изготвяне на програма за осигуряване на равен достъп до образование;

   

   

  Не изисква средства

   

  2.3.

  Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин;

  -Програма за превенция на ранното напускане от училище.

  -Участие в различни форми на сътрудничество с неправителствени организации, регионалните управления по образование, органите за закрила на детето и др.

   

   

  не изисква средства

  Утвърдени мерки

  за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин

  2.4.

  Изграждане на правила за разрешаване на възникнали конфликти;

  - Изграждане на механизъм за превенцията и разрешаването на конфликти и търсене на  подкрепа и партньорство в и извън общността

  - Създаване на правила в училищните общности за решаване на конфликти в дух на сътрудничество с цел постигане на бързи и обосновани резултати посредством използването на доказани стратегии за решаване на конфликти.

  - Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието.

   

   

  не изисква средства

  Изградени правила за разрешаване на възникнали конфликти

  2.5.

  Реализиране на дейности за превенция и разрешаване на конфликти;

   

   

  Средства за лектори и консултанти, консумативи за организирани срещи,

   

  2.5.1.

  Съвместна работа на педагогическия съветник с класните ръководители по изпълнение на Програмата за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.

   

   

  не изисква средства

   

  2.5.2.

  Осигуряване на практически опит в интеркултурното сътрудничество за учащи се и преподаватели.

   

   

  не изисква средства

   

  2.6.

  Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището;

   

   

   

  Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището;

  2.6.1.

  Интернет страница на училището;

   

   

  Софтуерни и технологични разходи

  Интернет страница на училището;

  Да, Не

  2.6.2.

  Електронен дневник;

   

   

   

  не изисква средства

  Електронен дневник;

   Не

  2.6.3.

  Електронни портфолиа на учители;

   

   

   

  не изисква средства

  Електронни портфолиа на учители;, Не

  2.7.

  Осигуряване на начини и средства за разпространяване на информацията:

   

   

   

  Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището;

  2.7.1.

  Провеждане на ефективна медийна политика

   

   

  не изисква средства

   

  2.7.2.

  Поддържане интернет страница на училището

   

   

  не изисква средства

   

  2.7.3.

  Активно включване на учениците в дейността на групите по интереси

   

   

   

   

  не изисква средства

  Брой издания

  2.7.4.

  Поддържане на училищния сайт с актуална информация.

   

   

   

  не изисква средства

  Наличие на училищен сайт с актуална информация.

   

   

   

  ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ

   

   

   

   

  Дейности

  Отговорни лица, институции и организации, срокове

  Финансиране

  Индикатори

    Срок

  Отговорници

  Дейност 1: Учебна дейност

   

  1.1.

  Разработване и въвеждане на модел за подготовка и планиране на уроците, включващ:

   

   

   

   

  1.1.1.

  Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, съобразен с ДОС и учебния план на училището. Предварително планиране целите на урока. Тяхното ясно формулиране и правилно обосноваване

   

   

   

  не изисква средства

  Планира предварително цели на урока и ги операционализира според особеностите на учебния материал, мястото на урока в системата от уроци по темата, нивото на подготовка на класа, потребностите на учениците

  1.1.2.

  Съобразяване на урочното планиране  с учебната програма и с резултатите от входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя гъвкаво при необходимост

   

   

   

  не изисква средства

  При годишното и урочното планиране се съобразява с учебната програма и с резултатите от входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя гъвкаво в

  при необходимост.

  1.1.3.

  Гъвкаво  променяне на годишното и урочното планиране  при необходимост

   

   

  не изисква средства

   

  1.1.4.

  Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове.

   

   

  не изисква средства

  Има механизъм за промяна на годишното и урочното планиране съобразно потребностите на учениците

  1.1.5.

  Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за затвърдяване съгласно изискванията на ДОС за общообразователната подготовка и ДОС за оценяване.

   

   

  не изисква средства

  Осъществява актуализация на опорни знания и умения, имащи връзка с учебното съдържание, предвидено за усвояване

  1.1.6.

  Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на подготовка и различните потребности на учениците.

   

   

  не изисква средства

  Прилага диференцирано обучение според равнището на справяне на учениците

  1.1.7.

  Предварителна подготовка на учебни материали за урока.

   

   

  Средства за материали

  За урока има подготвени разнообразни учебни материали, съответстващи на различните стилове на учене на учениците.

  1.1.8.

  Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с презентации, с информационни съобщения и др.

   

   

  не изисква средства

  Учениците са включени в предварителната подготовка на урока;

  Да, понякога,

   

  1.2.

  Изграждане на ясна и методически обоснована структура на урока:

   

   

   

   

  1.2.1.

  Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на  урока и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и защитата й.

   

   

   

  не изисква средства

  Ясна и методически обоснована структура на урока

   

  1.2.2.

  Открояване на структурни елементи, които са предпочитани и очаквани от учениците.

   

   

   

  не изисква средства

  Да

  1.2.3.

  Целесъобразно управляване на урочното време и постигане на баланс между отделните структурни елементи.

   

   

   

  не изисква средства

  Структурните компоненти на урока се разпределят равномерно във времето

   

  1.2.4.

  Осъвременяване  и актуализиране на учебното съдържание от страна на учителя.

   

   

   

  не изисква средства

  1.Преподаваното учебно съдържание съответства на изискванията на учебната програма по предмета.

  1. Съдържанието на изложението е адекватно на поставените цели, като се съобразява с възможностите, интересите и потребностите на учениците.

  2.Осигурява връзка между съдържанието на настоящия урок и предходни уроци и по-рано изучаван материал

  3.Учениците са включени в предварителната подготовка на урока.

  1.3.

  Планиране и използване на ИКТ в урока

   

   

   

   

  1.3.1.

  Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с ефективното използване съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението.

   

   

  1% от бюджета

  Утвърдена система за квалификация на учителите

  1.3.2.

  Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци.

   

   

  не изисква средства

  Брой разработени уроци

   

  1.3.3.

  Осигуряване на обучения за методически насоки за работата с интерактивно съдържание в мултимедийна и електронна среда

   

   

  1% от бюджета

  Осигурени методически насоки

   

  1.3.4.

  Интерактивен подход на обучение, създаване условия за формиране на умения за правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал -

   

   

   

  не изисква средства

  Използва ефективно интерактивни методи

  Да

   

  1.3.5.

  Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност

   

   

   

  не изисква средства

   

  Дейност 2: Оценяване и самооценяване

   

  2.1.

  Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици.

   

   

   

   

   

  2.1.1.

  Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Разясняване на педагогическите специалисти на целите и подходите за тълкуване на резултатите: нормативен, критериален, смесен, както и функциите на оценяването – диагностична, прогностична, констатираща, информативна, мотивационна, селективна.

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.1.2

  Прилагане на разнообразие от форми за проверка и оценка на постиженията на учениците (формални, неформални, вътрешни, външни форми на оценяване, самооценяване и взаимно оценяване).

   

   

  не изисква средства

   

  2.1.3.

   Осигуряване на възможности за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучения и информално учене.

   

   

  Не изисква средства

   

  2.2.

  Изготвяне на критерии за оценяване,  известни на учениците

   

   

  Не изисква средства

   

  2.2.1.

  Разработване и утвърждаване на училищни "стандарти" /училищни добри практики/ за оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях.

   

   

  не изисква средства

   

  2.2.2.

  Провеждане на ежегодни информационни кампании в началото на учебната година с ученици и родители за запознаване с критериите за оценяване.

   

   

  не изисква средства

   

  2.2.3.

  Прилагане на еднаква система и единни изисквания за оценяване при различни учители по един предмет.

   

   

  не изисква средства

   

  2.2.4.

  Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи предварителното му оповестяване на учениците и на родителите. Наличие на доказателства, чрез които това може да бъде доказано.

   

   

  Не изисква средства

   

  2.2.5.

