Обществени поръчки

 •  

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  е-mail:sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

  УТВЪРДИЛ:    /Подпис и Печат/

   ДИРЕКТОР - НИКОЛИНА МАРКОВА

   

  ВЪТРЕШНИПРАВИЛА

  ЗАПЛАНИРАНЕОРГАНИЗАЦИРАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ

  НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В СУ„АСЕН ЗЛАТАРОВ”

   с. ГИГЕН общ. ГУЛЯНЦИ

   

  1

     С ЪД Ъ Р Ж АН И Е

   

  ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   

  РАЗДЕЛІ    - ЦЕЛИ РАЗДЕЛІІ- ОБХВАТ

  РАЗДЕЛІІІ- ОТГОВОРНОСТИ

   

  ГЛАВАВТОРА-РЕДЗАПЛАНИРАНЕНАПРОЦЕДУРИТЕЗАВЪЗЛАГАНЕНА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

   

  РАЗДЕЛІ    - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ

  РАЗДЕЛІІ-ИЗГОТВЯНЕНАПЛАН–ГРАФИК.ПОДГОТОВКАИПУБЛИКУВАНЕНА ПРЕДВАРИТЕЛНИОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

   

  ГЛАВАТРЕТАРЕДЗАСТАРТИРАНЕНАПРОЦЕДУРИТЕЗАВЪЗЛАГАНЕНА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

   

  РАЗДЕЛІ    -         ИЗГОТВЯНЕ,        СЪГЛАСУВАНЕ        И        УТВЪРЖДАВАНЕ        НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

  РАЗДЕЛІІ- ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НАИЗПЪЛНИТЕЛИ РАЗДЕЛІІІ- ОБЖАЛВАНЕ

  РАЗДЕЛІV- СКЛЮЧВАНЕ НАДОГОВОРИ ЗАОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

  РАЗДЕЛV-ВЪЗЛАГАНЕНАОБЩЕСТВЕНИПОРЪЧКИПОРЕДАНАГЛАВА ОСЕМ “А”ОТ ЗОП ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  РАЗДЕЛVІ-ВЪЗЛАГАНЕНАОБЩЕСТВЕНИПОРЪЧКИПОРЕДАНАЧЛ.14,АЛ.5ОТ ЗОП

  РАЗДЕЛ     VІІ–ПРОВЕЖДАНЕНАПРОЦЕДУРИЗАВЪЗЛАГАНЕНАОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ВЪНШНИ КОНСУЛТАНТИ

   

  ГЛАВАЧЕТВЪРТА-КОНТРОЛВЪРХУИЗПЪЛНЕНИЕТОНАСКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИПОРЪЧКИ

   

  ГЛАВА    ПЕТА         ДОСИЕ     И     СЪХРАНЕНИЕ    НА     ДОКУМЕНТАЦИЯТА    НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

   

  РАЗДЕЛІ-ИЗГОТВЯНЕНА ДОСИЕТА НА ОБЩЕСТВЕНИПОРЪЧКИ

  РАЗДЕЛІІ -     СЪХРАНЯВАНЕ     НА     ДОСИЕТАТА     С     ДОКУМЕНТАЦИЯТА     НА ОБЩЕСТВЕНИТЕПОРЪЧКИ

   

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ

   

  2

   

   

  Чл.1(1)Обща цел на настоящите вътрешните правила е уреждане на взаимодействието между административните единици, съобразно структурата на администрацията на СУ „ Асен Златаров” с. Гиген при управлението на процеса за разходване на бюджетните средства чрез обществени поръчки задоставки, услуги и строителство в етапите на планиране и провеждане на процедурите и осъществяване на контрола поизпълнението на договорите за обществени поръчки.

  (2)Тези правила регламентират административното взаимодействие в сферата на приложението на всички видове режими на възлагане на обществени поръчки, предвидени в чл.14, ал.1 – ал.5 от ЗОП.

  (3)Основните целинанастоящите правила са:

  1.Постиганенаоптималноразпределениеидефинираненаотговорноститенаотделните служителиветапитенапланиранеипровежданенапроцедурите,кактоиветапанаизпълнениена договорите за обществени поръчки;

  1. Създаваненамеханизмизаовладяваненакритичнитеточкивотделнитеетапина възлагане,сцелнедопусканенанарушенияиобезпечаванетонаправилнотоизаконосъобразно прилагане на общностното и националнозаконодателство вобластта на обществените поръчки;
  2. Създаваненаадекватниправилазаконтрол,обезпечаващинавременноустановяванеи отстраняваненадопуснатинередностивпроцесанапровежданенапроцедуритезавъзлаганена обществени поръчки,както исъздаване наусловия за търсене на отговорност;
   

  РАЗДЕЛІІ ОБХВАТ

   

  Чл.2Вътрешните правила обхващат:

  1. Етапа на планиране наобществените поръчки

  1. Етапанапровежданенаконкретнитепроцедури,койтовключваследнитеподетапипри процедурите по чл.14, ал.1 иал.3 от ЗОП:

  -подготовканадокументациятазаучастиевпроцедурата.Тозиетапобхващапериодана подготовкатанадокументацията,съгласуванеиконтролвърхунейнатазаконосъобразноствцялост до момента на обявяване на процедурата в регистъра на Агенцията пообществени поръчки(АОП ).

  -периоданапродаване(предоставяне)надокументациятазаучастиевпроцедурата, публикуваненарешениенапромянапореданачл.27аичл.27ботЗОП(когатоеприложимо), изготвянеипредоставяненаразясненияподокументациятазаучастиевпроцедуратапоредана чл.29 от ЗОП, получаване и съхраняване на офертите до крайния срокза тяхнотоподаване.

  -периоданаотизтичаненасроказаподаваненаофертитедоопределяненаизпълнителпо реданачл.73отЗОП.Тозипериодобхващаопределянетонасъставаиназначаванетонакомисията, работатанакомисиятапореданачл.68-72отЗОП,проверканаВъзложителязазаконосъобразност наработатанакомисиятапореданачл.36аотЗОП,приеманенапротоколаииздаваненарешение по чл.73 от ЗОП от страна на възложителя.

  -периоданаобжалваненарешениетонавъзложителя,когатоеприложимоидовлизанев сила на решението за определяне на изпълнител по процедурата. Този период обхващадействията по подготовкаиизпращаненастановищепожалбата,взиманенарешениеимотивираненаисканеза предварителноизпълнение,акоеприложимо,осигуряваненапроцесуалнопредставителствои защита пред КЗКи ВАС.

   

  3

   

   

  -периодаотвлизаневсиланарешениетозаопределяненаизпълнителдосключванетона договоразаизпълнениенапоръчката.Тозипериодобхващаподготвителнитедействияпо сключванетонадоговора,подготовкаипредставяненанеобходимитедокументиотстранана изпълнителя,сключваненадоговора,подготовкаиизпращаненаинформациятазасключендоговор до регистъра на АОП.

  1. Правилатаотноснопровежданетонаограниченатапроцедура,процедуратанадоговаряне, кактоипроцедуритезавъзлаганенаобщественипоръчкичрезпубличнапоканаивъзлаганена обществени поръчкивсвободния режим на чл.14, ал.5 от ЗОП.

  4. Етапа на изпълнението на договорите за обществени поръчки.

  1. Действията на възложителяприизготвяненадокументациизавъзлаганенаобществени поръчки,вслучаите,когатоподготовкатанатезидокументацииевъзложенаподоговорнавъншни лица.
  2. Действиятанавъзложителяпоархивиранеисъхраняваненацялостнатадокументацияпо провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
   

  Чл.3Согледгореизложенитецелииобхват,вътрешнитеправилавключватконкретното разпределениенадейноститеиотговорноститенадлъжностнителицаиструктурниединицив обсегана целите и обхвата на настоящите вътрешни правила;

   

  Чл.4Вътрешнитеправиласеприлагатотвсичкидлъжностнилица,коитоиматзадължения по изпълнениетона дейностите, включени в нея.

   

  Чл.5(1)Възлаганетонаобщественипоръчкисепровеждавсъответствиесразпоредбитена Законазаобщественитепоръчки,Правилниказаприлаганетоназаконазаобщественитепоръчки кактоивсичкидругинационалнииобщностнинорми,коитоиматпрякодействиепоотношениена процедурите по възлагане на обществени поръчки.

  (2)Общественитепоръчки,попадащивстойностнитегранициначл.14,ал.1иал.3отЗОПсе възлагат,взависимостотобектаиспецифичнитеимхарактеристикичрезрегламентиранитевчл.16 от ЗОП видове процедури.

  (3)Приналичиенапредпоставкитеразписанивнорматаначл.14,ал.4отЗОП,обществените поръчкимогатдабъдатвъзложенипореданаГлаваосем„а”отЗОПчрезпубличнапоканапореда на чл.101а-101ж от ЗОПбез провеждане на някоя от процедурите посоченив чл.16 от ЗОП.

  (4)Приналичиенапредпоставкитеразписанивнорматаначл.14,ал.5отЗОП,обществените поръчкимогатдабъдатвъзложенибезпровежданенанякояотпроцедуритепосоченивчл.16от ЗОП, но приспазване на условията и изискванията, регламентиранивнастоящите правила.

  (5)Общатастойностнапланиранитеобщественипоръчкисеопределязавсекиотвидовете обекти(посмисъланачл.3отЗОП),съобразнообобщенатаобщастойностнанеобходимоститена СУ „ Асен Златаров” за цялата бюджетна година.

   

  РАЗДЕЛІІІ ОТГОВОРНОСТИ

   

  Чл.6 (1)ДиректорВъзложител на обществената поръчка

  1.Отговарязацялостназащитанаинтереситена СУ „ Асен Златаров”ибезда упълномощавадругодлъжностнолицеупражняваправатанаВъзложителприпровежданена процедурите за възлагане на обществени поръчки по Законаза обществените поръчки;

  2.Подписва    решението     за     откриване    на     процедурата    и     утвърждава    изготвената документацияиобявлениетозаобщественатапоръчкаследтяхнотосъгласуванепореда,определен в настоящите правила;

  3. Издаварешение за промяна при наличие на предпоставките на чл.27аот ЗОП.

   

  4

   

   

  1. Подписваразясненияподокументациятазаучастиевпроцедуратаприналичиетона предпоставкитепочл.29отЗОПииздаварешениезаудължаваненасроказаподаваненаофертив случаите на чл.29, ал.2отЗОП.
  2. Подписварешениезаудължаваненасроказаподаваненаофертивхипотезатаначл.27а, ал. 7, ал. 8 и ал.9 от ЗОП;
  3. Подписвазаповедтазаназначаваненакомисия/журиконкурсзапроект/заотваряне, оценка и класиране на постъпилите предложения;
  4. Упражняваконтролпочл.36аотЗОПпопреценкаиприемапротоколаотработатана комисията.
  5. Издава       решение       за       класиране       и       определяне       на       изпълнител/и      на обществената поръчка.
  6. Запериодаототкриваненапроцедуратадовлизаневсиланарешениетозаопределянена изпълнителпочл.73отЗОП,априналичиенапредпоставкитеначл.40отЗОПидосключванена договорзаизпълнениеможедаиздадерешениезапрекратяваненапроцедуратазавъзлаганена обществената поръчка на основанията посоченив чл.39, ал.1 иал.2 от ЗОП
  7. ПодписвастановищедоКомисиятазазащитанаконкуренцията(КЗК)попостъпили жалбисрещурешениетозаопределяненаизпълнител,кактоиправиисканиязапредварително изпълнение по преценкаи приналичието на предпоставките на чл.121б, ал.1 от ЗОП.

  11. Подписвадоговорите за възлагане на обществена поръчка .

