ВАЖНИ ПРОЕКТИ

 •  

   

   

   

   

   

  ПРОЕКТ ДА СБЪДНЕМ МЕЧТИТЕ СИ !"

  Договор: BG05M2OP001-3.002 -0004/02.08.2016 г.

   

  Бенефициент: Средно училище „Асен Златаров", село Гиген, община Гулянци, област Плевен

  Партньори:Община Гулянци и Сдружение "Знание" - Плевен

  Продължителност:  02.08.2016 г. – 31.12.2018 г.

  Размер на безвъзмездната финансова подкрепа: 241 739,70 лв.

   

   

   

  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ

  BG05M2OP001-3.002-0004 „Да сбъднем мечтите си!“, финансиран от  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на 25.05.2017г.

   

  Във връзка с реализирането на дейности по проекта  на 25.05.2017г. се осъществи екскурзия по маршрута Гиген – София – Гиген, в която участваха  36 ученици от 4 до 7 клас от секции “Аз обичам природата“, „Млад литератор“, „Кибертормоз“, „Спортни и занимателни игри срещу агресията“, „Знания за минало и настояще“ и от ателие „Изобразително и приложно изкуство“.

  Учениците посетиха Храм - паметник „Александър Невски” и присъстваха на литургия по случай Възнесение Господне - Спасовден.

  В Националния природонаучен музей изслушаха лекцията от екскурзовода и разгледаха залите с различни видове растения и животни. Така учениците обогатиха знанията си по Биология и ЗО.

  В Националния исторически музей учениците разгледаха предмети от различни исторически периоди и изслушаха лекцията на екскурзовода, като надградиха знания по История и цивилизация.

  Учениците останаха много доволни и удовлетворени от впечатленията си от посетените обекти.Екскурзията премина без проблеми.

  30 ученици от 1 до 3 клас от секции “Аз обичам природата“, „Спортни и занимателни игри срещу агресията“ и от ателие „Изобразително и приложно изкуство“ бяха на екскурзия по маршрута Гиген – Плевен – Гиген на 25. 05. 2017 г. Учениците посетиха Панорама „Плевенска епопея 1877г.“, където получиха знания за водените боеве за освобождението на Плевен и информация за рисуваните платна.

  В Районния исторически  музей изслушаха лекцията от екскурзовода и разгледаха залите с различни видове растения, животни и исторически експонати. Така учениците обогатиха знанията си по Човекът и природата и Човекът и обществото.

  В Художествената галерия „Илия Бешков”  учениците разгледаха картини от различни художници с различни материали и техники. Учениците останаха много доволни и удовлетворени от впечатленията си от посетените обекти.

   

   


   

   

  Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получаващи международна закрила”.

   

  Основна цел на проекта:Да сеподпомогне изграждането на учениците от СУ „Асен Златаров” с. Гиген, община Гулянци като пълноценни граждани за бъдеща професионална, социална и трудова реализация чрез участие в дейности за насърчаване участието им в образователния процес, развитие на творческите ми способности за съхраняване и развиване на културната им идентичност в подобрена образователна среда.

   

  Целеви групи:

  • 132 ученици от  I до IX клас от Средно училище „Асен Златаров”;  
  • 30 родители

   

  Дейности:

  1. Дейности за организация и управление на проекта;
  2. Дейности по информиране и публичност;
  3. Организиране и провеждане на дейности за създаване на благоприятна среда за пълноценна социализация и интеграция на учениците:
  • Създаване на Клуб „Знания за промяна” със секции: „Млад литератор”; „Граждани на света”; „Кибертормоз”; „Аз обичам природата”; „Опознай родния край”; „Спортни и занимателни игри срещу агресията”;
  1. Организиране и провеждане на дейности в клуб „Традиции и изкуства”:
  • Създаване на ателиета: „Изобразително и приложно изкуство”; „Знания за минало и настояще”;
  1. Дейности за осигуряване на подходяща образователна среда за задържане на учениците в СУ „Асен Златаров”;
  2. Създаване и дейност на „Училище за родители”;
  3. Организиране и провеждане на съвместни познавателни дейности с ученици от различни етноси:
  • Организиране на екскурзии, „Синьо училище”, „Зелено училище”;
  1. Дейности за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност:
  • Провеждане на училищен празник „Заедно можем повече” и кръгла маса.

   

  Очаквани резултати:

  v  106  ученика  да участват в мерки за образователна интеграция;

  v  96 ученика да се интегрират в образователната система;

  v  Да се създаде и развие работещ модел, включващ: повишаване мотивацията на учениците за учене; създаване на равни възможности за участие в извънурочни форми на работа, насърчаващи развитието на способностите на учениците, съхраняването и развиването на културната им идентичност;  повишаване мотивацията и насърчаване участието на родителите в образователния процес за намаляване на безпричинните отсъствия и преждевременното напускане на учебното заведение; разширяване и укрепване на партньорството между заинтересованите страни: педагогическо ръководство – местна власт – НПО за качествено образование и обучение в мултикултурна среда; за успешна професионална, социална и трудова реализация на подрастващото поколение и за преодоляване на негативните обществени нагласи спрямо етническите малцинства

   

  Контакти:СУ „Асен Златаров” село Гиген

  Директор:    тел. 06562/2123, GSM 0878 711 842;  e-mail: sou_gigen@abv.bg

   

   

  Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  Средно училище „Асен Златаров”с. Гиген  носи цялата отговорност за неговото съдържание и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на ГДСФМОП в МОН и Европейския съюз.