  Валидиране на професионални знания,умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене по условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение/ чл.1, ал. 4 от ДОС за оценяване/.

   

   

  Не изисква средства

   

  2.3.

  Обсег на използването на ИКТ при оценяването по учебни предмети от професионална подготовка.

   

   

  Не изисква средства

   

  2.3.1.

  Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка с цел разработване на политики за подобряване на резултатите

   

   

  Не изисква средства

   

  2.3.2.

  Генериране на данни в системата:

  -Средните резултати на училището от националното външно оценяване,

  -средните резултати за областта,

  -средните резултати за страната,

  -представяне на средните резултати на учениците по пол и за език, на който най-често се говори в семейството.

   

   

  Не изисква средства

   

  2.3.3.

  Публично оповестяване на данните.

   

   

  Не изисква средства

   

  2.4.

  Разработване на вътрешни нормативни актове, които да гарантират  ритмичност на оценяването.

   

   

   

   

   

  2.4.1.

  Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяванетосъгласно чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.4.2.

  Установяване на входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часове, в триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване.

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.4.3.

  Установяване на дефицитите от входното равнище и  предприемане на мерки за преодоляването им.

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.4.4.

  Провеждане на текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване.

   

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.5.

  Изграждане на умения у учениците за самооценяване чрез използване на адекватни критерии и показатели.

   

   

   

   

  2.5.1.

  Аргументирано устно и писмено оценяване / чл.13,ал.3 ДОС оценяване/.

   

   

  не изисква средства

   

  2.5.2.

  Направляване на учениците да преценяват и самооценяват, за да знаят какво трябва да развият у себе си.

   

   

  не изисква средства

   

  2.5.3.

  Разяснение пред  учениците на методиката за групови изпитвания /чл.15 ДОС – оценяване/ При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

   

   

   

  не изисква средства

   

  Дейност 3:Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик

   

  3.1.

  Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците.

   

   

   

   

  Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците

   

  3.1.1.

  Изграждане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно образование:

  -Подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

  -Изграждане на позитивен организационен климат;

  -Утвърждаване на позитивна дисциплина;

  -Развитие на училищната общност. /174, ал.2 от ЗПУО/

   

   

   

  Не изисква средства

   

  3.1.2.

  Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях.

  /Приработата с учениците институциите в системата на предучилищното и училищното образование основават дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. Чл.174, ал.5 от ЗПУО/

   

   

  Не изисква средства

   

  3.2.

  Изграждане на умения за работа в екип в паралелката

   

   

   

   

  3.2.1.

  Създаване на условия за проектно учене;

   

   

  Финансиране по проект

   

  3.2.2.

  Използване на интерактивни методи на обучение с доказан ефект върху изграждане умения за работа в екип.

   

   

  В зависимост от приложения метод

  Умения за работа в екип

   

   

  3.3.

  Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките

   

   

   

  Установена от учителя позитивна атмосфера в паралелките

  3.3.1.

  Планиране и реализация на дейности по:

  -осигуряване на обучение и възпитание  в здравословна, безопасна и сигурна среда;

  -зачитане на учениците като активни участници в образователния процес;

  -получаване на информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията на учениците;

  -осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците;

  -осигуряване на индивидуално консултиране по проблеми, свързани с тяхното поведение и взаимоотношенията с връстници, родители и учители. /чл.208, ал.1 от ЗПУО/

  -осигуряване на условия за участие в проектни дейности за формиране на знания, учения и нагласи за здравословен начин на живот.

  -екологично възпитание чрез проектни дейности, хепънинги, състезания и др. /Чл. 171. (1) ЗПУО – Права на учениците/

   

   

  Не изисква средства

   

  3.3.2.

  Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план чрез формите на ученическо самоуправление.

   

   

  Не изисква средства

   

  3.3.3.

  Подпомагане на учениците за получаване на съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на тяхното мнение по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността

   

   

  Не изисква средства

   

  3.3.4.

  Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта.

   

   

  Средства за материални награди

   

  3.3.5.

  Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището

   

   

  Не изисква средства

   

   

  Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението 

  4.1.

  Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО и ДЗИ.

   

   

   

  Не изисква средства

  1.Относителен дял ( в %) на учениците, успешно положили изпитите от НВО към общия брой ученици съответно в ІV, VІІ и Х клас

  2. Относителен дял (в %) на учениците, успешно положили двата държавни зрелостни изпита към допуснатите до зрелостни изпити

  4.2.

  Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. /чл. 124, ал.2 от ЗПУО/.

   

   

  Не изисква средства

  Проведени допълнителни обучения. Относителен дял ( в %) на учениците на поправителен изпит към общия брой ученици

   

  4.3.

  Перманентно консултиране на учениците, полагащи поправителен изпит и изготвяне на програми за допълнителна работа по учебни предмети или модули.

   

   

  Не изисква средства

  Проведени конкултации.

  Относителен дял ( в %) на повтарящите ученици към общия брой ученици

   

  4.4.

  Преустановяване на индивидуалната учебна програма и продължанаване на обучението по общата при постигане изискванията на учебната програма

  /На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: "постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения".

  (8) Когато се установи, че учениците по ал. 7 са постигнали изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен показател и по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се преустановява./чл.120, ал.7 и 8 от ЗПУО.

   

   

  Не изисква средства

  Прекратени индивидуални програми.

  Относителен дял (в процент) на успешно завършилите (и получили документ) ученици със СОП.

   

   

  4.5.

  Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по различни причини.

   

   

  Не изисква средства

  Относителен дял ( в %) на отпадналите по различни причини от обучение

   

  Дейност 5: Надграждане на знания и умения

  5.1.

  Организиране от училището състезания, конкурси и др.

   

   

  Средства за награди от училищен награден фонд и спонсори

  Организирани и реализирани от училището състезания, конкурси

   

  5.2.

  Планиране и реализация на дейности, мотивиращи  учениците заусвояване на допълнителни знания и умения

  - Организиране на „Празници на словото“ – БЕЛ /Стандарт – усвояване на БКЕ/ - ПРИОРИТЕТ – РОДНОЕЗИКОВАТА ПОДГОТОВКА /Маратони на четене, състезания по декламаторско майсторство, дефилета на литературни герои, рицари на книгата, състезания по грамотност и др/.;

  - Партньорство с община Благоевград и мултиплициране на добрите практики чрез покана за участие на други училища от града и региона.

  - Хепънинг – „Да пазим природата“, „Зелена планета“ – организиране и провеждане на инициативата в партньорство с РУО и мултиплициране на добрия опит сред образователните институции от Югозападния регион.

   

   

  Средства за награди от училищен награден фонд и спонсори, съобразно броя на учениците.

  Реализирани дейности, мотивиращи  учениците за усвояване на допълнителни знания и умения.

   

  5.3.

  Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

  Най-голяма активност – в начален етап:-….състезания

   

   

   

   

  Средства за награди от училищен награден фонд и спонсори

  Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

   

  5.4.

  Изграждане на екипи за работа по проекти

   -„Да научим“ – учители по география и икономика

  -„Поуки от природата“- учители по география и икономика и химия и опазване на околната среда;

  -„От бедност към благоденствие“- учители по география и икономика;

  -Програми и проекти на МОН –учители по ИТ и учители по предмети.

   

   

   

  Не изисква средства

  Изградени екипи за работа по проекти

  Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения

  6.1.

  Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие.

  - Планиране, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво.

  - Създаване на условия за повишаване на квалификациятавкл. Финансови.

  - за придобиване на следдипломна квалификация;

  - за придобиване на докторска степен – 3 доктори, 3 докторанти, двама от които пред защита. /стандарт 14/

   

   

   

  Не изисква средства

  Относителен дял на учителите с придобита следдипломна квалификация спрямо броя на заявилите такава.

  6.2.

  Мотивиране на учители за подготвяне на ученици-призьори на състезания, олимпиади и др.