  (2)Директорътможенаоснованиечл.8,ал.2отЗОПдаупълномощиприотсъствиеилипо свояпреценкадлъжностнолицеотадминистрациятанаСУ „ Асен Златаров”,накоетода вменигореизложенитесиправомощияпоорганизиранетоипровежданетонапроцедуритеза възлаганенаобщественипоръчкиипосключванетонадоговоритезатях.Упълномощаванетоне можеда се използвазаразделяне на обществените поръчкис целзаобикаляне прилагането назакона.

   

  Чл.7 Счетоводител

  1. Съгласува докладите за стартиране на процедураза провеждане наОП;

  1. ПопреценкаипринуждаможедапредложинаДиректорадабъде наетовъншнолице/лица/заподготовканадокументациятазапровежданенапроцедурата, включителноипопреценкаиорганизациятананейнотопровежданедосключваненадоговори изпращане на информация за сключения договор до АОП.

  3. В случаите когато процедуратасеподготвя и провеждаот администрацията научилището: Съгласуварешението заоткриване на процедуратаи изготвената документация, като след това я предоставя на директора за одобрение иподписване;

  Съгласува решението запромяна (при наличиена предпоставките затова) като след товая предоставя надиректора за одобрение и подпис.

  Съгласуварешението за удължаване на срока за подаване на предложения като след това я предоставя на директора за одобрение и подпис;

  Съгласува изготвенитеразяснения по документацията заучастие в процедуратаи след това ги предоставя на директора за одобрение и подпис.

  4. Съгласува проекта на заповед за определяне на съставана комисията за разглеждане оценка и класиране на офертитепо процедурата и я предоставя надиректора за одобрение и подпис.

  5. Ръководипроцесапоконтрола, осъществяванотдиректорапо редана чл.36аот ЗОП и съгласувадокладапо извършенатапроверка, преди да го предостави на вниманието на директорана училището.

  6. Съгласува решениетозакласиранеиопределяненаизпълнител/ина обществената поръчка, респективно-заповедта за прекратяване на процедуратакато след това ги предоставя на директора за подпис.

  1. Приобжалваненарешениетонавъзложителязаопределяненаизпълнител,контролира процесаназащитанаучилищетопредКомисиятазазащитанаконкуренцията,респ.Върховният административен съд.

  8. Съгласува преди подписанадиректора договорите за възлагане на обществена поръчка.

   

  5

   

   

  Следизготвяненадокументациятаопределядругодлъжностнолицеснеобходимата експертиза,коетонаизвършипърваконтролнапроверканаизготвенатадокументация. Проверката                                  обхваща                           законосъобразност     на                        документацията,                           законосъобразност         на съдържаниетонаизготвенитедокументи,пълнотаиналичиенапротиворечиявсамата документация.Попреценкаипринуждапомощник-директорътможедапредложина Директорадабъденаетовъншнолице/лица/заизвършваненатазипроверка.Когато процедуратае възложена изцяло на външно лице, такавапроверкаможе дане сеизвършва. Следизвършванетонаконтроласъгласуварешениетозаоткриваненапроцедуратаза възлаганенаобщественапоръчка,поканата      къмкандидата/те,саматадокументация, обявлениетозаобщественатапоръчка,кореспонденциятасопределенитевзакондържавни органи и кандидатите заизпълнители на общественатапоръчка;

  Контролирапроцесанапродаване(предоставяне)надокументация,изготвянеипредоставяне на разяснение на лицатазакупилидокументация.

  Определялице/азаизготвяненастановищеирешениезапромяна,акосаналице предпоставките за това.

  Контролира процесана получаване и съхраняване на получените по процедуратаоферти. Утвърждавасъставанакомисията,катоизвършвапроверкаотноснозаконосъобразносттана брояисъставанакомисията.Извършвапреценкаипредлаганадиректорапривличанетона външни експерти заучастие в състава на комисията.

  Съгласуварешениетозакласиранеиопределяненаизпълнител/инаобществената поръчка,респективно-заповедтазаудължаваненасроказаподаваненапредложенияили заповедта за прекратяване на процедурата;

  Контролирасроковетезаизготвянеисъгласуваненадокументациите,кактоицялостния процеспо провеждане на процедурите и архивирането им;

   

  Чл. 8Счетоводител

  1. Отговарязацелесъобразносттанапоеманитезадълженияиизвършванитеразходи   в СУ „ Асен Златаров”
   

  6

   

   

  1. Писменосъгласувасъвместновсичкидоговоризавъзлаганенаобщественапоръчка относно разходната им част.

  3. При извършване на разплащане по договорите сепроизнася по съответствието на разхода с поетото задължение.

  4. Участвав подготовката на графика за провеждане на обществени поръчки през съответната финансовагодина.

   

  Чл.9Заявител на обществена поръчка

  1. Заявители на обществени поръчки могат да бъдат:

  ЗАСнаучилището-заявяваобщественипоръчкизаматериално-техническо снабдяване,резервничасти,инвентар,горивазаотопление,организационнатехникаи консумативив т.ч. и за извънгаранционно обслужване.

  Главенсчетоводител–заявяванеобходимитеканцеларскиматериали,учебниции другиматериалинеобходимиприизвършванетонадейносттанаучилището. Анализираизаявяванеобходимосттанапровежданенапроцедуриисключванена договоризаобщественипоръчкинабазаизпълненипрезпредходнатафинансова година инеобходимизанастоящатафинансовагодина.

  1. Заявителинаобщественипоръчкисаиръководителитенапроекти,финансиранисъс средствана Европейския съюзи по Национални програми.
  2. Заявителятизготвядокладазастартираненапроцедуразавъзлаганенаобществена поръчка.
  3. Заявителят     оказва    съдействие    на    отговорника    за     процедурата    (служител     от администрациятанатоваренспровежданетонапроцедурата)презцелияпроцеснастартиранеи провежданенапроцедуризавъзлаганенаобщественипоръчки,съобразноразписанитепо-долу конкретни задължения
  4. Заявителятизготвядосиезапоеманеназадължениеиизвършваненаразходсъгласно ЗДВФК
   

  Чл.10Отговорностипоизготвяненадокументациязапровежданенапроцедураза възлагане на ОП.

  Взависимостототговорноститепопоименнитесписъцинаадминистрациятанаучилището, директорътопределя „Служител обществени поръчки”,който се ангажират с:

  1. Изготвянетоикомплектованетонадокументациятавсрока,определен    от директора.

  1. Извършванетонаконтролнапроверканаизготвенатадокументация,следнейното първоначалноизготвяне,чрездругекспертиличрезнаетвъншенексперт.Приустановяванена непълноти,противоречия,грешкиинезаконосъобразносъдържание,служителятизготвядокладс направените      констатации          и      го                                       предоставя        на директора,който разпределя документацията за отстраняване на грешките в нея. Повторно поправенатадокументация подлежи на втора контролнапроверка по същия ред.

  3. Изпращанетонанеобходимитедокументииуведомителниписмадоопределенитевзакон държавни органис информация за стартиранетона процедурата за възлагане на обществена поръчка; 4.Когатосеизпращатдокументитедосъответнитедържавниорганипосочваиномерана партидатаврегистъранаобщественитепоръчки,вслучайче нямаоткриттакъв в номертитулнатастраницанаизвестиетосеотбелязвадататаиномерана

  решението за стартиранена процедурата.

  1. Обезпечаванетонапроцесанапубликуваненарешениезапромянаприналичиена предпоставките за това.

  6. Обезпечаването на процесана закупуване на документация откандидатите;

  1. Обезпечаванетонаокомплектованетоиизпращанетонаотговорипопостъпилизапитвания откандидати,закупилидокументациязаучастиевпроцедуратазавъзлаганенаобщественапоръчка, в съответствие сразпоредбите на настоящатаинструкция;
  2. Уведомяването3днипредварителнодиректоразадататанаотварянена офертите.

  7

   

   

  1. Подготвянетоназаповедзаназначаваненакомисиязаотваряне,оценкаикласиранена постъпилитепредложенияиосигурявамястозапровежданенапървотозаседаниенакомисиятаза провеждане на процедурата;

  10.Уведомяванетосъставанакомисиятазаотварянеиоценказадатата,мястотоичасана провеждане на първотой заседание;

  11. Подготвянето на бланки-декларации по чл.35, ал. 3 отЗОП (Приложение №1). 12. Подготвянето на бланка "Списък на присъстващите кандидати”.

  1. Предаванетонапредседателянакомисиятапълнотодосиенапроцедурата,кактои постъпилите предложения;
   

  Чл.11Служител в деловодството на училището

  1. Регистрира постъпващите документив регистъра за подадените предложения ;

  1. Обезпечавасъгласуването,подписванетоиизвежданесномер(принеобходимост)на изготвянитевотделадокументивъввръзкаспроцесапостартиранеипровежданенапроцедуриза възлаганенаобщественипоръчки-протоколи,заповеди,писмаидокументации,съгласнореда установен с настоящата инструкция;
  2. Осигуряваизпращанетонаводенатакореспонденциявъввръзкаспровежданетона процедури за възлагане на обществени поръчки;
  3. Изпращавсрокдо01.03.натекущатагодинапредварителнитеобявлениязаобществените поръчки,коитощесепровеждатвСУ „ Асен Златаров”,  презгодинатадоАгенциятапо общественитепоръчки,завписваневрегистъра,когатовъзложителятвъзнамерявадасеползваот съкратените сроковепредвиденивчл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 2 от ЗОП

  5. Осигурява изпращането на информациядоАгенцията по обществени поръчкиза вписване в регистъра.

   

  Чл.12Председателнакомисиятазаотваряне,оценкаикласираненапостъпилите предложения

  1. Водизаседаниятаиръководиработатанакомисиятасогледзапазванеинтересите наСУ „ Асен Златаров”,;
  2. Отговарязазаконосъобразнотоивсъответствиесутвърденатадокументация провеждане на процедурата;
  3. Отговарязасрочнотоизвършваненаоценкатанапостъпилитепредложения,съгласно заповедта за назначаване на комисията;

  4. Подписвалиста за оценка.

   

  Чл.13Членовете на комисия

  1.Разглеждатпостъпилитетехническипредложения,допуснатидооценкаиизвършват техническаоценка,съгласнометодикатазаоценканапостъпилитепредложенияотутвърдената документация,сизключениенаслучаитенапроцедуритенадоговаряне,вкоитослучаиучастватв преговорите споканените кандидати;

  2.При     процедури     на     договаряне     разглеждат     техническото/те     предложение/я     на кандидата/теидоговаряттехническитепараметризаизпълнениетонаобщественатапоръчкаи сроковетеза изпълнение с оглед запазване интересите научилището;

  3.Подписват листа за оценка

   

  Чл.14Външен експертЮрист

  ПриподготовкаипровежданенапроцедуратаотадминистрациятанаучилищетоДиректорът можеданаеме външен експерт юрист, който да:

  1.Отговаря за правилното определяне на правните основания за стартиране на процедурите и законосъобразното импровеждане соглед запазване интересите наСУ „ Асен Златаров” ;

  2.Оказва съдействие на отговорникана процедуратакакто при изготвяне на документацията, така и приотварянето и оценката на полученитепредложения– изготвяне на протоколи, заповедии писма;

   

  8

   

   

  3. Осъществява предварителен контрол върхудокументацията заучастие в процедурата на конкретната обществена поръчка.

  4. Участвав комисията за разглеждане оценка и класиране на постъпилите оферти.

  1. Изготвяпроекто-договоранаетапанаподготовканадокументациятазаучастиев процедуратаи консултира процесана сключването мусизбрания изпълнител.
   

  Чл.15Финансов контрольор/ счетоводител

  1.Проверявазаконосъобразносттанарешениятазапоеманеназадълженияиизвършванена разход

  2.Попълваи подписваконтролните листовезапредварителен контрол

  3.Приизвършваненаразплащанеподоговоритесепроизнасяпосъответствиетонаразходас поетото задължение.

