Делегирани бюджети

 •  

              ПЛАН ЗА PАЗХОДИТЕ НА СУ“АСЕН ЗЛАТАРОВ“  КЪМ   30.06.2019 ГОД

   

  Параграфи

  дейности

  Неспециализирани училища-средства

  Разход

  Остатък

  01-01

  326035

  196131

  129904

  02-02

  2 000

  1555

  445

  02-05

  17000

  3772

  13228

  02-08

  1000

  856

  144

  05-51

  40045

  20472

  19573

  05-52

  12100

  6494

  5606

  05-60

  16220

  8681

  7539

  05-80

  8011

  4370

  3641

  10-11

  17000

  7849

  9151

  10-13

  2660

  1720

  940

  10-14

  6000

  1270

  4783

  10-15

  11000

  4306

  6694

  10-16

  46206

  16804

  29402

  10-20

  33239

  10313

  22926

  10-30

  4064

  1560

  2504

  10-51

  1000

  529

  471

  19-81

  500

  362

  138

  40-00

  4500

  1532

  2968

  10-98

  1700

  184

  1516

  Всичко

  550280

  288707

  261573

   

   

   

  12.Дофинансиране – 3 562 лв.

   

   

  Счетоводител: /Подпис/                                                    Директор: /Подпис и Печат/

               / Елка  Бенекова /                                                             / Николина Маркова / 

   

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ АСЕН ЗЛАТАРОВ“,

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

   

   

  ДЕЛЕГИРАН  БЮДЖЕТ  за 2019 год.

   

  Средствата заложени в делегирания бюджет на СУ „Асен Златаров” за 2019 година са в размер на 406 414.00 лв.

   

  Постъпленията са от следните източници:

   

  Бр. у-ци редовна форма 178 Х 1 940 лв./единен разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет/= 406 414,00 лв.

  406414,00 Х 85% = 345 452,00 лв.

   

   за условно-постоянни разходи

  В това число:

  9 % OTГ –46 206лв.

  1 % за ремонт – 4 064 лв.

  2 % други – 10 261 лв.

  Регион. Коеф. – 27 562 лв.

   

  1. Бр.у-ци самостоятелна форма 34  Х 529 лв. = 17 986,00 лв.

   

  1. Добавка за подобряване материално техническа  база на училищата за учениците от редовна форма на обучение:

  178  у-ка Х 25 лв.= 4 450,00 лв.

   

  1. Добавка за подпомагане хранене на ученици от първи – четвърти клас

  40  у-ка Х 66,58 лв. = 2 663,00 лв.

   

  1. За стипендии на учениците – 4 500 лв.

   

  1. Целодневна организация на учебния ден за обхванати ученици I–VII клас

  63  у-ка Х 688 лв.  = 43 344 .00 лв.

  63  у-ка Х 65,58 лв.  = 4 131 .00 лв.

   

  7.Средства за занимания по интереси

  178у-ка               =  4 699 лв.

   

  8.Норма за група ЦДО

  3бр. X 1 758 лв. = 5 274 лв

   

  9. СОП -6 588 лв.

   

  1. Допълващ стандарт за ученик дневна форма на обучение

  104 бр.    -  4 056 лв.

   

  1. Норматив за институция  - 1 900 лв.

   

  1. Преходен остатък

  от стандарта  - 7 422 лв

   

  IВсичко средства – 540 558 лв.

  1Всичко средства по заплати 420 928 лв.

   в това число 4 %диференцирано заплащане в размер на 16837.00 лв.

  и 1.2 %  за обучение в размер на 5 051 лв.

   

   

  Параграфи                    Наименование                                               Лева

   

  • 01-01                           Заплати                                                           325 628
  • 02                                СБКО и Облекло учители                             17 000

  $ 02-02                            Граждански договори                                       1 000

  $ 02-08                            Болнични                                                             1 000

  Всичко Заплати :                                                                                    344 628

   

   § 05-00                           Задължителни осигурителни вноски          76 300

  • 05-51                                                                                                       40 000   
  • 05-52                                                                                                       12 100
  • 05-60                                                                                                       16 200
  • 05-80                                                                                                         8 000
  • 10-10                          Издръжка                                                           119 630
  • 10-11                          Храна                                                                    17 000
  • 10-13                         Облекло                                                                   2 660
  • 10-14                         Учебници                                                                6 000
  • 10-15                         Материали                                                            11 000
  • 10-16                         Вода,горива и енергия                                        46 206
  • 10-20                         Разход за вън.услуги                                           25 000
  • 10-30                         Текущ ремонт                                                        4 064
  • 10-51                         Командировки                                                       1 000
  • 19-81                         Такси                                                                          500  
  • 40-00                         Стипендии                                                              4 500
  • 10-98                         Други разходи                                                        1 700                  

  Всичко Разходи :                                                                                       540 558

   

   

   

  ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ НА СУ“АСЕН ЗЛАТАРОВ“

  КЪМ  ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 год.

   

  Параграфи

  дейности

  Неспециализирани училища-средства

   

  Разход

   

  Остатък

  01-01

  325628

  93180

  232448

  02-02

  1 000

  -

  1000

  02-05

  17000

  1857

  15143

  02-08

  1000

  546

  454

  05-51

  40000

  10097

  29903

  05-52

  12100

  3187

  8913

  05-60

  16200

  4319

  11881

  05-80

  8000

  2131

  5869

  10-11

  17000

  5168

  11832

  10-13

  2660

  430

  2230

  10-14

  6000

  1062

  4938

  10-15

  11000

  2182

  8818

  10-16

  46206

  15244

  30962

  10-20

  25000

  4988

  20012

  10-30

  4064

  1561

  2503

  10-51

  1000

  277

  723

  19-81

  500

  363

  137

  40-00

  4500

  496

  4004

  10-98

  1700

  26

  1674

  Всичко

  540558

  147114

  393444

   

  12.Дофинансиране – 3 562 лв.

   

   

  Счетоводител: /Подпис/                                                   Директор: /Подпис и Печат/

               / Елка Бенекова /                                                          / Николина Маркова /   

   

          

   

  ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ НА СУ “АСЕН ЗЛАТАРОВ“

   

  КЪМ  ЧЕТВЪРТОТО  ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОД.