  .

   

   

   

  Не изисква средства. Наградите са осигурени от институциите-партньори

  Брой учители, подготвили ученици-призьори на състезания, олимпиади и др.

   

   

   

   

   

   

  ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:

   

  ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗИЦЯ НА УЧЕНИЦИТЕ.

   

   

   

   

   

  Дейности

  Отговорни лица, институции и организации, срокове

   

  Финансиране

   

  Индикатори

    Срок

  Отговорник

  Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социалицията на децата.

   

  1.1.

  Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с представителите на ученическото самоуправление и родителите

   

   

   

  не изисква средства

  Утвърден план на възпитателната дейност в партньорство с представителите на ученическото самоуправление и родителите

  1.2.

  Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в съответствие с техните потребности, способности и интереси.

   

   

  не изисква средства

  Утвърдена система за  възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в училището

  1.3.

  Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално консултиране по възрастови проблеми

   

   

  не изисква средства

   

  1.4.

  Създаване на система за поощрения и награди на ученици и учители за активно включване в извънкласните  и извънучилищни дейности.

   

   

  Награден фонд на училището

  Утвърдена система за поощрения и награди на ученици и учители за активно включване в извънкласните  и извънучилищни дейности

  1.5.

  Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност. Разработване на планове по направления за усвояване на ключовите компетентности.

   

   

  не изисква средства

  Наличие на функциониращи различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност.

   

  1.6.

  Назначаване на педагогически съветници и психолози в училище/там където е няма/ и организация на работата им за активна подкрепа на възпитателната дейност

   

   

   

  Изисква средства от бюджета (щатна бройка)

  Наличие на педагогически съветници и психолози в училище и организация на работата им за активна подкрепа на възпитателната дейност

  1.7.

  Популяризиране на добри практики с цел приобщаване и участие на ученици в извънкласни и извънучилищни прояви.

   

   

   

  не изисква средства

  Брой споделени  добри практики с цел приобщаване и участие на ученици в извънкласни и извънучилищни прояви.

  1.8.

  Разработване и реализиране план на Дейност на УКБППМН.

  -Изготвяне на системен периодичен анализ на резултатите от дейността на комисията;

   

  -Предприемане на мерки за подобряване на резултатите.

   

   

  Съгласно предвидените дейности в програмата за превенция.

  Изготвен план и аналитичен отчет на УКБППМН

   

   

   

  Предприети мерки за отстраняване на противообществените прояви.

  Дейност 2: Инициативи по основнu направления на възпитателната дейност

  2.1.

  Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище.-На ниво паралелки;-Чрез формите на ученическото самоуправление;-Чрез изяви в училищните медии;-Чрез проекти и програми;-Чрез съдействие от компетентни органи.-Чрез партньорство с институции по чл. Чл. 49. (1), т.2, 3 и т.5.

   

   

  не изисква средства

  Брой реализирани дейности за преодоляване на агресията в училище

  2.1.1.

  Кариерно ориентиране и консултиране;

   

   

  не изисква средства (ЦКО)

   

  2.1.2.

  Превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици;

   

   

  не изисква средства

   

  2.1.3.

  Педагогическа и психологическа подкрепа.

  -Чрез осигуряване на обща подкрепа /чл.178 от ЗПУО/:

  . екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

   . кариерно ориентиране на учениците;

  . занимания по интереси;

  . библиотечно-информационно обслужване;

  . грижа за здравето;

  . дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

  -Чрез осигуряване на допълнителна подкрепа

   

   

  не изисква средства

   

  2.2.

  Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия

   

   

  не изисква средства

   

  2.3.

  Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните мерки за работа с тях и семействата им

  -Провеждане на професионално подготвени анкети за констатиране социалния статус на учениците.

   

   

  не изисква средства

   

   

   

   

   

   

   

   

  Средства за консумативи съобразно броя на участниците в анкетирането.

   

   

   

   

   

  Брой проведени анкети, брой срещи и разговори с доказан ефект.

  2.4.

  Индивидуално консултиране на ученици по проблеми, свързани с тяхното поведение, с взаимоотношенията с връстници, родители, учители или с психичното, личностното и интелектуалното им развитие.

   

   

  не изисква средства

  Брой разговори, наблюдения и проучвания

   

  2.5.

  Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на живот.

  -Здравни беседи;

  -Дискусии с представители на здравни организации

  -Обучения;

  -Състезания.

   

   

   

  не изисква средства

   

   

  Брой проведени здравени беседи; дискусии с представители на здравни организации; обучения; състезания в училището.

  2.6.

  Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците

   

   

   

   

  Брой реализирани дейности с екологична насоченост.

  2.7.

  Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности.

  -Патриотичен календар на класа.

  -Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни история – разписани инициативи за всеки празник, вкл.

  -Творби на учениците и възможности за публикуването освен в училищните, и в местни и национални медии.

   

   

  не изисква средства

  Брой реализирани дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности

   

  2.8.

  Ритуализация на училищния живот.

  -Патронен празник;

  -Символи и ритуали.

   

   

  .

  Брой реализирани дейности по ритуализацията в училището.

   

   

   

   

  ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО

   

            РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, СЪДЗАВАЩА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ  РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ.

   

   

   

   

   

  Дейности

  Отговорни лица, институции и организации, срокове

   

  Финансиране

   

  Индикатори

   

  Срок

  Отговорник

   

   

  Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование

   

   

   

  Изграждане на механизъм за партньорство между преките участници в училищното образование.

   

   

   

   

  Утвърден механизъм и система  за партньорство.

  1.1.

  Създадени условия за подкрепа на млади учители (ако има такива) – Система за наставничество или менторство.

   

   

   

  не изисква средства

  Разработена система за наставничество.

   

  1.2.

  Включване на учителите в управлението на промените в училището. Изграждане на професионални училищни общности.

   

   

   

   не изисква средства

   

  1.3.

  Изграждане на комисии за включване на учителите в управлението на промените в училището и оказване на доверие при взимането на управленски решения с дългосрочен ефект.

   

   

   

   

  не изисква средства

   

   

  Разработване и утвърждаване на система от специални мерки за   училищно партньорство, създаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при  работа с родители, ученици и общественост.

   

   

   

   

   

  2.1.

  Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на  позитивен организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.2.

  Планиране и реализиране на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.3.

  Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с педагогическите екипи за усвояване на ключовите компетентности, училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.3.1.

  Формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез  организиране на родителски срещи и тематични инициативи на паралелките. /187, ал.2, т.5 ЗПУО

   

   

   

  не изисква средства

   

  2.3.2.

  Реализиране на дейности за удовлетворяване на родителите по конкретни въпроси - проучвания чрез анкети, интервюта и др.

   

   

   

  не изисква средства

  Брой реализирани дейности

  2.3.3.

  Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности.Чл. 208. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо/.

  -Коледни конкурси;

  -Празници на словото;

  -Училищни изложби;

  -Форуми за превенция на агресията и насилието

  -Дарения за деца в тежко социално

   

   

  Средства събрани от благотворителни дейности и награден фонд.

  Брой проведени инициативи с включване на родители.

   

  2.4.

  Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и задължения спрямо ЗПУО и Стандартите.

   

   

  не изисква средства

  Брой проведени родителски срещи в училището с отделните паралелки.

   

  2.5.

  Създаване на функциониращо „Училище за родители” с превантивни функции

   

   

  не изисква средства

   

  2.6.

  Дейност на училищното настоятелство

   

   

   

  не изисква средства

   

  Дейност 2: Външно партньорство

   

   

  2.1

  Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление:

   

   

   

   

   

   

  2.1.1.

  Партньорство с висши училища и с представители на работодателите и на юридически лица с нестопанска цел при разработване на програми за избираемите модули за придобиване компетентности в рамките на профилираната подготовка, определени в учебни програми, утвърдени от директора на училището.