  4.Припланираненаразплащанепореданачл.14,ал.3отЗОПодобрявапланиранияразход следсъгласуваненадокладнатаотДиректораиследпредставянетонапротоколзаизборна изпълнител след публична покана.

  5.Припланираненаразплащаненаразходнасредствавстойностнитепраговепочл.14,ал.4 отЗОПодобрявапланиранияразходследсъгласуваненадокладнатаотДиректораипреди издаването на фактура.

   

  Чл.16Отговорник посъхраняването надосиетата

  1.След приключване на процедурата приемаи проверяваокомплектованостанацялото досие и го архивира.При необходимост от ползване на архива следи за движението на досието катопопълва контроленлист за движение на досието иследи за връщането му.

  2.Съхранявадосието за срок до 4 год.

   

  РАЗДЕЛІ ОПРЕДЕЛЯНЕ НАПОТРЕБНОСТИТЕ

  Чл.17(1)Определянетонапотребноститееетапотцялостниясложенфактическисъставна процесаповъзлаганеиизпълнениенаобщественитепоръчки,вкойтосеизвършваанализна потребноститенаУчилището,коитоследвадабъдатудовлетворенизаопределенпериодотвреме, съответно–необходимосттаотосъществяваненаточноопределениобщественипоръчкии приоретизирането във времево отношение нуждата от възлагането и изпълнениетоим.

  (2)Определянетонапотребноститекатокомплексотдействияпоанализнанеобходимостта отпредоставяненауслуги,извършваненадоставкиилистроителство,зареализиранецелитеи плановетенаУчилището,пречупенипрезпризматанаясноосъзнатотосъществуващосъстояние, целитеиочакванитерезултати,сеосъществяваотлицата–заявители,определенивнастоящите Правила

  (3)Сопределянетонапотребностите,всекизаявителмотивираконкретнаинициатива (общественапоръчка)иудовлетворяванетонаформулиранатаотнегопотребност,съответно– постигане целите на Училището.

   

  Чл.18Необходимосттаотнавременноиадекватноудовлетворяваненапотребноститечрез реализираненаконкретна/иобществена/ипоръчка/исеобективираотлицата–заявителив конкретнииобоснованизаявки,пообразец,утвърденотВъзложителя,обобщаващикомплексната необходимост на съответният отдел от възлагане на точно определени обществени поръчки.

   

  9

   

   

  10

   

  РАЗДЕЛІІ ИЗГОТВЯНЕ НАПЛАНГРАФИК.

  ПОДГОТОВКА ИПУБЛИКУВАНЕНАПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

   

  Чл.19(1)ПроцесътпопланираненаобщественитепоръчкивСУ „ Асен Златаров” за всяка следващагодина, започвав началотона месец декември на съответнатабюджетна година.

  (2)Счетоводител,домакинът,ръководителитенапроекти, кактоидругителицавучилищетоангажиранислужебноснеобходимосттаотреализиранена доставка,услугаилистроителствовсрокдо15.12напредходнатагодинаорганизиратсъвместна срещасДиректора наСУ „ Асен Златаров”, накоятовсичкипредставятсвоите мотивиранипредложениязанеобходимосттаотпровежданенапроцедуризавъзлаганена общественипоръчкипрезследващатафинансовагодина.Предложениятасеобсъждатисъобразяват сприблизителноочакваниябюджетнаучилището,изчисленнабазаочакванатаметодиказа издръжканаединученикпрезследващатафинансовагодина.Засрещатасеводинароченпротокол, който отразявавсички направени предложения и мотивитекъм тях.

  (3)Впротоколасеотразяватобектаипредметанаобщественатапоръчка,приблизителната /прогнозна/стойност,източниканафинансираненаразхода,сроковетезапровежданена планиранитеобщественипоръчки,изтичащитепрезсъответнатагодинавъзложенидоговориза периодичноповтарящиседоставкиилиуслуги,катосепосочвавреметонаизтичаненадоговоритеи времето на стартиране на новите процедури.

  (4)Набазаизготвенияпротоколотпроведенатасрещапомощникдиректорътилинаето външнолицеекспертюриствобласттанаобщественитепоръчкиопределятсъобразновидана процедуратаипрогнознатаистойноствиданавсякапроцедуракоятоследвадасепроведепрез следващатафинансовагодина.Зацелтасепроверявасъществуватлиидентичниобществени поръчкизаявениипредвиденизапровеждане,коитоследвадасеобединятвобособенипозицииили веднаобщапроцедурасцелдасеизбегнеразделяненаобщественипоръчкипосмисъланачл.15, ал.6отЗОП.Следопределяненавиданавсякаконкретнапроцедураисесъобразиисроковетеза тяхнатаподготовкаипровежданесчетоводителяпредставятвсрок до15.01.наследващатагодинанаДиректоразаутвърждаванепроектнапредварителенгодишен-планграфикзапровежданенапроцедуритезавъзлаганенаобщественипоръчкивСУ „ Асен Златаров”,коитоследвадабъдатвъзложенипрезследващатабюджетнагодина.Проектът на годишния-план графиксъдържа:

  1. описание на предмета на обществените поръчки; 2. обекти на поръчките;

  3. вид на процедурите съобразно стойността наобществените поръчки; 4. обща прогнозна стойност;

  5.прогнозен срок за изготвяне на заданията идокументациите;

  6.отговорнитезаизпълнениетонаотделнитеетапиотпроцедуритедлъжностнилица,вчиито обхват от функционални задължения попадаобектът на съответната обществена поръчка;

  1. сроковезаосъществяванетонавсекиетапотпроцедурите/откриваненапроцедурите, подписване на договори иизпълнение на договорите/.

  (5)Директорътутвърждавапроектанапредварителниягодишен-планграфикзапровеждане

   

  напроцедуритезавъзлаганенаобщественипоръчкивСУ „ Асен Златаров”,всрокот5 работнидни, след представянето му.

   

  Чл.20АктуализациянаутвърденияГодишенплан-графиксеизвършвапривъзникванена необходимостотвключваненановипроцедури,коригираненасроковеиотговорнидлъжностни лица.

   

  Чл.21(1)СледутвърждаванеотДиректоранапроектанапредварителниягодишенплан-график за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки в   СУ „ Асен Златаров”

   

  ,

   

   директорътилипомощникдиректорътопределятлицеилилица,априпреценкавъзлагатна външниексперти,коитоизготвятпроектинапредварителниобявлениязавсичкипроцедуриза възлаганенаобщественипоръчкиилизасключваненарамковиспоразумения,коитощебъдат откритипрезкалендарнатагодинаисанадстойноститепрагове,определенивчл.23,ал.1отЗОП, както икогато възнамеряват да севъзползватот предвиденитев закона съкратенисрокове.

  (2) В срок до01.03 на текущатагодина изготвените по редана ал.1 предварителниобявлениясе изпращатзапубликуваневРегистъранаобщественитепоръчкинаАОПи„Официаленвестник”на ЕС /ако е приложимо/.

   

  Чл.22(1)Всрокот15дни,следофициалнотоустановяваненабюджетанаучилищетои неговотоокончателноустановяванелицата почл.21,ал.2отнастоящите правиласе събират отново и принеобходимосткоригиратисъобразяватпредварителнияплан-графикзапровежданетона процедуритесутвърденияокончателнобюджетнаучилището.Счетоводителят,съгласувано сексперт-юристедлъжендавнесезаутвърждаванеотДиректорапроектнаокончателенгодишен план–графикзаобщественитепоръчки,пообразецсъгласновсъщатаформаисъдържаниеи съобразен срезултатите от втората срещаи планираните в бюджета средства.

  (2)Следутвърждаванетона проектанаокончателниягодишен план–график,включванетона новипроцедуризавъзлаганенаобщественипоръчкисеизвършвапореданачл.21,ал.2от настоящите правила и се утвърждават по гореописания ред.

   

  Чл.23Контролътпоизпълнениенагодишнияплан-графиксеосъществяваот счетоводителнаучилището.

   

  11

   

   

  (4)Вслучай,челицатаотадминистративнотозвеноилидлъжностнителица,определениза отговорниципоподготовканатехническитезадания,установят,ченепритежаватнеобходимия капацитетизнания,техниятръководителинформиранезабавноДиректоразапредприеманена действиязапривличаненавъншниексперти,катоповъзможностпосочватобразованиетои квалификацията, коитопоследните трябвада притежават.

  (5)ВъншнитеекспертисеопределятотДиректоранаучилището,катозадачите,коитотрябва да изпълняват се възлагат с договори.

  (6)Техническитезаданияизготвениотвъншниекспертипосилатанадоговорисеприематот комисии от длъжностни лица, определенисъс заповединадиректора за всеки конкретен случай.

  (7)Техническитеспецификации/техническитезаданиянетрябвадасеопределятчрез посочваненаконкретенмодел,източник,процес,търговскамарка,патент,тип,произходили производство,коетобидовелодооблагодетелстванетоилиелиминиранетонаопределенилицаили продукти.Визключителнислучай,когатоеневъзможнопредметътнапоръчкатадасеопишеточно иразбираемопореданачл.30,ал.1ичл.33поЗОП,седопускаподобнопосочване,като задължително седобавят думите „или еквивалент”.

   

  Чл.25(1)Вслучаитекогатопроцедуратасеподготвяотслужителинаадминистрациятана училищетоОпределенителицасъсзаповедипореданачл.24,ал.2отнастоящитеправила длъжностни лица за „Служител общественипоръчки”:

  1. Организираподготовкатаицялостнатаокомплектовканадокументациятазаучастиев процедурите;
  2. Представяза контролпореда на настоящите правилапроекта надокументациязаучастиев процедурите.
  3. Изпращадоуправляващияорганнасъответнатапрограмаилимеждиннотозвено, документи,справкиидругаинформация,необходимизаосъществяваненапредварителенконтрол припроцедуризаобщественипоръчки,финансиранинапълноиличастичносъссредстваот европейските фондове /ако е приложимо/;
  4. Изпращапоелектроненпътрешениятазаоткриваненаограниченипроцедуринаоснование чл.76,ал.3отЗОП,процедуринадоговарянебезобявлениеилипроцедуринасъстезателендиалог/, обявлениятазаобщественитепоръчкииметодикитезаоценканаофертите-прикритерий „икономическинай-изгоднаоферта”доАгенциятазаобщественипоръчкизаосъществяванена предварителен контрол при наличие на предпоставките за това;
  5. СледизаполучаваненастановищатанаАОПзаизвършенияпредварителнияконтролпо чл.20аот ЗОП и ги представя наДиректора научилището;
  6. СледрезолюциянастановищатанаАОПзаизвършенияпредварителнияконтролот Директора, изпълнява препоръките за отстраняване на несъответствията;
  7. Следизапостъпили предложенияотзаинтересованителицаза променивобявлениятаи/или документацията;
  8. СледодобрениеотДиректораисъгласуванесюристизготвяпроектинарешенияза промяна по чл.27а, ал.3 от ЗОП;
  9. Изпращарешениятаиобявленията заоткриване на процедуритезапубликуванев Регистъра заобщественипоръчкинаАОПиОфициаленвестникнаЕС/принеобходимост/следтяхното съгласуване от определените в правилатадлъжностнилицаиподписване отДиректора;

  10. Следиза извършените оценки за съответствие на АОП;

  1. Следизастановищатазаизвършенияпредварителенконтролотуправляващияорганна съответнатапрограмаилимеждиннотозвено,припроцедурифинансиранинапълноиличастичносъс средстваот европейските фондовеиНационални програми/ако еприложимо/;
  2. УведомяваслужителитевОЦУИГ/деловодството/икасатазаобявенитеобществени поръчки;

  13. Следипроцесана продаване на документацията заучастие и получаване на офертите;