   

   

   

  Параграфи

  дейности

  Неспециализирани училища-средства

  Разход

  Остатък

  01-01

  360 529

  359830

  699

  02-02

  1 000

  -

  1000

  02-05

  17635

  6781

  854

  02-08

  2000

  916

  1084

  05-51

  44002

  39985

  4017

  05-52

  13765

  12111

  1654

  05-60

  17783

  16219

  1564

  05-80

  8802

  7885

  917

  10-11

  16134

  15701

  433

  10-13

  3060

  2498

  562

  10-14

  11027

  10843

  184

  10-15

  13065

  9130

  3932

  10-16

  44653

  42908

  1745

  10-20

  29885

  23915

  5970

  10-30

  4028

  -

  4028

  10-51

  1000

  517

  483

  19-81

  500

  363

  137

  40-00

  6552

  4359

  2192

  10-98

  700

  684

  16

  Всичко

  586117

  554645

  31472

   

   

  Счетоводител: (Подпис)                                          Директор: (Подпис и Печат)

               / Елка Бенекова /                                                     /Николина Маркова /

   

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ АСЕН ЗЛАТАРОВ“, 

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

    

  ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ 2018 ГОД.

    

  Средствата заложени в делегирания бюджет на СУ „Асен Златаров” за 2018 година са в размер на 510 948.00 лв.

   

   

   

  Постъпленията са от следните източници:

   

    

  Бр. у-ци редовна форма 207 Х 1 946 лв./единен разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет/= 402 822,00 лв.

   

  402 822,00 Х 80% = 342 399,00 лв.

   

   

   за условно-постоянни разходи 

  В това число:

   

  9 % OTГ -44 653лв.

   

  1 % за ремонт – 4 028 лв.

   

  2 % други – 9 040 лв.

   

  Регион. Коеф. – 27 003 лв.

    

  1. Бр.у-ци самостоятелна форма 40 Х 436 лв. = 17 440,00 лв.

    

  1. Добавка за подобряване материално техническа  база на училищата за учениците от редовна форма на обучение:

   

  207 у-ка Х 25 лв.= 5 175,00 лв.

   

   

   

  1. Добавка за подпомагане хранене на ученици от първи – четвърти клас

   

  50 у-ка Х 72 лв. = 2 400,00 лв.

    

  1. За стипендии на учениците – 6 900 лв.

    

  1. Целодневна организация на учебния ден за обхванати ученици I–VII клас

   

  71 у-ка Х  = 50 351.00 лв.

    

  7. СОП -359 лв. 

  1. Преходен остатък

   

  От стандарта  - 29 919 лв. 

   

  IВсичко средства – 538 667 лв.

    

  Параграфи                    Наименование                                               Лева

   

  • 01-01                           Заплати                                                           286 545
  • 01-01                           Диф. Заплащане                                              16 784
  • 02-08                           За пенсиониране                                             37 000
  • 02                                СБКО и Облекло учители                             19 635

   

  $ 02-02                            Граждански договори                                       1 000

   

  Всичко Заплати :                                                                                     360 964

   

   

   

   § 05-00                           Задължителни осигурителни вноски          81 704

   

   

   

  • 05-51                                                                                                       42 566   
  • 05-52                                                                                                       13 328
  • 05-60                                                                                                       17 293
  • 05-80                                                                                                         8 517

   

   

   

  • 10-10                          Издръжка                                                           95 999

   

   

   

  • 10-11                          Храна                                                                    5 600
  • 10-13                         Облекло                                                                3 060
  • 10-14                         Учебници                                                              4 000
  • 10-15                         Материали                                                           8 175
  • 10-16                         Вода,горива и енергия                                     44 653
  • 10-20                         Разход за вън.услуги                                        17 883
  • 10-30                         Текущ ремонт                                                     4 028
  • 10-51                         Командировки                                                    1 000
  • 19-81                         Такси                                                                       500  
  • 40-00                         Стипендии                                                           6 900
  • 10-98                         Други разходи                                                        200

   

                           

   

  Всичко Разходи :                                                                                  538 667

    

  II. Направени актуализации до 05.07.2018 г.

   

  1. Дейност  13322 – „Общообразователни училища”

   

  1.1   Корекция бюджет заповед № РД 17-128/20.04.2018 г.

   

       -  В параграф 10-11 да се прехвърли сумата от  2 000 лв.  от  параграф  10-20;   

   

       -  В параграф 10-11 да се прехвърли сумата от  2 000 лв.  от  параграф  10-15

   

  1. Актуализация на бюджет заповед № РД 17-169/06.06.2018 г. – 1232 лв.

   

       -   Параграф 10-11 да се завиши  сумата от  631  лв.  ;

   

       -   Параграф 10-20 да се завиши със сумата от 449 лв. ;

   

      -  Параграф 10-98 да се завиши със сумата от 500 лв. ;

   

      -  Параграф 40-00 да се намали  със сумата от 400 лв. ;

   

   

   

  1. Дейност 23336 – „Местни дейности”

   

  -          В параграф 10-15 да се прехвърли сумата от 400 лв.  от параграф 10-16;

   

  1. Актуализация на бюджет заповед № РД 17-180/05.07.2018 г.

   

  -          Средства за работа с деца в риск – 11 640 лв.

   

  -          Спрени месечни помощи – 1 208,26 лв.

   

  1. Дейност 13322 – „Общообразователни училища”

   

  -          Параграф 01-01 да се завиши  сумата от  10 200   лв.  ;

   

  -          Параграф 05-11 да се завиши  сумата от  1 436  лв.  ;

   

  -          Параграф 05-52 да се завиши  сумата от  437  лв.  ;

   

  -          Параграф 05-60 да се завиши  сумата от  490  лв.  ;

   

  -          Параграф 05-80 да се завиши  сумата от  285  лв.  ;

   

   

   

   

   

  III. Направени актуализации до 30.09.2018 г.

   

  1. Актуализация на бюджет заповед № РД 18-17/05.10.2018 г. – 6592 лв.

   

       -   Параграф 10-14 да се завиши  сумата от  5927  лв.  ;

   

       -   Параграф 10-20 да се завиши със сумата от 665 лв. ;

   

   

   

   

   

   

   

  ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ НА СУ “АСЕН ЗЛАТАРОВ“

   

   

   

  КЪМ  ТРЕТОТО  ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОД.

   

  Параграфи

  дейности

  Неспециализирани училища-средства

  Разход

  Остатък

  01-01

  313 529

  240416

  73113

  02-02

  1 000

  -

  1000

  02-05

  19635

  5223

  14412

  02-08

  37000

  668

  36332

  05-51

  44002

  28028

  15974

  05-52

  13765

  8295

  5470

  05-60

  17783

  11357

  6426

  05-80

  8802

  5487

  3315

  10-11

  10231

  10287

  -56

  10-13

  3060

  1573

  1487

  10-14

  9927

  10843

  -916

  10-15

  6175

  4412

  1763

  10-16

  44653

  28469

  16184

  10-20

  16997

  15698

  1299

  10-30

  4028

  -

  4028

  10-51

  1000

  354

  646

  19-81

  500

  363

  137

  40-00

  6552

  3096

  3456

  10-98

  700

  684

  16

  Всичко

  559339

  375253

  184086

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Счетоводител:___________                                                Директор:_______________

   

               / Елка Бенекова /                                                                    / Н.Маркова / 

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ АСЕН ЗЛАТАРОВ“,

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

   

   

  ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ 

   2018 ГОД.