   

   

  не изисква средства

  Наличие на разработени съвместни програми за избираем модули с висши училища.

   

   

  2.1.2.

  Партньорство с висши училища, община Гулянции РУО – Плевен при организирането на националните и регионални състезания, на които училището е домакин.

   

   

  не изисква средства

  Брой проведени съвместни състезания и прояви.

   

   

  2.1.3

  Партньорство с органите на местно самоуправление при подготовката, реализирането и управлението на национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието

   

   

  не изисква средства

  Получена реална подкрепа от община, областна администрация.

   

   

  2.2.

  Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията

   

   

  не изисква средства

  Брой срещи с институции:

  -                    Агенцията за закрила на детето

  -                    структурите на полицията

  -                    Представители на с местната общественост

  -                    Социални партньори.

   

  2.3.

  Взаимодействие с местната общественост

   

   

  не изисква средства

   

   

  2.4.

  Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции, вътрешнонормативни документи, предложения, мнения, становища за и по политически проекти, съвместни проекти, модернизиране на материалната база на институцията

   

   

  не изисква средства

  Съвместно разработени и утвърдени Вътрешни правила за работната заплата, Училищни критерии за диференциране труда на учителя и др.

   

   

  2.5.

  Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност, и разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции. Участие на родителите  при определянето на план-приема в училището.

   

   

  не изисква средства

  -Проведени заседания на педагогическия съвет с присъствието на представители на родителската общност;

  -Взети съвместни решения;

  -Съгласуване и утвърдени училищни нормативни актове.

   

  2.6.

  Удовлетвореност на училищните партньори по конкретни въпроси-проучвания чрез анкети, интервюта и др.

   

   

  не изисква средства

  Изготвени анкети за проучвания.

  Установена хармония в дух на сътрудничество.

   

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»
  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

  УТВЪРДИЛ:
  ДИРЕКТОР - НИКОЛИНА МАРКОВА

   

   

   

  ГРАФИК
  за провеждане на втори Час на класа през учебната 2017/2018 година

   

   

   

  Преподавател

  Час

  Стая

  Ден от седмицата

   

  Детелин Георгиев

  13.00 - 13.45

  Стая VІІ клас

  Понеделник

   

  Мирослава Николова

  14.10 - 14.55

  Стая ІV клас

  Сряда

   

  Огнян Георгиев

  13.00 – 13.45

  Стая VІІІ клас

  Понеделник

   

  Елия Михайлова

  14.00 – 14.45

  Стая ІХ клас

  Сряда

   

  Петя Монова

  13.00 – 13.45

  Стая Х клас

  Понеделник

   

  Диан Мушатов

  13.00 – 13.45

  Стая ХІІ клас

  Понеделник

   

  Йорданка Николова

  13.00 – 13.45

  Стая ХІ клас

  Понеделник

   

  Валентина Николова

  12.20 – 13.05

  Ком. кабинет

  Сряда

   

  Зоя Фашева

  12.20 – 13.05

  Стая Х клас

  Четвъртък

   

  Емилия Йорданова

  12.20 – 13.05

  Стая ІV клас

  Четвъртък

   

  Мариана Георгиева

  12.20 – 13.05

  Стая І клас

  Сряда

   

   

   

   

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

   

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842 

   

   

  УТВЪРДИЛ

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

   

  ДИРЕКТОР НА СУ „ АСЕН ЗЛАТАРОВ”

   

   

   

   

   

   

   

   

  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  ЗА  ПЕРИОДА 2016 – 2020 година

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СТРАТЕГИЯ за РАЗВИТИЕ на УЧИЛИЩЕТО

   

  презпериода 2016– 2020година

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Четиригодишната Стратегия за развитие на СУ „Асен Златаров” за периода 2016г. – 2020 г. е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и административното ръководство в сферата на образованието реализирано в училището. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания за европейско развитие на училището и за изграждане на личности. Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора в СУ „Асен Златаров”, и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.  

   

   

   

  ВИЗИЯ

   

          1. СУ ”Асен Златаров” ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с четири етапа на средна образователна степен:

   

           - начален етап: 1. – 4. клас, съгласно ЗПУО

   

           - прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно ЗПУО

   

           -  първи гимназиален етап: 8.-10. клас, съгласно ЗПУО

   

           - втори гимназиален етап :11.-12. клас- профилирана подготовка, съгласно ЗПУО

   

  2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

   

           3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

   

           4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

   

           5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

   

           6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

   

           7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

   

           8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

   

           9. Ще продължим да работим активно по програми на Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности,чрез участия в оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

   

           10.Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности в проект-„Твоят час”.

   

           11. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, , както и традиционните форми на предходния проект:  „Училищен плод“,настоящия ”Училищно мляко”,и бъдещи проекти.

   

           12. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.

   

           13. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на с.Гиген.

   

   

   

          

   

  МИСИЯ

   

   

   

           1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

   

           2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности .

   

           3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

   

           4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

   

           5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

   

           6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

   

           7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

   

           8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

   

   

   

  ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

   

   

   

   

   

        1. Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

   

        2. Формиращо оценяване и самооценяване.

   

        3.Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

   

       4. Висок професионализъм на педагогическия екип.

   

       5.Ефективна управленска дейност

   

       6.Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

   

    7.Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

   

   

   

   

   

    1. Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

   

     2. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

   

      3. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предметии развитие на умения за учене през целия живот.

   

      4.Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

   

      5. Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

   

      6.Обогатяване на материалната база и допълнително финансиране.

   

   

   

  РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

   

   

   

   

   

  - Разширяване на автономността на субектите в училище.

   

  - Хуманизация на процеса на образование.

   

  - Иновативност и творчество.

   

  - Толерантност и позитивна етика

   

   

   

  ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

   

                                                          

   

  - Чрез средства от бюджета на училището.

   

  - Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците.

   

  - Чрез кандидатстване по проекти.

   

  - Чрез дарения.

   

   

   

   

   

  ПЛАНИРАНЕ и РЕАЛИЗАЦИЯ на ДЕЙНОСТИ,

   

  ПРОИЗТИЧАЩИ от ПРИОРИТЕТИТЕ на УЧИЛИЩЕТО

   

   

   

  По 1-во Приоритетно направление

   

   

   

   Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание                       

   

   

   

   

   

   ЦЕЛИ: 

   

  1.  Осигуряване на качествено и ефективно образование.

   

  2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.

   

  3. Успешно участие във външното и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.

   

  4. Засилване на възпитателната работа с  учениците с оглед пълноценно личностно развитие.

   

  5. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпи-тание, потребителска култура, физическа активност и спорт.

   

  6.  Развитие на компютърните умения на училищната общност.

   

  7. По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност, проектна работа и др.). 

   

   

   

  ЗАДАЧИ:

   

   1.  Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и същест-вено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдър-жание и овладяване на компетентности.

   

  2.  Издигане равнището на родноезиковата подготовка, най-вече акцент върху грамотността (български език и математика).

   

  3.   Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски език.

   

  4.   Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.

   

  5.   Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на за-ложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индиви-дуалната и диференцирана работа с учениците.

   

  6.   Диференциация  на  обучението  по  посока  на желания  и възмож-ности  по следните основни направления - математика, български  език  и литература, биология и здравно образование, чужди езици и информационни технологии.

   

  7. Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на  учениците.

   

  8.  Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците.

   

  9.  Реализация на гражданското образование.

   

  10. Запазване едносменния режим на обучение и задържане на децата в училище чрез увеличаване броя на групите за ЦДО

   

  11. Изнасяне на уроци в културни институти и институции, свързани с културно-историческото наследство.

   

  12. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване

   

  13. Приемане на учебен план с обучение в ЗУП и профилирана подготовка за  задържане на учениците, обучаващи се в училището и привличане на такива от други училища.