  1. Отговоренезасвоевременнотоизготвяненаотговориповъпросииразяснения,отправени от лица закупилидокументация заучастие приусловията и по реда, предвиден в ЗОП;
   

  12

   

   

  1. Следизанастъпваненазаконовихипотези,прикоитоевъзможновземаненарешенияза удължаваненасроковетезаподаваненаофертиизазакупуваненадокументациязаучастие, подготвя,предавазасъгласуванеиизпращарешениятазаудължаваненасроковетезаподаванена офертииза закупуване на документация заучастие;
  2. Задължителноучаствавкомисиитезаразглеждане,оценкаикласираненаофертитеза определяне на изпълнител;
  3. Подготвяипредставязасъгласуванеиподписрешениятанавъзложителязакласиранена участницитеиопределяненаизпълнителиизпращасъщитенаучастницитевпредвидениязаконов срок;
  4. Подготвяипредставязасъгласуванеиподписрешениятанавъзложителязапрекратяване на процедурите и изпраща същите научастниците в предвидениязаконов срок.
  5. Следизасроковетезавлизаневсиланарешениятазакласираненаучастницитеи определяне на изпълнител, както иза постъпили жалбипротив тях;
  6. Извършванеобходимитедействияпоподготовкатазасключваненадоговориследвлизане в сила на решенията за определяне на изпълнител;
  7. ИзпращавпредвиденитесроковедоРегистъразаобщественипоръчкинаАОПи ОфициаленвестникнаЕС/принеобходимост/  информациятазасключенитедоговориза обществените поръчки;
  8. Осъществявасъдействиеиконтролпоизпълнениенадоговорите,съгласнозаповедина директора;
  9. ИзпращадоРегистъразаобщественипоръчкинаАОПиОфициаленвестникнаЕС/при необходимост/ информация при приключване изпълнението на договорите за обществените поръчки.
   

  Чл.26(1)Отговорникътпоорганизиранеипровежданенапроцедурата-„Служител обществени поръчки” изготвя вуказания срок:

  1. проектина решения заоткриване на процедурите; 2.      проектина обявления заобществените поръчки;
  2. пълното описание на обекта на поръчките, включително ина обособените позиции; 4.    образеца на офертите, както иуказания за подготовка на офертите;
  3. техническитеспецификации заизпълнението на поръчките изготвени почл.30-33отЗОП / в случай, че изготвянето не е възложено на друг експерт/
  4. показателите,относителнатаимтежестиметодикатазакомплексната     оценкана офертите, когато критерият е икономическинай-изгодната оферта;
  5. копияна инвестиционните проекти, когато поръчките саза строителство;
  6. минималнитеизисквания,накоитотрябвадаотговарятвариантитеиспециалните изисквания за тяхнотопредставяне, когато се допускат варианти на офертите;
  7. проектина договори заизпълнение на обществените поръчки.

  (2)„Служителобщественипоръчки”изготвявсичкипроектинадокументи,сизключениена техническитеспецификации,вслучайчесъщитесавъзложенизаизготвянеот/илиспомощтана съответнияексперт,определенпоредананастоящитеправила.Изготвянетонатехническите спецификацииотдругиекспертисеконтролираот„Служителобщественипоръчки”,катосъщия изискваизготвянетоимвсрокаопределенкатокраензаподготовканадокументацията.След изготвянетонадокументациятазаучастиепредставяпроектанасъщатаипроектитенадоговориза утвърждаване от директора научилището. Посвоя преценка и в зависимост от сложносттаи обемана общественатапоръчкаДиректорътнаучилищетоможедавъзложинадругслужителилинавъншен експертпообщественипоръчкидададестановищепозаконосъобразносттанаизготвената документация. Външният експертосъществявапредварителен контрол напроектите на документация заучастие,относносъответствиетойсизискваниятанаЗОП,наличиетонавсичкиизискуеми документи,тяхнотосъдържание,проверявакритериитезаподбориизготвенатаметодиказаоценка наофертитеиследизанарушениеначл.25,ал.5ичл.28,ал.2отЗОП.Експертътпроверяваи законовите предпоставки за вида напроцедурите.

  Приустановяваненанепълноти,законовиивътрешнинесъответствия,експертътвръща незабавнодокументациятанаслужителяобщественипоръчкисъсстановищезанесъответствията,

   

  13

   

   

  коетоедлъжновсрокдо5работниднидагиотстрани,следкоетоотноводавърнедокументацията на експерта за съгласуване.

  Приустановяваненапълнота,законосъобразностивътрешнаобвързаностнадокументацията, експертътудостоверяватовасподписасивърхупроектитенарешения/покани,    договории титулнитестраницинадокументациитеивръщасъщитена„Служителобщественипоръчки”за продължаване на действията по процедурите.

   

  РАЗДЕЛ ІІ

  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

   

  Чл.27(1)Следизвършенаконтролнапроверкаподокументациятазапровежданена процедурата„Служителобщественипоръчки”гипредставязаподписнаДиректорана СУ „ Асен Златаров” илиупълномощено от негодлъжностно лице.

  (2)Подписанитепореданаал.1решениязаоткриваненапроцедуритеиутвърдените документациизаучастиесевръщатна„Служителобщественипоръчки”заоткриванена процедурите.

   

  Чл.28(1)„Служителобщественипоръчки”подготвя,публикуваиизпращарешениятаи обявленията до:

  1.Агенциятапообщественипоръчки-РешениятаиОбявленията/поканите/заоткриванена процедурите;

  2.Европейскатакомисия-обявлениятазаоткриваненапроцедурите,когатотовасепредвижда в ЗОП.

  (2)Посоченитевал.1документисеизпращатвъввидаипоредапредвиденвПравилниказа прилагане на Закона заобществените поръчки.

  (3)Решенията,поканитеипридружителнитеписмасеподписватотДиректора на СУ „ Асен Златаров”  илиупълномощениот него длъжностнилица.

   

  Чл.29(1) Ако процедуратаподлежи на предварителен контрол за законосъобразност от АОП предиизвършваненадействиятапостартираненапроцедурата„Служителобщественипоръчки” следи за изпращане настановищатаот АОП за съответствие с изискванията на ЗОП,като:

  1. Вслучай,честановищатанаАОПсазазаконосъобразностнапроцедурите,отговорното лицеуведомява писменоДиректора на СУ „ Асен Златаров” .
  2. Вслучай,честановищатанаАОПсазанезаконосъобразност,отговорнотолице,уведомява писменоДиректораилиупълномощенитеотнегодлъжности лицазаорганизиранеипровежданенапроцедуритеисключваненадоговорите/приналичиена упълномощаване/ за предприемане на съответните действия.

  (2)„Служителобщественипоръчки”следистановищатаипрепоръкитенауправляващия орган на съответната програмаилимеждиннозвено, като:

  1. Вслучай,чевстановищатанямазабележкипопроцедурите,уведомяваДиректорана СУ „ Асен Златаров”;
  2. Вслучай,чевстановищатаимапрепоръки,констатиранисанарушенияили незаконосъобразност,писменоуведомяваДиректоранаСУ „ Асен Златаров” упълномощенитеотнегодлъжностилицазаорганизиранеипровежданенапроцедуритеи сключваненадоговорите/приналичиенаупълномощаване/запредприеманенасъответните действия по отстраняване наустановените нередности.

  (3)„Служителобщественипоръчки”прилагакопиянастановищатаотпредварителния контролнаАОПиуправляващияорганнасъответнатапрограмаилимеждиннозвено,към документацията в досиетата на поръчките.

   

  Чл.30(1)„Служителобщественипоръчки”,представявделоводствотоикасатанаСУ „ Асен Златаров”уведомлениедо(центъракъдетосезакупувадокументацията)заусловията

   

  14

   

   

  зазакупуваненадокументациязаучастиепроцедурата,катоценаисроковезапредоставянеили продажба.

   

  Чл.31(1)Вслучаите,когатовзаконоустановенитесрокове постъпят исканияотучастници за разясненияподокументациятазаучастие,следрезолюциянаДиректорасъщитесепредставятна „Служителобщественипоръчки”.Тойедлъженсамилидаорганизирасъответнитеслужители, коитовсрокдо2днидаизготвятипредоставятотговоринапоставенитевъпросидоучастниците. Изготвянетонаписматасотговоридоучастницитеиорганизираненаизпращанетонаписматасе извършва от „Служител обществени поръчки”.

  (2)Отговоритенапоставенитевъпросисеизпращатдовсичкиучастници,коитосазакупили документациязаучастиеисапосочилиадресзакореспонденция,бездасеотбелязвавотговора,кой еучастникътотправилпитането. Отговоритесе прилагат икъмдокументацията, която предстоидасе закупува от другиучастници.

   

  Чл.32(1)Документациятасезакупува(предоставя)вделоводствотонаучилищетосрещу представяненаплатежендокументзазаплащанетой(когатотоваеприложимо)Продадената/ предоставенатадокументациясеописвавРегистризазакупенадокументациязаучастиев процедурите за възлагане на обществени поръчки, който съдържа:

  1.предмет на обществените поръчки;

   

   

  (4)Техническиясекретарна СУ „ Асен Златаров”,съобразявайкиразпоредбитена ал.2 извършват приемане на офертите отучастниците в процедурите.

  (5)Следизтичаненасроковетезаподаваненаофертитетехническиясекретарсрещу подписв Регистритепоал.2предаваподаденитеофертинаПредседателитенакомисиитезаразглеждане, оценка и класиране на офертите научастниците.

   

  Чл.33(1)„Служителобщественипоръчки”изготвяпроектиназаповедизаназначаванена комисииигипредставязаподписванеотдиректоранаСУ „ Асен Златаров”,като заповедитесеизвеждатсномеротрегистъразазаповедивденяопределензаотварянена офертите/заявленията.

  (2)„Служителобщественипоръчки”предлагазачленовенакомисиитеекспертии/или външниекспертисквалификацияиопитвсъответствиеспредметанапоръчкитеиорганизира кореспонденцията стях.

  (3)Предиподписваненазаповедтапоал.1отдиректоранаучилищетоизвършвапроверка даливпредложениетозасъставанакомисиятаимаправоспособенюристидалиостаналитечленове сасквалификация иопит съобразно вида и сложността на процедурата.

   

  Чл.34(1)„Служителобщественипоръчки”предаванапредседателитенакомисиитепреди започване на работатацялостната документацияпо процедурите.

  (2)Комисиитесесъбиратнадатата,мястотоичасауказани,взаповедитеисъобразенис посочените в обявленията. Работатана комисиите серъководиот нейните председатели.

  (3)Предидазапочнатсвоятаработачленоветенакомисиитеподписватдекларациипо смисъла на чл.35, ал. 3от ЗОП .

  (4)     Комисиите     изготвят     протоколи,     които     следва     да     съдържат     необходимата информация,съгласноразпоредбитена72отЗОП.Къмпротоколитесеприлагатподписаните декларации по чл. 35 отЗОП.

  (5)ЗапроведенитепубличнизаседаниянакомисиитесепопълватСписъцина присъстващитеучастници напублични заседания на комисиите при отваряне на офертите.

  (6)Комисиитеизвършватразглежданеиоценканапостъпилитеофертисъобразно изискванията на чл.68- чл.72 от ЗОП.

   

  Чл.35.Следприключваненаработатанакомисията„Служителобщественипоръчки” предоставяпротоколитеотработатанакомисиятанаДиректоранаучилището.Посвояпреценка директораопределядлъжностнолицеснеобходиматаекспертизазапроверканаработатана комисиятапореданачл.36аотЗОП.Определенотодлъжностнолицеизвършвапроверкатаиизготвя докладзанаправенитеконстатации.ВъзоснованатяхДиректорътдавауказаниязаотстраняванена нередноститеоткомисията.Когатоустановинередности,коитоводятдозаконовотозадължениеза прекратяваненапроцедурата,лицетопредавадоклададо„Служителобщественипоръчки”който изготвяпроектнарешениезапрекратяваненапроцедуратаигопредававедносдокладана длъжностното лице, извършило проверката запредварително съгласуване.