   

  Средствата заложени в делегирания бюджет на СУ „Асен Златаров” за 2018 година са в размер на 510 948.00 лв.

   

  Постъпленията са от следните източници:

   

   

  Бр. у-ци редовна форма 207 Х 1 946 лв./единен разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет/= 402 822,00 лв.

  402 822,00 Х 80% = 342 399,00 лв.

   

   за условно-постоянни разходи

  В това число:

  9 % OTГ -44 653лв.

  1 % за ремонт – 4 028 лв.

  2 % други – 9 040 лв.

  Регион. Коеф. – 27 003 лв.

   

  1. Бр.у-ци самостоятелна форма 40 Х 436 лв. = 17 440,00 лв.

   

  1. Добавка за подобряване материално техническа  база на училищата за учениците от редовна форма на обучение:

  207 у-ка Х 25 лв.= 5 175,00 лв.

   

  1. Добавка за подпомагане хранене на ученици от първи – четвърти клас

  50 у-ка Х 72 лв. = 2 400,00 лв.

   

  1. За стипендии на учениците – 6 900 лв.

   

  1. Целодневна организация на учебния ден за обхванати ученици I–VII клас

  71 у-ка Х  = 50 351.00 лв.

   

  7. СОП -359 лв.

   

  1. Преходен остатък

  От стандарта  - 29 919 лв.

   

   

  IВсичко средства – 538 667 лв.

   

  Параграфи                    Наименование                                               Лева

   

  • 01-01                           Заплати                                                           286 545
  • 01-01                           Диф. Заплащане                                              16 784
  • 02-08                           За пенсиониране                                             37 000
  • 02                                СБКО и Облекло учители                             19 635

  $ 02-02                            Граждански договори                                       1 000

  Всичко Заплати :                                                                                     360 964

   

   § 05-00                           Задължителни осигурителни вноски          81 704

   

  • 05-51                                                                                                       42 566   
  • 05-52                                                                                                       13 328
  • 05-60                                                                                                       17 293
  • 05-80                                                                                                         8 517

   

  • 10-10                          Издръжка                                                           95 999

   

  • 10-11                          Храна                                                                    5 600
  • 10-13                         Облекло                                                                3 060
  • 10-14                         Учебници                                                              4 000
  • 10-15                         Материали                                                           8 175
  • 10-16                         Вода,горива и енергия                                     44 653
  • 10-20                         Разход за вън.услуги                                        17 883
  • 10-30                         Текущ ремонт                                                     4 028
  • 10-51                         Командировки                                                    1 000
  • 19-81                         Такси                                                                       500  
  • 40-00                         Стипендии                                                           6 900
  • 10-98                         Други разходи                                                        200

                           

  Всичко Разходи :                                                                                  538 667

   

  II. Направени актуализации до 05.07.2018 г.

  1. Дейност  13322 – „Общообразователни училища”

  1.1   Корекция бюджет заповед № РД 17-128/20.04.2018 г.

       -  В параграф 10-11 да се прехвърли сумата от  2 000 лв.  от  параграф  10-20;   

       -  В параграф 10-11 да се прехвърли сумата от  2 000 лв.  от  параграф  10-15

  1. Актуализация на бюджет заповед № РД 17-169/06.06.2018 г. – 1232 лв.

       -   Параграф 10-11 да се завиши  сумата от  631  лв.  ;

       -   Параграф 10-20 да се завиши със сумата от 449 лв. ;

      -  Параграф 10-98 да се завиши със сумата от 500 лв. ;

      -  Параграф 40-00 да се намали  със сумата от 400 лв. ;

   

  1. Дейност 23336 – „Местни дейности”

  -          В параграф 10-15 да се прехвърли сумата от 400 лв.  от параграф 10-16;

  1. Актуализация на бюджет заповед № РД 17-180/05.07.2018 г.

  -          Средства за работа с деца в риск – 11 640 лв.

  -          Спрени месечни помощи – 1 208,26 лв.

  1. Дейност 13322 – „Общообразователни училища”

  -          Параграф 01-01 да се завиши  сумата от  10 200   лв.  ;

  -          Параграф 05-11 да се завиши  сумата от  1 436  лв.  ;

  -          Параграф 05-52 да се завиши  сумата от  437  лв.  ;

  -          Параграф 05-60 да се завиши  сумата от  490  лв.  ;

  -          Параграф 05-80 да се завиши  сумата от  285  лв.  

   

   

   

  ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ НА СУ “АСЕН ЗЛАТАРОВ“

   

  КЪМ  ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОД.

   

   

   

  Параграфи

  дейности

  Неспециализирани училища-средства

  Разход

  Остатък

  01-01

  313 529

  164289

  149240

  02-02

  1 000

  -

  1000

  02-05

  19635

  3466

  16169

  02-08

  37000

  454

  36546

  05-51

  44002

  19272

  24730

  05-52

  13765

  5742

  8023

  05-60

  17783

  7769

  10014

  05-80

  8802

  3754

  5048

  10-11

  10231

  9234

  997

  10-13

  3060

  1573

  1487

  10-14

  4000

  5719

  -1719

  10-15

  6175

  2791

  3384

  10-16

  44653

  27522

  17131

  10-20

  16332

  10256

  6076

  10-30

  4028

  -

  4028

  10-51

  1000

  303

  697

  19-81

  500

  363

  137

  40-00

  6552

  3096

  3456

  10-98

  700

  542

  158

  Всичко

  552747

  266145

  286602

   

   

  Счетоводител: /Подпис/                                              Директор: /Подпис и Печат/

               / Елка Бенекова /                                                                    / Н.Маркова / 

   

   

   

   

  ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ

  НА СУ“АСЕН ЗЛАТАРОВ“ КЪМ  ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОД.

   

   

   

   

  Параграфи

  дейности

  Неспециализирани училища-средства

  Разход

  Остатък

  01-01

  303 329

  86254

  217075

  02-02

  1 000

  -

  1000

  02-05

  19635

  1763

  17872

  02-08

  37000

  -

  37000

  05-51

  42566

  9779

  32787

  05-52

  13328

  2922

  10406

  05-60

  17293

  3936

  13357

  05-80

  8517

  1894

  6623

  10-11

  5600

  5994

  -394

  10-13

  3060

  1419

  1641

  10-14

  4000

  4973

  -973

  10-15

  8175

  1267

  6908

  10-16

  44653

  25305

  19348

  10-20

  17883

  4900

  12983

  10-30

  4028

  -

  4028

  10-51

  1000

  95

  905

  19-81

  500

  363

  137

  40-00

  6900

  553

  6347

  10-98

  200

  -

  200

  Всичко

  538667

  151417

  387250

   

   

  Счетоводител: /Подпис/                                                  Директор: /Подпис и печат/

               / Елка Бенекова /                                                                    / Н.Маркова /

   

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

   

  СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2017 ГОД.