   

  14. Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за прив-личане и задържане на ученици. Извършване на перспективен прием за ученици в прогимназиален и гимназиален етап на средна образователна степен, с цел продължаване на образованието в нашето училище.

   

  15.  Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:

   

  15.1.  поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал

   

  15.2.   използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания;

   

  15.3.   извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;

   

  15.4.   реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване;

   

  15.5.   успешно въвеждане на нови учебни програми

   

  16. Професионално ориентиране на учениците, завършващи основно и средно образование, съобразно техните интереси и възможности.

   

  17. Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите общ-ествени реалности.

   

  18.  Стриктно спазване на изискванията:

   

   18.1.   за безопасност на труда и Правилника за устройство и дейността на училището, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;

   

  18.2.    на заложените основни принципи в “Етичен кодекс за работа с подрастващи”;

   

  18.3.    за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и непедагогически персонал;

   

  18.4.    за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;

   

  19. Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани видео-лекциии) и интерактивни уроци.

   

  20. Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, социалното и личностното им развитие.

   

  21. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.

   

  22. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите ученици.

   

  23. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.

   

  24.  Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности и изграждане на достъпна архитек-турна и образователна среда в училището.

   

  25. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.     

   

   

   

  По 2-ро Приоритетно направление

   

   

   

  Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение

   

   

   

  Цели: 

   

  1.  Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите работещи в училището.

   

  2.  Продължаване на изградената система за квалификация.

   

  3.  Утвърждаване на системата за кариерно развитие на педагогическата колегия.

   

  4.  Повишаване на изискванията към работата на учителя.

   

  5.  Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск от отпадане.   

   

   

   

  ЗАДАЧИ: 

   

  1.  Усъвършенстване на създадената  система за квалификация, повиша-ване личната квалификация от всеки учител или възпитател. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагоги-ческата колегия.

   

  2.  Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция и интернет.

   

  3.  Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професио-нално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.

   

  4.  Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.

   

  5.  Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност.

   

  6.  Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението чрез засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване за-дълженията произтичащи от ППЗНП и вътрешните правилници и наредби.

   

  7.  Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми. 8.  Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни ком-пютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерак-тивни методи на преподаване и информационните технологи.

   

  9.   Изработка на тематични годишни планове, програми ЗУП и СУП, план на МО по културно-образователни области, план за провеждане часа на класа на компютър по типови бланки.

   

  10.  Обмен на информация и съобщения чрез e-mail.

   

  11. Участие във всички форми за квалификация организирани на регио-нални ниво.

   

  12. Квалификация на учителите за работа с ученици в риск от отпадане.

   

  13. Използване   на  електронни  документи   от  задължителната  училищна документация.

   

  14. Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотива-цията на педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики.

   

  15. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез разработване на актуализирани оценъчни карти.

   

  16. Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията и уменията на учениците.

   

  17. Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеж-дане външно и вътрешно оценяване.

   

  18. Подкрепа за учители, работещи с надарени деца.

   

  19. Облекчаване на труда на учителя във връзка с попълване на училищ-ната документация – подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни планове. 

   

   

   

  По 3-то Приоритетно направление

   

   

   

  Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище

   

   

   

  Цели: 

   

  1.  Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насо-чени към развитие на творческия потенциал на учениците.

   

  2.  Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учени-ците за работа и живот в информационното общество 

   

  3.  Реализиране на ефективна рекламна кампания за  постиженията на училището

   

  4.  Поддържане  на интернетсайт на училището с възможности за поста-вяне на въпроси,  даване  на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постиже-ния на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.

   

  5.  Превръщане на училището в информационен център с публикуване за свободен достъп на тематични разпределения, разработени теми, вътрешни нормативни документи, бланки, рисунки, поезия, снимки и други, на учи-лищните сървъри.       

   

   

   

  ЗАДАЧИ:

   

  1.  Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.

   

  2.  Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен ха­рактер.

   

  3.  Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви.

   

  4.  Съвместна  работа с НПО, които включват в дейността си работа с под-растващи.

   

  5.  Приемане и изпълнение на ежегодна програма за организиране на уче-ническия отдих и извънкласни дейност

   

  6.  Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове дейност.

   

  7.  Организиране на спортни състезания по различни видове спорт,  дома-кин на които е училището.

   

  8.  Участие в културните празници на местно и районно ниво.

   

  9.  Организиране на информационни дейности в училището на местно и районно ниво за учители, администрация и ученици.

   

  10. Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

   

  11. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.

   

  12.  Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание.

   

  13.  Реализиране на условия за достъп и участие в международни образо-вателни програми и подобряване на условията за мобилност.

   

  14.  Осигуряване на достъп до добри международни образователни ресур-си, специализирани учебни помагала и услуги (виртуална лаборатория по химия, физика, онлайн симулация на реални процеси и научни експерименти).

   

  16.  Засилено чуждоезиково обучение и обвързване на резултатите с рав-нищата, дефинирани в Европейската езикова рамка.

   

  17.  Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучи-лищни дейности и Националния спортен календар на МОН.

   

   

   

  По 4-то Приоритетно направление

   

   

   

   Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взиска-телност на родителите. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруд-нения

   

   

   

  Цели:

   

  1. Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.

   

  2. Възползване от всички възможности за комуникация в реално време, улесняващо   получаването   на желаното и по-качествено образование от всички точки на света.

   

  3. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.

   

  4.  Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени.

   

  5.  Развиване ефективността на връзката учител-родител.

   

  6.  Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми.

   

  7. Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети.

   

  8.  Чрез творческото развитие на учениците да се работи ак­тивно в посока утвърждаване на училището не само като образо­вателен, но и като духовен и културен център.        

   

   

   

   ЗАДАЧИ:

   

  1.  Развиване на достъпа до новите информационни технологии.

   

  2.  Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в СУП и ЗУП.

   

  3.  Диференцирана работа с учениците със специални образователни възможности и специфични образователни интереси.

   

  4.  Поддържане на училищната локална мрежа за връзка с Интернет в класни и административни стаи и кабинети на училището.

   

  5.  Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с творческото развитие на подраства­щите.

   

  6.   Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални проблеми на учениците.

   

  7.   Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности.

   

  8.  Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образо-вателни   потребности   чрез   осигуряване   на   архитектурен,   информа-ционен   и комуникационен достъп в училището.

   

  9.  За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необ-ходимо и осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.

   

   

   

  По 5-то Приоритетно направление

   

   

   

   Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

   

   

   

  Цели: 

   

  1. Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на учениците

   

  2.  Провеждане на дългосрочни ЗАДАЧИ, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и  творческите дейности на под-растващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата  в училището

   

  3. Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опас-ностите.

   

  4. Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гаранти-ране   на сигурността и здравето на децата и учениците.    

   

   

   

  ЗАДАЧИ: 

   

  1. Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на данни за всички ученици – Admin-RD,AdminPRO.

   

  2.  Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет.

   

  3.  Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на самоконтрол чрез създаване на комисии по спазването на дежурството.

   

  4.  Подготовката  на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - постигане на яснота и стабилност на училищната организация.

   

  5.  Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.

   

  6.  Изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма.

   

  7.  Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопас-ни условия на обучение и труд в училището.

   

  8.  Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, два пъти годишно, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).

   

  9.  Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване на безопасността на материалната база.

   

  10.  Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.

   

  11.  Адекватно здравно обслужване в училището.

   

  12.  Осигуряване на условия за ученическо хранене.

   

  13.  Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред учениците.

   

  14.  Превенция на насилието и агресията сред учениците.

   

  15.  Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене. Прилагане на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци.

   

  16.  Изграждане на навици за здравословен начин на живот по време на ранното полово съзряване.

   

  17.  Реализиране на Програма за здравно образование и за екологично образование и екологосъобразно поведение.

   

  18.  Реализиране на учебни програми за превенция на употребата на нар-котици, на инфектиране с ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището.

   

  19.  Внедряване на доброволческа система за обучение и взаимопомощ на ученици.  