  Когатоустановинередностивработатанакомисията,коитомогатдасеотстранятбездасе налагапрекратяванетонапроцедурата,лицетопредавадокладана„Служителобщественипоръчки”, койтоизготвяпроектнауказаниязаотстраняванетоимигопредоставянадиректоразаподпис,след което го предавана комисията за изпълнение.

   

  Чл.36(1)Следприеманенапротоколаотдиректоранаучилището,„Служителобществени поръчки”,набазаконстатациитевутвърденитепротоколинакомисиитеизготвяпроектинарешения почл.73отЗОП,съссъдържащитесевЗОПзадължителниреквизити.Взависимостот констатациитевутвърденитепротоколинакомисиите,същияподготвяпроектинарешенияза прекратяване на процедурите в предвидените затова случаи в ЗОП.

  (2)Проектитенарешениязакласираненаучастницитеиопределяненаизпълнителили решениятазапрекратяваненапроцедуритесесъгласуватспомощникдиректораи/иливъншен експертюристисепредставятзаподписнаДиректоранаСУ „ Асен Златаров”или упълномощени от него длъжностни лица.

   

  16

   

   

  (3)Следподписваненарешениятазаопределяненаизпълнител,„Служителобществени поръчки”извеждасъщитевРегистърана СУ „ Асен Златаров”игиизпращавтридневен срокотиздаванетоимспридружителниписмасобратниразпискиилиподругитепредвиденивЗОП способидоучастницитев процедурите.

   

  РАЗДЕЛІІІ ОБЖАЛВАНЕ

   

  Чл.37(1)„Служителобщественипоръчки”следисроковетезаобжалванепочл.120отЗОПи аковтозисрокпостъпиеднаилиповечежалби,изготвякопиенацялатапрепискаияпредставяна Директоранаучилищетозаопределяненапроцесуаленпредставителзазащитанаинтереситена училището и представителство пред КЗК иВАС.

  (2)Отмоментанапостъпваненажалбапопроцедуратадоокончателноторешаваненаспора, наетиятюристкоординиравсичкидействияпопроцесуалнотопредставителствоизащитана интересите на СУ „ Асен Златаров”.Втози периодюристът извършваследните действия:

  - извършваправен анализ на констатациите вжалбата.

  -акоанализътпосочвадействителнинарушения,юристътизготвяаргументираноправно становищеспредложениезаотстраняваненанарушениятапореданачл.128,ал.8отЗОПиго предаванадиректоранаучилището.Припреценкаиследодобрение,Директорътнаучилището предавастановищетонаюристазапредприеманенадействияпооттегляненаРешениетопочл.73от ЗОП и извършването наповторни действия посаниране на констатираното нарушение.

  -акоанализътпоказванеоснователностисевземерешениезаучастиевсъдебнияпроцес юрисконсултътизготвястановищепосмисъланачл.121а,ал.2отЗОП,кактоиизвършвапреценка относноприлаганенаразпоредбатаначл.121б,ал.2относноисканезапредварителноизпълнение. Изготвеното становищесепредоставя надиректора за подпис.

  -юрисконсултътнаучилищетоизвършвавсичкипомощнидействия,необходиминавъншния правен експерт за осъществяване на правната помощ и процесуално представителство.

  (3)Следприключваненавсичкидействияпообжалване,юрисконсулта,връщапрепискатана “Служителобщественипоръчки”ведноспостановенитеивлезливсиларешениянаКЗК,респ.ВАС за предприемане на последващи действия.

  (4)СледизтичаненасроковетезаобжалванеиливлизаневсиланарешениятанаКЗКиВАС /акоиматакова/ирешениятанавъзложителянесаотменени,„Служителобщественипоръчки” предприеманеобходимитедействияпосключваненадоговорис      участниците,определениза изпълнителина обществените поръчки.

  (5)Вслучай,черешениятанавъзложителясаотменени„Служителобщественипоръчки”се съобразявасуказаниятапосоченивсъдебнитеактовеизапочваотновоорганизиранепровеждането напроцедуритезавъзлаганенаобщественипоръчкипонастоящитеправилаиотмястото,къдетое указано в съдебните решения.

   

  РАЗДЕЛІV

   

  СКЛЮЧВАНЕНА ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

   

  Чл.38(1)„Служителобщественипоръчки”изготвяпроектинадоговори,съобразенис проектитенадоговориприложеникъмдокументациите,иконкретнитепредложенияна участниците/кандидатите,определенизаизпълнители,катопроектитенадоговоритесесъгласуватс правнияконсултантнаучилището.Сподписасиюристътудостоверявазаконосъобразносттана проектите на договориза обществени поръчки.

  (2)„Служителобщественипоръчки”втридневенсрокотвлизаневсиланаРешениятаза класиране научастниците и определяне на изпълнителина съответните обществени поръчки изпраща писменипоканидоучастниците,определениза изпълнителина поръчките засключваненадоговори. Впоканитесепосочватсроковетезаявяванеипредставяненанеобходимитедокументи-                                                                                                                                                          -

   

  17

   

   

  приложениякъмдоговорите,кактоинаизискванитевЗОПдокументизасключваненадоговори, коитоучастниците следвадапредставят предитяхнотосключване.

  1. Текстътнапоканите,кактоиизискваниятаотучастникасепроверяватотюристана училищетоотноснотяхнатазаконосъобразностпредипредоставянетоимзаподписотдиректораи изпращането им;
  2. Оригиналътнабанковагаранцияилиоригиналът/завереноотфирматакопие/наплатежно нарежданезавнесенагаранциязаизпълнениенадоговорасесъхранявавдосиетонасъответната обществена поръчка от “Служител обществени поръчки”;

  (3)Следпредставяненадокументитеотстрананаучастниците,определенизаизпълнители, „Служителобщественипоръчки”представянаюристанаучилищетодокументитезаосъществяване на предварителен контрол:

  1. Проектинадоговориотдокументациятазаучастиевпроцедуратазасравнениес представените за подписване договори;
  2. Офертите научастниците, определени за изпълнителина поръчките; 3.          Документи за внесенигаранцииза изпълнение;
  3. Изискваните в ЗОПдокументи за сключване надоговори за обществени поръчки.

  (4)Юристътнаучилищетоизвършвапредварителенконтролзазаконосъобразностна предстоящитезасключванепроектинадоговоризавъзлаганенаобщественипоръчки,като проверявапредставенитедокументиотучастниците,съответствиетонадоговорасизготвенияв процедуратапроектнадоговор,кактоивключванетонавсичкипредложенияотофертатана участникаизбранзаизпълнителвдоговоразаизпълнениенапоръчкатавсрокоттриработнидниот представянетоим,иполагаподписзасъгласувалнапоследнастраницаотдоговоритеиливръща договорите за поправкаи допълване.

   

  Чл.39Следсъгласуваненадоговоритезавъзлаганенаобщественипоръчки,същитесе предоставятзаподписнаДиректорана СУ „ Асен Златаров”иучастниците,определени за изпълнителина поръчките.

   

  Чл.40(1)„Служителобщественипоръчки”всрокот1работенденследподписванена договоритезавеждасъщитевРегистъранадоговоритевделоводнатасистемана СУ „ Асен Златаров” /ако иматакава/.

  (2)Еднокопие надоговоритесепредставянафинансовияконтрольор/счетоводителдо 3 днислед сключването им.

  (3)Копиянадоговоритесесъхраняватвделоводствотонаучилището,къдетосевписват

   

  Чл.42    „Служителобщественипоръчки”съобщававписменвиднагл.счетоводителна училищетозанастъпилитезаконовипредпоставкизаосвобождаваненагаранциитезаучастиена класираните и отстранениучастници/кандидати в процедурите.

   

  18

   

   

  Чл.44(1)Поканитепочл.101„б“отЗОПиобразцитенадокументикъмтяхсеизготвятот длъжностно лице отекипа на заявителяиличлен на екипа попроекта.

  (2)Проектитенапоканисепредставятнавъншенекспертилиправнияконсултантна училищетозаизвършваненапредварителенконтролзазаконосъобразност,койтоседокументирас писмена становище на лицата извършващи контрола.

  (3)     Упълномощенитезаизползваненаелектроненподписслужители,определенисъс ЗаповединаДиректорапубликуватпоканитепървовПорталазаобщественипоръчкинаАОП,както и в средствата за масова информация.

  (4)Вслучай,чещепубликуватобразцинадокументизасъответнатаобщественапоръчка,в полето„Допълнителнаинформация”напоканитесеуказвамястото,къдетоепредоставендостъпдо образцитена документи, свързанис конкретнатапублична покана.

   

  19

   

   

  (5)СледполучаваненауникаленкоднапубликуванитепоканивПорталазаобществени поръчкинаАОП,определенитепореда начл.43,ал.4,т.9отнастоящитеправиласлужителисканират и публикуват поканитев Профила на купувача в сайта на СУ „ Асен Златаров”.

  (6)Всичкиобразцинадокументи,неразделначастотпоканитесепубликуватвПрофилна купувачав сайта на СУ „ Асен Златаров”.

   

  Чл.45(1)Следпубликуваненапоканите,отговорнителицаопределенивПредложениятаза възлаганенаобщественапоръчкапореданаглаваосма“а”отЗОПпредставятвделоводството Уведомлениязаподаваненаофертизаобщественапоръчкапореданаглаваосма„а”спосочванена наименованиетонапоръчката,сроказаподаваненаофертиидр.информациянеобходимаза набирането на постъпилите оферти.

  (2)Служителитеопределенипореданачл.43,ал.4,т.9отнастоящитеправила,изпращатс придружителниписмасобратнаразпискапубликуванитепоканиивсичкиобразцинадокументи, неразделначастотсъщитедоопределениотвъзложителялица,бездапроменятусловиятапо чл.101б, ал.1,т.2-5 от ЗОП, когато Директорът реши да севъзползва от тазизаконова възможност.

   

  Чл.46Получаването, разглежданетоиоценката наофертитесеизвършваотдлъжностнилица, определенисъсЗаповеднаДиректоранаСУ „ Асен Златаров”изготвенаотзаявителитеи сеиздававденяследпубликуваненапоканата.Заповедтаможеидапредхождапоканата,катовнея освендлъжностнилицазаполучаване,разглежданеиоценканаофертитемогатдасеопределяти другиусловия на поръчката, които да сезалегнат приизготвянетона поканата.

   

  Чл.47Следизтичаненасроковетезаподаваненаофертитеотделоводствотопредават попълнениРегистринаподаденитеофертизавъзлаганенаобщественапоръчкапореданаглаваосма „а”отЗОПиполученитеофертинадлъжностнителица,определенисъсзаповедтанаДиректорапо редана чл.46 от настоящите правила.

   

  Чл.48(1)Следвръчваненазаповедитепочл.46иполучаванетонапостъпилитеоферти, длъжностнителицапредставятдекларациизаобстоятелстватапочл.101г,ал.2въввръзкасчл.35,ал. 1, т. 2 и3 от ЗОП.

  (2)Всрокдо14календарнидниотдататанаиздаваненазаповедитепочл.46отнастоящите правила,определенитедлъжностнилицаизготвятиподписватпротоколизарезултатитеотработата си, след което представятпротоколите наДиректора заутвърждаване.

  (3)Втридневенсрокотутвърждаваненапротоколитезаявителитепредставятнаправния консултантнаучилищетоцялатадокументацияпообщественитепоръчки,ведноспопълнени проектинадоговориипредставенитеотизбранитеизпълнителидокументипочл.101е,ал.2отЗОП, заосъществяваненапредварителенконтролзазаконосъобразностисъгласуванепроектитена договори.