  Средствата заложени в делегирания бюджет на СУ „Асен Златаров” за 2017 година са в размер на 482 576 лв.

  Постъпленията са от следните източници:

  1. Средства по формула:

  Бр. у-ци редовна форма 208 Х 1 855 лв./единен разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет/= 385 840,00 лв.

  385 840,00 Х 80% = 308 672,00 лв.

  20% за условно-постоянни разходи

  В това число:

  7,97 % -27 000 лв.

  8,53 % за течно гориво – 41 769,00

  1 % твърдо гориво

  0,5 % за ремонт -1 929,00

  2% резерв  - 7 717 лв.

  1. Бр.у-ци самостоятелна форма 51 Х 373 лв. = 19 023 лв.
  2. Добавка за подобряване материално техническа  база на училищата за учениците от редовна форма на обучение:

  208 у-ка Х 25 лв.= 5 200 лв.

  1. Добавка за подпомагане хранене на ученици от първи – четвърти клас

  49 у-ка Х 72 лв. = 3 528 лв.

  1. За стипендии на учениците - 7 137 лв.
  2. Целодневна организация на учебния ден за обхванати ученици I–VII клас

  100 Х 580 = 58 000 лв.

  1. Преходен остатък

  От стандарта  - 2 170 лв.

  Извънучилищна дейност – 1 745 лв.

  IВсичко средства от стандарта 308 672 лв. + 19 023 лв. /самостоятелна ф-ма/ + 58 000.00 лв. /средищни у-ща/ = 385 695 лв.

  По формула:

  385 695 Х 95% /заплати =  366 410 лв.

  385 695Х5% /издръжка/ = 19 285 лв.

   

  1.Всичко средства по заплати

  366 410 стандарт

  2 170 преходен остатък

  368 146 /в това число 3.5% диференцирано заплащане в размер на– 12 885

  1 % за обучение в размер на 3 664 в параграф 10-20

   

  Средства общо по заплати 368 580/триста шестдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет  лв./

  2. Всичко средства по издръжка

  385 695 Х5%/за издръжка/                                     19 285,00 лв.

  МТБ                                                                            5 200,00 лв.

  7,97 %  за условно постоянни разходи                  27 000,00 лв.

  8,53 % за течно гориво                                            41 769,00 лв.

  0,5 % текущ ремонт                                                   1 929,00 лв.

  Подпомагане хранене ученици                                3 528,00 лв.

  За обучение                                                                3 664,00 лв.

  Стипендии                                                                  7 137,00 лв.

  Средства общо за издръжка 106 792 лв.

   

  Направени актуализации до 30.09.2017 г.

  • Актуализация бюджет Заповед № РД-09-407 / 26.09.2017 г. - 22366 лв.

  І .Дейност 13322 „Общообразователни училища”

  • Параграф 01-01 да се завиши със сумата от 13 410 лв.
  • Параграф 05-51 да се завиши със сумата от 1 765 лв.
  • Параграф 05-52 да се завиши със сумата от 576 лв.
  • Параграф 05-60 да се завиши със сумата от 644 лв.
  • Параграф 10-11 да се завиши със сумата от 2 800 лв.
  • Параграф 10-16 да се завиши със сумата от 1 686 лв.
  • Параграф 10-15 да се завиши със сумата от 780 лв.
  • Параграф 10-30 да се завиши със сумата от 81 лв.

   

  II. Дейност 17713 „Спорт за всички”

  Параграф 10-15 да се завиши със сумата от 624 лв.

   

   

  ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ НА СУ“АСЕН ЗЛАТАРОВ“

  КЪМ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОД.

   

  Параграфи

  дейности

  Неспециализирани училища-средства

  Разход

  Остатък

  01-01

  293210

  218339

  74871

  02-02

  1000

  -

  1000

  02-05

  19000

  17509

  1491

  02-08

  4348

  1002

  3346

  05-51

  34265

  24197

  10068

  05-52

  10576

  7981

  2595

  05-60

  14604

  10320

  4284

  05-80

  7320

  4915

  2405

  10-11

  26328

  11570

  14758

  10-13

  2340

  1967

  373

  10-14

  5415

  3698

  1717

  10-15

  10729

  4191

  6538

  10-16

  36686

  16479

  20207

  10-20

  32676

  15004

  17672

  10-30

  2281

  -

  2281

  10-51

  1600

  499

  1101

  19-81

  400

  -

  400

  40-00

  7137

  -

  7137

  10-98

  200

  -

  200

  Всичко

  510115

  337671

  172444

   

  Диференцирано заплащане 12 885 лв.

   

  Счетоводител: /Подпис/                                               Директор: /Подпис и Печат/

               / Елка Бенекова /                                                                    / Николина Маркова / 

   

   

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

  СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2017 ГОД.

  Средствата заложени в делегирания бюджет на СУ „Асен Златаров” за 2017 година са в размер на 482 576 лв.

  Постъпленията са от следните източници:

  1. Средства по формула:

  Бр. у-ци редовна форма 208 Х 1 855 лв./единен разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет/= 385 840,00 лв.

  385 840,00 Х 80% = 308 672,00 лв.

  20% за условно-постоянни разходи

  В това число:

  7,97 % -27 000 лв.

  8,53 % за течно гориво – 41 769,00

  1 % твърдо гориво

  0,5 % за ремонт -1 929,00

  2% резерв  - 7 717 лв.

  1. Бр.у-ци самостоятелна форма 51 Х 373 лв. = 19 023 лв.
  2. Добавка за подобряване материално техническа  база на училищата за учениците от редовна форма на обучение:

  208 у-ка Х 25 лв.= 5 200 лв.

  1. Добавка за подпомагане хранене на ученици от първи – четвърти клас

  49 у-ка Х 72 лв. = 3 528 лв.

  1. За стипендии на учениците - 7 137 лв.
  2. Целодневна организация на учебния ден за обхванати ученици I–VII клас

  100 Х 580 = 58 000 лв.

  1. Преходен остатък

  От стандарта  - 2 170 лв.

  Извънучилищна дейност – 1 745 лв.

  IВсичко средства от стандарта 308 672 лв. + 19 023 лв. /самостоятелна ф-ма/ + 58 000.00 лв. /средищни у-ща/ = 385 695 лв.

  По формула:

  385 695 Х 95% /заплати =  366 410 лв.

  385 695Х5% /издръжка/ = 19 285 лв.

   

  1.Всичко средства по заплати

  366 410 стандарт

  2 170 преходен остатък

  368 146 /в това число 3% диференцирано заплащане в размер на– 11 044

  1 % за обучение в размер на 3 664 в параграф 10-20

   

  Средства общо по заплати 368 580/триста шестдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет  лв./

  2. Всичко средства по издръжка

  385 695 Х5%/за издръжка/                                     19 285,00 лв.