   

   

   

  По 6-то Приоритетно направление

   

   

   

   Взаимодействие с родителската общност и обществения съвет

   

   

   

  ЦEЛИ:

   

  1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на уче-ниците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.

   

  2.  Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с ППЗНП.

   

  3.  Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.

   

  4.  Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успева-емост.

   

  5.  Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна инфор-мация за поведението и успеваемостта на учениците.

   

  6.  Развиване на ефективна система от ЗАДАЧИ за преодоляване на про-блема с безпричинните отсъствия

   

  7. Активно участие на родителите в Обществения съвет   

   

   

   

  ЗАДАЧИ:

   

  1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации

   

  2. Повишаване на уменията за работа с родители

   

  3. Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес

   

  4. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите родители

   

  5. Изпълнение на Правилника за устройство и дейността на училището за ограничаване на безпричинните отсъствия

   

  6.  Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.

   

  7.  Планиране на съвместни дейности с родителите.

   

  8. Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация:

   

  ü  за успеха и развитието на учениците в образователно-възпита-телния процес;

   

  ü  за спазването на училищната дисциплина;

   

  ü  уменията на децата за общуване с учениците и учителите;

   

  ü  интегрирането им в училищната среда;

   

  ü  за посещаемостта на учебните часове от учениците;

   

  ü  за отсъствията на ученика от учебни часове,

   

  ü  когато започне процедура за налагане на наказание;

   

  ü  консултира родителите за възможностите и формите за допъл-нителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

   

  9. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдей-ствие на родителите за:

   

  ü  да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

   

  ü  да участват в родителските срещи;

   

  ü  да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на учи-лището;

   

  ü  да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;

   

  ü  да участват в училищното настоятелство;

   

  ü  да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на  учениците;

   

  ü  да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

   

  ü  да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на  ученика;

   

  ü  да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;

   

  ü  намиране на нови форми за общуване;

   

  ü  правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;

   

  ü  присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на наказания на ученик.

   

   

   

  По 7-мо Приоритетно направление

   

   

   

  Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество

   

   

   

  ЦЕЛИ:

   

  1. Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците

   

  2. Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с децата

   

  3. Развиване форми на ученическо самоуправление/Ноември – Май/.

   

  4. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.

   

  5. Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси.

   

  6. Популяризиране постиженията на учениците и  учителите.

   

  7. Участие на учениците в проекти.

   

   

   

  ЗАДАЧИ:

   

  1. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности:

   

  ü  екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, из-ложби, спортни форуми;

   

  ü  отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар;

   

  ü  подчертаване на националната и училищна символика;

   

  ü  участие в обявени регионални и национални конкурси и състе-зания.

   

  3.  Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спо-магат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.

   

  4.  Ефективно работещи клубове по интереси.

   

  5.  Създаване и утвърждаване на ученическия училищен парламент.

   

  6.  Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педа-гогическата колегия.

   

  7.  Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резул-татите от работата с децата  пред родителите.

   

  8.  Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, със-тезания, олимпиади.

   

  9. Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажи-ране на свободното им време.    

   

   

   

  По 8-мо Приоритетно направление

   

   

   

   Подобрения във външната и вътрешна среда на училището

   

   

   

  ЦЕЛИ:

   

  1.  Създаване  на условия за активна образователно-възпитателна дейност с учениците.

   

  2.  Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.

   

  3.  Естетизация на околната среда.

   

  4.  Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число привличане на повече млади учители, учители по езици, информатика, изкуства, подобряване на учебната материална база.     

   

   

   

  ЗАДАЧИ :

   

  А. Подобрения във външната среда:

   

  1.  Подобряване състоянието на външната среда -  планиране, реализация и поддръжка.

   

  2.  Оформяне на училищния  двор.

   

  3.  Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеж-дане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.

   

  4.  Поддръжка на оградата.

   

  5. Поддръжка и доизграждане на спортната площадка.

   

  Б. Подобрения във вътрешната среда:

   

  1. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинети, класни стаи, коридори др.

   

  2. Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.

   

  3. Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие – изпреварвашо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.  

   

  В. Поддържане на модерна ИКТ среда:

   

   Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за нови подходи при преподаването и ученето, улесняват     обучението и развитието на преподавателите и ефективността   на   адми-нистрацията. Развитието и съчетаването   на   традиционните   добри преподавателски практики с използването на технологии подпомага изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в съвременното общество, основано на знанието. 

   

  1.  Участие в Националната образователна мрежа (НОМ).

   

  2.  Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образовател-но съдържание.

   

  3.  Осигуряване на алтернативна интернет свързаност.

   

  4.  Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно съдържание.

   

  5.  Активно участие в електронната свързаност на българските училища.

   

  6.  Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.

   

  7.  Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fiсвързаност) на територията на училището.

   

  8.  Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището - ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.

   

  9.  Постоянно поддържане на компютърните зали в училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес.

   

  10.  Въвеждане   на   иновативни   технологии   в   образованието реали-зирано в училището   (интерактивни   дъски, специализирано ИТ оборуд-ване по предмети - музика, технологии и чужди езици).  

   

   

   

  По 9-то Приоритетно направление

   

   

   

  Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”

   

   

   

  Образователната концепция "Учене през целия живот" открива въз-можности пред конкретния човек за динамичен и смислен живот, за лична професионална кариера и добри перспективи. Ученето през целия живот спомага за поддържане на висока конкурентоспособност. Всеки човек трябва да може да се възползва от откритите образователни перспективи по свой собствен избор, което означава, че системите за образование и обучение трябва да се приспособят към индивидуалните потребности и търсения. 

   

     

   

  ЦЕЛИ:

   

  1.  Провеждане на обучение в самостоянелна форма за ученици над 16 години.

   

  2.  Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.

   

  3.  Развитие квалификацията на педагогическия и административния  пер-сонал.    

   

   

   

  ЗАДАЧИ:

   

  1. Развитие на ефективни партньорства с всички квалификационни инсти-туции за практическата реализация на непрекъсната квалификация на учителити и възпитателите.

   

  2. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непре-къснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.

   

  3. Продължаване и даване възможност на повече ученици да се обучават в самостотелна форма на обучение.

   

  4.  Въвеждане на дистанционната форма на обучение в училището.

   

  5. Развитие на разнообразни форми на учене - дистанционно обучение, електронно учене, комбинирано учене (присъствено обучение и изпълнение на самостоятелни задачи).

   

  6.  Разширяване на възможностите за учене в училищната библиотека.

   

  7.  Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите.

   

  8. Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОН: "Квалификация на директори и учители" с модули "За квалификация на педагогическия персонал" и "За квалификация на директорите на училищата".

   

  9. Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтерна-тивни учебни дейности като възможности за увеличаване на привлекател-ността на училището.

   

  10. Разширяване на интегрираното чуждоезиково обучение като общ приоритет на ЕС в извънкласни и в извънучилищни форми.

   

  11.  Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за обучение, читалища и неправителствени организации.

   

  12.  Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.

   

  13.  Развитие на електронните умения на учители и администрация.

   

  14. Развитие на дистанционни методи за работа и обучение.

   

  15.  Развитие на електронна среда за дистанционно обучение и работа.

   

   

   

  По 10-то Приоритетно направление

   

   

   

   Участие в национални програми и проекти

   

   

   

  ЦЕЛИ:

   

  1. Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми обявени от МОН и покриващи наши потребности.

   

  2. Развитие на конкурентноспособността на училището.     

   

   

   

  ЗАДАЧИ :

   

  Участие в национаните програми:

   

  1.  Квалификация”, чрез която осъществяваме конкретни ЗАДАЧИ за под-готовка на системата за въвеждане на новата структура на средното обра-зование.

   

  2.  „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище", чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвремен-ните технологии в образователния процес.