   

  Чл.49(1)Следсъгласуваненапроектитенадоговориотправнияконсултантнаучилището, същитесепредставятзаподписванеотДиректораи изпълнителите.

  (2)Следподписваненадоговорите,същитесерегистриратвделоводнатасистемана училището, ако има такаваилисевписват в регистъра на договорите на съответнотоучилище.

   

  Чл.50(1)Копияотдоговоритесепредставятнафинансовияконтрольорнаучилищетоина определенитесъсзаповединадиректорадлъжностнилицазаизвършваненаконтролвърху изпълнение на договорите.

  (2)Оригиналитенадоговоритезаобщественипоръчкисесъхраняватвдосиетатана поръчките.

   

  Чл.51Въввръзкаснастоящатапроцедуразавъзлаганенаобщественипоръчкичрезпублична поканасеосъществяватекущаподдръжканаПрофилнакупувача(сайтанаучилището)ототговорно лице, определено със заповед на Директорапри спазване на следнитеправила:

   

  20

   

   

  1. Профиланакупувачаечастотофициалнатаелектроннастраницанаучилищетоиможеда бъде използван единствено като такъв ипо никакъв друг начин.
  2. Втозипрофилсепомествапубличнатапокана,къмкоятосеприлагаттехнически спецификацииипроектнадоговор.Поканатасеизготвяпообразец,утвърденот изпълнителния директор на АОП и съдържа:

  Наименование и адрес на възложителя

  Обект на поръчката, прогнозна стойност иизточникна финансиране

  Краткоописаниенапредметанапоръчката,акогатоеприложимо–иколичествоили обем

  Критериязавъзлагане,акогатоизборътсеизвършвапокритерийикономическинай-изгодна оферта – иметодика за оценка на офертатав съответствие с чл.28 аот ЗОП Срокимясто за получаване на офертите

  Дата, час и място на отваряне на офертите.

  1. Съществено     изискване    към     публичната    покана     е     премахване    на     критерии    за подбор(изисквания),свързанисфинансовотоиикономическотосъстояниенаучастниците. Всъщотовремеседопускапоставяненакритерии,свързанистехническитевъзможности, квалификацияи опит.
  2. Срокътзаподаваненаофертитее7работнидниизапочвадатечеотденя,койтоследваденя на публикуването на поканата в профила на купувача.
  3. Крайниясрок,докойтомогатдасеподаватисканиязаразясненияпоусловиятана общественатапоръчка,съдъращисевпубличнатапоканаиливприложениятакъмнеяедо3 днипредикрайниясрокзаподаваненаоферти.Нямаограничениявкръгаотлица,които могат да правят искания за разяснения.
  4. Припостъпилописменоискане,училищетоедлъжнодапубликуванапрофиланакупувача писмениразясненияпоусловиятанаобщественатапоръчка.Срокътзатоваенепо-късноот деня, следващ получаване на конкретно исканеза разяснение.
  5. Къмпубличнатапоканасеприлагатобразецнаоферта,разделенанатехническоиценово предложение, техническа спецификацияипроект на договора.
  6. ПубличнатапоканасепубликуваотучилищетонаПорталазаобщественитепоръчкиив Профиланакупувачазадължителновединисъщиден.Заедноснеясепубликувати приложенията към нея.
  7. Училищетоизпращасъобщениезапоканатадосредстватазамасовоосведомяване задължителновденянапубликуванетойнаПорталазаобщественитепоръчкиивПрофила накупувача.Допустимоетядасеизпратиидоизбраниотнеголица,бездасепроменят условиятавнея.Всъобщениетонеможедасесъдържаповечеинформацияоттазив поканата,публикувананапортала.Товасъобщениееелектронендокументституляр– училищетокатовъзложителнаобщественатапоръчка,порадикоетотясеизпращасамопо електроненпът.ВединисъщиденсъобщениетозадължителносеизпращадоБТА,допоне три печатнимедии, както идо поне трималицензирани радио и телевизионни оператори.

  10. Съобщениетотрябвадасъдържаединственоисамоинформациятавпоканата,публикувана на портала.

   

  Чл.52(1)Получаването,разглежданетоиоценкатанаофертитесеизвършваоткомисия, назначеназатазицелотДиректоранагимназията.Вкомисиятасевключванай-малкоеднолице, притежаващопрофесионалнакомпетентност,свързанаспредметанапоръчката.Впрофесионалната компетентностсевключватзнаниятаналицето,полученичрезобразованиеилидопълнителна квалификацияи/илиумения,усвоенивпроцеса наупражняване наопределенадлъжност илипозиция визпълнениенатрудови,служебниилигражданскиправоотношения.Вкомисиятаможедаучастват както служители на гимназията, така и външни експерти.

  (2)Следполучаваненаофертитечленоветенакомисиятапредставятдекларацииза обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2.

  (3)Отварянетонаофертитесеизвършваприусловиятаначл.68,ал.3.Следотварянетона офертитекомисиятаобявяваценовитепредложенияипредлагапоединпредставителот

   

  21

   

   

  присъстващитеучастницидаподпишетехническитеиценовитепредложения.Приотварянетона офертитемогатдаприсъстваткактоучастницитевпроцедурата,такаиупълномощени представители,представителинасредстватазамасовоосведомяванеидругилицаприспазванена установениярежимзадостъпдосградата,вкоятосеизвършваотварянето.Стоваприключва публичната част на заседанието на комисията.

  (4)Комисиятапродължавасразглежданенаофертитезасъответствиетоимспоставенитеот възложителяизисквания.Участнициилиоферти,коитонеотговарятнаизискваниятасеотстраняват, коетосеотразявавпротоколанакомисията.Офертите,коитоотговарятнавсичкиизискваниясе оценяват по обявения впубличната покана критерий за оценка на офертите.

  (5)Комисиятасъставяпротоколзаполучаването,разглежданетоиоценкатанаофертитеиза класиранетонаучастниците.ПротоколътсепредставянаДиректоразаутвърждаване,следкоетов единисъщиденсеизпращанаучастницитеисепубликувавпрофиланакупувачаприусловиятана чл.22 б, ал.3 от ЗОП.

  (6)Несепредвиждаправонаобжалваненаобщественитепоръчкипореданаглаваосма„а” от ЗОП.

  (7)Възложителятможедавъзложиизпълнениетонапоръчкатаивслучаите,когатое подаденасамоеднаоферта,акосъщатаевсъответствиестехническитеспецификации.Офертата следвадаотговаря на всичкиостаналиизисквания на възложителя.

   

  Чл.53(1)Поръчкатасевъзлагавъзоснованасключенписмендоговор.Тойсесключвас класираниянапървомястоучастник.Поизключениевъзложителятпоследователноможеда предложисключваненадоговорнакласираниянавтороилиследващомястоучастник,акоза участника имащ право да сключидоговоравъзникне някое от следнитеобстоятелства:

  Откажеда сключидоговора

  Непредстави някойотдокументите, който сеизискваза сключванетона договор Неотговаря на изискванията на чл.47, ал.1,т.1и ал.5 от ЗОП.

  Възложителятнямаправодаизсикваотвсичкиучастницидапредставяткъмофертитеси декларация за тях. Това тойтрябвада направиспрямоопределения за изпълнителучастник.

  (2)Сключениятдоговорзавъзлаганенаобщественапоръчкапореданаглаваосма„а”отЗОП сепубликува, заедно с приложенията към негона Профила на купувачана възложителя.

   

  Чл.54Когатонееподаденанитоеднаоферта,възложителятможедавъзложиизпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избранотнего изпълнител. Втези случаи възложителят еобвързанотпрогнознатастойност,посоченавпоканатаиоттехническитеспецификацииипроекта на договор, приложен към поканата.

   

  Чл.55Договоритепоглаваосма„а”отЗОПмогатдасепроменятсамосдопълнително споразумение,сключенонанякоеотоснованиятапочл.43,ал.2отЗОП.Допълнителните споразумения подлежат на оповестяване чрезпубликуването им на Профила на купувача.

   

  Чл.56Възложителятедлъжендапубликуваинформацияизавсякоплащанеподоговориза общественипоръчки,сключенипореданаглаваосма„а”отЗОП,катоинформациятаобхващадата, основаниеиразмер на плащането.Придоговоризапериодичнидоставкиинформациятасе публикува обобщено за извършените през даден месец плащания до 20-то число на следващия месец.

   

  РАЗДЕЛ

  ВЪЗЛАГАНЕНА ОБЩЕСТВЕНИПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ.5ОТЗОП

   

  Чл.57. Когато стойността на общественатапоръчка без данъкдобавена стойност е: -за строителство под 60 000 лв.

  -     за доставка илиуслуга под 20000 лв. -     за конкурсза проектпод 66000 лв.

   

  22

   

   

  СУ „ Асен Златаров”неедлъжендаприлагапроцедуритепоЗОПиусловиятаиредана главаосем„а”от ЗОП

  (1)Завсякапоръчкапочл.14,ал.5отЗОПзаинтересованителицаизготвятПредложенияза изборна изпълнител напоръчката и гипредставят наДиректора.

  (2)ПредипредставяненаПредложениятазаизборнаизпълнителнапоръчката,заявителите изготвятЗаявкизапоеманеназадължениепоОбразецотВътрешнитеправилазаосъществяванена предварителен контроли прилагане систематаза двоен подпис вСУ „ Асен Златаров” иги представятнафинансовияконтрольор.Финансовиятконтрольор/счетоводителизвършва предварителен контролза законосъобразност назадълженията.

  (3)ВалидиранитеотДиректоранаСУ „ Асен Златаров”.Заявкизапоеманена задълженияпоОбразец отВътрешнитеправилазаосъществяваненапредварителенконтроли прилаганесистематазадвоенподписсанеразделначастотдокументите,съпровождащи Предложенията за избор на изпълнител на поръчката.

  (4)Предложениятапоал.1сепредставятпредисключванетонадоговоризавъзлаганена общественипоръчкинастойностпочл.14,ал.5,т.1отЗОПилинадоговоризаобщественипоръчки за доставки илиуслуги на стойност по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП /в случай, че ще се сключват такива/.

  (5)Приизборанаизпълнителиследвадасеиматпредвидследнитекритерии: фирмите/физическителицадасаспециализиранивпредметанаобщественитепоръчкиидаимат доказан опитв областта, предмет на обществените поръчки;

  (6)Предложениятазаизборнаизпълнителнапоръчката,съдържатнай-малкоследната информация:

  1. Описание на предметана обществените поръчки;
  2. Обосноваваненеобходимосттаотвъзлаганенаобщественитепоръчкиисключванена договори;
  3. Прогнозна стойност наобществените поръчки; 4.Срок за изпълнение на предметана поръчките; 5.Правното основание по ЗОП;
  4. Мотивиранопредложение за избор на изпълнител на поръчките; 7.Предложения за изпълнители;
  5. Средстватазафинансираненапоръчките,предвиденивбюджетанаучилищетоилив бюджета по съответниядоговор за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ;
  6. Отговорницизаизготвяненатехническиизискваниязаизпълнениенапоръчките/при необходимост/,изискващиналичиетонаспецифичникомпетенцииилизавъзлаганетоим от външен консултант;

  10. Отговорници за сключване на договорите за обществени поръчки;

  11. Служители отговорни за съгласуване на договорите за обществени поръчки.

  (7)КъмПредложениятазаизборнаизпълнителнапоръчката,заявителитеприлагат валидираниотДиректораЗаявкизапоеманеназадължения,проектинадоговоризаобществени поръчки/вслучай,чещесесключваттакива/итехническиусловиязаизпълнение напоръчките/при необходимост/.