  МТБ                                                                            5 200,00 лв.

  7,97 %  за условно постоянни разходи                 27 000,00 лв.

  8,53 % за течно гориво                                            41 769,00 лв.

  0,5 % текущ ремонт                                                   1 929,00 лв.

  Подпомагане хранене ученици                               3 528,00 лв.

  За обучение                                                                3 664,00 лв.

  Стипендии                                                                  7 137,00 лв.

  Средства общо за издръжка 106 792 лв.

  Направени актуализации до 29.06.2017 г.

  • Актуализация бюджет Заповед № РД-09-292 / 29.06.2017 г. - 12377 лв.
  • По параграф 10-14 постъпили 3415 лв.
  • По параграф 10-20 постъпили 9614 лв.
  • На параграф 10-98 прехвърлени 200 лв. от параграф 10-15
  • Параграф 02-08 намален с 652 лв.

   

   

   

  ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ НА СУ“АСЕН ЗЛАТАРОВ“

  КЪМ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОД.

   

  Параграфи

  дейности

  Неспециализирани училища-средства

  Разход

  Остатък

  01-01

  279800

  142637

  137163

  02-02

  1000

  -

  1000

  02-05

  19000

  15754

  3246

  02-08

  4348

  874

  3474

  05-51

  32500

  16544

  15956

  05-52

  10000

  5496

  4504

  05-60

  13960

  7085

  6875

  05-80

  7320

  3375

  3945

  10-11

  23528

  10699

  12829

  10-13

  2340

  1967

  373

  10-14

  5415

  1402

  4013

  10-15

  9325

  1844

  7481

  10-16

  35000

  15591

  19409

  10-20

  32676

  10675

  22001

  10-30

  2200

  -

  2200

  10-51

  1600

  401

  1199

  19-81

  400

  364

  36

  40-00

  7137

  3343

  3794

  10-98

  200

  134

  66

  Всичко

  487749

  238185

  249564

   

  Диференцирано заплащане 11 044 лв.

   

  Счетоводител: /подпис и печат/                            Директор: /подпис и печат/

               / В. Любенова /                                                           / Н.Маркова / 

   

   

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ» 

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

  Email: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

  СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2017 ГОД. 

  Средствата заложени в делегирания бюджет на СУ „Асен Златаров” за 2017 година са в размер на 482 576 лв

  Постъпленията са от следните източници:

   

  1. Средства по формула: 

  Бр. у-ци редовна форма 208 Х 1 855 лв./единен разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет/= 385 840,00 лв.

   

  385 840,00 Х 80% = 308 672,00 лв. 

  20% за условно-постоянни разходи

   

  В това число: 

  7,97 % -27 000 лв. 

  8,53 % за течно гориво – 41 769,00 

  1 % твърдо гориво 

  0,5 % за ремонт -1 929,00 

  2% резерв  - 7 717 лв.

   

  1. Бр.у-ци самостоятелна форма 51 Х 373 лв. = 19 023 лв.
  2. Добавка за подобряване материално техническа  база на училищата за учениците от редовна форма на обучение:

   

  208 у-ка Х 25 лв.= 5 200 лв.

   

  1. Добавка за подпомагане хранене на ученици от първи – четвърти клас 

  49 у-ка Х 72 лв. = 3 528 лв. 

  1. За стипендии на учениците - 7 137 лв.
  2. Целодневна организация на учебния ден за обхванати ученици I–VII клас 

  100 Х 580 = 58 000 лв.

   

  1. Преходен остатък 

  От стандарта  - 2 170 лв. 

  Извънучилищна дейност – 1 745 лв.

   

  IВсичко средства от стандарта 308 672 лв. + 19 023 лв. /самостоятелна ф-ма/ + 58 000.00 лв. /средищни у-ща/ = 385 695 лв. 

  По формула: 

  385 695 Х 95% /заплати =  366 410 лв. 

  385 695Х5% /издръжка/ = 19 285 лв.

   

  1.Всичко средства по заплати 

  366 410 стандарт 

  2 170 преходен остатък 

  368 146 /в това число 3% диференцирано заплащане в размер на– 11 044 

  1 % за обучение в размер на 3 664 в параграф 10-20

   

  Средства общо по заплати 368 580/триста шестдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет  лв./

   

  2. Всичко средства по издръжка 

  385 695 Х5%/за издръжка/                                     19 285,00 лв. 

  МТБ                                                                            5 200,00 лв. 

  7,97 %  за условно постоянни разходи                 27 000,00 лв. 

  8,53 % за течно гориво                                            41 769,00 лв. 

  0,5 % текущ ремонт                                                   1 929,00 лв. 

  Подпомагане хранене ученици                               3 528,00 лв. 

  За обучение                                                                3 664,00 лв. 

  Стипендии                                                                  7 137,00 лв.

   

  Средства общо за издръжка 106 792 лв.

    

  ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ НА СУ“АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 

  КЪМ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОД.

   

  Параграфи

  дейности

  Неспециализирани училища-средства

  Разход

  Остатък

  01-01

  279800

  72020

  207780

  02-02

  1000

  -

  1000

  02-05

  19000

  14166

  4834

  02-08

  5000

  418

  4582

  05-51

  32500

  8246

  24254

  05-52

  10000

  2762

  7238

  05-60

  13960

  3560

  10400

  05-80

  7320

  1694

  5626

  10-11

  23528

  6466

  17062

  10-13

  2340

  1967

  373

  10-14

  2000

  1052

  948

  10-15

  9525

  1210

  8315

  10-16

  35000

  13390

  21610

  10-20

  23062

  5626

  17436

  10-30

  2200

  -

  2200

  10-51

  1600

  227

  1373

  19-81

  400

  364

  36

  40-00

  7137

  685

  6452

  Всичко

  475 372

  133 853

  341 519

    

  Диференцирано заплащане 11 044,00 лв.

    

  Счетоводитeл : /Подпис и Печат/                          Директор : /Подпис и Печат/ 

               / В. Любенова /                                                                       / Н.Маркова /

   

   

   

   

  СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ АСЕН ЗЛАТАРОВ“

  СЕЛО ГИГЕН,ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

   

  ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ за 2016 г.

  Средствата заложени в делегирания бюджет на СОУ „Асен Златаровза 2016 год. са в размер на 482 214лв.

  Постъпленията са от следните източници:

  1.Средства по формула:

  Бр.у-ци редовна форма 213Х1720 лв./единен разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет/=366 630 лв.

  366 630 Х 80%=293 088

  20% за условно-постоянни разходи: в това число

  8,5 % -27 000 лв.