   

  3.  „Енергоефективно саниране на училищни сгради

   

  4.  „Модернизация на материалната база в училище",

   

  5   „Училището - територия на учениците

   

  6.  „Диференцирано заплащане”

   

  7. Оперативна програма„Наука и образование за интелигентен растеж"

   

  8.  „Закрила на деца с изявени дарби"

   

  9.  Национална програма за по-пълно  обхващане  на учениците в задъл-жителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до обра-зование на тези ученици   без   разлика   по   отношение   на   етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване  на  възможност  за  всеки  да  се  обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение   чрез   следните   оперативни   направления:

   

  ü  "Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците I - VІІ клас в училището”

   

  ü  "Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включи-телно млечно-кисели продукти на всеки ученик в I - IV клас

   

  10.  „Модернизация на материалната база в училище" - модул „Създаване на достъпна архитектурна среда".

   

  11.  „Стипендии на ученици след завършено основно образование".  

   

                                 Фннансиране

   

  Финансовите ресурси се насочват към постигане на целите на училищната образователна политика. През  периода по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование.  Увеличението на финансовите средства ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на училището с постигането на целите и задачите за качествено образование.

   

   

   

  Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти.

   

  Нашите усилия ще бъдат насочени към:

   

  ü  Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище.

   

  ü  Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския съюз.

   

  ü  Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, което означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани проекти с истинска европей-ска добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло.

   

  ü  Създаване на условия за повишаване притока на публични и част-ни средства към училището.

   

  ü  Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие в управленската и финансовата дейност на училището.

   

  ü  Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни дейности с училищното настоятелство.   

   

   Настоящата Стратегия за развитие на СУ „Асен Златаров” с. Гиген, е изготвена в съответствие с:

   

  ü  Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2016  - 2020г;

   

  ü  Изискванията на ЗПУО;

   

  ü  Правилника за прилагане на ЗПУО;

   

  ü  Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета;

   

  ü  Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства;

   

  ü  Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана и е станала част от вътрешното ни законодателство;

   

  ü  Управленската програма на българското правителство "Хората са богатството на България";

   

  ü  Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество;

   

  ü  Световната програма на ЮНЕСКО и ООН "Образование за всички";

   

  ü  Закона за закрила на детето;

   

  ü  Националната стратегия на МОН за въвеждане на информа-ционните и комуникационните технологии в българските училища;

   

  Настоящата стратегия е обсъдена и приета за изпълнение на Пе-дагогически съвет № 17 от 07.09.2016 година

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

  ЗАПОВЕД № РД 18- 396 / 28.07.2017 год.

   

            На основание чл. 259 от ЗПУО , чл.29б ал. 1 и във връзка с чл. 25 ал. 1,т. 5 от Наредба № 3/ 15. 04.2003г за системата за оценяване и 38, чл. 40 и чл. 41от Наредба № 11/ 01. 09. 2016 г.  за оценяване на резултатите от обучението на учениците, определям График заизпитна сесия август - септември,  комисии за организиране и провеждане и комисии за проверка и оценка на учениците от самостоятелна форма на обучение V-ХІІ  клас за учебна 2016/2017 г., както следва:

                                                                                                                                                                                  

  Изпит

  Дата

  Час

  Клас

  Продължител

  ност

  Зала

  Квесторска

  комисия

  Комисия за проверка и оценка

   

  БЕЛ – ЗИП – писмен

  14.08.17 г.

  8.30

  VІІ,

   

  X, XI, XII

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  3

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Л. Георгиева,

  Е. Михайлова

   

  Човекът и природата - ЗП-писмен

  14.08.17 г

  8.30

  V,VІ

  2.00 ч.

  3

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Евг. Маркова,

  Огнян  Георгиев

   

  Психология и логика - ЗП - писмен

  14. 08.17 г.

  8.30

  ІХ

  3.00 ч.

  3

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  П. Монова,

  Й. Николова

   

  Изобразително изкуство – ЗП- писмен

  14.08.17 г.

  13.00

  V,VІ,VII,VІІІ

   

  3.00 ч

  3

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  П. Монова,

  Ели Георгиева

   

  География и икономика – ЗИП-писмен

  15. 08. 17 г.

  8.30

  VІ,VII,VIII,

   

  IХ,Х,ХI,ХII

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Й. Николова, Д. Мушатов

   

  Химия и опазване на околната среда- ЗИП – писмен

  15. 08.17г.

  13.00

  VII,VIII,

   

   XII

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Ели Георгиева,

  Д. Георгиев

   

  Математика – ЗП - писмен

  16. 08.17

  8.30

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  К. Гечевска,

  Д. Георгиев

   

  Изобразително изкуство – ЗП - практически

  16.08.17 г.

  13.30

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  П. Монова,

  Ели Георгиева

   

  Свят и личност -ЗП – писмен            

  17.08.17 г.

  8.30

  ХІІ

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Й. Николова,

  Д. Мушатов

   

  Етика и право- ЗП - писмен

  17.08.17 г

  8.30

  Х

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  П. Монова,

  Й. Николова

   

  Психология и логика – ЗИП - писмен

  17.08.17 г.

  8.30

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  П. Монова,

  Й. Николова

   

  Философия – ЗИП – писмен

  17.08.17 г.

  8.30

  ХI

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Й. Николова,

  Д. Мушатов

   

  ДТИ

  Технологии – писмен

  17.08.17 г.

  8.30

  V,VІ,

   

  VІІ,VІІІ

  2.00 ч.

   

   

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Е. Михайлова,

  М. Николова

   

  БЕЛ – ЗП - писмен

  17.08.17 г.

  14.00

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Л. Георгиева,

  E. Михайлова

   

  История и цивилизация ЗП– писмен

  18.08.17 г.

  08.30

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х,ХІ

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Петя Монова,

  Д. Мушатов

   

  История и цивилизация – ЗИП – писмен

  18.08.17 г.

  13.00

  V,VI

   

  ІX,ХІ,XIІ

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  В. Шекерова, Ив. Цанова

  Петя Монова,

  Д. Мушатов

   

  Информационни технологии – ЗИП – писмен

  21.08.17 г.

  8.30

  V,VІ,VІІІ

   

  Х,ХІ,ХІІ

  2.00 ч.

  3.00 ч.

  5

  О. Георгиев, В. Шекерова

  Д. Георгиев,

  К. Гечевска

   18.

  ИТ – ЗП-

  писмен

  21.08.17

  13.00

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  О. Георгиев, В. Шекерова

  Д. Георгиев,

  К. Гечевска

   

  Свят и личност – ЗИП – писмен

  21.08.17 г.

  8.30

  ХII

  3.00 ч.

  5

  О. Георгиев, К. Гечевска

  Й. Николова,

  Д. Мушатов

   

  Философия- ЗП писмен

  21.08.17 г.

  8.30

  ХІ

  3.00 ч.

  5

  О. Георгиев, К. Гечевска

  Й. Николова,

  Д. Мушатов

   

  География и икономика ЗП - писмен

  22.08.17 г.

  8.30

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х, ХІ

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  3

  О. Георгиев, К. Гечевска

  Й. Николова,

  Д. Мушатов

   

  І ЧЕ АЕ - писмен

  22.08.17

  14.00

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  3

  О. Георгиев, К. Гечевска

  Д. Пейчева,     В. Георгиев

   

  Химия и опазване на околната среда ЗП– писмен

  23.08.17 г.

  8.30

  VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  3

  О. Георгиев, К. Гечевска

  Ели Георгиева,

  Д. Георгиев

   

  ІІ ЧЕ : АЕ, ФЕ –

  ЗП - писмен

   23.08.17г.

  14.00

  ІХ,Х

  3.00 ч.

  3

  О. Георгиев, К. Гечевска

  Д. Пейчева,

  В.Георгиев/АЕ/

  Елия Михайлова, М. Тодорова/ ФЕ

   

  Биология и ЗО -ЗИП - писмен

  24.08.17 г.