  (8)Приодобряване отстрананадиректоранавъзлаганетонапоръчкатапотозиред,същият издавазаповед,вкоятоопределяпотвърждававъзлаганетонапоръчкатапореданачл.15,ал.5от ЗОП,мотивираифактическитеоснованияизборанатозиред,определялицата,скоитодасесключи договорилидасепоканятзаподаваненаценоваоферта,определятиотговорнилицазасключването надоговора,кактоивприложимитеслучаиилица,коитодаупражняватиконтролвърху изпълнението на договора.

  (9)ПринеодобряваненаПредложениятазаизборнаизпълнителнапоръчката,относно изборанаизпълнители,попреценканаДиректоранаучилището,независимоотстойносттана общественитепоръчки,могатдабъдатсъбраниеднаилиповечеценовиоферти.Вслучайнаповече отеднаценоваоферта,изпълнителитенаобщественитепоръчкисеопределятспротоколиза класираненаценовиоферти,съставениотдлъжностнилица,определенисъсзаповединаДиректора научилището.

  (10)Изготвенитепроектинадоговоризаобщественипоръчкинастойностпочл.14,ал.5, т.1отЗОП,ведноспредложениятазавъзлаганенапоръчката,представенитеценовиофертиот

   

  23

   

   

  изпълнителите,протоколитепоал.9/приналичиенатакива/сепредставятнаправнияконсултантна училищетозаосъществяваненапредварителенконтролзазаконосъобразностисъгласуванена проектите на договори.

  (11)Привъзлаганенапериодичноповтарящисеобщественипоръчкизадоставкиили услуги,ПредложениятазаизборнаизпълнителнапоръчкатасепредставятнаДиректоранай-малко14календарнидни,предиизтичанесроковетенадоговоритесъс същия предмет /в случай, че има сключенитакива/ или преди сключване нановите договори.

  (12)Следсъгласуванепроектитенадоговори/вслучай,чещесесключваттакива/от правнияконсултантнаучилищетосъщитесепредоставятнаДиректорана СУ „ Асен Златаров”и на изпълнителите за подпис.

  (13)Следподписваненадоговорите,същитесерегистриратвделоводнатасистемана училищетоотопределените в заповедта по чл. 51, ал. 8 отговорнилица.

  (14)Копияотсключенитедоговорисепредставятнафинансовияконтрольор/главен счетоводителнаучилищетоинаопределенитесъсзаповединадиректорадлъжностнилицаили комисия за извършване на контрол върхуизпълнение на договорите.

  (15)Когатостойносттанапоръчкатаедо5000лв.безданъквърхудобавенатастойност,а предметътнапоръчкатаеосъществяваненауслугаи/илидоставкаоттърговципосмисълана Търговскиязакон,неенеобходимоизготвянеисключваненадоговор.Сделкатаседоказвас първичнисчетоводнидокументи.Поизключениеписмендоговорсесключвакогатоизпълнениетона услугата еобвързана с гаранционен срок.

   

  РАЗДЕЛ VІІ

  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НАОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗВЪНШНИ КОНСУЛТАНТИ

   

  Чл.58(1)Директорътнаучилището,съобразносложносттаиобеманаобщественатапоръчка можедапреценидавъзложиподготовкатаипровежданетонапроцедуратаотвъншенекспертили експерти.

  (2)Възлаганетонавъншниекспертинаподготовкатаипровежданетонапроцедуритеза възлаганенаобщественипоръчкиможедастанезанезависимоотвиданапроцедуратаивидана използвания редза възлагане.

  (3)Възлаганетонаизпълнениетонавъншниекспертиставачрезсключваненадоговорпри спазване на изискваниятана Закона за обществените поръчки.

   

  Чл.59(1)Вслучаитенавъзлаганена подготовкатаипровежданетонапроцедуратанавъншни експерти,същитеизпълняватзадължениятана„служителобщественипоръчки”определенив настоящите правила.

  (2)Независимоотизписанитевнастоящитеправилазадължения,вдоговораподписанс външните експерти се определя точно:

  - вида и обемана изпълняваните работи - сроковете за изпълнението им

  - начина на приемане наизпълнените работи

   

  Чл.60Директорътнаучилищетоможедавъзложиизпълнениетонавъншниексперти,както наотделниетапи,такаинацялостнатаподготовканапроцедурата,включителноиетапана оценяване,кактоиетапанаобжалване,акоиматакъвипроцедуратапосключваненадоговор, включителнои изпращане на информацияза сключения договор.

   

  24

   

   

  ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

  КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

   

  Чл.61(1)Контролътпоизпълнениенадоговоритезавъзлаганенаобщественипоръчкисе осъществяваотдлъжностнолицеиликомисия,определенисъсзаповеднаДиректоразавсяка общественапоръчка,закоятое сключендоговор.

  (2)В съставана комисиите поал.1 задължително севключват членовеот екипа по проекта, ако процедуратасе възлага по проект.

  (3)Съставанакомисиитесепредлагаотръководителянапроектаилисчетоводителя,всрокнепо-късноотпетработнидниследсключваненадоговоритезаобществени поръчки.

  (4)Определенитепореданаал.1иал.2длъжностнилицаиликомисиязаконтролпо изпълнение на договорите, проверяват:

  - спазване на срока за изпълнение на договорите;

  - всички необходими документи, касещи качественото извършване на предметана поръчките;

  -съответствиетонаизпълнениетосизискваниятаподоговорите–техническиспецификации, изискваниятазакачествоиколичествоидругипараметривзависимостотпредметаиклаузитепо договорите.

  - срочното, точно и законосъобразноизпълнение на задължениятаподоговорите;

  (5)За извършения контрол по изпълнение на договорите за обществени поръчки и приемане на извършенатаработа,определенитедлъжностнилицаиликомисиитесъставятпротоколи/доклади,в коитосеописватвсичкинедостатъцинаизпълнението,акосаустановенитакива,исеопределя подходящсрокзаотстраняванетоим.Протоколитесеподписватотупълномощенипредставителина изпълнителитеивъзложителя.Определенитедлъжностнилицаиликомисиитемогатданеприемат изпълнениетонадоговоритеиликоятойдаетяхначаст,акотянесъответстванаколичествено-стойностните сметки, техническите спецификации и изискванията навъзложителя.

  (6)Определенитедлъжностнилицаиликомисиитезаприеманенаизпълнениетона договорите,даватстановищадалинаизпълнителитеследвадасеизвършатплащания,илиследвада сеначислят неустойки за неизпълнение на договорите.

  Когатокомисиите    дадатстановищадасеначислятнеустойки,порадинеизпълнениена договорите, те мотивирано посочват вида на неизпълнението.

   

  25

   

   

  лихви,неустойкиидругифинансовизадълженияитежестиитекущотоосчетоводяванена задължениятаиразходитеподоговорите.Тойсесчитазауведомензасключванетонадоговоритеот момента, в който положи подписа си за съгласувал в договорите.

   

  Чл.63ПредиизготвянетонаПредложениязаоткриваненапроцедуризавъзлаганена общественипоръчки,финансовиятконтрольор/счетоводителнаучилищетоосъществява предварителенконтролзазаконосъобразностпредипоеманеназадълженията.Следсключванена договоритезаобществени                                                                           поръчки,финансовиятконтрольорна                           училището                                                          осъществява предварителенконтролзазаконосъобразностнаразходитевъввръзкасизпълнениенадоговорите. Документиранетонапредварителнияконтролзазаконосъобразностнапоетитезадълженияи извършениразходи сеизвършвапо редаопределенвъв Вътрешнитеправила за предварителенконтрол и прилаганесистематазадвоен подпис в СУ „ Асен Златаров”.

   

  Чл.64(1)Плащаниятаподоговоритезавъзлаганенаобщественипоръчкисеосъществяватв предвиденитевтяхсрокове,следпредставянеипроверкананеобходимитедокументи,посоченив договорите,кактоипредставяненадокументитепоал.1,удостоверяващиизпълнениетопредметана договорите;

   

  (2)Приизплащаненасумиподоговоризаобщественипоръчки,извършенитеработи /доставенитестокиилиизвършенитеуслуги/следвадаседоказватспървичниплатежнии разходооправдателнидокументи.Пристроителство къмпървичнитеплатежнидокументисеприлагат количествено-стойностнисметки,Актовеобр.19,анализиипървичниплатежнидокументи, доказващиколичествотоиединичнатаценазавложенитематериали.Къмдокументитеследвадасе прилагатиПриемо-предавателнипротоколи,подписаниотизпълнителитеиотговорнитедлъжностни лицаилиопределенитекомисииотСУ „ Асен Златаров”,приелиработатапообектите, доставените стоки илиизвършенитеуслуги, предмет на общественитепоръчки;

   

  Чл.65.Следприключванеизпълнениетонадоговорите,гаранциитезаизпълнениесе освобождаватсамоследписменостановищенадлъжностнителицаилипредседателитенакомисиите почл.52,ал.1иал.2,извършиликонтролпоизпълнениетоимипредставяненадокладиот«Служител общественипоръчки».

   

  Чл. 66(1) При констатиране нанеизпълнение на клаузи на договорите за обществени поръчки, лицетоупражняващоконтролнезабавноуведомяваДиректораиправнияконсултантнаучилището, коитопредприематнеобходимитедействиязатърсененаотговорностотконтрагентите,включително и процедура попрекратяваненадоговора,приналичиена съответни предпоставкиза това.

  (2)УказаниятанаДиректораистановищетонаправниякносултантсазадължителниза отговорнитеза контролалица.

   

  Чл.67     Следприключваненаизпълнениетоподоговора,гаранциятазаизпълнениесе освобождавасамоследписменостановищеналицетоизвършвалоконтролпоизпълнениетона договора.

   

  Чл.68(1)Лицетоупражняващоконтролпоизпълнениетонадоговораизготвядосие,вкоето прилагавсичкидокументи,кореспонденцияидр.съставениповременаизпълнениетонадоговора.В тридневенсрокследнеговотоприключванедосието,ведносъсстановищетозаосвобождаванена гаранциятазаизпълнение,иописнавсичкидокументисепредавана„Служителобществени поръчки”, провел процедуратазаизпращаненаинформацията заизпълнениядоговориархивиране на досието.

   

  26

   

   

  Чл.69(1)„Служителобщественипоръчки”определенсъсзаповединаДиректорадапроведе конкретнатапроцедура,изготвядосиетазавсякаобщественапоръчка,вкоетосеприлагатвсички документи, съставениот откриване напроцедурите до сключване на договорите.

  (2)Досиетатанапроцедуритезавъзлаганенаобщественипоръчкипореданачл.14,ал.1иал. 3 отЗОПсъдържатвсички създадени входанапроцедуратадокументи,подреденихронологично.

  (3)Определенотосъсзаповеднадиректорадлъжностнолицеиликомисиязаизвършванена контролпоизпълнениетонадоговоразаобщественапоръчкаидонеговотоприключванеизготвя досиепоизпълнениенадоговора.Вдосиетосеприлагатвсичкидокументиудостоверяващи изпълнениетонадоговораикореспонденциятамеждуВъзложителиИзпълнител.Досиетопо настоящатаалинеясепредавана“Служителобщественипоръчки”ведноседмиченсрокот приключване на изпълнението по договора за прилагане към досието по ал.2.