  8% за течно гориво -38 024

  1 % твърдо гориво

  0,5 % за ремонт -1832

  2% резерв 7327лв.

   

  2.Бр.у-ци самостоятелна форма 40Х 341лв.=13 640 лв.

   

  3.Добавка за подобряване материално техническа база на училищата за учениците от редовна форма на обучение:

  213 у-ка Х25лв.=5325 лв.

   

   

  4.Добавка за подпомагане хранене на ученици от първи –четвърти клас

              60 у-ка Х 72 лв. =4320 лв.

   

  5.За стипендии на учениците 7743 лв.

   

  6.Целодневна организация на учебния ден за обхванати ученици I –VI клас

  80Х 544=43520

   

  7.Преходен остатък 47 722 лв. в това число:

              От стандарта 29802 лв.

              10902 средства средищно училище

              2643 храна у-ци от І и ІV клас

              1671-стипендии

             2704-извънучилищна дейност

   

   

  I .Всичко средства от стандарта 293 088лв.+13640 лв/самостоятелна ф-ма/ +43520лв/средищни у-ща/ =350 248

  По формула:

  350 248 Х95%/заплати/=332 736лв.

   

  350 248 Х5%/издръжка/=17 512 лв.

  1.Всичко средства по заплати

  332 736 стандарт

  29802 преходен остатък

  362 538 /в това число 3% диференцирано заплащане в размер на 10 876 – /0,8% за обучение в размер на 2662 в параграф 10-20/

  Средства общо по заплати 359 876 /триста петдесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и шест лв./

   

  2. Всичко средства по издръжка

  350 248 Х5%/за издръжка/=                                   17 512 лв.

  МТБ                                                                           5325лв.

  8,5% за условон постоянни разходи                     27 000 лв.

  8% течно гориво                                                     38 024лв

  1% текущ ремонт                                                    1832 лв.

  Подпомагане хранене у-ци                                       4320 лв.

  За обучение                                                                 2662 лв.

  Стипендии                                                                   7743 лв

  Преходен остатък                                                       17 920 лв

   

  Средства общо за издръжка        122 338 лв/сто и двадесет и две хил. триста тридесет и осем лв./

   

   

   

  Общо Дейност „Общообразователни училища“ 482 214лв      

  Разпределението на средствата по параграфи е представено в следния план за разходите:

  ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ НА СОУ“АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 2016ГОД.

  Параграфи

  дейности

  Общообразо-

  вателни училища-средства

  Разход

  за първо тримесечие

  Остатък

  01-01

   

  269191

  74851

  194340

  02-02

  2000

   

  2000

  02-05

  18600

  1712

  16888

  02-08

  4000

  133

  3867

  02-09

  1000

  216

  784

  05-51

  31885

  6990

  24895

  05-52

  11000

  2261

  8739

  05-60

  14000

  3116

  10884

  05-80

  8200

  1398

  6802

  10-11

  21000

  3557

  17443

  10-13

  3150

  1916

  1234

  10-14

  1000

   

  1000

  10-15

  15000

  1545

  13455

  10-16

  40024

  9391

  30633

  10-20

  22518

  4825

  17693

  10-30

  5832

   

  5832

  10-51

  1000

  63

  937

  19-81

  400

   

  400

  40-00

  9414

  676

       8738

  52-03

  3000

   

  3000

  Всичко

  482 214

  112650

  369564

   

  Допълнителни плащания

  1.Диференцирано заплащане 10876лв.

  2. За 01.11.2016                    за 15.09.2016                Еднократно в-ие              За 24 май 21 Х400=8400                 21 Х300=6300              21 Х550=11550               21Х270=5670

  1Х350=350                            1Х250=250                   1Х500=500                        1Х220=220

  4Х250=1000                          4Х200=800                   4Х400=1600                      4Х170=680

  1Х666=666                            1Х500=500                   1Х966=966                                    1Х330=330

   

  Общо 10 416                        Общо 7850                  Общо 14616                       Общо 6900

   

   

   

  Счетоводител: /подпис/                                                   Директор: /подпис и печат/

                 / Бор. Маринова /                                                                 /Ник.Маркова/                      

   

   

   

  СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВЕЛНО УЧИЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“

   

  с. ГИГЕН, обл. ПЛЕВЕН,общ. ГУЛЯНЦИ

   

   

   

  СПРАВКА за ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ за 2015г.

   

  към 31.12. 2015 ГОД.

   

  Средствата заложени в делегирания бюджет на СОУ „Асен Златаров“ към 31.12. 2015 год. са в размер на 487 114 лв.

   

  Постъпленията са от следните източници:

   

  1.Средства по формула:

   

  Бр.у-ци редовна форма 224Х1623 лв./единен разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет/=363 552 лв.

   

  363 552 Х 80%=290 841

   

  20% за условно-постоянни разходи: в това число

   

  8,5 % -27 000 лв.

   

  8% за течно гориво -37030

   

  1 % твърдо гориво

   

  0,5 % за ремонт -1823

   

  2% резерв 7270 лв.

   

   

   

  2.Бр.у-ци самостоятелна форма 36 Х 320лв.=11 520 лв.

   

   

   

  3.Преходен остатък 58 347 лв. в това число:

   

              От стандарта 40 807 лв.

   

              15 210 средства средищно училище средищно училище

   

              1700 храна у-ци от І и ІV клас

   

              120-стипендии

   

   

   

  4.Добавка за подобряване материално техническа база на училищата за учениците от редовна форма на обучение:

   

  224 у-ка Х25лв.=5600 лв.

   

  .

   

   

   

  5.Добавка за подпомагане хранене на ученици от първи –четвърти клас

   

              60 у-ка Х 72 лв. =4320 лв.

   

   

   

  6.За стипендии на учениците 7743 лв.

   

   

   

   

   

  I .Всичко средства от стандарта 290 841лв.+11520 лв.=302 361

   

  По формула:

   

  302361 Х95%/заплати/=287 243 лв.

   

   

   

  302361 Х5%/издръжка/=15 118 лв.

   

  1.Всичко средства по заплати

   

  287 243 стандарт

   

  40807 преходен остатък

   

  15 210 целеви средищно

   

  510 „С грижа за всеки ученик“

   

  343 770 /в това число 3% диференцирано заплащане в размер на 9841 – /0,8% за обучение в размер на 2624 в параграф 10-14/

   

  Средства общо по заплати 341 146 /триста четиридесет и една хиляди сто четиридесет и шест лв/

   

   

   

  2. Всичко средства по издръжка

   

  302 361 Х5%/за издръжка/=                                     15 118 лв.

   

  МТБ                                                                             5600 лв.

   

  8,5% за условон постоянни разходи                       27 000 лв.

   

  8% течно гориво                                                       37 030 лв

   

  1% текущ ремонт                                                      1823 лв.