  8.30

  X,XI,XII

  3.00 ч.

  5

  О. Георгиев, К. Гечевска

  Евг. Маркова,

  В. Шекерова

   

  Музика - ЗП-писмен

  24.08.17г.

  8.30

  V,VI,VII,VIII

   

  IX

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  5

  О. Георгиев, К. Гечевска

  П. Монова,

  Ели Георгиева

   

  Информатика – ЗП - писмен

  24.08.17 г.

  8.30

  ІХ

  3.00 ч.

  5

  О. Георгиев, К. Гечевска

  Д. Георгиев,

  К. Гечевска

   

  Физика и астрономия –ЗП-писмен

  25.08.17 г.

  8.30

  VІІ,VІІІ,

  ІХ,Х, ХІ

  2.00 ч.

  3.00 ч.

   

  О. Георгиев, К. Гечевска

  К. Гечевска,

  Евг. Маркова

   

  Етика и право- ЗИП –писмен

  28.08.17 г.

  8.30

  Х

  3.00 ч.

  3

  Ян. Дачева, Евг. Маркова

  П. Монова,

  Й. Николова

   

  Биология и здравно обр-ние ЗП – писмен

  01.09.08.17 г.

  8.30

  VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х

  2.00 ч.

   

  3.00 ч

  5

  Ем. Йорданова, З. Йочева

  Евг. Маркова,

  Огнян  Георгиев

   

  І ЧЕ РЕ - устен

  01.09.17 г.

  13.00

  ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  0.30 ч.

  3

  -

  Д. Пейчева,

  М. Николова

   

  Музика – ЗП-практически

  01.09.17 г.

  1. 00

  V,VI,VII,VIII

   

  3.00 ч.

  4

  -

  П. Монова,

  Ели Георгиева

   

  І ЧЕ: АЕ, РЕ – ЗП-

  устен

  04.09.17 г.

  8.30

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х,ХІ,ХІІ

  0.30 ч.

   

  0.30 ч.

  5

  -

  Д. Пейчева,

  В. Георгиев/АЕ

  Д. Пейчева,

  М.Николова/РЕ

   

  ІІ ЧЕ – АЕ,ФЕ - устен

  04. 09. 17

  14.00

  ІХ,Х

  0.30

  5

  -

  Д. Пейчева,

  В. Георгиев/АЕ

  Елия Михайлова,М.Тодорова/ ФЕ

   

  ФВС - ЗИП-  практически

  04.09.17

  г.

  14.00

  ХІ

  5.00 ч.

  Спортна площадка

  -

  Огнян Георгиев, М.Николова

   

  ФВС – ЗП - практически

  04.09.17 г.

  14.00

  V,VІ,VІІ,VІІІ

   

  3.00 ч.

  Спортна площадка

  -

  Огнян Георгиев, М.Николова

   

  Информатика – ЗП- практически

  08.09.17 г.

  14.00

  IX

  5.00 ч.

  Комп. кабинет

  -

  Д. Георгиев,

  К. Гечевска

   

  Информационни технологии – ЗИП – практически

  11.09.17 г.

  13.00

   

   

  V,VІ,VІІІ,

   

  X,XI,XII

  3.00 ч.

   

  5.00 ч.

  Комп. кабинет

  -

  Д. Георгиев,

  К. Гечевска

   

  ФВС – ЗП -практически

  11.09.17 г.

  13.00

  ІХ,Х,ХІ, ХІІ

  5.00 ч.

  Спортна площадка

  -

  Огнян Георгиев,

  М. Николова

   

  ИТ – ЗП-

  практически

  11.09.17 г.

  8.00

  V,VІ,VІІ,VІІІ,

   

  ІХ,Х

  2.00 ч.

   

  3.00 ч.

  Комп.  кабинет

  -

  Д. Георгиев,

  К. Гечевска

   

   

   

  Изпълнението на настоящата заповед възлагам на членовете на съответните комисии, които се задължават да изпълняват задълженията си съгласно Наредба № 3 за системата за оценяване на учениците и Наредба № 11/ 01. 09. 2016 г. както следва:

   

  1.Комисията за проверка и оценка:

  - да подготви изпитните материали и да ги представи на директора на училището в срок до 07.08.2017 г.;

  - след проверка на изпитните работи да представи протоколите за проверка и оценка на директора на училището в срок до 10 дни след провеждане на изпита по съответния учебен предмет;

   

              2. Квесторската комисия да изпълнява задълженията си съгласно инструктажа на квестор за провеждане на изпит.

   

              3. Класните ръководители до10.09.2017 година да нанесат резултатите на учениците в книгата за резултати от самостоятелната форма на обучение и в личния картон на ученика засамостоятелна форма на обучение.

   

  Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

  Екземпляр от настоящата заповед да се постави на видно място в училищната сграда – за сведение на учениците, полагащиизпити.

   

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

   

  Директор на СУ „ Асен Златаров”  

  с. Гиген

   

   

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

  ЗАПОВЕД

  № РД 18 - 257/ 30.03.2017 г.

          На основание чл. 143 ал. 1,  чл.259 от ЗПУО и чл. 41. ал. 1 от Наредба № 10 от 1. 09. 2016 година и становище на Обществения съвет

   

  ОПРЕДЕЛЯМ:

  План прием за учебната 2017/ 2018 година както следва:

  І. Класове:

   

  Клас

  Брой паралелки

           Профил

  Мин. брой

  Макс. брой

  Първи

  1

  Непрофилирана подготовка

  16

  22

  Пети

  1

  Непрофолирана подготовка

  18

  26

  ІІ. Критерий:

  1.ІІ. Първи клас:

  ü  Децата да са навършили 7 години в годината на записване;

  ü  Дацата да са посещавали ДГ;

  ü  Заявление от родителя;

  ü  Удостоверение за завършена подготвителна група от ДГ.

             2. ІІ. Пети клас:

  ü  Учениците да са завършили успешно четвърти клас;

  ü  Да имат удостоверение за завършен четвърти клас;

  ü  Заявление от родителя за записване на ученика в четвърти клас.

           ІІІ. За учебната 2017/ 2018 година целодневна организация на учебния процес ще се осъществява за всички ученици от І – VІІ клас след подадено заявление от родителя до 15. 06. 2017 година.

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА

   

  Директор на СУ „ Асен Златаров” с. Гиген

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ” АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   

  З А П О В Е Д

  № РД 18-71/06.12.2016 г.

   

   

  На основание чл. 259 от ЗПУО и чл. 14 ал 1, чл.26 ал.1 и ал.2 от Правилника за устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища

   

  О П Р Е Д Е Л Я М

   

  І.Обществен съвет към училището в състав от 5 членове:

  Председател – Цветомира Красимирова Николова – родител на Никол Николова учeничка от VІ клас;

  Протоколчик – Тинка Валериева Петрова – родител на Мая Петрова ученичка от І клас;

  Членове:

  -          Бисер Тошков Киров – представител на Община Гулянци;

  -          Миленка Венциславова Тончева – родител на Дебора Тончева ученичка от VІІI клас;

  -          Мирослав Хариев Яков – родител на Бехайдин Мирославов от VI клас;

  Резервни членове:

  -          Ива Тинчева Иванова – родител на Марая Любомирова уч- ка от ІІІ клас;

  -          Румяна Ганчева Кърчева – родител на Бистра Найденова на уч-ка от 1-ви клас; 

  -          Ваня Иванова Кръстева – родител на Ива Кирчева уч-ка от ІХ клас. 

  Общественият съвет се избира за срок от три години. 

  ІІ.За подпомагане дейността на обществения съвет определям: 

  -          Елия Михайлова – ст. учител БЕЛ. 

  ІІІ. Място за съхраняване на документите на обществения съвет: стая счетоводство. 

              Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение.

   

  НИКОЛИНА МАРКОВА 

  Директор на СУ „Асен Златаров” с. Гиген