  (4)Досиетонаобщественапоръчкавъзложеначрезпубличнапоканапореданаглаваосма“а” отЗОПсеизготвяототговорнотодлъжностнолице,определеновПредложениетозаоткриванена процедураза възлаганенаобщественапоръчкаитрябвадасъдържаследнитедокументи:

  Заявказапоеманеназадължение;

  Предложениеза възлаганенаобществена поръчкапоредана главаосма “а”отЗОП;

  Заповедзаодобряваненапоканата,запубликуваненасъобщениезапоканатавпечатни издания/принеобходимост/иизпращанетойдоизбраниотвъзложителялицапривъзлагане на обществени поръчки чрез публична покана по реда на глава осма„а” от ЗОП;

  Покана по образец на АОП; Образци на документи;

  Придружителниписмаза изпращане на поканата до избрани от възложителя лица; Уведомлениедоделоводствотозаподаваненаофертизаобщественапоръчкапореданаглава “осма” а от ЗОП по образец;

  Получените оферти, ведно със пликоветеи всичкидокументи в тях;

  Регистърнаподаденитеофертизаучастиевизборнаизпълнителзавъзлаганенаобществена поръчка по редана глава “осма” аотЗОП;

  Заповедзаопределяненадлъжностнилицазаполучаване,разглежданеиоценканаофертите привъзлаганенаобщественипоръчкипореданаглаваосма„а”отЗОП,когатолицатанеса определенисъс заповедта за определяне наусловията за поканата;

  Декларации по чл.35, ал.1,т.2 и 3отЗОП на длъжностните лицапо чл.101г от ЗОП; Протокол за разглеждане, оценка икласиране на офертите;

  Изискуемите документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП за сключване на договор; Договор за възлагане на обществена поръчка;

  Опис на всичкидокументи съдържащи се в досието; Други относими документи.

   

  27

   

   

  РАЗДЕЛ ІІ.

  СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОСИЕТАТА С ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕПОРЪЧКИ

   

  Чл.70Доизтичаненасроковетезаподаваненаофертитезаучастиевпроцедурите,цялата документацияпоподготовкатанапроцедуритесесъхраняваот„Служителобщественипоръчки”. Чл.71Повременаработатанакомисиитецялатадокументация,свързанасоткриванеи провежданенапроцедурите,заедноспостъпилитеофертисесъхраняваотпредседателитена

  комисиите, коитоносятотговорност за нейното съхранение.

  Чл.72Следприключваненаработатанакомисиите,досиетатасцялатадокументация, свързанасоткриванеипровежданенапроцедурите,заедноспостъпилитеоферти/предложенияи протоколите/докладитенакомисиитесепредаватнаРъководителянасъответнияпроектилина „Служителобщественипоръчки”задопълнениеисъхранениедоизтичаненасроказаизпълнениена договорите.

  Чл.     73     Директорът     на     училището     със     заповед     определя     ръководителите     на проектиилидругидлъжностнилица,коитоотговарятзасъхранението, движениетоипълнотатанадосиетатанаобщественитепоръчки.Принеобходимостотползванена архива отговорнителицаследятзаотразяванена движениетонадосиетата, катопопълватРегистриза движениетонадокументитеотдосиетата наобщественитепоръчкииследятзавръщанена досиетата. Врегистритесеотбелязватдата,именаслужителя/длъжностнотолицеикаквидокументисеползват от досиетата. След връщане на досиетата, регистрите се прилагат към тях.

  Чл.74(1)Следприключванеизпълнениетонадоговоритезаобщественипоръчки,досиетата наобщественитепоръчкисеописват,архивиратипредаватспротоколиот„Служителобществени поръчки”наръководителянапроекта/лицатаотговoрнизасъхранението,движениетоипълнотатана досиетата на обществените поръчки, където сесъхраняват в съответствие със сроковете, определенив чл. 58а, ал. 6 ичл. 101жотЗОП.

  (2)Досиетосвсичкидокументи,свързанисвъзлаганенаобщественапоръчкапочл.14,ал.1и ал.2отЗОПсесъхраняваотлицатапоал.1засрокчетиригодиниследприключванеизпълнението на договора

  (3)Досиетосвсичкидокументи,свързанисвъзлаганенаобщественапоръчкачрезпублична поканапореданаглаваосма“а”отЗОП,сесъхраняваотлицатапоал.1засроктригодинислед приключване изпълнението на договора.

  Чл.75Всичкилица,коитосасъставилии/илиполучилидокументи,свързанисвъзлагането наобщественитепоръчки,садлъжнидагипредоставятна„Служителобщественипоръчки”,за окомплектоване на досиетата.

   

  28

   

   

   

  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ « АСЕН ЗЛАТАРОВ»

  СЕЛО ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  е-mail: sou_gigen@abv.bg;тел. 06562/ 2123; 0878711842

   

   

   

  УТВЪРДИЛ: /Подпис и Печат/

   ДИРЕКТОР - НИКОЛИНА МАРКОВА

   

   

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

  ЗА ПОДЪРЖАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА В

  СУ„АСЕН ЗЛАТАРОВ” с.ГИГЕН


  І. ОБЩИ ПРАВИЛА

   

  Чл.1.Настоящитевътрешниправилауреждатсъздаванетоиподдържанетонапрофилна купувача,койтопредставляваобособеначастотелектроннатастраницанаСУ „Асен Златаров”,за който еосигурена публичност.

   

  Чл.2.Свътрешнитеправиласеопределяредът,покойтосеизвършваизпращанетона документивРегистъранаобщественитепоръчкиипубликуванитеимвпрофилана купувача,в случаите определенисъс ЗОП.

   

  ІІ. СЪЗДАВАНЕИПОДДЪРЖАНЕНА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

   

  Чл.3.Профилътнакупувачапредставлявасамостоятелнаединицаотелектроннатапоща на СУ „Асен Златаров”.

   

  Чл.4.ДиректорътнаСУ „Асен Златаров”,съссвоязаповедопределялицето отговорно за поддържане профила на купувача.

   

  ІІІ. ДОКУМЕНТИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕВ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

   

  Чл.5.Бездасенарушаватприложимиограничениявъввръзкасобявяванена чувствителнатърговскаинформацияиправилатанаконкуренцията,впрофилана купувачапод форма наелектронни документисепубликуват:

  1. Предварителниобявления;
  2. Решенията за откриванена процедурите и обявленията за обществени поръчки; 3.Документациите заучастие в процедурите;
  3. Решениятазапромянавслучаитепочл.27а,ал.1отЗОПипроменената документация заучастие;
  4. Поканитезапредставяненаофертиприограниченапроцедура,състезателендиалог и договаряне собявление;
  5. Решенията по чл. 38 зазавършване на процедурите;
  6. Публичните покани почл. 101б от ЗОП заеднос приложенията към тях; 8.Вътрешните правила по чл. 8б отЗОП;
  7. СтановищанаизпълнителниядиректорнаАОПпозапитванияотстранана СУ „Асен Златаров”,в качеството муна възложител;

  10.ОдобренитеотизпълнителниядиректорнаАОПстановищаотосъществения предварителенконтролвърхуконкретнатапроцедуразавъзлаганенаобществена поръчка,акогатоСУ „Асен Златаров”,вкачествотомунавъзложител не приеменякоя отпрепоръките и мотивите затова;

  11.Всякаквадругаполезнаобщаинформациякатолицезаконтакти,номернателефон ифакс,пощенскииелектроненадресидругидокументииинформация,касаещи публичността и прозрачността на проведенитепроцедури.

   

  Чл.6./1/Вдокументитепочл.5отнастоящитевътрешниправила,коитосе публикуватвпрофиланакупувача,сезаличаваинформация,закоятоучастницитеса приложилидекларациязаконфиденциалностпочл.33,ал.4отЗОП,кактои информацията,коятоезащитенаотзакон.Намястотоназаличенатаинформациясе посочваправното основание за заличаването.

  /2/Заличаванетонаинформациясеизвършваотопределенчленоткомисиятаза получаване,разглежданеиоценканаофертитеповсякаконкретнапроцедура.Същият вдвудневенсрокпредавадокументитеподлежащинапубликуваневпрофилана купувачана определеното за товалице.

   

   

  Чл. 7.Ако друго не еопределено в ЗОП, документите по чл. 5 от настоящите вътрешни правила,коитосепубликуватвРОПилинаПорталазаобщественипоръчкии документациитезаучастиесепубликуватвпрофила на купувача впървияработенден, следващ деня на изпращането им в агенцията.

   

  Чл.8.Договорите,допълнителнитеспоразуменияидокументитесвързанис изпълнението на договорите, сепубликуват в30-дневен срок от:

  1. Сключването на договорите и на допълнителните споразумения; 2.Освобождаването на гаранция;
  2. Създаването на съответния друг документ.
   

  Чл.9.Документитепочл.5отнастоящитевътрешниправила,коитосеотнасятдо конкретнатаобщественапоръчка,сеобособяватвсамостоятеленразделвпрофилана купувача,представляващелектроннапрепискасъссамостоятеленидентификационен номеридатанасъздаването.Самостоятелнияразделсеподдържавпрофилана купувачадо изтичане на една година от:

  1. Приключванетоилипрекратяванетонапроцедурата–когатонеесключен договор;
  2. Изпълнениетонавсичкизадължениянадоговора,съответнонавсички задълженияпо договорите прирамково споразумение.
   

  Чл.10.Извънслучаитепочл.9,документитеиинформациятапочл.5,сеподдържат в профила на купувача,както следва:

  1. По т. 1- една година отпубликуването в профила на купувача; 2.По т. 18- една година след изменениетоилиотмяната им;
  2. По т. 19 ит. 20– постоянно, със съответната актуализация.
   

  Чл.11./1/КъмуникалнияномернавсякаобщественапоръчкавРОПсепоказва хипервръзкасъссамостоятелнияразделвпрофиланакупувача,вкойтосесъдържат документите и информацията за конкретната поръчка;

  /2/ СУ „Асен Златаров”,вкачествотосинавъзложителизпращанаАОП информацияза адресана хипервръзката срешението за откриване на процедурата.

   

  ІV.     РЕД     ЗА     ИЗПРАЩАНЕ     НА     ДОКУМЕНТИ ОБЩЕСТВЕНИТЕПОРЪЧКИИПУБЛИКУВАНЕТО КУПУВАЧА

   

  В     РЕГИСТЪРА     НА ИМВПРОФИЛАНА

   

  Чл.12.Директорътсъссвоязаповедопределялицезапровежданетонаобществени поръчкив СУ „Асен Златаров”,катомуразписваконкретниправаи отговорности.

   

  Чл. 13. Лицето по чл. 12 подготвя тръжна документация.

   

  Чл.14.Следутвърждаваненатръжнатадокументацияотдиректора,лицетопочл.12 чрезелектроннияподписнаСУ „Асен Златаров”,япубликувавРОПна АОП.

   

  Чл. 15.Вденянапубликуването натръжнатадокументациявРОП наАОП,лицетопо чл.12сприемателно–предавателенпротоколяпредаваналицетопочл.4от настоящитевътрешниправила,коетосъщояпубликувавпрофиланакупувачанай-къснонаследващияработенден,поредаиначинаопределенвчл.9отнастоящите вътрешни правила.

   

   

  Чл.16.Определенотолицепочл.12извършвапроверканапубликуваната информациявРОПиАОПивпрофиланакупувачавпървияработенденслед публикуванетоим,закоетопопълваконтролнакарта–Приложение№1към настоящите вътрешни правила.

   

  Чл.17.Приустановенинесъответствияинформирадиректораилицето почл.4,които вземат решение за начина на отстраняване на допуснати неточности.

   

  Чл. 18.Лицето по чл. 12 осъществява вътрешен контролна работата налицето по чл. 4.

   

  Чл.19.Лицетопочл.12веднъжгодишнодокладванадиректоранаСУ „Асен Златаров”,за състояниетона профилана купувача

   

  Чл.20.Актуализациянанастоящитевътрешниправиласеизвършваотдиректорана училището при промянана нормативнатауредбакасаеща обществените поръчки.

   

  ВътрешнитеправиласаутвърденисъсЗаповед№РД 18 - 56/24.11.2016г.г.на Директорана СУ „Асен Златаров”,наоснованиечл.224,ал.1 и ал.2  отЗаконаза общественипоръчки,обн.вДВбр.28 от 2016г,в сила от 15.04.2016г.