   

  Подпомагане хранене у-ци                                         4320 лв.

   

  За обучение                                                                  2624 лв.

   

  Средства общо за издръжка              103 078 лв/сто и три хил. седемдесет и осем лв./

   

   

   

   

   

  Направени актуализации до 31.12.2015 год:

   

   

   

  √.Актуализация № РД-09-200/18.05.2015год.-в размер на 6997 лв.

   

  √Заповед за вътрешна корекция РД 17-124/08.05.15-прехвърляне от параграф 10-14 в параграф 10-20-2624 лв

   

  √ Заповед за вътрешна корекция № РД 17-136/03.06.2015- прехвърляне от параграф 01-01 в параграф 02-09-300 лв

   

  √Актуализация бюджет съгласно Заповед РД 09-420/10.09.15.-35 782/ в това число

   

  30420-за средищно училище

   

  4300-за учебници

   

  √Актуализация бюджет съгласно Заповед РД 09-559/02.12.15             -1439 лв

   

  √Актуализация бюджет бюджет м. декември       2632лв

   

  √ Заповед за вътрешна корекция № РД 17-16/20.11.2015-

   

  прехвърляне от параграф 10-13 в параграф 02-05   10260

   

  прехвърляне от параграф 01-01 в параграф 02-02   650

   

  прехвърляне от параграф 02-08 в параграф 10-51 120

   

  прехвърляне от параграф 02-08 в параграф 02-09 200

   

   

   

  Общо Дейност „Общообразователни училища“ 487 114лв        

   

  Разпределението на средствата по параграфи е представено в следния план за разходите:

   

   

   

  ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ НА СОУ“АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 2015ГОД.

   

  Параграфи

  дейности

  Общообразо-

  вателни училища-средства

  Разход

  Остатък

  01-01

   

  277454

  262111

  15343

  02-02

  1650

  1641

  9

  02-05

  16760

  16094

  666

  02-08

  3680

  3228

  452

  02-09

  1126

  1052

  74

  05-51

  31003

  29146

  1857

  05-52

  13027

  9765

  3262

  05-60

  14525

  13082

  1443

  05-80

  8375

  5815

  2560

  10-11

  16000

  11982

  4018

  10-13

  5670

  2385

  3285

  10-14

  5300

  5272

  28

  10-15

  17202

  15951

  1251

  10-16

  39030

  35269

  3761

  10-20

  21929

  19985

  1944

  10-30

  5000

  1775

  3225

  10-51

  1020

  987

  33

  19-81

  500

  365

  135

  40-00

  7863

  6192

  1671

  52-00

   

   

   

  Всичко

  487 114

  442097

  45017

   

   

   

  Допълнителни плащания

   

  1.Диференцирано заплащане 9841

   

  2. За Коледа                          за 15.09.2015                 За 01.11.2015                      За 24 май

   

  21 Х400=8400                        21 Х300=6300               21 Х550=11550               21Х270=5670

   

  1Х350=350                             1Х250=250                    1Х500=500                         1Х220=220

   

  4Х250=1000                           4Х200=800                    4Х400=1600                       4Х170=680

   

  1Х666=666                             1Х500=500                    1Х966=966                         1Х330=330

   

   

   

  Общо 10 416                          Общо 7850                Общо 14616                        Общо 6900

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II.За извън училищна дейност

   

              Преходен остатък 899 лв.

   

              224 у-ка Х 14 лв.=3136 лв.

   

             Общо:                   =3995 лв

   

   

   

  Извънучилищна дейност

   

  параграф

  Приход

  Разход

   

  02-09

  819

  734

  85

  05-51

  106

  76

  30

  05-52

  55

  31

  24

  05-60

  39

  35

  4

  05-80

   

  20

  -20

  10-15

  500

  300

  200

  10-20

  2476

  95

  2381

  Всичко

  3995

  1291

  2704

   

   

   

  Преходен остатък за 2015 год - 47 721 лв.:

   

  Общообразователна дейност -   45 017лв

   

  Извънучилищна дейност       -     2704лв

   

   

   

  Счетоводител:  / П и П /                                Директор: / П и П /

   

                / В.Евтимова/                                                               /Н.Маркова/          

   

   

   

   

   

  СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ АСЕН ЗЛАТАРОВ“

  с. ГИГЕН, общ. ГУЛЯНЦИ, обл. ПЛЕВЕН

   

  ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ 2015г.

  Средствата заложени в делегирания бюджет на СОУ „Асен Златаров“ за 2015 год. са в размер на 444 224 лв.

   

  Постъпленията са от следните източници:

  1.Средства по стандарт

  Бр.у-ци дневна форма 224 х 1623 лв./единен разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет/ = 363 552 лв.

  363 552лв.х 80% = 290 841лв.

  20% /за условно-постоянни разходи/ : в това число.

  8,5% - 27 000 лв.

  8% за течно гориво – 37 030лв.

  1% твърдо гориво

  0,5% за ремонт - 1 823лв.

  2% резерв – 7 270 лв

   

  2.Брой ученици самостоятелна форма 36 х 320лв.=11 520 лв.

   

  3.Преходен остатък 58 347лв. в това число:

              От стандарта 40 807 лв.

              15 210 средства средищно училище

             510 – „ С грижа за всеки ученик”

             1700 - храна І-ІV клас

             120 – стипендии

      

  4.Добавка за подобряване МТБ за учениците от дневна форма на обучение:

  224 ученици х 25лв.=5600лв.

   

  5.Добавка за подпомагане хранене на ученици от първи –четвърти клас

              60 ученици х 72 лв. =4320 лв.

   

  6.За стипендии на учениците 7743 лв.

   

   

  І.Всичко средства от стандарта 290 841 лв.+11520 лв.=302361

  По формула:

  302361 х95 %/заплати/=287 243 лв.

  302 361 х5 % /издръжка/=15 118 лв

   

   

   

   

  1.Всичко средства по заплати

  287 243 стандарт

  40807 преходен остатък

  15 210 целеви средищно

  510 „ С грижа за всеки ученик”

  Всичко: 343 770 / в това число 3 % диференцирано заплащане в размер на 9841

  -/ 0,8% за обучение в размер на 2624 /в параграф 10-14/

  Средства общо заплати 341 146 / триста четиридесет и една хиляди сто четиридесет и шест лв./

   

  2.Всичко средства по издръжка

  302 361 х5 %/издръжка/ = 15 118 лв.

  МТБ                                      5600лв

  8,5 %усл. пост. разходи    27000

  8 %течно гориво                   37 030

  1 %текущ ремонт                   1823

  подпомагане хранене у-ци   4320

  Стипендии                               7743

  Преходен остатък                   1820

  за обучение                             2624

  Средства общо издръжка   103078 /сто и три хиляди седемдесет и осем лв./

   

  Общо Дейност „Общообразователни училища“ 444 224 лв

   

  ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ НА СОУ“АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 2015 ГОД.

  Параграфи

  дейности

  Общообразо-

  вателни училища-средства

  01-01

  267295

  02-02

  1000

  02-05

  6500

  02-08

  4000

  02-09

  626

  05-51

  28489

  05-52

  12010

  05-60

  13406

  05-80

  7820

  10-11

  10000

  10-13

  15930

  10-14

  3624

  10-15

  12000

  10-16

  37030

  10-20

  10231

  10-30

  5000

  10-51

  900

  19-81

  500

  40-00

  7863

  Всичко

  444 224лв.

   

  1.Диференцирано заплащане 9841лв.

  2.За Коледа                  За 15.09.2014            За 01.11.2014         За 24 май

  21 Х400=8400              21Х300=6300           21Х550=11 550       21 Х270=5670

  1Х350=350                   1Х250=250               1Х500=500             1Х220=220

  4Х250=1000                 4Х200=800                 4Х400=800             4Х170=680

  1Х666=666                   1Х500=500               1Х966=966               1Х330=330

  Общо 10 416               Общо 7850             Общо 14616             Общо 6900

  ІІ.За извън училищна дейност

              Преходен остатък 899 лв.

              224у-ка х 14 лв.=3136лв.

            Общо =3995лв

   

  Извънучилищна дейност

  параграф

  Приход

  02-09

  819

  05-51

  106

  05-52

  55

  05-60

  39

  10-15

  500

  10-20

  2476

  Всичко

  3995лв.

   

   

  Счетоводител: ...../П/ ..........                                              Директор: ....../ П и П/ .....

                     /В.Евтимова/                                                                     /Н. Маркова/      

   

   

   

   

  СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ АСЕН ЗЛАТАРОВ“

  с. ГИГЕН общ. ГУЛЯНЦИ обл. ПЛЕВЕН

   

  ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ за 2014г.

   

  Средствата в делегирания бюджет на СОУ „Асен Златаров“ за 2014 год. са в размер на 481771лв.

   

  Постъпленията са от следните източници:

   

  1.Средства по стандарт

   

  Бр.у-ци редовна форма 230 Х1590 лв./единен разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет/=365 700 лв.

  365 700 – 20%/за условно-постоянни разходи/ =292 560 лв.

              Бр.у-ци самостоятелна форма 41 Х 320лв.=13 120 лв.

  Обща сума за община Гулянци 783 у-ка Х 1590=1 244 970Х 20 %=248 994 -3% резерв /7469,82/=241 524

   

  Съгласно формулите за разпределение на средства чл.41а,ал. 6 от Закона за народната просвета :

  за училище 27 000 Х4 /училища в община Гулянци/=108000

  За разпределяне по формула 241 524-108000=133 524 лв.

   

  От тях :

  80% за течно гориво-39 436 лв

  5% за твърдо гориво

  10% за други разходи-3924 лв.

  4% за подръжка на материална база-1569 лв.

  1%за такса смет-392 лв.

  Всичко 45 321 лв. + 27 000=72 321 за условно постоянни разходи

   

  2.Преходен остатък 38 340 лв. в това число:

              От стандарта 30 825лв.

              715 за столово хранене на у-ци от средищно училище

              1525 столово хранене у-ци от І и ІІ клас

              2833 заплати възпитатели

           2442 капиталови разходи

   

  3.Добавка за подобряване материално техническа база на училищата за учениците от редовна форма на обучение:

  230 у-ка Х25лв.=5750лв.

   

  4.За извън училищна дейност

              Преходен остатък 2654 лв.

              230 у-ка Х 14 лв.=3220 лв.

             Общо:                  =5874лв.

   

  5.Добавка за подпомагане хранене на ученици от първи –четвърти клас

              65 у-ка Х 72 лв. =4680лв.

   

  6.За стипендии на учениците 7534 лв.

   

  7.Актуализация съгласно Заповед РД 09-306/30.06.14 - обез-щетение пенсиониране 1274 лв в параграф 02-08 и учебници 11062 лв.в параграф 10-14- всичко 12 336лв.

   

  8. Актуализация съгласно Заповед РД 09-559/20.11.14 в размер 10 741лв.

  9.Актуализация съгласно Заповед РД 09-627/23.12.14 в размер 24388лв.

  1.Дейност „Общообразователни училища“ 457 383лв    

   

  2. „Извънучилищна дейност“ 5874 лв.

   

  Разпределението на средствата по параграфи е представено в следния план за разходите:

  Параграфи

  дейности

  Общообразо-

  вателни училища-средства

  Разход

   

  01-01

  263453

  239543

  23910

  02-02

  1200

  1099

  101

  02-05

  10000

  6329

  3671

  02-08

  6274

  6400

  -126

  02-09

  800

  521

  279

  05-51

  28055

  26706

  1349

  05-52

  10520

  8881

  1639

  05-60

  12600

  11890

  710

  05-80

  6586

  5093

  1493

  10-11

  9000

  8375

  625

  10-13

  11400

  11399

  1

  10-14

  14062

  14063

  -1

  10-15

  13130

  13040

  90

  10-16

  40000

  24533

  15467

  10-20

  23910

  19286

  4624

  10-30

  2500

  351

  2149

  10-51

  1000

  807

  193

  19-81

  500

  365

  135

  40-00

  7535

  7415

  120

  51-00

  7680

  6886

  794

  5201

  2566

  2500

  66

  52-03

  5000

  3942

  1058

  53-09

  4000

  4000

  0

  Всичко

  481771

  423424

  58347

   

  Извънучилищна дейност

  параграф

  Приход

  Разход

  Остатък

  02-09

  763

  725

  38

  05-51

  259

  74

  185

  05-52

  100

  31

  69

  05-60

  133

  35

  98

  05-80

  119

  20

  99

  10-15

  400

  45

  355

  10-20

  4100

  4085

  15

  Всичко

  5874

  5015

  859

   

  Преходен остатък към 31.12.2014 год. е в размера на 58 347 /петдесет и осем хиляди триста четиридесет и седем лв./

   

  Предвидени допълнителни възнаграждения

  1.Диференцирано заплащане 9671лв.

  2.За 24 май                 За 15.09.2014          За 01.11.2014           За Коледа

  21 Х400=8400             21Х300=6300           21Х550=11 550       21 Х270=5670

  1Х350=350                   1Х250=250               1Х500=500               1Х220=220

  4Х250=1000                 4Х200=800                 4Х400=800             4Х170=680

  1Х666=666                   1Х500=500               1Х966=966               1Х330=330

  Общо 10 416лв          Общо 7850лв           Общо 14616лв           Общо 6900лв

   

  Счетоводител:..........................                                          Директор:...........................

                     / В.Евтимова/                                                                   /Н. Маркова/